Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Vyer för Kursadministration och resultat

Kursadministration och resultat fylls i med deltagare när de skriver in sig i din kurs. Här kommer du åt allt kursarbete som är specifikt för den kurs du befinner dig i. Du kan bedöma kursarbete, hantera objekt och publicera resultat.

List or grid view options

Listan över Bedömningsbara objekt är standardvyn för Kursadministration och resultat. Du kan visa allt kursarbete som du har tilldelat samt ditt bedömningsförlopp. Här kommer du även åt alla hanteringsfunktioner. Du kan sortera om objekten via den här vyn. Du kan växla till fliken Deltagare för att se en övergripande bild av varje deltagares engagemang.

I rutnätet över deltagare visas deltagarnas poäng. Deltagarnas namn visas i varje rad och kolumnerna visar bedömda objekt. Du kan bedöma och hantera objekt i rutnätsvyn.


Automatiskt skapade bedömningsbara objekt

När du skapar ett bedömningsbart objekt i din kurs, skapas ett objekt automatiskt i Kursadministration och resultat. Från listan över Bedömningsbara objekt kan du dra ett objekt till en ny plats i listan.

Example of the automatically created gradable items list.

Om du öppnar närvaro via sidan Kursinnehåll kan du lägga till närvaro i Kursadministration och resultat. Du kan även lägga till närvaro på huvudsidan för Kursadministration och resultat. Klicka på plustecknet på den plats där du vill att närvaroraden ska visas i listan och välj sedan Lägg till närvaro.

Mer information om närvarofunktionen


Övergripande resultat

I listan över Bedömningsbara objekt eller rutnätsvyn över deltagare kan du ställa in det övergripande resultatet. Det övergripande resultatet är ett beräknat objekt som du tar fram för att visa deltagarna en löpande uträkning av alla objekt som du bedömer och publicerar.

Example of the set up overall grade message

Välj Konfigurera för att skapa en kolumn för det övergripande resultatet i Kursadministration och resultat. På sidan som öppnas kan du konfigurera hur det övergripande resultatet ska räknas ut.

Vill du inte visa det övergripande resultatet? Välj Dölj det här meddelandet för att ta bort den här uppmaningen från skärmen. Om du ändrar dig kan du alltid ändra den här inställningen i Inställningar för kursadministration och resultat.

Sätt igång genom att välja mellan Vikter för objekt i Kursadministration och resultat eller Vikter för kategorier i Kursadministration och resultat i Inställningar för övergripande resultat. Kursinnehållslistan ändras utifrån det du väljer, och du kan börja tilldela procentvikter för resultat. Om du använder kategorivikter för att beräkna det övergripande resultatet kan du expandera en kategori för att se vilka bedömda objekt som tas med.

Skapa och hantera kategorier i kursadministration och resultat

Ange en procentsats för det övergripande resultatet för varje objekt eller kategori i kursadministration och resultat för att ge dem mer vikt i deltagarens resultat. Totalsumman för alla fält med procenttal för det övergripande resultatet måste vara lika med 100 %.

Om du vill undanta objekt eller kategorier från det övergripande resultatet väljer du ikonen Undanta bredvid fältet med procenttal för det övergripande resultatet. Objekt eller kategorier tonas i grått för att ange att de inte ingår i beräkningen. Välj ikonen igen för att inkludera objektet eller kategorin i beräkningen igen.

Klicka på Spara när du är färdig. Kolumnen Övergripande resultat visas bredvid deltagarnas namn i Kursadministration och resultat så att du snabbt kan se hur alla deltagare presterar.

Anonymt bedömda utvärderingar tas inte med i beräkningen förrän du inaktiverar anonymiteten.

 

Beräkning av övergripande resultat baserat på resultatkategoriviktning: ett exempel

Här förklarar vi hur det övergripande resultatet beräknas utifrån resultatkategoriernas viktning i Learn Ultra:

Exempel på möjliga poäng, kategoriviktningar och faktiska poäng används för att förklara en beräkning av det övergripande resultatet
  Möjliga poäng Kategoriviktning Poäng
Uppgifter 23 25 22
Utvärderingar 20 25 20
Loggböcker 20 25 10
Diskussioner 20 25 14

Beräkning av totala poäng:

Formel för totalt antal poäng:
Kategorins möjliga poäng = (Totalt antal poäng för kategorin / Antal objekt i kategorin)
Möjligt resultat = (Kategoripoäng / Kategoripoäng * Viktningar) * Kategoripoäng

= 23/3 -> 7,6666 --> ((7,6667/7,6667) *0,25) * 7,6666 = 1,91666
= 25/2 -> 12,5 --> ((12,5/12,5) *0,25) *12,5 = 3,125
= 20/2 -> 10 --> ((10/10) *0,25) *10 = 2,5
= 20/2 -> 10 --> ((10/10) *0,25) *10 = 2,5

Totalt antal möjliga poäng (totalt antal poäng) = 10,04166

Beräkning av övergripande resultat:

Kategoripoäng = (Kategoripoäng / Antal objekt i kategorin)
Övergripande resultat = ((Kategoripoäng / Totalt antal poäng för kategorin * Viktning) + (Kategoripoäng / Totalt antal poäng för kategorin * Viktning) + (Kategoripoäng / Totalt antal poäng för kategorin * Viktning) + (Kategoripoäng / Totalt antal poäng för kategorin * Viktning) + (Kategoripoäng / Totalt antal poäng för kategorin * Viktning)) * Övergripande viktning för kategorin

= 22/3 -> 7,33333 --> ((7,33333/7,66666) *0,25) --> 0,23913
= 20/2 -> 10 --> ((10/12,5) *0,25) --> 0,2
= 10/2 -> 5 --> ((5/10) *0,25) --> 0,125
= 14/2 -> 7 --> ((7/10) *0,25) --> 0,175
= 0,7391 * 10,04166
=7,42179

Övergripande resultat = 7,4240 av 10,04166
Antal procent av 100 för övergripande resultat:
(7,4240 /10,04166) * 100 = 73,91 %

Skriva över det övergripande resultatet

Du kan åsidosätta en deltagares övergripande resultat om deras prestation eller deltagande inte stämmer överens med kursens bedömningsschema.

Overall grade option in the gradebook

Åsidosätt ett resultat genom att markera resultatcellen i kolumnen Övergripande resultat för en deltagare. Ange ett nytt värde eller välj ett alternativ. Du kan skriva över resultatet med en resultatnotering. Att kunna skriva över resultatet kan vara användbart om en deltagare inte kan slutföra kursen eller på annat sätt inte uppfyller kraven för slutförande. Resultatnoteringar kan till exempel vara Ej slutförd, Hoppat av eller liknande. Du kan skapa och hantera övergripande resultatnoteringar i Inställningar för kursadministration och resultat.

Om du vill ta bort en överskrivning markerar du deltagarens cell med det övergripande resultatet och väljer Ångra överskrivning. Deltagarens övergripande resultat återställs till den beräkning som du har konfigurerat för kursen.

Skillnad mellan övergripande resultat och beräknat resultat

I Blackboard Learn Ultra kan det uppstå mindre skillnader mellan beräkningen av det övergripande resultatet och totalsumman som härleds från funktionen Lägg till beräkning. Detta beror på respektive formels matematiska definition av poängviktning.

I vissa fall kan denna minimala skillnad, som kan vara så liten som 0,01, ha en signifikant inverkan på beräkningen baserat på Ultras resultatschema.

Om alla poängobjekt har samma maxpoäng, kommer resultatet för båda beräkningarna att vara detsamma, eftersom viktningsskillnaden jämnas ut. Procentsatsen som tilldelats av resultatschemat kommer därför att stämma överens.

Information om formler (exempel på en beräkning med fem poäng och en uppgift med jämn viktning):

Formel för övergripande resultat:

((Poäng1 / Totalt antal poäng * Viktning) + (Poäng2 / Totalt antal poäng * Viktning) + (Poäng3 / Totalt antal poäng * Viktning) + (Poäng4 / Totalt antal poäng * Viktning) + (Poäng5 / Totalt antal poäng * Viktning) ) * Övergripande viktning

Viktningen som tilldelats varje poängobjekt är en andel av totalt 100 %. Om ett visst objekt har ett annat maxpoängvärde (t.ex. Poäng5) konverteras det till 100 % genom att det delas med maxpoängen.

Formel för beräknat resultat:

(Poäng1 * Viktning) + (Poäng2 * Viktning) + (Score3 * Viktning) + (Score4 * Viktning) + (Poäng5 * Viktning)

Det finns ingen viktningsregel som tillämpas. Formeln multiplicerar bara alla poäng med de angivna värdena och summerar resultatet.

Mer information om bedömningsscheman

Mer information om att beräkna resultat

Vad ser deltagarna?

Deltagarens och lärarens vy över det övergripande resultatet ändras efter hand som du skapar och bedömer kursinnehåll som ingår i beräkningen för det övergripande resultatet.

Synligheten för ett objekt påverkar inte det övergripande resultatet. Men deltagare kan bara se publicerade resultat, så i deltagarens vy över det övergripande resultatet ingår endast resultat som du har publicerat. I lärarens vy över det övergripande resultatet ingår alla resultat, vare sig du publicerat dem eller inte. I vissa fall kan du eventuellt se ett annat övergripande resultat än det deltagarna ser.

Mer information om deltagarvyn i det övergripande resultatet


Manuellt tillagda bedömningsbara objekt

Du kan lägga till resultatobjekt som inte kräver några inlämningar, till exempel närvaro. Sådana resultatobjekt kallas även för manuella resultat, manuellt skapade objekt eller offlineobjekt.

Inga inlämningar kan göras för manuellt tillagda aktiviteter. Du tilldelar poäng och ger återkoppling på sidan med deltagarlistan.

Example of manually grading an item in the gradebook

Manuellt tillagda objekt visas inte på sidan Kursinnehåll. Objekten visas på deltagarnas sidor för globala resultat och kursresultat.

Du kan inte lägga till filer, kriterier, mål eller grupper till manuellt tillagda objekt. Om du vill lägga till de här alternativen i utvärderingar utan inlämningar, se nästa avsnitt: Samla in inlämningar offline.

Du kan lägga till ett nytt objekt i listan över Bedömningsbara objekt eller rutnätsvyn över deltagare i Kursadministration och resultat för din kurs.

Example of adding an item to the gradebook.
  1. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ett objekt och välj Lägg till objekt.
  2. Ange en rubrik på panelen. Rubriken får inte vara längre än 255 tecken. Om du inte lägger till någon rubrik visas Nytt objekt och datumet i listan.
  3. Du kan även göra objektet synligt för deltagare.
  4. Ange relevant information, till exempel en beskrivning och en resultatenhet. Du kan välja poäng, procentsats eller bokstav. Om du väljer poäng måste du ange den möjliga maxpoängen. Det är valfritt att ange förfallodatum.
  5. Du kan även lägga till det nya objektet i en kategori som ska användas när du skapar beräkningar.

Du kan endast välja en resultatenhet som har kopplats till ett bedömningsschema. Du kan till exempel inte använda text som resultatenhet förrän bedömningsscheman för text finns tillgängliga i Ultra-kursvyn. Du kan ändra resultatenheten även efter att du har börjat bedöma.

Vad ser deltagarna?

Du kan göra ett manuellt tillagt objekt synligt för deltagarna. De ser objektet på sina sidor för globala resultat och kursresultat – med eller utan ett resultat.

Kom ihåg: Manuellt tillagda objekt visas inte på sidan Kursinnehåll.

När du tilldelar ett resultat får deltagarna en avisering i sina aktivitetsflöden.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.