Om tillgängliga dokument

Innehåll som skapas med innehållsredigeraren i Blackboard formateras automatiskt i HTML enligt tillgänglighetsstandarder. Du kan länka till eller hämta innehåll från andra källor med hjälp av innehållsredigeraren eller andra Learn-verktyg. Innehåll som du lägger till som en bilaga eller en länkad fil formateras inte automatiskt. Se till att alla deltagare kan läsa och interagera med dina bilagor och länkade filer genom att göra dem tillgängliga. När ditt dokument har formaterats med olika format och taggar blir det tillgängligt för användare som använder tekniska hjälpmedel som t.ex. skärmläsarprogram (skärmläsare).

Tillgängliga dokument har en struktur som baseras på formatelement eller taggar. Den här strukturen bildar en informationshierarki. Den viktigaste informationen identifieras som den högsta nivån i dokumentet och kompletterande information identifieras som lägre nivåer. Illustrationer, diagram och tabeller som finns i ett dokument har specifika taggar som baseras på vilken typ av information de förmedlar.

Skärmläsare använder taggar för att förmedla en informationshierarki i ett dokument till användarna så att de kan förstå hur materialet har organiserats. Taggar används även för att ge annan information till användarna som t.ex. beskrivningar av visuellt innehåll och hur data har organiserats i tabeller.

Det snabbaste och mest pålitliga sättet att skapa tillgängliga dokument är att lägga till en struktur med hjälp av format och taggar när dokumenten skrivs. I de allra flesta fall överförs format och taggar som du lägger till i program som t.ex. Microsoft© Word när du sparar dokumentet i ett annat format som t.ex. Adobe PDF eller html.

Använda dokument i Learn

I många områden i Learn kan du lägga till dokument, däribland innehållssidor, uppgifter och tester. Du kan formatera alla filer som du distribuerar i din klass genom att använda format och taggar. På så sätt kan alla deltagarna dra full nytta av kursen, oavsett vilken teknik de använder för att läsa dokumenten.

Uppmuntra deltagarna att använda format och taggar för att formatera dokument som de ska utbyta i grupper eller skapa för gruppuppgifter och gruppresentationer. Genom att främja tillgängligheten bland deltagarna kan du öka medvetenheten och bidra till bättre prestationer och inlärning samt större belåtenhet hos deltagarna.


Göra Microsoft© Word-dokument tillgängliga

Använda rubriker

MS Word styles dialog

Skapa en konsekvent rubrikstruktur i Word med hjälp av formatmallar. Detta är inte detsamma som att bara ändra storleken på teckensnittet eller använda fetstil. Skapa formatmallar för dokumenten eller använd någon av de som finns i Word. I Word 2007 och 2010 redigerar du ett stycke text genom att markera det och sedan välja önskat format i verktygslisten. Hur du gör för att få tillgång till och ställa in formatmallar kan skilja sig mellan olika Word-versioner, så använd hjälpen i din version för mer specifika anvisningar.

Som regel bör du inte använda mer än en Rubrik 1 <H1> på en sida. Taggen <H1> identifierar den högsta informationsnivån i dokumentstrukturen. Rubrik 1 används för namn på kapitel, huvudsakliga avsnittsrubriker och andra uppdelningar som motsvarar den högsta informationsnivån. Använd Rubrik 2 <H2> och rubriker med högre siffror för att identifiera undernivåerna med information i dokumentet.

När du lägger till rubriktaggar ska du vara konsekvent och inkludera varje nivå i hierarkin där så behövs för att återspegla hur dokumentet är organiserat. Var noga med att H1 följs av H2, sedan H3 och H4. Hoppa inte från H1 till H4 enbart av formatskäl. Ändra istället formatmallen för varje rubrik för att ändra hur den ser ut.

Alternativtext för bilder

Skärmläsare använder alternativtext för att ge användare information om bilder. I de flesta versioner av Word kan du högerklicka på en bild och välja Formatera bild... . I dialogrutan ska du välja alternativet för Alternativ text och sedan skriva in din text. Var specifik och kortfattad så att användarna snabbt kan förstå vad beskrivningen gäller. Tillvägagångssättet att ange alternativtext kan skilja sig mellan olika Word-versioner, så använd hjälpen i din version för mer specifika anvisningar.

Word 2010 har två textfält, Titel och Beskrivning. Skriv alternativtexten i rutan Beskrivning så att den konverteras till det nya formatet när du konverterar Word-dokument till PDF eller html. Titlar konverteras inte till andra format, vilket innebär att du måste ange dem igen i det nya formatet.

Datatabeller

I tillgängliga dokument används aldrig tabeller för att formatera layouten på en sida eftersom det är svårt för skärmläsare att förstå informationens struktur och innebörd. Tabeller används enbart för att presentera data. För att skärmläsare ska kunna tyda data i en tabell så att användarna kan förstå hur informationen har organiserats måste skärmläsaren kunna identifiera vilka celler som tillhör rubrikraden och vilka celler som innehåller data. Du kan ange att en rad upprepas längst upp på varje sida på menyn Tabellegenskaper i Word. När dokumentet sparas som en pdf-fil identifieras den första raden som en tabellrubrik. Om Word-filen sparas som HTML behålls inte tabellrubrikerna. Cellerna får istället taggen <thead>. Dataceller får taggen <tbody>.

När du konverterar till HTML från Word kan du redigera HTML-dokumentet med en textredigerare eller något annat program, t.ex. Adobe Dreamweaver, för att lägga till specifika tabelltaggar. Använd <th> som tagg för tabellrubriker, <tr> för att identifiera början på varje ny rad och <td> som tagg för celler som innehåller data. Se nedanstående exempel. Det finns tyvärr inte något sätt att tagga de här olika elementen i Word.

<thead>
        <tr>
            <th>Column Header 1</th>
            <th>Column Header 2</th>
        </tr>

</thead>
<tbody>
        <tr>
            <td>tabelldata i kolumn 1</td>
            <td>tabelldata i kolumn 2</td>
        </tr>
</tbody>

Det är lätt att skapa länkar i Word genom att klistra in hela URL:en på en sida. När du trycker på mellanslag eller Retur skapar Word automatiskt en länk. Du kan ändra länktexten till något mer beskrivande eftersom URL:en som skapas automatiskt kanske inte är begriplig för en skärmläsare. Om du skapar ett Word-dokument som både kan skrivas ut och läsas elektroniskt kan du inkludera både URL:en och den beskrivande länken i texten.

Tillgänglighetskontroll i Windows Word 2010

Om du använder Word 2010 i Windows, finns det en inbyggd funktion för tillgänglighetskontroll. Detta är en praktisk funktion som kan hjälpa dig att identifiera och korrigera tillgänglighetsproblem. Öppna funktionen för tillgänglighetskontroll från Filer > Info > Felsök > Kontrollera tillgänglighet.


Göra PDF-dokument tillgängliga

Pdf (Portable Document Format) är en öppen standard för att formatera dokument. PDF-formatet skapar filer som ser likadana ut när de skrivs ut som när de visas elektroniskt. När du delar en PDF-fil kan nästan alla läsa den med det kostnadsfria programmet Adobe Reader® eller med Adobe Reader-mobilappen.

De flesta PDF-filer konverteras från ett program som Microsoft © Word. Det går att skapa pdf-filer i många program och plugin-program, men det är bara några få som går att använda för att skapa taggade pdf-filer. Pdf-taggar ger en dold struktur och en textbaserad framställning av pdf-innehållet så att det kan läsas av en skärmläsare. Pdf-taggar liknar HTML-taggar och Word-format.

Adobe Acrobat är det ursprungliga programmet för att skapa pdf-dokument och konvertera andra dokument till pdf. Det finns så många olika kombinationer av redigeringsprogram och pdf-konverteringsprogram att det inte går att beskriva alla i det här avsnittet. Om du konverterar en Word-fil till pdf och du har skapat en tillgänglig Word-fil med rubriktaggar, alternativtext för grafik och så vidare, kan Office 2010 skapa taggade pdf-filer internt. Du kan även ladda ner och installera Adobes tilläggsprogram PDFMaker för att skapa pdf-filer från Word. Om du använder tidigare versioner av Office måste du ha tilläggsprogrammet för att kunna skapa taggade pdf-filer.

Om du använder Adobes tilläggsprogram väljer du Spara som Adobe PDFArkiv-menyn. I dialogrutan i PDFMaker väljer du Aktivera tillgänglighet och flödesomformning med taggad Adobe PDF på fliken Inställningar. Om du använder den interna sparfunktionen väljer du Spara som PDF. Innan du sparar filen väljer du Alternativ, och markerar Visa taggar för dokumentstruktur.

Adobe Acrobat X och senare versioner har en funktion för tillgänglighetskontroll som skannar pdf-filerna och anger om det finns några problem. Med hjälp av funktionen för tillgänglighetskontroll kan du korrigera eventuella fel. Du kan även korrigera tabellkodning med hjälp av Acrobats TouchUp Reading Order Table Editor. Få mer information om att skapa tillgängliga filer med Adobe Acrobat genom att gå till Adobe.com och söka efter ”tillgänglighet”.