Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Adroddiad Gweithgarwch Cwrs

Mae'r adroddiad Gweithgarwch Cwrs, a elwir yn "Gweithgarwch Cwrs sy'n Gysylltiedig â Graddau" yn flaenorol, yn eich helpu i ddeall sut mae eich myfyrwyr yn ei wneud a pha mor aml maent yn rhyngweithio â'ch cwrs. Gall pob rôl sydd â'r fraint i weld graddau gyrchu'r adroddiad Gweithgarwch Cwrs. Trowch y nodwedd Gradd Gyffredinol ymlaen i wella eich profiad gyda'r adroddiad Gweithgarwch Cwrs. Gallwch:

 • Adnabod myfyrwyr sy'n cael trafferth yn seiliedig ar eu gradd gyffredinol, y nifer o oriau maent yn eu treulio yn eich cwrs, a'r nifer o ddiwrnodau sydd wedi bod ers iddynt gyrchu eich cwrs ddiwethaf
 • Anfon negeseuon at fyfyrwyr sy'n cwympo tu ôl a'u hannog i gynyddu eu gweithgarwch yn y cwrs.
 • Llongyfarch myfyrwyr sy'n perfformio'n dda yn eich cwrs a gofyn iddynt fod yn fentoriaid
 • Addasu eich rhybuddion ffrwd gweithgarwch ar gyfer pan fydd gradd gyffredinol myfyriwr yn mynd yn is na gwerth penodol neu os nad yw myfyriwr wedi cyrchu'r cwrs am nifer benodol o ddiwrnodau.
 • Rhoi gwybod i fyfyrwyr yn seiliedig ar rybuddion cwrs pan fydd y nifer o ddiwrnodau ers iddynt gyrchu'r cwrs ddiwethaf neu eu gradd yn llai na'r disgwyl
 • Lawrlwytho'r wedd tabl i ffeil CSV (gwerthoedd wedi'u gwahanu ag atalnodau) i ddadansoddi'r data gan ddefnyddio offer eraill
 • Lawrlwytho'r plot gwasgar fel PDF neu ddelwedd i rannu gwybodaeth â hyfforddwyr eraill neu fentoriaid ar y cwrs

Sylwer: Y Radd Gyffredinol yn Learn Ultra neu'r Wedd Cwrs Ultra yw'r Radd Allanol yn Learn Gwreiddiol.  

Cyrchu'r Adroddiad Gweithgarwch Cwrs

Dewiswch Gweithgarwch Cwrs yn nhab Dadansoddi y cwrs.

The table view of the Course Activity report on the Analytics tab, with a blue box around Analytics and Course Activity.

Gallwch hefyd gyrchu'r adroddiad yn adran Graddau y llywio sylfaenol. Cliciwch ar eicon y siart cylch wrth ochr cwrs.

Image of the Grades tab, showing the pie chart icon to the left of the blue-outlined Overall Grade icon.

Ewch i'r pwnc "Sut Ydw i'n Gwneud" i weld adroddiadau sydd ar gael i fyfyrwyr yn eu hadran Graddau y llywio sylfaenol.

Gwedd Tabl

Ar ôl i fyfyrwyr ryngweithio â'r cwrs a bod gan yr adroddiad ddata i'w ddangos, gallwch ddefnyddio'r wedd tabl.

The table view of the Course Analytics tab. Student names with additional information are on the left, with color-coded grades, hours in course, and days of inactivity.

Efallai bydd y tabl yn edrych yn wahanol gan ddibynnu ar y gosodiadau, gweithgarwch myfyrwyr yn y cwrs, a'r data a gasglwyd yn y cwrs. Mae gan y tabl bedair colofn:

 • Myfyriwr: Enwau cyntaf ac olaf myfyriwr. Dangosir gwybodaeth ychwanegol am y myfyriwr os yw ar gael: cymwysiadau, enw ychwanegol, recordiad o ynganiad yr enw, disgrifiad o'r ynganiad, rhagenwau a Rhif Adnabod y Myfyriwr.
 • Gradd Gyffredinol: Gradd gyffredinol myfyriwr yn y cwrs. Os nad yw colofn y radd gyffredinol wedi'i throi ymlaen neu os nad oes cynnwys a raddiwyd, ni fydd y golofn hon yn dangos gwybodaeth. Diweddarir y golofn hon bob 24 awr yn y bore cynnar, felly mae'n bosibl na fydd y radd gyffredinol yn yr adroddiad yn cyd-fynd â'r radd gyffredinol yn y Llyfr Graddau.
 • Oriau mewn Cwrs: Nifer yr oriau mae myfyriwr wedi bod yn weithredol yn eich cwrs. Mae oriau mewn cwrs yn cael eu cyfrif o'r amser mae myfyrwyr yn dewis rhywbeth yn y cwrs i'r amser maent yn dewis rhywbeth y tu allan i'r cwrs. Os yw myfyriwr yn cael ei allgofnodi o'i sesiwn yn y cwrs, dim ond yr amser cyn y weithred olaf a gaiff ei gyfrif. Mae'r golofn hon yn cael ei diweddaru bob 24 awr yn y bore cynnar.
 • Diwrnodau heb Weithgarwch: Mae'n cyfrif y diwrnodau sydd wedi bod ers i'r myfyriwr gyrchu cwrs ddiwethaf. Bob tro mae myfyriwr yn cyrchu'r cwrs, bydd cyfrif y diwrnodau heb weithgarwch yn newid i 0.

Os nad oes myfyrwyr wedi'u cofrestru ar y cwrs neu os oes gan gwrs fwy na 1000 o fyfyrwyr, ni ddangosir unrhyw ddata.

The table view of the Course Analytics tab when no students are enrolled. A person is looking at a cell phone above a caption saying, "No data to display."

Opsiynau Tabl

 • Gallwch ddewis myfyrwyr ac anfon negeseuon atynt drwy ddewis yr eicon Anfon neges. Pan fyddwch yn anfon neges i nifer o fyfyrwyr, bydd pob myfyriwr yn cael neges unigol ac ni fydd yn gwybod pa fyfyrwyr eraill sydd wedi'u cynnwys.
 • Dewiswch y botwm Lawrlwytho i lawrlwytho'r tabl ar ffurf CSV. Bydd y ffeil a allgludwyd yn cynnwys y colofnau canlynol:
  • Enw Olaf
  • Enw Cyntaf
  • Enw defnyddiwr
  • Rhif Adnabod y Myfyriwr
  • Gradd Gyffredinol
  • Oriau mewn Cwrs
  • Diwrnodau heb Weithgarwch
  • Dyddiad Mynediad Diwethaf
 • Dewiswch fyfyriwr ar y tabl i ddangos y Trosolwg Myfyrwyr i wirio gwybodaeth ychwanegol, graddau, cynnydd a rhagor ar gyfer y myfyriwr. Ewch i'r pwnc "Trosolwg Myfyrwyr" am ragor o wybodaeth.
learn_ultra_instructor_CourseActivity_StudentOverview

Plot Gwasgar

Mae Echelin Y y plot gwasgar yn cynrychioli graddau cyffredinol y myfyrwyr ac mae'r Echelin X yn cynrychioli oriau mewn cwrs y myfyrwyr. Mae gennych olwg gyffredinol ar berfformiad eich myfyrwyr o'u cymharu â'i gilydd a'u lefelau gweithgarwch. Mae'r data a ddengys yn cael ei ddiweddaru bob 24 awr yn y bore cynnar.

Sylwer: Nid yw'r plot gwasgar yn gweithio gyda darllenyddion sgrin.

The scatter plot of the Course Activity report. There is a dot in the center showing a specific student, with Overall Grade, Hours in Course, and Days of Inactivity displayed above View Details, with an Alerts section at the bottom.

Mae pob dot yn cynrychioli myfyriwr. Mae myfyrwyr sy'n treulio mwy o oriau yn y cwrs yn tueddu i gael graddau uwch. Gallwch:

 • Nesáu neu bellhau drwy ddewis yr eiconau + and yn y gornel dde uchaf. I ffocysu ar ardal benodol, dewiswch rywle ar y siart a llusgo i nesáu.
 • Adnabod tueddiadau sy'n od yn weledol, fel myfyrwyr sydd â graddau isel sy'n treulio llawer o amser yn y cwrs neu fyfyrwyr sy'n perfformio'n dda.
 • Dewiswch ddot i ddangos enw, gradd gyffredinol, oriau mewn cwrs, a diwrnodau heb weithgarwch y myfyriwr. Mae oriau mewn cwrs yn cael eu cyfrif o'r amser mae myfyrwyr yn dewis rhywbeth yn y cwrs i'r amser maent yn dewis rhywbeth y tu allan i'r cwrs. Os yw myfyriwr yn cael ei allgofnodi o'i sesiwn yn y cwrs, dim ond yr amser cyn y weithred olaf a gaiff ei gyfrif.
 • Dewiswch Gweld y Manylion i ddangos adroddiad manylion gweithgarwch y myfyriwr i wirio cynnydd y myfyriwr fesul wythnos. Ewch i'r pwnc "Adroddiad Manylion am Weithgarwch Myfyrwyr" am ragor o wybodaeth.
 • Dewiswch y botwm Lawrlwytho i lawrlwytho'r plot gwasgar fel ffeil PDF neu ddelwedd. Gallwch rannu'r plot gwasgar â hyfforddwyr eraill, staff academaidd, neu fentoriaid y dosbarth.

Os nad oes myfyrwyr wedi'u cofrestru ar y cwrs, nad yw'r nodwedd Gradd Gyffredinol wedi'i throi ymlaen, neu os oes gan gyrsiau fwy na 1000 o fyfyrwyr, ni fydd y plot gwasgar ar gael.

The scatter plot view of the Course Activity report, showing a person looking at a cell phone above a caption saying "No data to display."

Gosodiadau Rhybuddion

Gallwch addasu eich rhybuddion i gyd-fynd â'r arddull dysgu ar yr adroddiad Gweithgarwch Cwrs:

 • Ewch i Gosodiadau Rhybuddion ar yr adroddiad Gweithgarwch Cwrs. Agorwch y panel hwn drwy ddewis eicon y Gosodiadau Rhybuddion ar frig yr adroddiad.
The table view of the Course activity report, with the Alert Settings icon outlined in blue in the top right corner.
 • Addaswch rybuddion yn adran Perfformiad Myfyrwyr gosodiadau'r Llyfr Graddau. Agorwch y panel gosodiadau drwy ddewis eicon y gêr ar frig y Llyfr Graddau.
The Performance Alerts section of the Gradebook settings, showing the option to change number of days of inactivity and overall grade percentage.

Byddwch yn cael hysbysiadau yn y ffrwd gweithgarwch yn seiliedig ar eich gosodiadau:

 • Os nad yw myfyriwr wedi cyrchu cwrs ers nifer benodol o ddiwrnodau
 • Pan fydd Gradd Gyffredinol myfyriwr yn cwympo'n is na chanran benodol

Mae rhybuddion wedi'u gosod i 5 diwrnod heb weithgarwch gan fyfyriwr yn ddiofyn, ond gallwch addasu rhybuddion ar gyfer pob cwrs. Nid oes gosodiad diofyn ar gyfer canran graddau.

Dewiswch yr hysbysiad yn y ffrwd gweithgarwch i amlygu'r myfyrwyr sydd â rhybuddion yn y plot gwasgar ar yr adroddiad Gweithgarwch Cwrs.

Screenshot of the Activity Stream tab of the base navigation. One of notifications, outlined in blue, shows that there are 4 students falling behind in Biology.

Dangosir myfyrwyr sydd â rhybuddion ag amlygiad porffor yn y plot gwasgar.

Image of the scatter plot, showing the purple dots for several underperforming students who have alerts.

Gallwch droi mathau eraill o hysbysiadau ymlaen neu eu diffodd yng ngosodiadau eich ffrwd gweithgarwch. Ticiwch neu ddad-dicio'r blychau dan Hysbysiadau perfformiad i addasu'r rhybuddion sy'n gysylltiedig â'r adroddiad gweithgarwch cwrs. Mae'r blwch ticio ar ochr chwith Hysbysiadau perfformiad yn defnyddio eich gosodiadau ar gyfer pob hysbysiad. Agorwch y panel hwn drwy ddewis eicon y gêr ar frig tudalen y ffrwd gweithgarwch.

The Performance Alerts section of the Notification settings on the Activity Stream.

Mae hysbysiadau perfformiad yn cynnwys:

 • Os yw data gweithgarwch ar gael, adnabod y rhai hynny sy'n cymryd rhan neu a allai fod angen cymorth arnynt
 • Os yw data graddau ar gael, cymharu graddau â lefelau gweithgarwch
 • Nifer sy'n cwympo tu ôl
 • Nifer sy'n cwympo tu ôl ac yn absennol
 • Nifer sy'n cwympo tu ôl ac yn methu
 • Nifer sy'n cwympo tu ôl, yn absennol ac yn methu

Sylwer: Gall gweinyddwyr osod hysbysiadau yn y ffrwd gweithgarwch ar lefel y sefydliad. Gallant ddewis a yw hysbysiadau yn cael eu troi ymlaen yn ddiofyn, ymlaen bob amser neu wedi'u diffodd bob amser.