This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Öppna Kursadministration och resultat

Du kan öppna Kursadministration och resultat från kontrollpanelen. Välj länken för rubrik 4 för Kursadministration och resultat och välj sedan Hela Kursadministration och resultat. När Kursadministration och resultat har öppnats väljer du länken Slå på skärmläsarläge. Tryck på Insert + T för att se om skärmläsarläget är aktivt.

Du måste aktivera skärmläsarläget varje gång du laddar Blackboard Learn.

Huvudfunktionen och standardvyn i Kursadministration och resultat är en tabell. Raderna i den här tabellen motsvarar enskilda deltagare, utom den allra översta raden. Kolumnerna motsvarar bedömningsbara objekt, till exempel uppgifter och tester.

Tryck på Alt + Ctrl + vänster och Alt + Ctrl + höger för att flytta mellan de olika bedömningsbara objekten för en viss deltagare.

Fördelen med att använda de här tangenterna istället för tabbtangenten och Skift + Tabb är att det blir lättare att förstå gränserna för varje rad.

Mer information om att navigera bedömning


Komma åt kolumnmenyer

Den allra översta raden i en kolumn i Kursadministration och resultat innehåller en bild. Bildens etikett anger om en uppgift har bedömts.

 • JAWS säger ”Klicka om du vill ha fler alternativ” om det går att ändra ett resultat.
 • JAWS säger ”Inget resultat” om det inte går att bedöma ett objekt.

Bilden öppnar även kolumnmenyn. Välj bilden i den allra översta raden i en kolumn för att visa information om den kolumnen (om det är en enkät, en uppgift, ett test osv.) eller för att redigera den.

Om fokus inte automatiskt hoppar till listan över länkar till kommandon när du har valt en länk i den här raden kan du trycka på Ctrl + End för att hoppa längst ned i dokumentet. Där finns de.


Skapa genomsnittskolumn

 1. Välj länken Skapa kolumn i Kursadministration och resultat.
 2. Använd nedpilen för att leta upp och välja rubriknivån 2 för Skapa sammanräknad kolumn.
 3. Använd nedpilen för att leta upp och välja Genomsnittskolumn.
 4. Ange ett kortfattat namn. Namnet visas som kolumnnamn i Kursadministration och resultat och på deltagarnas Mina resultat-sidor.
 5. Tryck på tabbtangenten för att gå genom nästa fält på den här sidan. På så sätt kan du även undvika formateringskontrollerna för textrutan Beskrivning.
 6. När du kommer fram till en alternativknapp med namnet Alla resultatkolumner har du kommit in i avsnittet Markera kolumner. Om du vill välja vilka kolumner och kategorier som ska inkluderas kan du använda nedpilen för att välja Markerade kolumner och kategorier.
 7. Tryck en gång på tabbtangenten för att komma till listrutan Kolumner att markera.
 8. Tryck på och håll ned Ctrl-tangenten. Använd upp- och nedpilarna för att gå genom listobjekten. Tryck på Ctrl + mellanslag för att markera ett objekt. Tryck på Ctrl + mellanslag igen för att avmarkera ett objekt.

  När listrutan är i fokus och formulärläget är aktivt kan du hålla ned Ctrl-tangenten medan du använder piltangenterna för att gå genom objekten i den här listan. Lägg märke till att JAWS meddelar ”Ej valt” före nästan alla objekt. Tryck på Ctrl + mellanslag för att markera ett objekt. Det är viktigt att du håller ned Ctrl-tangenten när du använder piltangenterna för att flytta upp och ned i den här listan. Om du trycker på upp- eller nedpilen utan att hålla ned Ctrl går du vidare till och markerar nästa objekt, samtidigt som alla objekt som tidigare markerats avmarkeras.

 9. När du har markerat önskade kolumner trycker du en gång på tabbtangenten och väljer Move selected Columns Over (Flytta markerade kolumner) för att lägga till dem i den här nya kolumnens beräkning.
 10. Inaktivera formulärläget och använd piltangenterna för att ta dig fram på sidan. Det hjälper dig att bättre förstå de nästföljande fälten som handlar om beräkningen. Tryck på mellanslagstangenten för att markera de alternativknappar du önskar.
 11. Till sist kommer du fram till listrutan Kategorier. Lägg till kategorier i den här beräkningen genom att hålla ned Ctrl och använda piltangenterna för att flytta till dess objekt. Tryck på Ctrl + mellanslag för att markera det. Tabba till och markera Flytta markerade objekt för att lägga till det.
 12. Leta upp och välj Skicka.

Skapa ett bedömningsschema

 1. Välj rubriknivå 2 för Hantera i Kursadministration och resultat. En meny med alternativ visas.
 2. Tryck på nedpilen för att leta upp Bedömningsscheman. Markera objektet.

  Bedömningsscheman listas i en tabell med två kolumner: namn och beskrivning.

 3. Välj länken Skapa bedömningsschema ovanför huvudtabellen.
 4. Ange ett namn på bedömningsschemat.
 5. Tryck på T för att flytta till schemakopplingstabellen och definiera poängintervallen.

Om du behöver redigera ett befintligt schema väljer du menyn Alternativ: länken Titel i kolumnen Titel. En lista över alternativ visas längst ned på sidan.

Schemakopplingstabell

Schemakopplingstabellen har fem kolumner.

 • Resultat som poängsatts mellan: Använd redigeringsfälten i den här kolumnen för att definiera de lägsta och högsta poängen i ett intervall. Den första raden har redigeringsfält för både intervallets lägre och övre värden. Ytterligare rader har endast ett redigeringsfält. Alla redigeringsfält i den här kolumnen har märkts med ”Mindre än”.
 • Blir lika med: Använd redigeringsfältet i den här kolumnen för att definiera vilka poäng i intervallet Resultat som poängsatts mellan ska vara lika med.
 • Resultat manuellt angivna som: Den här kolumnen visar samma värde som i kolumnen Blir lika med.
 • Beräknas som: Använd redigeringsfältet för att definiera den totala resultatprocentsatsen.
 • Infoga rader: Välj Infoga ny rad här för att lägga till en rad ovanför den aktuella raden. Värdena i den ursprungliga raden justeras för att fungera med den nya raden och de nya värdena.

Använd JAWS tabellnavigeringskommandon, Alt + Ctrl + piltangenterna, för att flytta mellan redigeringsfälten.

Exempel:

Du har tre resultat definierade i ett schema: Utmärkt, Bra och Behöver förbättras. Du vill definiera två nya resultat: Mycket bra och Misslyckas.

Skapa resultatet Mycket bra genom att gå till raden Bra och sedan trycka på Alt + Ctrl + Skift + höger för att hoppa till den sista kolumnen. Kolumnen Infoga rader. Välj Infoga ny rad här. Tryck på Alt + Ctrl + upp för att gå till raden som precis har lagts till. Använd Alt + Ctrl + vänster för att gå mellan kolumnerna. Ändra poängvärdena och ange namnet ”Mycket bra”.

Skapa resultatet Misslyckas genom att trycka på Alt + Ctrl + Skift + ner för att hoppa till sista raden. Tryck på Alt + Ctrl + Skift + höger för att hoppa till kolumnen Infoga rader. Välj Infoga ny rad här. Den sista raden i den här tabellen innehåller nu det nya resultatet Misslyckas. Raden som precis infogades blir Behöver förbättras. Redigera värdena i den sista raden. Ersätt Behöver förbättras med Misslyckas i kolumnen Blir lika med. Tryck på Alt + Ctrl + upp för att gå till den nya raden och definiera värdena för Behöver förbättras.