Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Visninger av vurderingsboken

Studenter føres opp i vurderingsboken når de tilknyttes emnet ditt. Du ser alt emnearbeid som er spesifikt for emnet du er i. Du kan vurdere emnearbeid, administrere elementer og publisere vurderinger.

List or grid view options

Listen over elementer som kan vurderes er standardvisning for emnets vurderingsbok. Her kan du se alt amnearbeid du har tilordnet, samt hvor langt du har kommet i vurderingsarbeidet. Du har også tilgang til alle administreringsfunksjoner. I denne visningen kan du endre rekkefølge på elementer. Du kan Bytt til Studenter Tab for å se et overordnet bilde av hver Students engasjement.

I rutenettvisningen for studenter ser du poengsummene studentene har oppnådd. Studentnavn vises på hver rad, og kolonnene viser de vurderte elementene. Du kan vurdere og administrere elementer i rutenettvisningen.


Automatisk opprettede vurderingselementer

Når du oppretter et element som kan vurderes i emnet ditt, opprettes det automatisk et vurderingsbokelement. Du kan dra elementer til en ny plassering i listen over elementer som kan vurderes.

Example of the automatically created gradable items list.

Hvis du åpner deltakelsesoversikten fra Emneinnhold-siden, kan du legge til deltakelse i vurderingsboken. Du kan også legge til deltakelse på hovedsiden Vurderingsboken. Velg plussteegnet der du vil at deltakelsesraden skal vises i listen og velg Legg til deltakelse.

Mer om deltakelsesfunksjonen


Manuelt vedlagte vurderingselementer

Du kan legge til vurderingselementer som ikke krever innsending, for eksempel deltakelse. Disse vurderingselementene kalles også manuelle vurderinger, manuelt opprettede elementer eller elementer uten nett.

Det finnes ingen innsendinger for elementer som legges til manuelt. Du tilordner poengsum og tilbakemeldinger på studentlistesiden.

Example of manually grading an item in the gradebook

Manuelt inkluderte elementer vises ikke på Emneinnhold-siden. Elementene vises også på studentenes sider for globale vurderinger og emnevurderinger.

Du kan ikke legge til filer, vurderingsmatriser, mål eller grupper for manuelt inkluderte elementer. Hvis du vil legge til slike alternativer for oppgaver eller prøver uten innsendinger, kan du se den neste delen: Samle inn innleveringer utenfor nettet.

Du kan legge til et nytt element i emnets vurderingsbok i listen over elementer som kan vurderes eller studentrutenettet.

Example of adding an item to the gradebook.
  1. Velg plusstegnet der du ønsker å legge til et element og velg Legg til element.
  2. Skriv inn en tittel i panelet. Tittelen har en grense på 255 tegn. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «Nytt element» og datoen i listen.
  3. Du kan eventuelt gjøre elementet synlig for studenter.
  4. Oppgi detaljer – for eksempel vurderingsenhet og beskrivelse. Du kan velge poeng, prosentverdier eller bokstaver. Hvis du velger poeng, må du angi hvor mange poeng det maksimalt skal være mulig å oppnå. Det er valgfritt å ha en leveringsfrist.
  5. Du kan eventuelt legge til det nye elementet i en kategori som skal brukes når du oppretter beregninger.

Du kan bare velge vurderingsenheter som har et tilknyttet vurderingsskjema. Du kan for eksempel ikke bruke tekst som vurderingsenheten før tekstvurderingsskjemaene er tilgjengelige i Ultra-emnevisning. Du kan endre vurderingsenheten også etter å ha begynt å vurdere.

Hva ser studentene?

Du kan gjøre elementer som er lagt til manuelt, synlig for studenter. Da ser studentene de aktuelle elementene på sidene deres for globale vurderinger og emnevurderinger – med eller uten vurdering.

Husk: Manuelt inkluderte elementer vises ikke på Emneinnhold-siden.

Når du tilordner en vurdering,varsles studentene i aktivitetsstrømmen sin.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Samle innsendinger offline

Manuelt inkluderte elementer vises bare i vurderingsboken og på studentenes sider for globale vurderinger og emnevurderinger. Du kan imidlertid opprette vurderinger som vises på Emneinnhold-siden, men som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at studentene kan forberede seg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også aktivere samtaler, men du kan ikke legge til spørsmål eller vurdere anonymt.

Eksempler på arbeid utenfor nettet:

  • Muntlige presentasjoner
  • Prosjekter som stilles ut
  • Opptredener
  • Kunstverk som leveres personlig
  • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

Undervisere som underviser i hybridemner, syns ofte denne typen oppgaver/prøver er de nyttigste. Du kan for eksempel bruke en vurderingsmatrise til å gi vurdering til en presentasjon en student holder for klassen. Da er det ikke nødvendig å ta notater eller legge til et resultat senere.

Når du oppretter en oppgave eller prøve, kan du velge å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet. Studentene informeres om at de ikke kan sende inn arbeid på nettet. Hvis du lager grupper, kan studentene se gruppemedlemmene.

The Assignment page is open with 1) the Assignment settings panel on screen and 2) the "Collect submissions offline" option clicked and highlighted.

For innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan du ikke tillate flere forsøk, angi tidsbegrensninger eller bruke SafeAssign.

Mer om vurdering av innleveringer utenfor nettet

Du kan legge til møter i deltakelsesfunksjonen for vurderinger som krever at studentene møter opp utenfor timen. Du kan for eksempel be studentene om å være med på en ekskursjon eller en forelesning fra en gjesteforeleser og så merke at de er til stede.

Mer om hvordan du legger til møter

Hva ser studentene?

Studentene kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Studentene informeres om at de ikke kan sende inn arbeid på nettet. De kan se annen informasjon, for eksempel instruksjonene og eventuelt vurderingsmatrisen. Studentene kan delta i samtaler om oppgaven, såfremt dette er aktivert.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

Mer om arbeidsflyten for studenter


Samlet vurdering

I listen over elementer som kan vurderes eller studentrutenettet, kan du sette opp totalvurderingen. Totalvurderingen er et beregnet element som gir studentene en løpende oversikt over alle elementer du vurderer og publiserer.

Example of the set up overall grade message

Velg Konfigurer for å opprette en kolonne for totalvurdering i vurderingsboken. På siden som åpnes, kan du konfigurere hvordan totalvurderingen skal beregnes.

Vil du ikke vise totalvurderingen? Velg Skjul denne meldingen for å fjerne denne meldingen fra skjermen. Hvis du ombestemmer deg, kan du alltids endre denne innstillingen i Vurderingsbokinnstillinger.

Begynn ved å velge mellom Vekter for vurderingsbokelementer eller Vekter for vurderingsbokkategorier i Innstillinger for totalvurderinger. Listen over emneinnhold endres basert på det du velger, og du kan nå begynne å tilordne prosentvis vekting til vurderinger. Hvis du bruker kategorivekting til å beregne tutalvurdeirngen, kan du utvide kategorier for å se hvilke vurderte elementer de inneholder.

Opprett og administrer kategorier i vurderingsboken

Skriv inn prosentverdier for totalvurderingen for de ulike elementene eller kategoriene i vurderingsboken, for å endre virkningen de får på studentenes vurdering. Totalen for alle feltene for prosentverdier for totalvurderingen må utgjøre 100 % til sammen.

Hvis du vil frita elementer eller kategorier fra totalvurderingen, kan du velge Frita-ikonet ved siden av feltene for prosentverdier for totalvurderingen. De aktuelle elementene eller kategoriene blir grå, så du ser at de ikke tas med i beregningen. Du kan velge ikonet på nytt for å ta dem med i beregningen igjen.

Velg Lagre når du er ferdig. Totalvurdering-kolonnen vises ved siden av studentenes navn i vurderingsboken, sånn at du raskt kan se hvordan de ulike studentene gjør det.

Anonymt vurderte oppgaver inkluderes ikke i beregninger før du deaktiverer anonymiteten.

 

Totalvurderingsberegning etter vekting av vurderingskategori: et eksempel

Her finner du forklaringen på hvordan totalvurderingen beregnes ut fra vurderingskategorivektene i Learn Ultra:

Mulige poengsummer, kategorivektinger og eksempler på faktiske poengsummer som brukes til å forklare beregninger av totalvurderinger
  Mulig poengsum Kategorivekting Poengsum
Oppgaver 23 25 22
Vurderinger 20 25 20
Dagbøker 20 25 10
Diskusjoner 20 25 14

Total poengberegning:

Total poengformel:
Mulige kategoripoeng = (Totalt antall kategoripoeng/ Antall elementer i kategorien)
Mulig vurdering = (Kategoripoengsum / Kategoripoengsum * Vekter) * Kategoripoengsum

= 23/3 -> 7,6666 --> ((7.6667/7.6667) *.25) * 7,6666 = 1,91666
= 25/2 -> 12,5 --> ((12.5/12.5) *.25) *12,5 = 3,125
= 20/2 -> 10 --> ((10/10) *.25) *10 = 2,5
= 20/2 -> 10 --> ((10/10) *.25) *10 = 2,5

Totalt antall mulige poeng (totalt antall poeng) = 10,04166

Beregning av totalvurdering:

Kategoripoengsum = (Kategoripoeng/ Antall elementer i kategorien) Totalvurdering = ((Kategoripoeng / Kategori Total poengsum * Vekting) + (Kategoripoeng / Kategori Total poengsum * Vekting) + (Kategoripoeng / Kategori Total poengsum * Vekting) + (Kategoripoeng / kategori Total poengsum
* Vekt) + (Kategoripoeng / Total poengsum * Vekting)) * Kategori total vekting

= 22/3 -> 7 33333 –-> ((7,33333/7,66666) *0,25) --> 0,23913
= 20/2 -> 10 –-> ((10/12,5) *0,25) --> 0,2
= 10/2 -> 5 –-> ((5/10) *0,25) --> 0,125
= 14/2 -> 7 –-> ((7/10) *0,25) --> 0,175
= 0,7391 * 10 04166
=7 42179

Totalvurdering = 7,4240 av 10,04166 Totalvurderingsprosent av
100:
(7,4240 /10,04166) * 100 = 73,91 %

Overstyr totalvurderingen

Du kan overstyre totalvurderingen for spesifikke studenter hvis du ser at prestasjonene eller deltakelsen deres ikke stemmer overens med vurderingsskjemaet for emnet.

Overall grade option in the gradebook

Hvis du vil overstyre en vurdering, kan du velge vurderingscellen i en students Totalvurdering-kolonne. Skriv inn en ny verdi, eller velg et alternativ. Du kan overstyre vurderingen med en vurderingsnotasjon. Overstyringer kan være nyttige hvis en studenter ikke klarer å fullføre emnet eller ikke oppfyller kravene for å fullføre. Vurderingsnotasjoner kan for eksempel være Ikke fullført, Har trukket seg og så videre. Du kan opprette og administrere notasjoner for totalvurderinger i Vurderingsbokinnstillinger.

Hvis du vil fjerne en overstyring, kan du velge cellen for den aktuelle studentens totalvurdering og deretter velge Angre overstyringen. Studentens totalvurdering endres tilbake til beregningen du har angitt for emnet.

Totalvurdering og beregnet vurderingsforskjell

I Blackboard Learn Ultra kan det oppstå små forskjeller mellom beregningen av totalvurderingen og summen som er avledet fra funksjonen Legg til beregning, på grunn av formelens matematiske definisjon av poengsumvekting.

I enkelte tilfeller kan denne lille forskjellen – så lite som 0,01 – ha stor innvirkning på beregningen basert på Ultra-vurderingssystemet.

Hvis alle poengsumelementene har samme maksimale poeng,blir vurderingen for begge beregningene den samme som vektingsforskjellen, og prosentverdien som gis av vurderingsplanen, samsvarer.

Detaljer om formler (for eksempel en beregning av fem poengsummer og en oppgave med lik vekting):

Formel for totalvurdering:

((Score1 / Totale poeng * Vekting) + (Score2 / Totale poeng * Vekting) + (Score3 / Totale poeng * Vekting) + (Score4 / Totale poeng * Vekting) + (Score5 / Totale vpoeng * Vekting) ) * Total vekting

Vektingen som tildeles hvert poengelement, er en del av totalt 100 %. Hvis et spesifikt element har en annen maksimumspoengverdi (f.eks. Score5), konverteres det til 100 % ved å dele det med den maksimale poengsummen.

Beregnet vurderingsformel:

(Score1 * Vekt) + (Score2 * Vekt) + (Score3 * Vekt) + (Score4 * Vekt) + (Score5 * Vekt)

Det er ikke angitt noen vektingsregel. Formelen ganger bare alle poengsummer med de gitte verdiene og summerer resultatet.

Mer informasjon om vurderingsskjemaer

Mer om beregning av vurderinger

Hva ser studentene?

Totalvurderingen forandres i student- og underviservisningen når du oppretter og vurderer emneinnhold som teller for beregningen av totalvurderingen.

Synligheten for elementer har ingen påvirkning på totalvurderingen. Men studentene kan bare se publiserte vurderinger, så totalvurderingen studentene ser, inkluderer bare vurderinger du har publisert. Totalvurderingen i underviservisningen inkluderer alle vurderinger, uavhengig av om du har publisert dem eller ikke. I enkelte tilfeller kan det hende du ser en annen totalvurdering enn studentene.

Mer om totalvurderingen i studentvisningen