Sut mae SafeAssign yn gweithio?

Mae SafeAssign yn cymharu eich aseiniadau a gyflwynwyd yn erbyn cyfres o bapurau academaidd i nodi’r meysydd sy’n gorgyffwrdd rhwng yr aseiniadau a gyflwynwyd a gweithiau presennol.

Mae SafeAssign yn effeithiol fel ataliad ac offeryn addysgol. Defnyddiwch SafeAssign i adolygu cyflwyniadau aseiniad am wreiddioldeb a chreu cyfleoedd i helpu myfyrwyr i nodi sut i briodoli ffynonellau yn briodol yn hytrach nag aralleirio.

Mae SafeAssign yn seiliedig ar algorithm paru testun unigryw sy’n gallu nodi cydweddu union ac anunion rhwng papur a deunydd ffynhonnell. Cymharir cyflwyniadau yn erbyn nifer o gronfeydd data:

  • Global Reference Database: Yn cynnwys dros 15 miliwn o bapurau a roddwyd gan fyfyrwyr o sefydliadau cleient Blackboard i helpu atal llên-ladrad ar draws sefydliadau.
  • Archifau dogfennau sefydliadol : Yn cynnwys pob papur a gyflwynwyd i SafeAssign gan ddefnyddwyr yn eu sefydliadau priodol.
  • Y Rhyngrwyd: Mae SafeAssign yn chwilio’r we ehangach am destun tebyg gan ddefnyddio gwasanaeth chwilio mewnol.
  • ProQuest ABI/Inform Journal Database: Mae’n cynnwys mwy na 3,000 o gyhoeddiadau, 4.5 miliwn o ddogfennau, a thros 200 o gategorïau pwnc o’r 1970au hyd heddiw, o Hysbysebu i Astudiaethau Menywod.

Global Reference Database

Mae Global Reference Database Blackboard yn gronfa ddata ar wahân lle mae myfyrwyr yn rhoi copïau o’u papurau’n wirfoddol i helpu i hyrwyddo gwreiddioldeb. Mae’r gronfa ddata hon wedi ei gwahanu o gronfa ddata fewnol pob sefydliad ble mae papurau’n cael eu storio gan bob sefydliad cyfatebol. Mae myfyrwyr yn rhydd i ddewis yr opsiwn i wirio eu papurau heb eu cyflwyno i’r Global Reference Database. Mae myfyrwyr yn cyflwyno eu papurau i'r gronfa ddata yn wirfoddol ac yn cytuno i beidio â dileu papurau yn y dyfodol. Mae cyflwyniadau i’r Global Reference Database yn gopïau atodol a roddir yn wirfoddol i’r diben o helpu â gwreiddioldeb. Nid yw Blackboard yn hawlio perchnogaeth ar bapurau a gyflwynwyd.

Awgrymu URL newydd

Mae'r offeryn hwn ar gael  yng nghyrsiau Blackboard Learn yn unig gan ddefnyddio'r Wedd Cwrs Gwreiddiol

Gallwch awgrymu bod SafeAssign yn chwilio tudalennau gwe a gwefannau ychwanegol sydd heb eu fflagio, neu dudalennau gwe a gwefannau nad yw’r Adroddiadau Gwreiddioldeb wedi cyfeirio atynt, gan ddefnyddio URL Adder.

Mae’r URL Adder ar gael i hyfforddwyr trwy: Offer Cwrs > SafeAssign > URL Adder. Dewiswch Awgrymu URL ar dudalen SafeAssign i gyflwyno cyfeiriad gwe.

Os bydd y defnyddiwr yn awgrymu gwefan benodol, bydd SafeAssign yn ceisio cynnwys pob un o’r tudalennau gwe sydd ar gael o dan yr URL sylfaenol. Er enghraifft, o awgrymu, http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx bydd SafeAssign yn ceisio dod o hyd i bob tudalen gwe sy’n gysylltiedig â’r URL sylfaenol http://www.blackboard.com.

Bydd pob URL a gaiff ei ychwanegu trwy offeryn URL Adder ar gael i bob un o ddefnyddwyr SafeAssign, sy’n golygu y gall awgrymu URL fod o fudd i bawb sy’n ei ddefnyddio.


Ffeiliau a Gefnogir

Mae SafeAssign yn cefnogi’r mathau o ffeiliau y gellir eu trosi i destun plaen yn unig, sy’n cynnwys y mathau hyn o ffeiliau: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, a HTM. Ni chefnogir ffeiliau taenlen.

Mae SafeAssign hefyd yn derbyn ffeiliau ZIP ac yn prosesu ffeiliau sy'n cyd-fynd ag unrhyw un o'r mathau hyn o ffeiliau.

Mae SafeAssign yn cyfri ac yn dangos nifer yr atodiadau mewn cyflwyniad, yn ogystal â nifer yr atodiadau a broseswyd gan SafeAssign. Mae SafeAssign ond yn prosesu ac yn creu Adroddiadau Gwreiddioldeb ar gyfer atodiadau sy’n cydweddu â’r mathau o ffeiliau a gefnogir. Dydy SafeAssign ddim yn rhoi sgôr tebygrwydd ar gyfer mathau o ffeiliau nad ydynt yn cael eu cefnogi.


Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign

Ar ôl i ymgais gael ei brosesu, caiff adroddiad ei gynhyrchu yn rhoi manylion am ganran y testun yn y papur a gyflwynwyd sy'n cyfateb â ffynonellau sy'n bodoli eisoes. Mae'r adroddiad yn dangos y ffynonellau a amheuir ar gyfer pob adran o'r papur a gyflwynwyd sy'n cyfateb. Gallwch ddileu sgoriau cyfatebol o’r adroddiad a’i brosesu eto os yw’r papur yn barhad o waith a gyflwynwyd gan yr un myfyriwr o’r blaen.

Darllenwch yr adroddiad yn ofalus er mwyn archwilio a yw pob darn o destun wedi'i briodweddu'n gywir.

Rhagor am Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign


SafeAssign ar waith

Dysgu sut i ddefnyddio SafeAssign yn eich cwrs!