Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Rubrics are always available to instructors in the Ultra Course View.

Kriterier kan bidra till konsekvent och opartisk bedömning, och hjälpa deltagare att fokusera på vad du förväntar dig.

Kriterier är ett poängsättningsverktyg som du kan använda för att utvärdera bedömt arbete. När du skapar kriterier delar du upp det arbete som kursdeltagarna ska utföra i olika delar. Du kan formulera tydliga beskrivningar av vad som ingår varje del för olika kunskapsnivåer.

Med kriterier blir det enklare för kursdeltagarna att organisera sitt arbete eftersom de tydligt kan se vad som krävs för att nå ett visst resultat. Genom att låta deltagarna se kriterierna innan de slutför sitt arbete är du öppen med vad som gäller när du bedömer det.

Du kan skapa flera olika uppsättningar kriterier i en kurs. Kriterier består av rader och kolumner. Det finns inga begränsningar för hur många rader och kolumner du kan lägga till i dina kriterier. Det är en rad för varje bedömt kriterium. Kolumnerna motsvarar de olika prestationsnivåerna för varje kriterium. Du kan skapa fyra typer av kriterier: procent, procentintervall, poäng och poängintervall. Nya kriterier har fyra rader och fyra kolumner. Du kan ta bort alla utom en rad och en kolumn. Du kan koppla kriterier till uppgifter, diskussioner och loggböcker.

Du kan bara koppla kriterier till uppgifter. Du kan inte skapa kriterier om skärmen har liten bredd, till exempel mobilenheter. Kriterier är skrivskyddade på mobilenheter.

Overview image of a rubric

Ämnen på den här sidan inkluderar:

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och v

 


Titta på en video om hur du skapar kriterier

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.Video: Skapa kriterier visar hur du skapar kriterier för att utvärdera och bedöma deltagarnas arbete.


Kriterietyper

Du kan skapa fyra typer av kriterier i en kurs:

  • Procentbaserade kriterier
  • Kriterier med procentintervall
  • Poängbaserade kriterier
  • Kriterier med poängintervall

Procentbaserade kriterier

För procentbaserade kriterier måste kriteriernas totala procent motsvara 100 %. Du får endast använda heltal. Du kan lägga till rader som ställs in på 0 % så länge som den totala procentsatsen är lika med 100.

Image of a percentage rubric

Om procentsatserna inte är lika med 100 visas ett varningsmeddelande längst ner på skärmen. Välj Balanserade kriterier bredvid meddelandet för att automatiskt justera procentsatsen så att den är lika med 100. Du kan även manuellt uppdatera procentsatserna vid behov.

En kolumn måste ha värdet 100 % för prestationsnivåerna. Du får endast använda heltal.

Kriterier med procentintervall

För kriterier med procentintervall har varje prestationsnivå ett värdeintervall. När du bedömer väljer du lämplig procentnivå för varje enskild prestationsnivå. Systemet beräknar poängen genom att multiplicera vikten med prestationsprocentandelen gånger objektpoängen.

Image of a percentage-range rubric

Poängbaserade kriterier

För poängbaserade kriterier ska högsta möjliga poäng vara mindre än eller lika med 99 999. Du får endast använda heltal. Du kan lägga till rader som är inställda på 0, så länge det totala antalet poäng är mindre än eller lika med 99 999.

Image of a points-based rubric

Kriterier med poängintervall

För kriterier med poängintervall ska högsta möjliga poäng vara mindre än eller lika med 99 999. Du får endast använda heltal. Du kan lägga till rader som är inställda på 0, så länge det totala antalet poäng är mindre än eller lika med 99 999. Poängintervallet för varje kriterium måste gå från ett lägre intervall till ett högre intervall.

Image of a points-range rubric

Skapa kriterier

Endast ett kriterium kan kopplas till ett objekt. Om du vill skapa ett kriterium utifrån en uppgift, diskussion eller loggbok väljer du knappen Inställningar för att öppna panelen Inställningar. Klicka på Lägg till bedömningskriterier i avsnittet Ytterligare verktyg långt ner. Välj sedan Skapa nytt kriterium.

Du kan även skapa kriterier i Kursadministration och resultat genom att klicka på knappen Inställningar. Klicka sedan på Skapa i avsnittet Kurskriterier.

Image of the Course Rubrics panel, with the Create button highlighted

Titlar får inte vara längre än 255 tecken. Om du inte lägger till någon titel visas ”Nytt kriterium” och datumet som titel.

Image of the New Rubric Panel, with a pink plus sign at the bottom

Som standard visas fyra kriterierader och fyra prestationsnivåkolumner. Du kan lägga till, ta bort och byta namn på rader och kolumner. Håll pekaren över en cell för att komma åt redigerings- och borttagningsikonerna. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en rad eller kolumn och ange en titel. Om du inte vill ha den nya raden eller kolumnen kan du ta bort den.

När du lägger till en prestationsnivå läggs en procentsats automatiskt till. Om du till exempel lägger till en prestationsnivå mellan två nivåer som anges som 100 % och 75 % blir din nya nivå 88 %. Du kan justera procentsatserna efter behov. Klicka var som helst på kriteriet för att spara dina ändringar.

Du kan lägga till en valfri beskrivning för nya och befintliga prestationsnivåer. Prestationstitlar får inte vara längre än 40 tecken. Celler för kriterier och beskrivningar har en gräns på 1 000 tecken. Kriterier har endast stöd för oformaterad text. Du kan klistra in text från ett annat dokument men formateringen överförs inte.

När du trycker på Retur börjas inte ett nytt stycke i en cell. Retur används för att bekräfta när du är färdig. Ditt arbete sparas och redigeringsläget avslutas.

Image of the description field within a rubric cell

Du kan koppla målsättningar till kriterier om du vill jämföra prestationerna med de mål som ditt lärosäte har angett. Välj Koppla till mål för att komma igång. Deltagare kan inte se de mål som du kopplat till kriterier.

Kriteriumkolumnerna sorteras från högsta poäng till lägsta. Du kan inte ändra på ordningen.

Generera kriterier

Om ditt lärosäte har aktiverat AI-designassistenten kan du generera ett kriterium. Välj Generera i panelen Kurskriterier för att komma igång.

Image of the panel to add grading rubrics, with the Generate button highlighted

Det finns flera sätt att anpassa kriterierna som AI-designassistenten genererar.

  • Ange en beskrivning för att begränsa kriteriernas fokus
  • Välj kriterietyp: procent, procentintervall, poäng eller poängintervall.
  • Justera kriteriernas komplexitet
  • Definiera antalet kolumner och rader

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Om kriterierna uppfyller dina behov klickar du på Fortsätt för att redigera kriterierna.

Image of an AI-generated rubric

Se till att varje cell i kriterierna är korrekt. Du kan även redigera dina kriterier ytterligare så att de passar din undervisningsstil och dina mål bättre. Det finns mer information om AI-funktionerna i Learn i ämnet ”AI-designassistenten”.


Koppla kriterier till utvärderingar

Du kan koppla ett befintligt kriterium till ett objekt, såvida du inte redan har bedömt objektet. Du kan endast koppla ett kriterium till varje objekt. På uppgifts-, diskussions- eller loggbokssidan kan du välja ikonen Inställningar för att öppna panelen Inställningar. Välj Lägg till bedömningskriterier i avsnittet Ytterligare verktyg.

Image of the panel to create a rubric, highlighting the buttons for View and Add

Om du vill skapa ett nytt kriterium väljer du Skapa. Kriteriet läggs till i listan över kriterier på panelen Kurskriterier.

Du kan redigera eller visa kriterier genom att välja Visa. Välj Lägg till för att koppla kriteriet till objektet.

När du kopplar ett kriterium och öppnar en deltagares uppgifts- eller provinlämning visar resultatkapseln en kriterieikon.

Image of the rubric icon within a grade pill

Titta på en video om hur du kopplar kriterier

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.Video: Koppla kriterier visar hur du kopplar ett befintligt kriterium till en utvärdering.

Ta bort kopplingar

Du kan ta bort kriterier från en uppgift som du har bedömt. Resultaten finns kvar. Resultaten är inte längre kopplade till kriterierna, utan visas nu i stället som resultat du har lagt till manuellt.

Gå tillbaka till inställningspanelen och peka på de kopplade kriteriernas titlar för att visa borttagningsikonen.

Image highlighting the Delete button under Additional Tools for a rubric

Deltagarvy för kriterier

Deltagarna kan visa ett kriterium innan de öppnar en uppgift, ett prov eller en diskussion och efter att de har påbörjat försöket. Deltagarna klickar på Detta objekt bedöms efter kriterier i objektets avsnitt Detaljer och information för att visa kriteriet.

Image of an assignment with the option to view a rubric highlighted

Deltagarna kan visa kriterierna bredvid anvisningarna. De kan expandera varje kriterium för att se prestationsnivåerna och fokusera på att uppfylla kraven för de bedömda objekten.

Image of the student view of a rubric

Hantera kriterier

Du kan kopiera, ta bort och exportera kriterier.

Kopiera kriterier

När du har använt kriterier för bedömning kan kriterierna inte längre ändras, men du kan göra en kopia som du kan ändra och ge ett nytt namn.

Gå till Kursadministration och resultat. Klicka på ikonen Inställningar för att öppna panelen med inställningar för Kursadministration och resultat. Bläddra ner till avsnittet Kurskriterier.

Image of the More options menu highlighted with the Duplicate option in the dropdown

Öppna menyn för ett kriterium genom att klicka på ikonen med tre punkter och klicka sedan på Duplicera. Kopian öppnas och i titeln har datum och ”kopia” lagts till. Ändra det du vill ändra. Välj Spara för att spara det duplicerade kriteriet.

OBS! Om du kopierar ett befintligt procentbaserat kriterium och ändrar det till ett kriterium med procentintervall rensas alla beskrivningarna.

Om du redan har använt ett kriterium för att bedöma ett objekt kan du även kopiera kriteriet och redigera dubblettversionen. Öppna kriterium via objektets inställningar. Välj Skapa en kopia längst ner på skärmen. När du skapar en kopia av ett kriterium som du använde för att bedöma ett test eller en uppgift, kopplas det nya kriteriet till objektet. Alla resultat som har beräknats med originalkriteriet bevaras men dessa resultat konverteras till överskrivningsresultat. Du kan omvärdera dessa inlämningar med det nya kriteriet.

Du kan inte kopiera kriterier på små enheter.

Ta bort kriterier

Du kan ta bort kriterier från din kurs permanent, även om du har använt dem vid bedömning. Resultaten finns kvar. Resultaten är inte längre kopplade till kriterierna, utan visas nu i stället som resultat du har lagt till manuellt.

Om du vill ta bort kriterier permanent öppnar du panelen med inställningar för Kursadministration och resultat i Kursadministration och resultat.

Kopiera kriterier mellan kurser

Du kan kopiera kriterier mellan dina kurser. På sidan Kursinnehåll klickar du på plustecknet för att öppna menyn och väljer Kopiera innehåll. Eller öppna menyn Fler alternativ ovanför innehållslistan. Välj Kopiera objekt. Panelen Kopiera objekt öppnas.

I panelen Kopiera objekt kan du bläddra bland alla kurser som du undervisar i. Välj mappen Kriterier för kursen som du vill kopiera kriterier från och markera de kriterier som du vill kopiera. När du är klar klickar du på Starta kopiering.

Image of the Copy Items panel, showing several rubrics selected to be copied from a rubric folder

Gå till ”Kopiera innehåll från andra kurser” för mer information om att kopiera kriterier.

Exportera och arkivera kurser med kriterier i Original

Kriterier sparas i export- och arkivpaket.

När du konverterar en Original-kurs till Ultra konverteras kriterier med procentintervall och procent utan beskrivningar.

Alla andra kriterietyper konverteras till procentkriterier, till exempel poäng och poängintervall. Kriterier utan poäng stöds inte. Alla inställningar för Original-kriterierna har nu ställts in som standardinställningarna för Ultra-kriterier, till exempel visa för deltagare.