Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Gweddau'r llyfr graddau

Mae'r llyfr graddau'n cael ei lenwi gyda myfyrwyr pan fyddant yn cofrestru ar eich cwrs. Byddwch yn gweld yr holl waith cwrs sy'n benodol i'r cwrs rydych yn rhan ohono. Gallwch raddio gwaith cwrs, rheoli eitemau, a chyhoeddi graddau.

Y rhestr Eitemau a Raddir yw eich gwedd ddiofyn o lyfr graddau’r cwrs. Gellir gweld yr holl waith cwrs rydych wedi’i neilltuo a’ch cynnydd graddio. Gallwch hefyd gyrchu'r holl swyddogaethau rheoli. Gallwch aildrefnu eitemau o'r wedd hon. Gallwch newid i’r tab Myfyrwyr i weld darlun cyffredinol o ymgysylltiad pob myfyriwr.

Mae’r grid myfyrwyr yn dangos y sgoriau mae’r myfyrwyr wedi’u hennill. Mae enwau myfyrwyr yn ymddangos ym mhob rhes ac mae'r colofnau yn dangos yr eitemau graddedig. Gallwch raddio a rheoli eitemau yn y wedd grid.


Eitemau gradd a grëwyd yn awtomatig

Pan fyddwch yn creu eitem y gallwch ei raddio yn eich cwrs, crëir eitem llyfr graddau yn awtomatig. O'r rhestr Eitemau a Raddir, gallwch lusgo eitem i leoliad newydd yn y rhestr.

Os ydych yn agor presenoldeb o'r dudalen Cynnwys Cwrs, gallwch ychwanegu presenoldeb at eich llyfr graddau. Gallwch hefyd ychwanegu presenoldeb ar brif dudalen y Llyfr graddau. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau i’r rhes presenoldeb ymddangos yn y rhestr a dewiswch Ychwanegu Presenoldeb.

Rhagor am y nodwedd bresenoldeb


Eitemau gradd a ychwanegwyd â llaw

Gallwch ychwanegu eitemau gradd nad oes arnynt angen cyflwyniadau megis cyfranogiad. Gelwir yr eitemau gradd hyn hefyd yn raddau â llaw, eitemau a grëwyd â llaw, neu eitemau all-lein.

Ar gyfer eitemau rydych wedi'u hychwanegu eich hun, nid oes unrhyw gyflwyniadau. Rydych chi’n neilltuo sgoriau ac adborth ar y dudalen rhestr myfyrwyr.

Nid yw eitemau a ychwanegwyd â llaw yn ymddangos ar y dudalenCynnwys Cwrs. Mae'r eitemau'n ymddangos ar dudalennau graddau cyffredinol a chwrs y myfyrwyr.

Ni allwch ychwanegu ffeiliau, cyfarwyddiadau, nodau, neu grwpiau i eitemau a ychwanegwyd â llaw. Os ydych chi am ychwanegu'r opsiynau hyn i asesiadau heb gyflwyniadau, gweler yr adran nesaf: Casglu cyflwyniadau heb gyswllt.

Yn llyfr graddau eich cwrs, gallwch ychwanegu eitem newydd yn rhestr yr Eitemau a Raddir neu yn y wedd grid myfyrwyr.

  1. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu eitem a dewiswch Ychwanegu Eitem.
  2. Yn y panel, teipiwch deitl. Mae uchafswm llythrennau ar gyfer teitl o 255 o nodau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Eitem Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys.
  3. Fel arall, gwnewch yr eitem yn weladwy i fyfyrwyr.
  4. Nodwch y manylion, fel disgrifiad ac uned gradd. Gallwch ddewis pwyntiau, canran neu lythyr. Os ydych yn dewis pwyntiau, nodwch uchafswm nifer y pwyntiau posibl. Mae dyddiad dyledus yn ddewisol.
  5. Fel arall, ychwanegwch yr eitem newydd i gategori i’w ddefnyddio pan fyddwch yn creu cyfrifiadau.

Gallwch ddewis uned gradd sydd â sgema graddio’n gysylltiedig ag ef yn unig. Er enghraifft, ni allwch ddefnyddio Testun fel yr uned radd nes y bydd y sgemâu graddio testun ar gael yn y Wedd Cwrs Ultra. Gallwch newid uned y radd hyd yn oed ar ôl i chi ddechrau graddio.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gallwch wneud eitem a ychwanegwyd â llaw yn weladwy i fyfyrwyr. Byddant yn gweld yr eitem ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs - gyda neu heb radd.

Neges Atgoffa: Nid yw eitemau a ychwanegwyd â llaw yn ymddangos ar y dudalenCynnwys Cwrs.

Pan fyddwch yn neilltuo gradd, caiff myfyrwyr wybod am hyn yn eu ffrydiau gweithgarwch.


Casglu cyflwyniadau all-lein

Dim ond eitemau sydd wedi'u hychwanegu â llaw sy'n ymddangos yn y llyfr graddau ac ar dudalennau gradd cyffredinol a chwrs myfyrwyr. Yn hytrach, gallwch greu asesiadau sy'n ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs nad ydynt yn galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniadau. Gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau, ffeiliau, cyfarwyddyd, a nodau fel y gall myfyrwyr baratoi ar gyfer y gwaith all-lein. Gallwch hefyd alluogi sgyrsiau, ond ni allwch chi ychwanegu cwestiynau neu raddio'n ddienw.

Enghreifftiau o waith all-lein:

  • Cyflwyniadau llafar
  • Prosiectau ffair gwyddoniaeth
  • Perfformiadau actio
  • Gwaith celf wedi'i gyflwyno'n bersonol
  • Ymarferion adeiladu tîm wyneb yn wyneb, trafodaethau panel a thrafodaethau

Efallai y bydd hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau hybrid yn canfod mai'r math hwn o asesiad yw'r mwyaf defnyddiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio cyfarwyddyd i raddio cyflwyniad mewn dosbarth wrth i fyfyriwr gyflwyno. Nid oes angen cymryd nodiadau neu ychwanegu sgôr wedyn.

Pan fyddwch yn creu asesiad, gallwch ddewis casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu bod dim modd iddynt gyflwyno gwaith ar-lein. Os byddwch yn creu grwpiau, mae myfyrwyr yn gallu gweld aelodau eu grŵp.

Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gyswllt, ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog, caniatáu terfyn amser neu ddefnyddio SafeAssign.

Mwy ar raddio cyflwyniadau heb gyswllt

Gallwch ychwanegu cyfarfodydd i'r nodwedd presenoldeb ar gyfer graddau sydd angen i fyfyrwyr fod yn bresennol y tu allan i'r dosbarth. Gallwch ofyn i fyfyrwyr fynychu trip maes neu sesiwn gyda siaradwr gwadd ac yna marcio eu bod wedi mynychu.

Rhagor ar ychwanegu cyfarfod

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr weld yr asesiad ochr yn ochr â'r cynnwys arall ar dudalen Cynnwys y Cwrs ac ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs. Bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu bod dim modd iddynt gyflwyno gwaith ar-lein. Gallant gyrchu gwybodaeth arall, megis y cyfarwyddiadau a chyfeireb os ydych wedi ychwanegu un. Gall myfyrwyr gymryd rhan yn y sgyrsiau ar yr asesiad os ydynt wedi'u galluogi.

Rhagor am lif gwaith myfyrwyr


Gradd gyffredinol

Yn rhestr yr Eitemau a Raddir neu'r wedd grid myfyrwyr, gallwch osod y radd gyffredinol. Mae’r radd gyffredinol yn eitem wedi’i chyfrifo rydych yn ei hadeiladu i ddangos cyfrif sy’n rhedeg i fyfyrwyr o’r holl eitemau rydych yn eu graddio a’u cyhoeddi.

Dewiswch Gosod i greu colofn llyfr graddau ar gyfer y radd gyffredinol. Ar y dudalen sy’n ymddangos, gallwch ffurfweddu sut y cyfrifir y radd gyffredinol.

Ddim eisiau dangos y radd gyffredinol? Dewiswch Cuddio'r neges hon i dynnu'r hysbysiad hwn o'ch sgrin. Os ydych yn newid eich meddwl, gallwch newid y gosodiad hwn yn Gosodiadau'r Llyfr Graddau unrhyw bryd.

I ddechrau arni, dewiswch rhwng Pwysynnau eitem llyfr graddau neu Pwysynnau categori llyfr graddau yn Gosodiadau’r Gradd Gyffredinol. Mae rhestr cynnwys y cwrs yn newid yn seiliedig ar eich dewis, a gallwch ddechrau neilltuo pwysau canran graddau. Os ydych yn defnyddio pwysau categori i gyfrifo gradd gyffredinol, gallwch ehangu categori i weld eitemau graddedig sydd wedi’u cynnwys.

Creu a rheoli categorïau llyfr graddau

Teipiwch ganran gradd gyffredinol ar gyfer pob eitem neu gategori yn y llyfr graddau i roi mwy o bwysau yng ngradd y myfyriwr. Rhaid i’r cyfanswm ar gyfer pob maes canran gradd gyffredinol gyfateb i 100%.

I eithrio eitemau neu gategorïau o’r radd gyffredinol, dewiswch yr eicon Eithrio y drws nesaf i’r maes canran gradd gyffredinol. Bydd yr eitem neu’r categori yn troi’n llwyd i ddangos nad yw wedi’i gynnwys yn y cyfrifiad. Dewiswch yr eicon eto i gynnwys yr eitem neu'r categori yn y cyfrifiad unwatih eto.

Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen. Mae’r golofn Gradd Gyffredinol yn ymddangos yn y llyfr graddau nesaf at enwau’r myfyrwyr er mwyn i chi allu gweld sut mae pob myfyriwr yn perfformio’n gyflym.

Ni chynhwysir asesiadau a raddir yn ddienw mewn cyfrifiadau nes i chi diffodd anhysbysrwydd.

Diystyru’r radd gyffredinol

Gallwch ddiystyru gradd gyffredinol myfyriwr os nad yw eu perfformiad neu eu cyfranogiad yn cyfateb i sgema gradd y cwrs.

I ddiystyru gradd, dewiswch gell y radd yng ngholofn Gradd Gyffredinol y myfyriwr. Teipiwch werth newydd neu ddewiswch opsiwn. Gallwch ddiystyru’r radd â nodiant gradd. Mae diystyru yn ddefnyddiol os nad all myfyriwr gwblhau’r cwrs neu nad yw’n bodloni’r gofynion cwblhau fel arall. Gall nodiannau gradd gynnwys Anghyflawn, Tynnu’n ôl, ac ati. Gallwch greu a rheoli arnodiadau gradd gyffredinol yn eich Gosodiadau Llyfr Graddau.

Os ydych am ddileu'r weithred diystyru, dewiswch gell gradd gyffredinol y myfyriwr a dewiswch Dadwneud Diystyru. Mae gradd gyffredinol y myfyriwr yn mynd yn ôl i’r cyfrifiad a osodwyd gennych chi ar gyfer eich cwrs.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae gwedd y myfyriwr a’r hyfforddwr o’r radd gyffredinol yn newid wrth i chi greu a graddio cynnwys y cwrs rydych chi wedi’i gynnwys yng nghyfrifiad y radd gyffredinol.

Nid yw gwelededd eitem yn effeithio ar y radd gyffredinol. Fodd bynnag, gall myfyrwyr weld graddau sydd wedi’u cyhoeddi’n unig, felly bydd gwedd y myfyriwr o’r radd gyffredinol yn cynnwys graddau rydych chi wedi’u cyhoeddi’n unig. Mae gwedd yr hyfforddwr o’r radd gyffredinol yn cynnwys pob gradd, p’un a ydych chi wedi’u cyhoeddi ai peidio. Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn gweld gradd gyffredinol wahanol i’r hyn mae eich myfyrwyr yn ei weld.

Rhagor o wybodaeth am wedd myfyrwyr o’r radd gyffredinol