Åpne alternativene for et element

Når du har laget innholdsbeholdere, som innholdsområder, læremoduler, læreplaner og mapper, kan du opprette innhold i dem. Du kan redigere og administrere alle elementer og innholdsbeholdere – bortsett fra innholdsområder – på samme måte. Du kan ikke kopiere eller flytte ett innholdsområde inn i et annet område eller angi publiseringskriterier.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle underviserfunksjonene.

Når du åpner menyen for et element, kan du endre innstillinger, modifisere tilgjengeligheten og opprette metadata. Du kan slå på alternativer som gjennomgangsstatus, tilpasset visning og statistikksporing. Du kan også kopiere, flytte og slette innhold. Du kan endre rekkefølgen på innhold og skjule innholdsdetaljer for å spare skjermplass.

 1. Åpne menyen for et element for å få en liste med alternativer, for eksempel Rediger. Hvis alternativet ikke vises, er det ikke tilgjengelig for den aktuelle innholdstypen. For innholdsområder kan du åpne menyen ved siden av tittelen og velge Rediger og Slett.
 2. Bruk dra-og-slipp-funksjonen for å endre rekkefølgen på innholdet.
 3. Du kan også bruke verktøyet for omorganisering via tastaturet for å endre rekkefølgen på innholdet.
 4. Velg Skjul detaljer for å skjule beskrivelsen og spare skjermplass. Velg ikonet igjen for å utvide beskrivelsen. Når det finnes flere elementer og beskrivelser, må du rulle for å se hele siden. Skjulte beskrivelser forblir skjulte, selv når du logger av og på. Studentene kan ikke skjule beskrivelser.

Hvis du ser et målerikon ved siden av filene dine, bruker institusjonen din Blackboard Ally til å måle hvor tilgjengelig emneinnholdet ditt er. Du finner mer informasjon under Ally-hjelp for undervisere.


Rediger innholdsbeholdere og innhold

For å endre et elements navn, beskrivelse, utseende eller tilgjengelighet kan du åpne menyen for elementet og velge Rediger. For innholdsområder kan du åpne menyen ved siden av tittelen og velge Rediger.

Gjør endringene på Rediger-siden.

Ally i Learn – undervisere

Se og forbedre filers tilgjengelighet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Ally skanner emneinnholdet ditt automatisk og utfører en rekke trinn for å gjøre det mer tilgjengelig.

Kom i gang med Ally

 1. Gå til emnet ditt, og finn frem til en fil du vil forbedre.
 2. Ved siden av filnavnet ser du et ikon som raskt viser filens tilgjengelighetsresultat. Hold markøren over ikonet for å se resultatet. Ikonene for filers tilgjengelighet finnes alltid ved siden av filene, men nøyaktig hvor de er, varierer i de ulike emneområdene. I Blackboard Learn pleier tilgjengelighetsikonet å være til venstre for filen.
 3. Du kan velge resultatikonet for å finne ut hvordan du kan gjøre filen mer tilgjengelig.
 4. Ally åpnes, og du ser hva du kan gjøre for å redigere filen for å gjøre den mer tilgjengelig og optimalisere den for alternative formater.

Slik formaterer du tilgjengeligheten for emneinnhold

Studentene ser ikke filens tilgjengelighetsresultat. Men de kan velge blant de alternative formatene Ally generer for filen. Du kan hjelpe Ally med å lage bedre alternative formater ved å følge de anbefale fremgangsmåtene for oppretting av tilgjengelige filer.

Se alternative filformater

Når du legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk punktskrift- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Hvilke alternative formater som lages, avhenger av filtypen til originalfilen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke filen en innholdstype som støttes.

Finn en fil i emnet ditt. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater. Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

student view of Download alternative formats modal

Mer om alternative formater for emneinnhold


Kontroller tilgjengeligheten for innhold

Du kan gjøre innhold utilgjengelig for studenter eller bruke dato- og klokkeslettsbegrensninger for å kontrollere når det skal vises. Du kan også bruke regler for et element for å kontrollere hvilke studenter som kan åpne det, og når de kan gjøre det.

Mer om hvordan du publiserer innhold

Du angir elementers tilgjengelighet enkeltvis. Du kan også gjøre hele innholdsbeholdere utilgjengelige. Hvis du for eksempel redigerer en læremodul, læreplan eller mappe og velger Nei for å tillate brukere å se dette innholdet, blir beholderen usynlig for studentene. Alle elementene i den utilgjengelige beholderen er også utilgjengelig for studentene, uansett hvilke individuelle innstillinger de måtte ha. Om et element skal vises, avhenger altså av om beholderen er tilgjengelig.

Du kan gjøre innholdsområder utilgjengelige på andre måter enn ved å bruke beholdere. Åpne menyen for innholdsområdet i emnemenyen, og velg Skjul lenke.

Elementer i en utilgjengelig innholdsbeholder er usynlig for studentene på stedet. Studentene kan imidlertid åpne disse elementene hvis det finnes andre lenker til dem på andre steder i emnet. Hvis du for eksempel har en en utilgjengelig nettadresse i innholdsområde A som du kopierte til innholdsområde B, finnes lenken begge steder. Hvis du gjør innholdsområde A utilgjengelig, har studentene fortsatt tilgang til nettadressen i innholdsområde B. Lenker til verktøy fungerer på samme måte. Hvis du oppretter en lenke til et diskusjonsforum i innholdsområde A og deretter gjør innholdsområde A utilgjengelig, har studentene fortsatt tilgang til diskusjonforumet fra innholdsområde B.


Endre rekkefølge på innhold

Innhold vises i rekkefølgen du la det til, men du kan endre den. Bruk dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet for å endre rekkefølgen.

Dra-og-slipp-funksjonen

Trykk på pilene ved siden av et element for å flytte det med dra-og-slipp-funksjonen.

Dra elementet til det nye stedet.

Omorganisering via tastaturet

Du kan bruke et tilgjengelig verktøy for å endre rekkefølgen på elementer.

 1. Velg Omorganisering via tastaturet-ikonet i innholdsområdet.
 2. I Organiser: Innhold-feltet velger du et element i listen.
 3. Bruk Flytt opp- og Flytt ned-ikonene for å justere rekkefølgen.
 4. Etter at du har sendt inn, vises følgende melding i et popup-vindu: Elementene er omplassert.
 5. Velg OK.

Kopier og flytt innholdsbeholdere

Du kan kopiere og flytte innholdsbeholdere på samme måte som du flytter mapper, læremoduler og læreplaner fra et område eller emne til et annet. Du må være tilknyttet begge emnene for å kopiere og flytte mellom dem.

 • Når du kopierer innholdsbeholdere, fjernes de ikke fra den opprinnelige plasseringen i emnet.
 • Når du flytter innholdsbeholdere, fjernes de fra den opprinnelige plasseringen i emnet.

Bruk denne fremgangsmåten for å kopiere og flytte innholdsbeholdere.

 1. Start Redigeringsmodus, åpne menyen for en innholdsbeholder og velg Kopier eller Flytt.
 2. Velg Destinasjonsemne fra menyen på Kopier- eller Flytt-siden. Standardinnstillingen er det gjeldende emnet. Bare emner du har tillatelse til å utføre handlingen i, vises i listen.
 3. Velg Bla gjennom og Destinasjonsmappe. For å bare kopiere kan du velge Ja eller Nei for Opprett lenker for elementer som ikke kan kopieres.
  • Hvis en beholder inneholder elementer som ikke kan kopieres, for eksempel prøver, spørreundersøkelser eller oppgaver, opprettes det lenker til dem i stedet. Etter at kopieringen er fullført, vises denne meldingen: «Enkelte elementer ble kopiert. Følgende elementer ble opprettet som lenker.» De spesifikke elementene vises i en liste.
  • Hvis en beholder inneholder elementer som ikke kan kopieres til et annet emne, for eksempel en prøve, vises en melding: «Flyttingen er fullført, men følgende elementer kan ikke flyttes.» De spesifikke elementene vises i en liste.
 4. Velg Send.

Kopier og flytt innhold

Du kan kopiere og flytte innhold for å organisere og omorganisere emnemateriellet. Hvis for eksempel et av innholdsområdene dine inneholder et stort antall elementer, kan du organisere dem i mapper for å gjøre det enklere for brukerne å navigere. Hvis du oppretter mapper etter at du har opprettet innholdselementer, kan du flytte elementene til nye mapper.

Det kan være begrensninger på flytting og kopiering for noen innholdselementer. Du kan for eksempel bare kopiere og flytte interne lenker til et annet område i det samme emnet. Du kan ikke kopiere oppgaver, prøver og spørreundersøkelser, men du kan flytte dem rundt i det samme emnet.

 • Når du kopierer innhold, blir det ikke slettet fra den opprinnelige plasseringen i emnet ditt.
 • Når du flytter innhold, blir det fjernet fra den opprinnelige plasseringen i emnet ditt.

Kopivalget vises ikke i menyen for elementer som ikke kan kopieres, for eksempel prøver, spørreundersøkelser eller oppgaver.

Hvis en innholdsbeholder inneholder elementer som ikke kan kopieres til andre emner, for eksempel prøver, vises ikke valget for å flytte den til et annet emne på Flytt-siden.

 1. Start Redigeringsmodus, åpne menyen for et element og velg Kopier eller Flytt. Hvis verken Kopier eller Flytt er tilgjengelig for elementet, vises det ikke menyen.
 2. Velg Destinasjonsemne fra menyen på Kopier- eller Flytt-siden. Standardinnstillingen er det gjeldende emnet. Bare emner du har tillatelse til å utføre handlingen i, vises i listen. For elementer som ikke kan flyttes ut av det aktive emnet, er det aktive emnet allerede oppført som destinasjonsemne, og det vises ikke noen meny.
 3. Velg Bla gjennom og Destinasjonsmappe.
 4. Velg Send.

Mer om hvordan du kopierer emner


Slett beholdere og innhold

Du sletter mapper, læremoduler, læreplaner og innholdselementer på samme måte. Noen ganger fjernes innholdet permanent fra systemet. Når du sletter en innholdsbeholder, kan du fjerne den permanent.

 1. Start Redigeringsmodus, velg menyen for et element eller en innholdsbeholder og velg Slett.
 2. Velg OK for å bekrefte slettingen. Denne handlingen er endelig.

Du kan gjøre innholdsbeholdere eller elementer utilgjengelige i stedet for å slette dem.

Hva skjer med elementene i innholdsbeholderne jeg sletter?

 • Hvis du sletter en innholdsmappe i et innholdsområde som inneholder vurderte elementer med ingen forsøk, vil korresponderende kolonner også bli slettet fra vurderingssenteret.
 • Filer du har lagt til i en beholder fra Emnefiler, blir værende der og slettes ikke fra systemet.
 • Alle filer du laster opp fra datamaskinen din til beholderen, lagres automatisk i Emnefiler. Du kan opprette nye lenker til elementene.
 • Elementer du oppretter i en beholder med Opprett innhold-menyen, slettes permanent.
 • Prøve- og spørreundersøkelses-lenker slettes, men selve prøvene eller spørreundersøkelsene fortsetter å være tilgjengelige i prøve- eller spørreundersøkelsesverktøyene. Du kan opprette nye lenker til elementene.
 • En Slett bekreftelse-side vises for oppgaver. Du bestemmer hva som skal slettes: prøven, innsendinger og kolonner i vurderingssenteret.
 • Lenker til verktøy, for eksempel diskusjoner, blogger, wikier eller dagbøker slettes, men verktøyene slettes ikke.
 • Lenker til tilordnede lærebøker slettes permanent.

Om metadata

Metadata inneholder informasjon om bestemte innholdselementer, deriblant bibliografi samt informasjon om livssyklus og opphavsrett. Med metadata kan du importere innhold fra og eksportere innhold til andre applikasjoner som bruker IMS-standarder (Instructional Management Systems), så det skapes interoperabilitet for læringsinnhold.

Du kan ikke spore eller rapportere informasjon i metadata. Du kan se den på Innholdsmetadata og bruke den som referanseinformasjon for innholdselementet. Du kan redigere metadata for innholdselementer.

Du kan legge til fire typer metadata i et element:

 • Generell informasjon: Omfatter elementets tittel, katalogoppføring, kilde, oppføring, språk og beskrivelse.
 • Livssyklusinformasjon: Omfatter opprettelsesdato og -klokkeslett, bidragsytere, redaktørens navn og rolle, organisasjon og dato for de siste endringene eller oppdateringene.
 • Teknisk informasjon: Omfatter innholdselementets format og plassering.
 • Rettighetsinformasjon: Viser opphavsrettslige begrensninger og en beskrivelse av alle vilkår for bruk av elementet.

Opprett metadata for innhold

 1. Start Redigeringsmodus, åpne menyen for et element og velg Metadata.
 2. Skriv en Ny katalogoppføringMetadata emneelement-siden:
  • Skriv en Kilde: Katalogens navn eller innholdets kilde
  • Skriv en Oppføring: Katalogens nummer eller versjon
  • Velg Legg til katalogoppføring for å implementere endringene dine
  • Velg Fjern for å slette katalogoppføringen
 3. Velg et språk i menyen.
 4. Skriv en beskrivelse av og informasjon om en Ny bidragsyter. Før opp navnet, rollen, organisasjon og datoen for en person som bidro til dette innholdselementet. Velg Legg til bidragsyter. Informasjon om bidragsyteren er nå lagt til. Velg Fjern for å fjerne en bidragsyter når du sender siden.
 5. Velg Ressursformat i menyen.
 6. Velg Ja for Gratis ressurs i Rettighetsinformasjon-delen for å indikere at innholdet var gratis. Angi om innholdet er beskyttet av opphavsretten eller har bruksbegrensninger, i Opphavsrett/restriksjon. Bruk Beskrivelse-feltet for å kommentere vilkår for bruk av dette elementet.
 7. Velg Send.

Når du legger ved elementer fra Mitt innhold i emnet ditt, kan du velge hva slags metadata fra Mitt innhold du vil vise sammen med det tilknyttede elementet. Du kan ikke modifisere metadataene for Mitt innhold.


Sporing og rapportering av statistikk

Med elementstatistikk får du detaljert informasjon om innholdet ditt, for eksempel hvor mange ganger studentene har sett elementene og når de ble åpnet. Du kan aktivere statistikksporing når som helst og begynne å samle data fra da av. Hvis studentene åpner et element før du aktiverer statistikksporing, registreres det ikke.

Hvis studenter meldes av, slettes alle dataene deres fra all emnestatistikk. For å ta vare på statistikkene deres må du endre tilgjengeligheten til Nei i stedet for å melde dem av.

Statistikksporing er en type emnerapport for individuelle innholdselementer. For å få emnerapporter om total brukeraktivitet og aktivitet i innholdsområder, forumer og grupper kan du gjøre følgende: Kontrollpanel > Vurdering > Emnerapporter.

 1. Start Redigeringsmodus, åpne menyen for et element og velg Statistikksporing.
 2. Velg for å aktivere statistikksporing for elementet.
 3. Velg Send. Aktivert: Statistikksporing vises etter navnet på elementet.

Statistikkrapporter

Rapporten viser tre deler med data:

 • Tilgang etter dato
 • Tilgang etter tid på dagen
 • Tilgang etter dag i uken

Tilgang etter dato-delen inneholder informasjon om alle påmeldte brukere. Tilgangsinformasjon om gjester i systemet og avmeldte brukere – tidligere tilknyttede brukere som er slettet fra emnet – vises under gjestebrukere. Observatørtilgang til innholdselementer spores ikke.

 1. Start Redigeringsmodus, åpne menyen for et element og velg Vis statistikkrapporter. Hvis du ikke har aktivert statistikksporing for dette innholdselementet, vises ikke denne lenken.
 2. Åpne Statistikk for brukerinnhold-menyen på Emnerapporter-siden, og velg Kjør.
 3. Velg et format for rapporten som genereres, i menyen på Kjør rapporter-siden.
 4. Velg datoer.
 5. Hvis du ikke velger brukere, kjøres rapporten automatisk med alle brukere. Du kan også spesifisere brukere i Velg brukere-listen.

  Du kan velge flere brukere samtidig i Windows ved å holde Shift-tasten inne og velge den første og siste brukeren. Du kan velge brukere som ikke er etter hverandre i listen, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike brukerne. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten.

 6. Velg Send for å kjøre rapporten.
 7. Rapporten er kjørt: Statistikk for brukerinnhold-siden kan du velge Last ned rapport for å se resultatene. Avhengig av hvilket format du har valgt, kan nettleseren be deg om å åpne eller lagre filen. Bruk nettleserens utskriftsfunksjon til å skrive ut rapporten. Du kan også velge Kjør en ny rapport for å endre rapportens parametere og kjøre den på nytt.

Gjennomgangsstatus

Når du aktiverer gjennomgangsstatus for et element, kan du sjekke hvem som har gått gjennom elementet. Du kan også bruke gjennomgangsstatus som et kriterium for tilpasset visning. Studentene kan bruke gjennomgangsstatus for å se sin egen fremgang.

En Marker som gjennomgått-lenke vises sammen med elementet. Når de har gjennomgått elementet, kan studentene velge lenken for å markere elementet som Gjennomgått. Du kan sjekke elementets gjennomgangsstatus på Studentprogresjon-siden.

Hvis du eller institusjonen deaktiverer verktøyet for gjennomgangsstatus, vises ikke Marker som gjennomgått-lenkene for noen av de berørte elementene lenger. Hvis gjennomgangsstatus aktiveres igjen, vises alle lenker og datoer tilknyttet gjennomgangsstatus, for eksempel studieprogresjonen til en student.

 1. Start Redigeringsmodus, åpne menyen for et element og velg Angi status for gjennomgang.
 2. Velg AktiverGjennomgangsstatus-siden. Velg Deaktiver for å slå av gjennomgangsstatus.
 3. Velg Send. I visningen din vises Aktivert: Gjennomgang etter innholdelementets tittel.

Innstillinger for og informasjon om gjennomgangsstatus tas med når komplette emner med brukere kopieres, samt i arkiverings- og gjenopprettingsoperasjoner. Innstillinger for og informasjon om gjennomgangsstatus lagres ikke når emnemateriell kopieres til et nytt eller eksisterende emne, eller ved eksport og import.


Sjekk studentprogresjonen

Du kan sjekke om studentene har tilgang til emnet eller ikke.

Hvis du har gjort et element utilgjengelig, viser Studentprogresjon-siden at elementet ikke er synlig for studentene. Studentprogresjon-siden viser også regler for tilpasset visning som påvirker synligheten for elementer. Hvis du aktiverer gjennomgangsstatus for et element, kan du sjekke hvilke studenter som har gått gjennom elementet, og når de gjorde det.

 1. Start Redigeringsmodus, åpne menyen for elementet og velg Studentprogresjon.
 2. Velg en kolonnetittel for å sortere innholdet på Studentprogresjon-siden.
 3. Når du er ferdig med gjennomgangen, kan du bruke søkebanene for å navigere til en tidligere side.

Studentprogresjon-siden

Ikonene i Synlighet-kolonnen viser om elementet er synlig for studentene eller ikke. Ikke synlig-ikonene viser om elementet er usynlig for studentene på grunn av en regel for tilpasset visning eller elementets tilgjengelighetsinnstillinger.

Et merke i Gjennomgått-kolonnen viser at studenten har valgt elementets Marker som gjennomgått-lenke.

Sjekk studentprogresjonen i aktivitetsoversikten

Gjennomgangsstatus er også tilgjengelig i aktivitetsoversikten.

Kontrollpanel > Evaluering > Aktivitetsoversikt

Tallene i kolonnen Gjennomgangsstatus viser antall elementer en student har markert som Gjennomgått.

Du kan i stedet velge tilpasset visning-ikonet for en hvilken som helst student. Se hvilket emneinnhold som er tilgjengelig for den aktuelle studenten, og hvilke elementer studenten har gjennomgått, i popup-vinduet.

Mer om aktivitetsoversikten