De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Rubrieken zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Rubrieken kunnen helpen bij een consistente en eerlijke beoordeling. Daarnaast kun je ze gebruiken om duidelijk te omschrijven wat er precies van studenten wordt verwacht.

Een rubriek is een hulpmiddel voor cijfertoekenning dat je kunt gebruiken om beoordeeld werk te evalueren. Wanneer je een rubriek maakt, verdeel je het toegewezen werk in delen. Je kunt duidelijke beschrijvingen geven van de eigenschappen van het werk voor elk gedeelte, op verschillende vaardigheidsniveaus.

Studenten kunnen een rubriek gebruiken om hun werk zo te ordenen dat ze voldoen aan de vereisten van het beoordeelde werk. Wanneer je studenten toestemming geeft om rubrieken te raadplegen voordat ze hun werk inleveren, weten ze precies hoe ze zullen worden beoordeeld.

Je kunt meerdere rubrieken maken in een cursus. Rubrieken bestaan uit rijen en kolommen. Er gelden geen limieten voor het aantal rijen en kolommen dat je aan je rubrieken kunt toevoegen. De rijen komen overeen met de beoordeelde criteria. De kolommen komen overeen met het prestatieniveau dat door elk criterium wordt beschreven. Je kunt vier soorten rubrieken maken: percentage, percentagebereik, punten en puntenbereik. Een nieuwe rubriek heeft standaard vier rijen en vier kolommen. Je kunt ze allemaal verwijderen, op één rij en één kolom na. Je kunt rubrieken koppelen aan opdrachten, discussies en dagboeken.

Je kunt rubrieken alleen koppelen aan opdrachten. Het is niet mogelijk om rubrieken te maken voor weergave op een klein scherm, zoals mobiele apparaten. Rubrieken zijn alleen-lezen op mobiele apparaten.

Overview image of a rubric

Onderwerpen op deze pagina zijn onder meer:

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en s

 


Een video over het maken van rubrieken bekijken

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcript openen.Video: Rubrieken maken laat zien hoe je een rubriek maakt voor het beoordelen en cijfers toekennen aan van werk van studenten.


Typen rubrieken

Je kunt vier soorten rubrieken maken in een cursus:

  • Rubrieken met percentages
  • Rubrieken met percentagebereik
  • Rubrieken gebaseerd op punten
  • Rubrieken met puntenbereik

Rubrieken met percentages

Voor rubrieken met percentages moet het totale percentage voor de criteria gelijk zijn aan 100%. Je mag alleen hele getallen gebruiken. Je mag rijen toevoegen die zijn ingesteld op 0%, op voorwaarde dat het totale percentage gelijk is aan 100.

Image of a percentage rubric

Als de percentages niet gelijk zijn aan 100, zie je onderaan het scherm een waarschuwing. Selecteer Criteria afstemmen naast de waarschuwing om de percentages automatisch aan te passen zodat ze gelijk zijn aan 100. Je kunt de percentages desgewenst ook handmatig aanpassen.

Voor de prestatieniveaus geldt dat één kolom de waarde 100% moet hebben. Je mag alleen hele getallen gebruiken.

Rubrieken met percentagebereik

Voor rubrieken met percentagebereik is elk prestatieniveau gekoppeld aan een bereik met waarden. Als je gaat beoordelen, selecteer je het juiste percentageniveau voor een bepaald prestatieniveau. Het systeem berekent de behaalde punten als volgt: weging x prestatiepercentage x itempunten.

Image of a percentage-range rubric

Rubrieken gebaseerd op punten

Voor rubrieken die op punten zijn gebaseerd, moet het maximum aantal mogelijke punten lager zijn dan of gelijk zijn aan 99,999. Je mag alleen hele getallen gebruiken. Je mag rijen toevoegen die zijn ingesteld op 0, op als het totale aantal punten kleiner is dan of gelijk is aan 99,999.

Image of a points-based rubric

Rubrieken met puntenbereik

Voor rubrieken met een puntenbereik moet het maximum aantal mogelijke punten lager zijn dan of gelijk zijn aan 99,999. Je mag alleen hele getallen gebruiken. Je mag rijen toevoegen die zijn ingesteld op 0, op als het totale aantal punten kleiner is dan of gelijk is aan 99,999. Het puntenbereik voor elk criterium moet variëren van een lager bereik naar een hoger bereik.

Image of a points-range rubric

Rubrieken maken

Er kan maar één rubriek aan een item worden gekoppeld. Als je een rubriek wilt maken van een opdracht, discussie of dagboek, selecteer je de knop Instellingen om het deelvenster Instellingen te openen. Ga naar Aanvullende tools en selecteer Beoordelingsrubriek toevoegen. Selecteer vervolgens Nieuwe rubriek maken.

Je kunt ook een rubriek maken in je cijferlijst door de knop Instellingen te selecteren. Selecteer vervolgens Maken in de sectie Cursusrubrieken.

Image of the Course Rubrics panel, with the Create button highlighted

De titel mag maximaal 255 tekens bevatten. Als je geen titel invoert, wordt het item aangegeven als Nieuwe rubriek, samen met de datum.

Image of the New Rubric Panel, with a pink plus sign at the bottom

Een rubriek bestaat standaard uit vier criteriarijen en vier kolommen voor prestatieniveaus. Je kunt rijen en kolommen toevoegen, verwijderen en een andere naam geven. Beweeg over een cel om de pictogrammen voor bewerken en verwijderen weer te geven. Selecteer het plusteken op de plek waar je een rij of kolom wilt toevoegen en typ een titel. Als je de nieuwe rij of kolom niet nodig hebt, kun je die verwijderen.

Wanneer je een prestatieniveau toevoegt, wordt er automatisch een percentage toegevoegd. Als je bijvoorbeeld een prestatieniveau toevoegt tussen twee niveaus met 100% en 75%, krijgt het nieuwe niveau het percentage 88%. Je kunt de percentages desgewenst zo nodig aanpassen. Klik ergens in de rubriek om de wijzigingen op te slaan.

Voor nieuwe en bestaande prestatieniveaus kun je desgewenst een beschrijving toevoegen. De titel van een prestatie mag maximaal 40 tekens bevatten. Voor cellen met criteria en een beschrijving geldt een limiet van 1000 tekens. Rubrieken ondersteunen alleen tekst zonder opmaak. Je kunt tekst uit een ander document plakken, maar eventuele opmaak gaat hierbij verloren.

Je kunt met Enter geen nieuwe alinea beginnen in een cel. Met Enter bevestig je alleen dat je klaar bent met de invoer. De wijzigingen worden opgeslagen en de bewerkingsmodus wordt afgesloten.

Image of the description field within a rubric cell

Je kunt doelen afstemmen met rubriekcriteria als je de prestaties wilt meten aan de hand van doelen die door de instelling zijn vastgelegd. Selecteer Afstemmen met doelen om aan de slag te gaan. Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een rubriek.

Rubriekkolommen variëren van hoogste tot laagste scores. Je kunt deze volgorde niet wijzigen.

Rubrieken genereren

Als je instelling de functie AI-ontwerpassistent heeft ingeschakeld, kun je automatisch een rubriek genereren. Selecteer Genereren in het deelvenster Cursusrubrieken om te beginnen.

Image of the panel to add grading rubrics, with the Generate button highlighted

Je hebt verschillende manieren om de rubrieken aan te passen die de AI-ontwerpassistent genereert.

  • Voer een beschrijving in om de focus van de rubrieken te beperken
  • Selecteer het type rubriek: percentage, percentagebereik, punten of puntenbereik
  • Pas de complexiteit van de rubrieken aan
  • Bepaal het aantal kolommen en rijen

Als je klaar bent met de instellingen, selecteer je Genereren. Als de rubriek aan je behoeften voldoet, selecteer je Doorgaan om de rubriek te bewerken.

Image of an AI-generated rubric

Controleer elke cel van de rubriek op juistheid. Je kunt ook rubrieken bewerken om beter aan te sluiten bij je lesstijl en leerdoelen. Ga naar het onderwerp ‘AI-ontwerpassistent’ voor meer informatie over de AI-functies van Learn.


Rubrieken koppelen aan beoordelingen

Je kunt een bestaande rubriek koppelen aan een item, tenzij je het item al hebt beoordeeld. Je kunt aan elk item maar één rubriek koppelen. Selecteer op de pagina van de opdracht, discussie of het dagboek het pictogram Instellingen om het deelvenster Instellingen te openen. Selecteer in het gedeelte Aanvullende tools Beoordelingsrubriek toevoegen.

Image of the panel to create a rubric, highlighting the buttons for View and Add

Als je een nieuwe rubriek wilt maken, selecteer je Maken. De rubriek wordt toegevoegd aan de lijst met rubrieken in het deelvenster Cursusrubrieken.

Je kunt een rubriek bewerken of weergeven door Weergeven te selecteren. Selecteer Toevoegen om de rubriek aan het item te koppelen.

Wanneer je een rubriek koppelt en vervolgens de inzending voor een opdracht of toets van een student bekijkt, bevat de cijferbal een rubriekpictogram.

Image of the rubric icon within a grade pill

Een video over het koppelen van rubrieken bekijken

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcript openen.Video: Rubrieken koppelen laat zien hoe je een bestaande rubriek koppelt aan een beoordeling.

Koppelingen verwijderen

Je kunt een rubriek loskoppelen van een voltooide beoordeling en de cijfers blijven dan gewoon behouden. De cijfers zijn niet meer gekoppeld aan de rubriek, maar worden nu weergegeven als cijfers die je handmatig hebt toegevoegd.

Ga terug naar het deelvenster Instellingen en beweeg over de titel van de gekoppelde rubriek aan om het pictogram Verwijderen weer te geven.

Image highlighting the Delete button under Additional Tools for a rubric

Studentenweergave van rubrieken

Studenten kunnen een rubriek doornemen voordat ze een opdracht, toets of discussie openen, maar ook nadat ze zijn gestart met de poging. Studenten selecteren Dit item is beoordeeld met een rubriek in het gedeelte Details en informatie van het item om de rubriek weer te geven.

Image of an assignment with the option to view a rubric highlighted

Studenten kunnen de rubriek tegelijk met de instructies weergeven. Ze kunnen elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en hun inspanningen te ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.

Image of the student view of a rubric

Rubrieken beheren

Je kunt rubrieken kopiëren, verwijderen en exporteren.

Rubriek kopiëren

Nadat je een rubriek hebt gebruikt bij een beoordeling, kun je de rubriek niet meer wijzigen. Je kunt er wel een kopie van maken, die je vervolgens wijzigt en onder een andere naam opslaat.

Ga naar je cijferlijst. Selecteer het pictogram Instellingen om het deelvenster Cijferlijstinstellingen weer te geven. Scrol omlaag naar het gedeelte Cursusrubrieken.

Image of the More options menu highlighted with the Duplicate option in the dropdown

Open het menu van een rubriek door drie puntjes te selecteren en vervolgens Dupliceren te selecteren. De gekopieerde rubriek wordt geopend, met de datum en 'kopie' toegevoegd aan de titel. Je kunt de rubriek desgewenst aanpassen. Selecteer Opslaan om de gedupliceerde rubriek op te slaan.

Opmerking: Als je een bestaande rubriek met percentages kopieert en wijzigt in een rubriek met percentagebereik, worden alle beschrijvingen gewist.

Als je een rubriek al hebt gebruikt om een item te beoordelen, kun je de rubriek ook kopiëren en de duplicaatversie bewerken. Open de rubriek vanuit het venster Instellingen van een item. Selecteer onder aan het scherm de optie Een kopie maken. Wanneer je een kopie maakt van een rubriek die je hebt gebruikt om een toets of opdracht te beoordelen, wordt de nieuwe rubriek aan het item gekoppeld. Cijfers die zijn berekend aan de hand van de originele rubriek blijven behouden, maar ze worden wel omgezet in vervangende cijfers. Je kunt deze inzendingen opnieuw beoordelen met behulp van de nieuwe rubriek.

Je kunt geen rubriek kopiëren op kleine apparaten.

Rubrieken verwijderen

Je kunt een rubriek permanent uit een cursus verwijderen, zelfs als je de rubriek hebt gebruikt bij beoordelingen. De cijfers blijven dan gewoon behouden. De cijfers zijn niet meer gekoppeld aan de rubriek, maar worden nu weergegeven als cijfers die je handmatig hebt toegevoegd.

Als je een rubriek permanent wilt verwijderen, open je het deelvenster Cijferlijstinstellingen in de cijferlijst.

Rubrieken kopiëren tussen cursussen

Je kunt rubrieken kopiëren tussen cursussen. Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken om het menu te openen en selecteer vervolgens Inhoud kopiëren. Je kunt ook het menu Meer opties boven de Inhoudslijst openen. Selecteer Items kopiëren. Het deelvenster Items kopiëren wordt geopend.

In het deelvenster Items kopiëren kun je door alle cursussen bladeren die je geeft. Selecteer de map Rubrieken voor de cursus waarvoor je rubrieken wilt kopiëren en selecteer de rubrieken die je wilt kopiëren. Selecteer Kopiëren starten als je klaar bent.

Image of the Copy Items panel, showing several rubrics selected to be copied from a rubric folder

Ga naar het onderwerp ‘Inhoud kopiëren uit andere cursussen’ voor meer informatie over het kopiëren van rubrieken.

Cursussen met rubrieken exporteren en archiveren in de originele weergave

Rubrieken worden opgeslagen in export- en archiefpakketten.

Wanneer je een originele cursus omzet in een Ultra-cursus, worden rubrieken op basis van percentages en percentagebereik zonder beschrijving geconverteerd.

Alle andere typen rubriek worden geconverteerd naar percentagerubrieken, zoals punten en puntenbereik. Rubrieken zonder punten worden niet ondersteund. Alle instellingen van de originele rubriek krijgen de standaardwaarden van een Ultra-rubriek, zoals weergeven aan studenten.