This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Komma åt tester

Du kommer åt prov från kontrollpanelen. Välj länken Kursverktyg för rubrik 4 och välj sedan Tester, enkäter och frågebanker.


Skapa tester

 1. Välj länken Tester för rubrik 3 iTester, enkäter och frågebanker.
 2. Välj länken Bygg ett test.
 3. Leta upp redigeringsfältet för Namn. Det här fältet är namnet på ditt nya test. Tryck på tabbtangenten för att gå till Rich Edit för Beskrivning.
 4. Tryck på tabbtangenten två gånger från Beskrivning så kommer du till knappen Avbryt. Tryck på tabbtangenten för att gå till Skicka och tryck på Retur för att skapa testet. Denna åtgärd öppnar sidan Provyta. På den här sidan kan du lägga till frågor och hantera deras poängvärden.
 5. Leta upp rubriken Skapa fråga och tryck på Retur för att öppna menyn.

  Om du vill återanvända en fråga ska du trycka på tabb för att komma till Återanvänd fråga.

 6. Välj frågetypen på menyn som öppnas.

När du skapar eller redigerar en fråga kan fokus fastna på fältet Rätt svar. Dubbeltryck då på plus på det numeriska tangentbordet och tryck på E för att lägga fokus på redigeraren Återkoppling på felaktigt svar.


Tips om beräkningsfrågor

Du behöver hjälp från någon seende för att redigera en formel. Även om du kan infoga symboler är det inte möjligt att redigera täljare och nämnare i ett bråk med JAWS.

Mellan frågetext- och formeltextrutorna finns ett verktygsfält som du kan använda för att infoga symboler i formeln. Trots att många av de här knapparna har etiketter, har inte menyknapparna som används för att visa ytterligare symboler det. Därför läser JAWS upp dessa som ”Utan etikett x” där x står för ett godtyckligt tal. Här följer en lista över verktygsfältets knappar, där knappar utan etikett anges med ”(utan etikett)” i början av raden:

 • Kvadratrot
 • (Utan etikett) Hakparenteser, vertikala fält.
 • Matris med 3 rader, 3 kolumner med parentes
 • (Utan etikett) Matrisalternativ: Lägg till/ta bort kolumner och rader.
 • Multiplikationstecken
 • (Utan etikett) Ytterligare matematiktecken: Plus, minus, plus eller minus.
 • Talet pi
 • (Utan etikett) Ytterligare irrationella siffror: e.
 • (Utan etikett) Ytterligare grekiska bokstäver.
 • Versalt omega
 • (Utan etikett) Ytterligare grekiska versaler.
 • (Utan etikett) Ytterligare geometriska symboler.
 • (Utan etikett) Ytterligare redigeringskontroller – Klipp ut.

Tips om flervalsfrågor och -svar

Om du trycker på tabbtangenten flyttas du vanligtvis mellan svarets radioknapp och dess redigerare. Ibland kan fokus fastna på varje svars redigerare. Då kan du inte använda tabbtangenten för att flytta till nästa kontroll.

Om det händer kan du flytta fokus till alternativknappsgruppen för Rätt. Tryck på tabbtangenten härifrån för att skriva in texten till det rätta svaret. Alternativknappen för Rätt är som standard i fokus. När du har skrivit in svaret trycker du på Skift + Tabb för att gå tillbaka till gruppen med alternativknappar. Använd nedpilen för att markera nästa svar som rätt. Om du trycker på tabbtangenten härifrån flyttas fokus till redigeraren för nästa svar.

Gör detta tills du har angett alla svar. Tryck sedan på Skift + Tabb för att gå tillbaka till alternativknapparna och åter igen välja rätt svar genom att använda piltangenterna för att hitta det.

Exempel:

 1. Leta upp redigeringsfältet för Frågetitel. Ange en rubrik.
 2. Tabba till fältet Frågetext. Ange frågetexten.
 3. Tabba till Svarsnumrering. Välj ett alternativ.
 4. Den här frågan har ett rätt svar och ett svar som är mindre rätt. Markera kryssrutan Tillåt delpoäng. När du markerar den här rutan visas kryssrutan Tillåt negativa poäng för felaktiga svar. Lämna den här rutan omarkerad. Negativa poäng kommer inte att användas.
 5. Tabba till Antal svar. Standardalternativet ska vara 4. Den här frågan har 4 svar.

Om du trycker på tabbtangenten läggs fokus på en grupp alternativknappar som markerar en av fyra frågor som rätt. Svaren är numrerade, oavsett vilken svarsnumreringstyp för bokstäver som valdes tidigare.

Om du trycker på Tabb kan du vanligtvis fokusera på redigeraren för det här svaret. Ibland fastnar fokus på gruppens första alternativknapp.

Det rätta svaret på denna fråga är #1. Den här alternativknappen markeras som standard. Om tabbtangenten inte fungerar ordentligt kan du snabbt trycka två gånger på plus på det numeriska tangentbordet för att stänga av formulärläget. Trycker du på E-tangenten så hamnar du i redigeraren för svar #1. Tryck på returtangenten för att aktivera formulärläget igen, ange svaret och tryck på tabbtangenten. Om fokus flyttas till nästa alternativknapp har du tur. Annars kan du trycka två gånger på plus på det numeriska tangentbordet igen och trycka på F tills du hör ”Correct 2 radio button not checked” (alternativknappen för rätt 2 har inte markerats).

Tryck på E för att gå till redigeraren för svar 2.

Ange ett belopp i poängfältet och gå vidare till nästa med tabbtangenten. Du kan även följa stegen som beskrivs ovan.

Ange de två sista svaren och låt deras delpoängsprocent stå kvar som 0.

När alla svar har fyllts i hamnar du på fältet Återkoppling på rätt svar. Ange ett rätt svar.

Fokus kanske fastnar på fältet Rätt svar. Dubbeltryck då på plus på det numeriska tangentbordet och tryck på E för att lägga fokus på redigeraren Återkoppling på felaktigt svar.


Tips om luckfrågor

JAWS presenterar namnen på alla fält i avsnittet Frågor när fokus hamnar på kombinationsrutan Välj alternativnamn:

Du vet att du har kommit till den här rutan när du hör något som liknar följande:

”Obligatorisk Svar 1 SelectOptionLabel innehåller nummer Skiftlägeskänslig Skiftlägeskänslig Ta bort Obligatorisk Svar 2 SelectOptionLabel innehåller heltal Skiftlägeskänslig Skiftlägeskänslig Ta bort Skrivskyddat SelectOptionLabel Kombinationsruta”

Det här är kontrollen där du kan välja om ett angivet svar måste matcha exakt, innehålla eller mönstermatcha innehållet i svarsfältet.

Exempel:

 1. Tabba till fältet Frågetitel. Den här frågan har ingen titel.
 2. Tabba en gång till fältet Frågetext. Ange frågetext med ett tomt utrymme. Det tomma utrymmet kan vara i valfritt format i enstaka luckfrågor.
 3. Tabba till Antal svar. Den här frågan har två rätta svar. Tryck på piltangenterna ner till 2.
 4. Om du trycker på tabbtangenten läggs fokus på kombinationsrutan Välj alternativnamn. Tryck på piltangenterna till Innehåller eftersom båda svaren är rätt om de innehåller ett visst ord.
 5. Tabba till fältet Svar 1 och ange svaret.
 6. Tabba tills du kommer till Välj alternativnamn för svar 2 och ange värdet till Innehåller.
 7. Ange svaret.

Tips om att fylla i flervalsfrågor

När du anger rätt svar för en fyll i flervalsfråga ska du använda upp- och nedpilarna istället för tabb och skift + tabb för att flytta genom formulärkontrollerna.

H-tangenten är i synnerhet praktisk här eftersom rubriker markerar början på varje svarsavsnitt.


Tips om kortsvarsfrågor

Fokus kan fastna på fältet * Frågetext. I det här fallet dubbeltrycker du på plus på det numeriska tangentbordet och använder E, H eller andra navigeringstangenter för att hitta rätt kontroll.