Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Darllen meddyliau'ch myfyrwyr!

Wel, ddim cweit. Ond gall data myfyrwyr ragweld a gwella graddau'ch myfyrwyr. Yn yr adroddiad Course Activity Related to Grades a elwir hefyd yn ddadansoddiadau dysgu gallwch wedi pa mor weithgar yw'ch myfyrwyr yn eich deunydd cwrs. Dangoswyd bod cydberthynas gref rhwng y gweithgaredd hwn a chanlyniadau cyrsiau. Mae myfyrwyr sy'n weithredol mewn deunyddiau cwrs ar-lein yn fwy tebygol o gael graddau uchel.

Gyda'r data hwn, gallwch adnabod a chynorthwyo myfyrwyr sy'n gweithio'n galed ond sy'n cael trafferth o hyd. Gallwch annog myfyrwyr i gynyddu eu gweithgaredd mewn deunyddiau cwrs ar-lein er mwyn helpu i gryfhau eu gradd. A, gallwch longyfarch myfyrwyr y mae eu gwaith caled yn talu ar ei ganfed!

Gallwch ymweld â thopig y myfyriwr i weld sut y maent yn gweld y wybodaeth hon. Defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn.

Gallwch fynd i'r dudalen Gweithgaredd Cwrs sy'n Gysylltiedig â Graddau ddwy ffordd a dewis eich gwedd.

O'r ffrwd gweithgaredd

Pan fydd gan y system ddigon o ddata gweithgareddau a graddau i'w dangos, byddwch yn cael rhybudd yn eich ffrwd weithgarwch. Efallai y bydd angen i chi aros am ddiwrnod neu ddau gan fod angen lefel benodol o ymgysylltiad myfyrwyr i beri i'r rhybudd hwn i ddechrau.

Drwy gydol y semester, mae'n bosibl y byddwch hefyd yn derbyn rhybuddion os bydd myfyrwyr yn syrthio ar ei hôl hi neu'n methu. Gall rhybuddion gael eu sbarduno os yw safle neu radd myfyriwr yn y ganran uchaf o'r dosbarth, neu pan fydd myfyriwr yn disgyn i ganrannau isaf y dosbarth. Dewiswch y rhybudd ffrwd i weld y data.

O'r Dudalen Graddau

Yn y rhestr ble mae eich enw yn ymddangos, dewiswch Graddau. Ar y dudalen Graddau, dewiswch y gell sy'n dangos y radd gyfartalog yn eich cwrs. Dewiswch eicon yr adroddiad Gweithgarwch Cwrs sy'n Gysylltiedig â Graddau

Os oes miloedd yn eich ymrestriad dosbarth, mae'n debygol na fyddwch yn gweld y data hwn yn y fersiwn hon. Yn yr un modd, ni fyddwch yn gweld y data hwn ar gyfer dosbarthiadau bach fel pum myfyriwr neu lai. Er bod y data'n ddienw, mae'n bosibl y bydd myfyrwyr yn gallu adnabod graddau myfyrwyr eraill mewn dosbarthiadau bach.

Rhagor am Siart Cylch Cynnydd Cwrs

Mae'r Siart Cylch Cynnydd Cwrs yn ymddangos pan fydd digon o weithgarwch sy’n seiliedig ar y meini prawf hyn:

 • Mae rhwng 10 a 2000 o fyfyrwyr sydd wedi’u galluogi ar y cwrs
 • Ar gyfer myfyrwyr sydd â gweithgarwch yn y cwrs, mae’r amser cymedrig a dreuliwyd yn yr wythnos ddiwethaf yn 30 munud o leiaf
 • Mae gan o leiaf 50% o fyfyrwyr ar y cwrs un eitem sydd wedi cael ei graddio

Recordir y gweithgareddau hyn:

 • Cyrchu cynnwys a chymryd rhan ynddo
 • Lansio LTI
 • Cymryd rhan mewn asesiad
 • Cyrchu fforymau trafod a chymryd rhan ynddynt
 • Cyflwyno eitem a raddir
 • Cyrchu blog a chymryd rhan ynddo
 • Cymryd rhan mewn aseiniad
 • Cyrchu Wiki a chymryd rhan ynddo
 • Mathau eraill o gyrchu cwrs

Dewiswch eich gwedd

Ar y dudalen Deall Data Myfyrwyr, dewiswch y Gwedd siart neu eicon Gwedd tabl i ddewis eich gwedd. Gallwch ddefnyddio'r golwg siart gyda darllenydd sgrin.

Gwedd siart

O'ch ffrwd gweithgaredd neu o'ch tudalen Graddau, rydych yn cyrraedd plot gwasgariad yn cymharu gweithgarwch myfyrwyr â graddau. Mae gennych olwg gyffredinol ar berfformiad eich myfyrwyr mewn perthynas â'i gilydd ac a'u lefelau gweithgarwch.

Echelin Y: Dangosir graddau cyfredol eich myfyrwyr ar y cwrs ar yr echelin y.

Echelin X: Mae cyfrif gweithgarwch yn seiliedig ar algorithm esblygol sy'n cyfrif am gliciau a'r amser a dreulir ar dudalennau.

Llinell atchwel: Mae ein hymchwil yn dangos cydberthyniad arwyddocaol rhwng graddau myfyrwyr a lefel eu gweithgarwch. Mae'r llinell atchwel yn cynrychioli'r gydberthynas honno ac yn rhoi gradd a ragwelir yn ôl lefel y gweithgarwch.

Chwyddo i mewn: I chwyddo i mewn ar ran benodol o'r plot gwasgariad, pwyswch a llusgo i ddewis yr ardal. Mae petryal lled dryloyw yn ymddangos dros eich detholiad ac mae’r sgrin yn chwyddo i mewn yn awtomatig. Dewis Ailosod nesáu/pellhau i'w ailosod.

Gwedd tabl

Dewis yr eicon Gwedd tabl i weld eich data mewn rhesi a cholofnau.

Yn wahanol i'r disgwyl: Mae hwn yn rhoi syniad i chi o ba mor gywir y mae graddau myfyrwyr yn adlewyrchu eu lefelau ymdrech. Er enghraifft, mae gwerth o sero yn dangos bod graddau myfyrwyr yn adlewyrchu'n agos i ba raddau y maent wedi ymwneud â'r cwrs. Mae'n bosibl y bydd gwerth negyddol yn dangos bod y myfyrwyr yn fwy gweithgar yn y cwrs na'r hyn y mae eu graddau'n ei adlewyrchu. Mae'n bosibl y bydd gwerth cadarnhaol yn golygu bod myfyrwyr yn gweithio'n llai aml na'r hyn y mae eu graddau'n ei awgrymu.

Lefel Gweithgaredd: Mae lefelau gweithgaredd eich myfyrwyr yn seiliedig ar algorithm esblygol sy'n cyfrif am gliciau ac amser a dreulir ar dudalennau.


Dewis myfyrwyr

Os ydych chi'n cyrchu data gweithgaredd y cwrs o rybudd ffrwd sy'n dweud bod "X o fyfyrwyr yn syrthio ar ei hôl hi," caiff y myfyrwyr hynny eu dewis yn awtomatig. Byddwch yn gwybod pa fyfyrwyr sydd wedi'u dewis oherwydd bod eu pwyntiau yn borffor, ac maent wedi'u rhestru yn yr adran Myfyrwyr Dewisedig.

Rheoli myfyrwyr a ddewiswyd: I ddewis myfyrwyr newydd, dechreuwch deipio eu henwau yn y bar chwilio a dewis y canlyniad. Gallwch hefyd ddewis enwau myfyrwyr yn yr adran Fy Nosbarth. Dewiswch Clirio i glirio pob myfyriwr neu i ddewis eu pwyntiau a gosod y switsh i i ffwrdd.

Mwy am unigolyn: I ddysgu mwy am fyfyrwyr penodol, dewiswch eu pwyntiau a dewis Gweld y Manylion neu dewiswch y saethau wrth ochr eu henwau.

Rhagor am weld data myfyriwr unigol


Cymryd camau

Lawrlwytho’ch data. Dewiswch eicon Opsiynau Lawrlwytho i gadw’ch data naill ai fel delwedd neu fel PDF.

Trefnu apwyntiad. Dewiswch eicon Trefnu apwyntiad i drefnu apwyntiad neu sesiwn astudio gyda myfyrwyr sy’n ei chael yn anodd.

Anfon neges at y myfyrwyr. Dewiswch eicon Anfon Neges i anfon neges i annog neu i longyfarch myfyrwyr, neu i roi gwybod iddynt fod gennych bryderon. Bydd y myfyrwyr a ddewisoch yn ymddangos yn awtomatig fel derbynwyr. Gallwch chi ychwanegu derbynwyr eraill hefyd.


Dysgu rhagor

Ymwadiad defnyddio logiau a data mynediad myfyrwyr ar gyfer penderfyniadau ynghylch uniondeb academaidd