De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Weergaven van de cijferlijst

Studenten die zich inschrijven voor je cursus worden automatisch toegevoegd aan de cijferlijst. Hier zie je al het cursuswerk dat specifiek is voor de cursus waarin je je bevindt. Je kunt ingeleverd werk beoordelen, items beheren en cijfers publiceren.

De lijst met beoordeelbare items is de standaardweergave van de cijferlijst van een cursus. Je kunt hier al het toegewezen cursuswerk zien en hoever je bent met beoordelen. Je hebt ook toegang tot alle beheerfuncties. Je kunt de volgorde van items wijzigen vanuit deze weergave. Je kunt overschakelen naar het tabblad Studenten om een totaalbeeld te bekijken van de betrokkenheid van elke student.

Het studentenraster toont de cijfers die studenten hebben gekregen. De namen van de studenten verschijnen in elke rij en in de kolommen worden beoordeelde items weergegeven. Je kunt items in de rasterweergave beoordelen en beheren.


Automatisch gemaakte cijferitems

Wanneer je een item met cijfertoekenning maakt in een cursus, wordt er automatisch een cijferlijstitem gemaakt. Vanuit de lijst met beoordeelbare items kun je een item naar een nieuwe locatie in de lijst slepen.

Als de aanwezigheidsfunctie opent vanaf de pagina Cursusinhoud, kun je aanwezigheidsgegevens toevoegen aan de cijferlijst. Je kunt ook de tool aanwezigheid toevoegen op de hoofdpagina van de Cijferlijst. Selecteer het plusteken op de plekken in de lijst waar je de aanwezigheidsrij wilt hebben en selecteer Aanwezigheid toevoegen.

Meer informatie over de aanwezigheidsfunctie


Handmatig toegevoegde cijferitems

Je kunt items voor cijfertoekenning toevoegen waarvoor niets hoeft te worden ingeleverd, zoals deelname. Deze cijferitems worden ook wel handmatige cijfers, handmatig gemaakte items of offline items genoemd.

Voor handmatig toegevoegde items bestaan geen inzendingen. Je kunt vanaf de pagina met de lijst met studenten scores en feedback geven.

Handmatig toegevoegde items worden niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud. De items worden weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers van de studenten.

Je kunt geen bestanden, rubrieken, doelen of groepen toevoegen aan handmatig toegevoegde items. Lees de volgende sectie als je deze opties wilt toevoegen aan beoordelingen zonder inzendingen: Inzendingen offline verzamelen.

In de cijferlijst van de cursus kun je een nieuw item toevoegen in de lijst met beoordeelbare items of in de rasterweergave van studenten.

  1. Selecteer het plusteken waar je een item wilt toevoegen en selecteer Item toevoegen.
  2. Typ een titel in het deelvenster. Je kunt maximaal 255 tekens gebruiken. Als je geen titel typt, worden ‘Nieuw item’ en de datum weergegeven in de lijst.
  3. Maak het item eventueel zichtbaar voor studenten.
  4. Geef details op zoals een beschrijving en een cijfereenheid. Je kunt kiezen tussen Punten, Percentage of Letter. Als je Punten kiest, geef dan het maximum aantal mogelijke punten op. Je kunt desgewenst een einddatum invoeren.
  5. Voeg het nieuwe item eventueel toe aan een categorie die je bij het maken van berekeningen wilt gebruiken.

Je kunt alleen een cijfereenheid kiezen waaraan een cijfertoekenningsschema is gekoppeld. Zo kun je Tekst pas selecteren als cijfereenheid als er cijfertoekenningsschema's voor tekst beschikbaar zijn in de Ultra-cursusweergave. Je kunt de cijfereenheid zelfs nog wijzigen nadat je bent gestart met beoordelen.

Wat zien studenten?

Je kunt een handmatig toegevoegd item zichtbaar maken voor studenten. Ze zien het item op hun algemene en cursuscijferpagina's - met of zonder cijfer.

Let op: Handmatig toegevoegde items worden niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Wanneer je een cijfer toekent, zien studenten hiervan een melding in hun activiteitenstream.


Inzendingen offline verzamelen

Handmatig toegevoegde items worden alleen weergegeven in de cijferlijst en op de algemene cijferpagina en op de cijferpagina van de cursus van studenten. In plaats daarvan kun je opdrachten maken die verschijnen op de pagina Cursusinhoud, maar die niet vereisen dat studenten hun inzendingen uploaden. Je kunt instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat studenten zich kunnen voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook gesprekken inschakelen, maar je kunt geen vragen toevoegen of anoniem beoordelen.

Voorbeelden van offline werk:

  • Mondelinge presentaties
  • Wetenschappelijke experimenten
  • Optredens
  • Kunstwerken
  • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

Dit type beoordeling is met name geschikt voor cursusleiders die hybride cursussen geven. Je kunt dan bijvoorbeeld een rubriek gebruiken om een presentatie te beoordelen die door een student aan de groep wordt gegeven. Je hoeft dan geen notities te maken of later een score toe te voegen.

Wanneer je een opdracht aanmaakt, kun je ervoor kiezen om de inzendingen offline te verzamelen. Studenten worden geïnformeerd dat ze geen werk online kunnen inzenden. Als je groepen maakt, kunnen studenten hun groepsleden bekijken.

Voor offline verzamelde inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan, een tijdslimiet in te stellen of SafeAssign te gebruiken.

Meer informatie over het beoordelen van offline inzendingen

Je kunt vergaderingen toevoegen aan de aanwezigheidsfunctie voor cijfers waarbij studenten buiten de klas aanwezig moeten zijn. Je kunt studenten vragen om een excursie of gastcollege bij te wonen en hen vervolgens markeren als aanwezig.

Meer informatie over het toevoegen van een bijeenkomst

Wat zien studenten?

Studenten kunnen de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus. Studenten worden geïnformeerd dat ze geen werk online kunnen inzenden. Ze kunnen ook andere gegevens raadplegen, zoals de instructies en een rubriek als je die hebt toegevoegd. Studenten kunnen deelnemen aan de gesprekken van de opdracht, indien dit is ingeschakeld.

Meer informatie over de werkstroom voor studenten


Totaalcijfer

In de lijst met Beoordeelbare items of de rasterweergave van studenten kun je het totaalcijfer instellen. Het totaalcijfer is een berekend item dat je samenstelt om studenten te laten zien wat hun globale cijfer is voor alle items die je tot nu toe hebt beoordeeld en gepost.

Selecteer Instellen om in de cijferlijst een kolom te maken voor het totaalcijfer. Op de pagina die verschijnt, kun je instellen hoe het totaalcijfer wordt berekend.

Wil je het totaalcijfer niet weergeven? Selecteer Dit bericht verbergen om deze melding van het scherm te verwijderen. Als je van mening bent veranderd, kun je deze instelling altijd wijzigen in de Cijferlijstinstellingen.

Maak eerst een keuze tussen Itemwegingen cijferlijst en Categoriewegingen cijferlijst bij Instellingen totaalcijfer. De lijst met cursusinhoud verandert afhankelijk van je selectie, en je kunt wegingen voor cijferpercentages gaan toewijzen. Als je categoriewegingen gebruikt om het totaalcijfer te berekenen, kun je een categorie uitvouwen om de opgenomen beoordeelde items te zien.

Cijferlijstcategorieën maken en beheren

Typ voor elk item of elke categorie in de cijferlijst een percentage van het totaalcijfer om ze meer of minder gewicht te geven bij het berekenen van het cijfer van studenten. Het totaal van alle velden met een percentage van het totaalcijfer moet gelijk zijn aan 100%.

Als je items of categorieën wilt uitsluiten van het totaalcijfer, selecteer je het pictogram Uitgesloten naast het veld met het percentage voor het totaalcijfer. Het item of de categorie wordt dan grijs om aan te geven dat het onderdeel niet wordt gebruikt in de berekening. Selecteer het pictogram opnieuw om het onderdeel wel mee te nemen in de berekening van het totaalcijfer.

Selecteer Opslaan als je klaar bent. De kolom Totaalcijfer wordt in de cijferlijst weergegeven naast de naam van een student, zodat je snel kunt zien hoe ze het doen.

Anoniem beoordeelde opdrachten worden niet meegenomen in de berekeningen totdat je de anonimiteit uitschakelt.

Het totaalcijfer vervangen

Je kunt het totaalcijfer van studenten vervangen als hun prestaties of bijdragen niet aansluiten bij het cijfertoekenningsschema van de cursus.

Als je een cijfer wilt vervangen, selecteer je de cel met het cijfer in de kolom Totaalcijfer van de student. Typ een nieuwe waarde of selecteer een optie. Je kunt het cijfer vervangen met een cijferaantekening, Een cijfer vervangen is handig als een student de cursus niet kan afronden of om een andere reden niet voldoet aan de vereisten voor het voltooien van de cursus. Voorbeelden van aantekeningen zijn Niet voltooid en Teruggetrokken. Je kunt aantekeningen voor het totaalcijfer toevoegen en beheren op de pagina Cijferlijstinstellingen.

Als je een vervangend cijfer wilt verwijderen, selecteer je de cel met het totaalcijfer van de student en selecteer je vervolgens Vervangen ongedaan maken. Het totaalcijfer van de student wordt aangepast op basis van de berekening die je hebt ingesteld voor de cursus.

Wat zien studenten?

De waarde van het totaalcijfer verandert in de weergave voor studenten en de cursusleider wanneer je cursusinhoud maakt en beoordeelt die wordt opgenomen in de berekening van het totaalcijfer.

De zichtbaarheid van een item heeft geen invloed op het totaalcijfer. Het is wel zo dat studenten alleen gepubliceerde cijfers kunnen zien. In het totaalcijfer dat een student ziet, zijn dus alleen de cijfers verwerkt die jij hebt gepost. Een cursusleider, daarentegen, ziet het totaalcijfer inclusief alle cijfers, ook cijfers die je nog niet hebt gepost. Het is dus mogelijk dat je soms een ander totaalcijfer ziet dan je studenten.

Meer informatie over de studentenweergave van het totaalcijfer