Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ychwanegu pecynnau cynnwys i ddefnyddio'r chwaraewr cynnwys

Enw un math o gynnwys dysgu seiliedig ar y we gallwch ei ddefnyddio yn eich cwrs yw SCO, neu Wrthrych Cynnwys Rhanadwy. Mae'r SCOs hyn yn cael eu casglu at ei gilydd mewn ffeil wedi'i chywasgu a'i sipio, o'r enw pecyn cynnwys. Gellir dadbacio a chwarae'r ffeil wedi'i sipio trwy chwaraewr cynnwys. Yn gyffredinol, darperir cydrannau unigol neu becynnau cyfan i chi gan ysgolion, cyhoeddwyr, cwmnïau masnachol, neu o ffynonellau eraill.

Eich sefydliad sy’n rheoli a alluogwyd y Peiriant SCORM. Os alluogwyd gan eich sefydliad, Peiriant SCORM B2 fydd y chwaraewr cynnwys diofyn ar gyfer pob pecyn cynnwys a uwchlwythir o'r newydd, ynghyd ag unrhyw becyn cynnwys presennol sy'n cael ei ail-uwchlwytho. I wirio pa chwaraewyr sydd mewn ardaloedd cynnwys, ewch i'r Panel Rheoli, ehangwch yr adran Addasu a dewiswch Argaeledd yr Offer.

Anghymeradwywyd y Chwaraewr Cynnwys Safonau Agored, chwaraewr SCORM sy'n seiliedig ar Java, yn Ebrill 2015. Cynhwysir y Bloc Adeiladu fel rhan o Blackboard Learn o hyd i sicrhau y gellir chwarae hen gynnwys, ond nid yw'n argymelledig. Mae'n bwysig bod gweinyddwyr a hyfforddwyr yn cwblhau symud, ail-uwchlwytho a phrofi cynnwys presennol i ddefnyddio'r Peiriant SCORM yn ei lle.

Cynnwys SCORM

Mae'r Peiriant SCORM yn cefnogi cynnwys sy'n cydymffurfio â'r safon SCORM 1.2, safon SCORM 2004, yn ogystal ag AICC a chwarae pecynnau API Tin Can. Ar hyn o bryd nid yw Blackboard Learn yn cynnwys Storfa Cofnod Dysgu Tin Can (LRS) er hynny bydd data syml a drosglwyddir yn weladwy yn y Ganolfan Raddau Dysgu.

Nid oes angen i chi bennu ymlaen llaw pa fath o gynnwys y mae, gan fod yr opsiwn ychwanegu cynnwys yn defnyddio'r un broses ar gyfer pob math o gynnwys a gefnogir. Er enghraifft, yn achos uwchlwytho pecynnau cynnwys IMS, bydd y llif-gwaith Ychwanegu Cynnwys yn dangos neges sy’n dweud Canfuwyd rhai problemau gyda'r cwrs hwn a allai effeithio ar y gallu i chwarae'r ffeil ac is-neges sy’n dweud nid yw'r pecyn yn fformat SCORM a chaiff ei ystyried fel pecyn Cynnwys IMS.

Rhagor am Gynnwys SCORM

Mwy am gynnwys API Tin Can


Ychwanegu pecyn cynnwys

 1. Cyrchwch faes cynnwys neu ffolder.
 2. Pwyntiwch at Adeiladu Cynnwys a dewiswch Pecyn Cynnwys (SCORM).
 3. Ar y dudalen Ychwanegu Pecyn Cynnwys, atodwch ffeil sy’n cydymffurfio â'r safonau gofynnol. Dewiswch Pori Fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Gallwch hefyd uwchlwytho o storfa’r cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Casgliad o Gynnwys.

Ar ôl i'r ffeil gael ei huwchlwytho a'i gwirio, mae ail dudalen Ychwanegu Pecyn Cynnwys yn dangos ble y gallwch osod manylion y pecyn cynnwys.

 1. Ar yr ail dudalen Ychwanegu Pecyn Cynnwys yn yr adran Gwybodaeth SCORM, teipiwch Teitl.
 2. Fel arall, teipiwch Disgrifiad.
 3. Dewiswch yr opsiynau Argaeledd SCORM. Mae'r dewisiadau'n eich galluogi i bennu p'un a yw'r chwaraewr cynnwys ar gael i fyfyrwyr ai beidio, rheoli'r nifer o ymgeisiau, a phennu argaeledd cynnwys y cwrs.
  1. Dewiswch Ie iGwneud SCORM Ar Gael.
  2. Ar gyfer Nifer o Ymgeisiau, gallwch ddewis Caniatáu ymgeisiau unigol, Caniatáu ymgeisiau diddiwedd, neu teipiwch rif ar gyfer y Nifer o Ymgeisiau a ganiateir.
  3. Dewiswch y blychau ticio Arddangos Ar Ôl ac Arddangos Hyd i alluogi'r dewisiadau dyddiad ac amser. Nid yw'r cyfyngiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd pecyn cynnwys, dim ond pan fydd yn ymddangos
  4. Dewiswch Ie i Olrhain Nifer o Weliadau.
 4. Dewiswch yr opsiynau Graddio.
  1. Ar gyfer Graddio SCORM, gallwch ddewis Dim Graddio neu deipio rhif ar gyfer Graddio: Pwyntiau Posibl, yn seiliedig ar y Sgôr SCORM, Cwblhad SCORM, neu Cyflawnhad SCORM.
  2. Dewiswch Ydw i Graddio SCOS, ac wedyn dewiswch yr eitemau unigol i'w graddio.

Gweld manylion ymgeisiau SCORM

Pan fydd pecyn SCORM wedi'i osod i'w raddio, gallwch weld manylion ymgeisiau mewn perthynas â rhyngweithio'r defnyddwyr â'r cynnwys. Mae'n bosibl y bydd y manylion yn cynnwys cyfanswm yr amser y mae'r defnyddiwr wedi edrych ar y cynnwys, y statws cwblhau, ymatebion i unrhyw gwestiynau a gynhwyswyd yn y pecyn, a ph'un ai oedd yr ymatebion yn gywir. Mae'r data ymgais yn eich helpu i benderfynu ar sgôr ar gyfer eitem y Ganolfan Raddau. Nid yw pob pecyn yn olrhain yr holl ddata. Os nad yw'r pecyn yn darparu gwybodaeth i Blackboard Learn, dangosir y data fel Ddim yn berthnasol. Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â data sydd ar goll, cysylltwch â chrëwr y pecyn i bennu pa ddata y cafodd ei ddylunio i'w olrhain.

I weld ymgeisiau unigol:

 1. Ar y Panel Rheoli, cyrchwch y Ganolfan Raddau Llawn a dewch o hyd i'r golofn ar gyfer yr eitem cynnwys y cwrs.
 2. Dewiswch yr ymgais defnyddiwr.
 3. Ar y dudalen Golygu Gradd, dewiswch Gweld. Mae’r dudalen Manylion Ymgais yn ymddangos.

I redeg adroddiad i weld y manylion ar bob ymgais:

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Arfarniad a dewiswch Adroddiadau SCORM.
 2. Ar y dudalen Adroddiadau SCORM, agorwch ddewislen eitem a dewiswch Rhedeg.

Golygu opsiynau uwch ar gyfer y chwaraewr SCORM

Y rhan fwyaf o'r amser, nid oes angen arnoch gyrchu neu newid Opsiynau Uwch y chwaraewr SCORM oherwydd gosodir y gosodiadau diofyn am gydnawsedd a chyflawniad uchaf. Dylai fod eisoes gan y pecyn cynnwys y llywio, llif ac ymddygiad a fwriedir, ac mae'r gosodiadau diofyn yn debygol o'u dangos yn gywir ac yn gyson. Mae’n debyg y bydd y Rheolyddion Llywio ac Ymddygiad Lansio yn nodweddion mwyaf defnyddiol ar gyfer hyfforddwyr ar lefel sylfaenol o ddealtwriaeth am sut mae cynnwys SCORM yn gweithio, er y gall Opsiynau Dadfygio ac Opsiynau Hanes helpu cywiro problemau. Os ydych yn teimlo bod angen i chi eu newid, yn gyntaf dylech gysylltu â'ch sefydliad am gymorth ac arweiniad.

I gyrchu Opsiynau Uwch y chwaraewr SCORM, mae’n rhaid i chi olygu pecyn cynnwys SCORM sydd eisoes yn bodoli.

 1. Cyrchwch faes cynnwys neu ffolder lle mae pecyn cynnwys SCORM wedi ei lwytho i fyny'n barod.
 2. Agorwch ddewislen y pecyn cynnwys SCORM a dewiswch Golygu.
 3. I gyrchu Opsiynau Uwch y chwaraewr SCORM sydd fel arfer wedi’u cuddio, gosodwch Golygu Ymddygiad y Chwaraewr SCORM i Ie. Bydd Opsiynau Uwch y gyriant SCORM yn ymddangos mewn dwy neu dair colofn. Mae'r golofn chwith yn caniatáu i chi ddewis categori'r rheolyddion opsiynau uwch, tra bod y colofnau ar y dde yn rhestru'r dewisiadau a'r gosodiadau a gyd-gysylltir â'r categori a ddewisir:
  • Rheolyddion Llywio
  • Ymddygiad Lansio
  • Dilyniant Elfennol
  • Casgliad Elfennol
  • Gosodiadau Cydweddiad
  • Gosodiadau Cyfathrebu
  • Opsiynau Difa Chwilod
  • Opsiynau Hanes
  • Opsiynau Ymddygiad Eraill
 4. Dewiswch Cyflwyno. Os nad ydych eisiau cyflwyno unrhyw newidiadau rydych wedi'u gwneud, dewiswch Canslo.


Rheolyddion llywio

Mae’r Rheolyddion Llywio yn caniatáu i chi gynnwys botymau, bariau, a chymhorthion llywio eraill y bydd myfyrwyr yn eu gweld ac yn gallu eu defnyddio wrth gyrchu cynnwys y cwrs gan ddefnyddio'r chwaraewr SCORM.

Opsiwn Swyddogaeth
Dangos y Bar Llywio Mae’n penderfynu a fydd chwaraewr SCORM yn arddangos bar llywio i fyfyrwyr. Mae rhaid galluogi'r bar llywio er mwyn i unrhyw un o'r gosodiadau hyn fod yn weithredol:
 • Dangos y Botwm Gorffen: Dangos botwm Gadael y Cwrs ar y bar llywio. Mae gwasgu'r botwm yn ceisio gorffen y cynnwys cyfredol a dychwelyd i'r brif wers, beth bynnag y bo cyflwr presennol cwblhau.
 • Dangos Botwm Cau SCO: Dangos botwm Cau'r SCO ar y bar llywio. Mae gwasgu'r botwm yn cau'r SCO cyfredol. Dylai'r opsiwn hwn aros wedi’i ddiffodd gan nad yw'n ddefnyddiol i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr.
 • Galluogi Blaenorol/Nesaf: Mae’n cynnwys rheolyddion Blaenorol a Nesaf ar y bar llywio, sy’n caniatáu i fyfyrwyr symud ymlaen neu’n ôl yn y cynnwys.
 • Dangos y Bar Cynnydd: Dangoswch far cynnydd ar gyfer y cynnwys, fel y gall myfyrwyr fesur eu cynnydd.
  • Defnyddio Pren Mesur ar gyfer y Bar Cynnydd: Os caiff ei osod, bydd yr chwaraewr yn cynnwys y gwerthoedd Diweddaru Mesur Cynnydd i gyfrifo cynnydd. Fel arall, defnyddir cwblhau'r gwrthrych cynnwys cyfredol. Mae hyn yn gymwys yn unig ym 4ydd argraffiad SCORM 2004 a chynnwys diweddarach.
 • Dangos Cymorth: Mae’n dangos botwm Cymorth i fyfyrwyr.
Dangos y Bar Teitl Mae’n penderfynu a fydd y chwaraewr SCORM yn dangos bar teitl i fyfyrwyr. Mae rhaid galluogi'r opsiwn Dangos y Bar Llywio er mwyn i'r gosodiad gael effaith.
Atal De-Glicio Mae'n atal myfyriwr rhag de-glicio yn ffenestri'r chwaraewr SCORM. Os clicir botwm de y llygoden, ni fydd unrhyw beth yn digwydd. Gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn asesiadau pwysig neu le nad ydych eisiau i fyfyrwyr allu gweld y strwythur mewnol neu gynnwys yn y chwaraewr. Mae'r gosodiad hwn yn effeithio ar ffenestri'r chwaraewr SCORM yn unig, gan gynnwys strwythur y cwrs a'r bar llywio (os yn bresennol), ac nid yw'n effeithio ar unrhyw gynnwys arall, ffenestri'r porwr neu swyddogaethau bwrdd gwaith cyfrifiadur.
Dangos Strwythur y Cwrs Mae'n penderfynu a ddylai chwaraeydd SCORM arddangos strwythur y cwrs. Os yw wedi ei ddewis, mae strwythur y cwrs yn arddangos i'r chwith o'r cynnwys, mewn fformat amlinell. Gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer cyrsiau sy'n cynnwys gwrthrychau cynnwys lluosog. Mae rhaid galluogi'r opsiwn hwn er mwyn i unrhyw un o'r gosodiadau hyn fod yn weithredol:
 • Strwythur y Cwrs yn Cychwyn Ar Agor: Mae'n penderfynu a ddylai chwaraewr SCORM gychwyn gyda strwythur y cwrs yn cael ei ddangos neu ei guddio. Gall myfyrwyr ddangos neu guddio’r strwythur yn unrhyw achos os alluogwyd Dangos Strwythur y Cwrs a Dangos y Bar Llywio.
 • Galluogi Dewis Llywio: Mae'n penderfynu a fydd y chwaraewr SCORM yn caniatáu i fyfyrwyr lywio o fewn strwythur y cwrs wrth ddewis dolenni yn yr amlinelliad. Fel arall mae dangosydd strwythur y cwrs ar gyfer gwybodaeth a chyfeirio'n unig.
 • Lled Strwythur y Cwrs: Mae'n gosod lled strwythur ffenestr y cwrs, mewn picseli. Mae'r rhagosodiad, sero (0) yn ei osod i led awtomatig.
 • Dangos Statws y Strwythur: Mae’n diffinio sut mae eiconau'n cael eu cyflwyno i fyfyrwyr er mwyn dynodi llwyddiant a statws cwblhau.
  • Llwyddiant yn Unig: Statws llwyddiant cwrs yn unig (pasiwyd/methwyd).
  • Cwblhad yn Unig: Statws cwblhau'n unig (cyflawn/anghyflawn).
  • Ar Wahân: Cyflwynir statws llwyddo yn ogystal â chwblhau ar wahân.
  • Wedi'u Cyfuno: Cyflwynir llwyddo a chwblhau fel metrig cyfunol.
  • Dim: Ni ddangosir unrhyw statws lefel-SCO i fyfyrwyr.
 • Gweithrediad Eitem Dewislen Annilys: Mae'n penderfynu sut mae chwaraeydd SCORM yn trin dewisiadau opsiwn eitem dewislen sy'n annilys.
  • Dangos a Galluogi Dolenni: Mae dolenni eitem ddewislen annilys yn weladwy, ond bydd dewis nhw'n dangos neges gweithred annilys.
  • Cuddio: Ni ddangosir dolenni eitemau dewislen annilys.
  • Dangos ond Analluogi Dolenni: Mae dolenni eitem ddewislen annilys yn weladwy, ond bydd dewis nhw'n gwneud dim byd.

Ymddygiad lansio

Mae’r opsiynau Ymddygiad Lansio yn rheoli ymddangosiad cyntaf y cynnwys pan gaiff ei lansio gan fyfyrwyr am y tro cyntaf.

Opsiynau
Opsiwn Swyddogaeth
Math o Lansio SCO Mae'r gosodiadau hyn yn penderfynu sut y lansir pob SCO. Y gwerthoedd posib yw:
 • Fframset: Lansiwch yr SCO mewn llinell, mewn ffrâm porwr, yn hytrach na'i agor mewn ffenestr newydd.
 • Ffenestr Newydd: Lansio'r SCO mewn ffenestr porwr newydd.
 • Ffenestr Newydd Ar Ôl Clicio: Mae’n lansio’r SCO mewn ffenestr porwr newydd ar ôl gofyn i fyfyrwyr glicio ar ddolen. Gall y gosodiad hwn fod yn ddefnyddiol wrth ymwneud â rhwystrwyr ffenestr naid porwr, gan fod clicio dolen fel arfer yn gwrthwneud y rhwystrwr.
 • Ffenestr Newydd Heb y Bar Offer Pori: Lansiwch yr SCO mewn ffenestr porwr newydd heb far offer.
 • Ffenestr Newydd Heb Far Offer y Porwr Ar Ôl Clicio: Mae’n lansio'r SCO mewn porwr ffenestr heb far offer, ar ôl gofyn i fyfyrwyr glicio ar ddolen.
Dull Lansio’r Chwaraewr Mae'r gosodiadau hyn yn penderfynu sut y lansir chwaraeydd SCORM. Y gwerthoedd posib yw:
 • Fframset: Lansiwch chwaraewr SCORM mewn llinell, mewn ffrâm porwr, yn hytrach na'i agor mewn ffenestr newydd.
 • Ffenestr Newydd: Lansiwch y chwaraeydd mewn ffenestr porwr newydd.
 • Ffenestr Newydd Ar Ôl Clicio: Mae’n lansio'r chwaraewr mewn ffenestr porwr newydd ar ôl gofyn i fyfyrwyr glicio ar ddolen. Gall y gosodiad hwn fod yn ddefnyddiol wrth ymwneud â rhwystrwyr ffenestr naid, gan fod clicio dolen fel arfer yn gwrthwneud y rhwystrwr.
 • Ffenestr Newydd Heb y Bar Offer Pori: Lansiwch y chwaraeydd mewn ffenestr porwr newydd heb far offer.
 • Ffenestr Newydd Heb Far Offer y Porwr Ar Ôl Clicio: Mae’n lansio’r chwaraewr mewn ffenestr porwr heb far offer, ar ôl gofyn i fyfyrwyr glicio ar ddolen.
Opsiynau Ffenestr Newydd Mae'r gosodiadau hyn yn penderfynu dimensiynau naill ai'r chwaraewr cynnwys pan y'i lansir mewn ffenestr newydd. Nid oes gan y gosodiadau hyn unrhyw effaith oni bai bod opsiwn ffenestr newydd wedi'i ddewis fel Math o SCO I'w Lansio neu Math o Chwaraewr I'w Lansio.
 • Gwerthoedd Defnyddiwr Diofyn: Lansiwch y ffenestr newydd gan ddefnyddio dimensiynau rhagosod porwr y cleient.
 • Sgrîn Lawn: Mae’n lansio'r ffenestr newydd mewn modd sgrîn lawn. Os dewisir yr opsiwn hwn, mae rhaid i chi ddarparu rhyw fodd i fyfyrwyr adael y cynnwys, fel botwm neu ddolen gadael neu gau.
 • Pennu Dimensiynau Ffenestr Newydd: Gosod dimensiynau ffenestr newydd yn amlwg.
  • Lled ar gyfer cynnwys: Lled ffenestri newydd mewn picseli.
  • Uchder ar gyfer y cynnwys: Uchder ffenestri newydd mewn picseli.
 • GOFYNNOL: Mae’r dimensiynau uchod yn ofynnol er mwyn i'r cwrs weithredu'r gywir: Os y'i dewiswyd, ac ni all porwr y cleient gefnogi'r dimensiynau a ddynodwyd, bydd rhybudd i fyfyrwyr yn ymddangos.
Atal Ailfeintio Ffenestr Mae'n penderfynu p'un ai atal ffenestri'r chwaraewr cynnwys rhag eu hailfeintio gan fyfyrwyr.

Dilyniannu elfennol

Mae’r opsiynau Dilyniannu Elfennol yn eich caniatáu i reoli beth dylid digwydd nesaf, o dan amodau arferol a gwall, pan fydd myfyriwr naill ai’n cwblhau neu’n gadael Pecyn Cynnwys SCORM cyn ei gwblhau. Yn seiliedig ar y gosodiadau hyn, bydd chwaraewr SCORM yn pennu beth ddylai ddigwydd nesaf.

Mae sawl ffactor yn allweddol i benderfynu sut i weithredu:

 • P'un ai yr SCO yw'r un cyntaf (ac o bosibl yr unig un), SCO canol, neu'r un olaf
 • Statws yr SCO, yn unigol yn ogystal â fel rhan o gwrs cyflawn y Pecyn Cynnwys
 • Statws gadael yr SCO sydd wedi ei gwblhau neu ei atal

Mae'r gosodiadau hyn yn gymwys i Becynnau Cynnwys SCORM 1.2 yn unig, ac yn darparu modd o ddynwared y dilyniant uwch a adeiladwyd i mewn i safonau SCORM 2004. Yn SCORM 2004 (pob cyhoeddiad), mae Dilyniant Syml yn caniatáu i'r cynnwys benderfynu sut y trinnir dilyniant SCO.

Opsiynau
Opsiwn Swyddogaeth
SCO Canolog Dyma'r gosodiadau sy'n gymwys i Wrthrychau Cynnwys Rhanadwy (SCOs) sydd ar ddechrau neu yng nghanol dilyniant cwrs sy'n cynnwys SCOs lluosog, hynny yw, pob SCO oni bai am yr un olaf. P’un ai Cwrs Wedi’i Gyflawni neu Cwrs Heb ei Gyflawni yn berthnasol, gallwch reoli beth sy’n digwydd nesaf ar gyfer pob un o'r amodau posibl:
 • Arferol: Mae myfyrwyr wedi gadael y cynnwys yn yr SCO cyfredol gan ddefnyddio'r dulliau llywio cywir.
 • Gohirio: Mae myfyrwyr wedi gohirio'r sesiwn gyfredol, fel wrth neidio rhwng SCOs mewn cwrs sy'n cynnwys sawl SCO.
 • Amser Wedi Dod i Ben: Daeth yr amser i ben ar sesiwn y cwrs gan nad yw myfyrwyr wedi cwblhau'r SCO o fewn yr amser a roddwyd neu wedi achosi methiant cyfathrebu rhwng y cyfrifiadur a'r gweinydd.
 • Allgofnodi: Mae myfyrwyr wedi allgofnodi o'r sesiwn cyfredol, gyda'r SCO dal yn weithredol.

Y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer pob amod gadael a boddhad cwrs:

 • Gadael cwrs ar ôl cadarnhad: Mae’n gofyn i fyfyrwyr gadarnhau eu bod wedi gadael, ac os felly, i ddychwelyd at y brif wers. Os na roddwyd cadarnhad, bydd neges briodol yn ymddangos.
 • Gadael Cwrs: Caewch chwaraewr SCORM a dychwelyd i'r brif wers.
 • Ewch i'r SCO nesaf: Mae’n mynd â myfyrwyr i'r SCO nesaf yn y dilyniant.
 • Dangos neges: ‏Arddangoswch dudalen neges. Mae chwaraeydd SCORM yn penderfynu pa neges i'w h arddangos gan ddibynnu ar statws gyfredol y chwaraeydd.
 • Gwneud dim byd: Ni fydd chwaraewr SCORM yn gweithredu ymhellach.
SCO olaf Dyma'r gosodiadau sy'n gymwys i'r SCO olaf mewn cwrs. Os yw cwrs yn cynnwys SCO unigol, fe’i trinnir fel yr SCO terfynol. P’un ai Cwrs Wedi’i Gyflawni neu Cwrs Heb ei Gyflawni yn berthnasol, gallwch reoli beth sy’n digwydd nesaf ar gyfer pob un o'r amodau posibl:
 • Arferol: Mae myfyrwyr wedi gorffen y cynnwys yn y SCO cyfredol.
 • Gohirio: Mae myfyrwyr wedi gohirio'r sesiwn cyfredol.
 • Amser Wedi Dod i Ben: Daeth yr amser i ben ar y sesiwn gan nad yw myfyrwyr wedi cwblhau'r SCO o fewn yr amser a roddwyd neu wedi achosi methiant cyfathrebu rhwng y cyfrifiadur a'r gweinydd.
 • Allgofnodi: Mae myfyrwyr wedi allgofnodi o'r sesiwn cyfredol.

Y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer pob amod gadael a boddhad cwrs:

 • Gadael cwrs ar ôl cadarnhad: Mae’n gofyn i fyfyrwyr gadarnhau eu bod wedi gadael, ac os felly, i ddychwelyd at y brif wers. Os na roddwyd cadarnhad, arddangosir neges briodol.
 • Gadael Cwrs: Caewch chwaraewr SCORM a dychwelyd i'r brif wers.
 • Ewch i'r SCO nesaf: Mae'n arddangos tudalen neges, gan mai hwn yn barod yw'r SCO diwethaf yn y dilyniant.
 • Dangos neges: ‏Arddangoswch dudalen neges. Mae chwaraeydd SCORM yn penderfynu pa neges i'w h arddangos gan ddibynnu ar statws gyfredol y chwaraeydd.
 • Gwneud dim byd: Ni fydd chwaraewr SCORM yn gweithredu ymhellach.

Diweddaru elfennol

Mae’r opsiynau Pecynnau Elfennol yn eich caniatáu i bennu sut rydych am fesur sgoriau a statws SCO ar gyfer myfyriwr penodol. Mae'r term diweddaru'n cyfeirio ar y broses o gywain sgorau a statws cwblhau SCO unigol a defnyddio'r data hwnnw i gyfrifo ac aseinio gradd derfynol gronnus a statws cwblhau cyffredinol ar gyfer y cwrs Pecyn Cynnwys SCORM. Mae sawl gwahanol ffordd o ddewis meini prawf, sgorau prawf cyfartalog, ac i gyfrifo gradd a statws cwblhau.

Mae'r gosodiadau hyn yn berthnasol i gynnwys SCORM 1.2 yn unig, ac yn darparu ffordd i efelychu'r sgôr ac ymddygiad statws pecyn a adeiladwyd i mewn i SCORM 2004 safonol. Nid ydynt yn berthnasol i gynnwys SCORM 2004 gan fod Dilyniant Syml SCORM 2004 yn caniatáu i'r cynnwys benderfynu sut y trinnir pecynnau.

Opsiynau
Opsiwn Swyddogaeth
Modd Sgorio Pecyn Mae'n penderfynu'r modd y bydd chwaraeydd SCORM yn casglu sgoriau SCO unigol, eu dadansoddi ac yn rhoi adroddiad sgôr gyffredinol wedi ei chyfrifo. Y gwerthoedd posib yw:
 • Sgôr a Ddarperir gan y Cwrs: Yn ddefnyddiol yn bennaf ar gyfer Pecynnau Cynnwys SCORM sy'n cynnwys un SCO, mae'r gosodiad hwn yn syml yn adrodd y sgôr a ddarparwyd gan y SCO cyntaf.
 • Sgôr Cyfartaledd Pob Uned: Mae'n adio'r holl sgoriau a ddarperir, ac yn rhannu'r rhif hwnnw gyda chyfanswm nifer yr SCOs yn y cwrs, waeth faint bynnag sydd wedi dweud am sgôr.
 • Cyfartaledd Sefydlog: Yn adio'r holl sgorau a ddarperir ac yn rhannu â'r rhif a bennir yn Nifer y Gwrthrychau Sgorio
 • Sgôr Cyfartaledd Pob Uned â Sgoriau Nad Ydynt yn Sero: Mae'n adio'r holl sgoriau ac yn rhannu'r rhif hwnnw gyda chyfanswm nifer yr SCOs sy'n dweud am sgôr.
 • Sgôr SCO Ddiwethaf: Mae'n dweud am y sgôr SCO olaf yn syml.

Nifer o Wrthrychau Sgorio: Mae'n nodi sawl SCOs ddylai fod yn dweud am sgôr. Mae’r werth yn berthnasol os osodwyd Modd Pecyn Sgôr i Cyfartaledd Sefydlog.

Modd Statws Pecyn Mae'n penderfynu sut y penderfynir statws cwblhau cyffredinol. Y gwerthoedd posib yw:
 • Statws a Ddarparwyd gan Gwrs: Yn ddefnyddiol yn bennaf ar gyfer Pecynnau Cynnwys sy'n cynnwys SCO unigol, mae'r gosodiad hwn yn syml yn dweud am y statws cwblhau a ddarparwyd gan yr SCO cyntaf.
 • Cwblhau Pan Fydd Pob Uned yn Gyflawn: Ystyrir y cwrs wedi ei gwblhau pan fydd yr holl SCOs yn y Pecyn Cynnwys wedi eu cwblhau, beth bynnag y bo'r canlyniad p'un ai wedi methu, wedi cwblhau, neu wedi llwyddo.
 • Cyflawn Pan Fydd Pob Uned Wedi'i Chwblhau a Heb ei Methu: Ystyrir y cwrs wedi ei gwblhau pan fydd yr holl SCOs yn y Pecyn Cynnwys wedi eu cwblhau, gyda statws naill ai wedi cwblhau neu wedi llwyddo.
 • Cyflawn Pan Fydd y Sgôr Drothwy Wedi'i Chyflawni: Ystyrir bod y cwrs yn gyflawn pan fydd ei sgôr (fel a bennir gan y Modd Diweddaru Sgôr) yn cyflawni neu'n rhagori ar y trothwy a bennir yn Sgôr Drothwy ar gyfer Cwblhau. Yn yr enghraifft hon, nid oes angen cwblhau pob uned SCO.
 • Cwblhau Pan Fydd Pob Uned yn Gyflawn a Chyrrhaeddir y Sgôr Trothwy: Ystyrir bod y cwrs yn gyflawn pan fydd pob SCO yn y Pecyn Cynnwys yn gyflawn ac mae'r sgôr (fel a bennir gan y Modd Diweddaru Sgôr) yn cyflawni neu'n rhagori ar y trothwy a bennir yn Sgôr Drothwy ar gyfer Cwblhau.
 • Cwblhau Pan Basiwyd Pob Uned: Ystyrir y cwrs wedi ei gwblhau pan fydd yr holl SCOs yn y Pecyn Cynnwys wedi eu cwblhau a llwyddo ynddynt.

Sgôr Trothwy Cwblhau: 0.0-1.0: Mae’n pennu trothwy cwblhau cwrs, ac yn berthnasol ond os osodwyd y Modd Pecyn Statws i Cwblhau Pan Gyrrhaeddir y Sgôr Trothwy neu Cwblhau Pan Fydd Pob Uned yn Gyflawn a Chyrrhaeddir y Sgôr Trothwy. Y gwerth yw rhif degol rhwng 0.0 ac 1.0. (Ar gyfer gwerth canran cyfatebol, lluoswch gyda 100; er enghraifft, os yw wedi ei osod i 0.8, mae hyn yn golygu mai'r sgôr trothwy gofynnol yw 80%.

Defnyddio Statws Pecyn Ar Gyfer Statws Llwyddiant Mae dewis yr opsiwn hwn yn defnyddio’r Modd Pecyn Statws ar gyfer y statws llwyddiant, yn lle'r statws cwblhau yn unig.
SCO Cyntaf yn Gyn-Destun Bydd galluogi'r opsiwn hwn yn nodi y bydd gweddill y SCO yn y Pecyn Cynnwys SCORM yn cael eu marcio'n gyflawn os yw'r SCO cyntaf mewn dilyniant gwers yn cyflawni statws pasio. Mae hyn yn ei gwneud yn bosib i chi ddylunio set o gyrsiau sy'n caniatáu i fyfyrwyr sgipio pynciau lle maen nhw'n gallu dangos eu bod wedi eu meistroli.

Gosodiadau cydnawsedd

Er nad oes angen i chi newid y gosodiadau hyn o'r rhai diofyn fel arfer, gall y Gosodiadau Cydnawsedd helpu trwsio problemau gyda phecynnau cynnwys cwrs sydd â gwallau, yn methu â lansio, neu'r rhain sydd â phroblemau eraill. Fel gyda phob gosodiad uwch, ond yn enwedig yma, os ydych yn teimlo bod angen addasu'r Gosodiadau Cydnawsedd, dylech gysylltu â'ch sefydliad yn gyntaf am gefnogaeth ac arweiniad.

Wrth ail-uwchlwytho cynnwys cwrs a oedd yn defnyddio chwaraewr cynnwys hŷn yn flaenorol, os oes problemau neu wallau, dyma'r gosodiadau y gallai fod angen eu newid, yn enwedig ar gyfer cynnwys hŷn ac ansafonol. I gynorthwyo pennu’n union ble mae’r broblem, argymhellir galluogi’r Opsiynau Dadfygio manwl, ac adolygu'r logiau neges dilynol.

Opsiynau
Opsiwn Swyddogaeth
Mae Gorffen yn Achosi Cadw ar Unwaith Darperir y gosodiad hwn i ddelio â chyrsiau SCO unigol lle ceir anhawster i gipio statws gadael. Efallai y byddwch am geisio galluogi'r opsiwn hwn os yw cwrs SCO unigol yn methu cofnodi cwblhau'n gywir.
Lapio Ffenestr SCO gydag API Pan fydd SCO yn cael ei lansio mewn ffenestr newydd, efallai na fydd rhai cynnwys nad sy'n safonol neu sydd wedi ei godio'n wael yn methu â chanfod a chyfathrebu'n gywir gydag Injan SCORM. Bydd galluogi'r gosodiad hwn yn rhoi fath o lapiwr - API, neu ryngwyneb rhaglen - o gwmpas y chwaraewr, ac mae'r API hwn yn gwybod yn awtomatig sut i siarad â'r Peiriant SCORM.
Caniatáu Llifo i’r SCO Cyntaf Os yw wedi ei alluogi, mae chwaraeydd SCORM bob amser yn llwytho'r cwrs cyntaf mewn SCO, waeth a yw'r rheolau dilyniant yn pennu'r ymddygiad hwn ai peidio.
Mae'r Sgôr Meistrolaeth yn Gwrthwneud Statws y Wers Pan fydd wedi ei alluogi, os yw'r sgôr meistrolaeth yn nodi bod yr SCO wedi ei gwblhau neu heb ei gwblhau, mae hyn yn gwrthwneud beth bynnag y bo statws y wers ei hun.
Caniatáu Newid Statws Gwers Wedi’i Chwblhau Yn gymwys i SCORM 1.2, mae'r gosodiad hwn yn penderfynu a ellir newid gwers a nodir fel wedi ei chwblhau i rywbeth nad yw wedi ei gwblhau'n hwyrach.
Pecyn Set Gwag i Anhysbys Ar gyfer cyrsiau SCORM 2004, mae'r gosodiad hwn yn penderfynu statws y pecyn pan na fydd gweithgareddau'n darparu gwybodaeth i osod y statws. Os cânt eu dewis, gosodir statws wedi cwblhau a boddhad i anhysbys.
Analluogi Gweithgarwch Gwraidd Mae'n atal myfyriwr rhag creu ymgais newydd wrth orfodi coeden lywio'r cwrs ac unrhyw ddolenni eraill a allai ailddechrau'r cwrs neu SCO o'i fewn i gael eu hanalluogi a pheidio ag ymateb i'r cliciau.
Pecynnu wrth Ddadlwytho SCO Mae'n gorfodi sgôr pecyn pan fydd yr SCO yn dadlwytho, i drin yr SCOs hynny sy'n methu galw am berfformio pecyn yn benodol.
Gwrthwneud Amcan a Chwblhau a Osodwyd gan Gynnwys i Wir Gall y rhagosodiad ar gyfer SCORM 2004 a'r rhagosodiad ar gyfer chwaraewr SCORM 1.2 weithiau arwain at nodi SCO fel wedi ei gwblhau a boddhaol os yw'r SCO yn methu dweud am y data statws amser rhedeg cywir. Mae'r gosodiad hwn yn gwrthwneud yr ymddygiad diofyn ar gyfer cyrsiau nad ydynt yn gosod y rheolau dilyniant diofyn priodol.
Gwneud Dewisiadau Myfyrwyr yn Gyffredinol i'r Cwrs Mae'n achosi unrhyw beth sy'n well gan fyfyrwyr a osodwyd mewn SCO penodol i fod yn gymwys i bob SCOs mewn cwrs Pecyn Cynnwys SCORM penodol.
Lansio Cofrestriadau wedi’u Cwblhau fe Dim Credyd Mae'n penderfynu a lansir cofrestriadau cwrs sydd wedi eu cwblhau ar ôl hynny fel arferol neu fel dim credyd.
Statws Cwblhau Statws Llwyddiant a Fethwyd Gosod gwerth gwrthwneud ar gyfer statws cwblhau SCO y mae myfyriwr wedi ei fethu:
 • Cyflawn
 • Anghyflawn
 • Anhysbys
Modd Dilyniannu Lookahead Mae prosesu Lookahead yn galluogi Injan SCORM i ddiweddaru strwythur llywio'r cwrs yn ddeinamig sy'n weladwy ac ar gael gan ddibynnu ar gyflwr yr SCO cyfredol. Yn ôl rhagosodiad, dylid galluogi'r gosodiad hwn. Ar gyfer cyrsiau mawr iawn, gall hyn achosi arafu amlwg mewn porwyr gwe ac os yw hyn yn annerbyniol, gallwch ei osod i wedi ei analluogi. Y gosodiadau sydd ar gael yw:
 • Analluogwyd: Analluogi dilyniannwr lookahead SCORM
 • Galluogwyd: Galluogr dilyniannwr lookahead SCORM (rhagosodiad)
 • Amser real: Galluogi dilyniannwr lookahead amser-real SCORM, sy'n rhedeg ar ôl i werthoedd amser rhedeg penodol newid, sy'n diweddaru strwythur llywio'r cwrs gweladwy'n syth
Ailosod Amseru Data Amser Rhedeg Mae'n penderfynu pryd fydd chwaraewr SCORM yn ailosod amseru data'r CMI (hyfforddiant a reolir gan gyfrifiadur). Y dewisiadau yw:
 • Byth: Ni fydd chwaraewr SCORM byth yn ailosod statws amser rhedeg.
 • Pan Nad yw'r Broses Gadael wedi'i Chadw: Mae’r chwaraewr SCORM ond yn cadw data amser rhedeg pan nad yw'r statws gadael yn Gohirio
 • Ar Bob Ymgais Dilyniannu Newydd: Bydd chwaraewr SCORM yn ailosod y data amser rhedeg bob tro y mae rheolau'r system yn pennu y dylid dechrau ymgais newydd
Dychwelyd i Weithgaredd LMS Gan fod y 4ydd Cyhoeddiad SCORM 2004 yn gofyn i gynnwys dysgu ddarparu rhyngwyneb sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis math o adael wrth adael cwrs, gall y chwaraewr SCORM ddangos hysbysiad pan fydd myfyrwyr yn clicio ar Gadael Cwrs. Gan ei bod yn bosibl troi'r hysbysiad hwn ymlaen ac i ffwrdd, mae'r opsiwn hwn yn caniatáu i chi ddewis y weithred i weithio'n awtomatig pan fydd yr hysbysiad wedi’i ddiffodd. Mae'r gosodiad yn penderfynu a yw'r cwrs yn gohirio ac yn cadw'r cyflwr cyfredol neu'n dod â'r cwrs i ben yn llwyr wrth adael. Y dewisiadau sydd ar gael yw:
 • Hen: Defnyddio ymddygiad 3ydd Cyhoeddiad SCORM, gan ddychwelyd i'r prif gwrs tra'n cadw cyflwr presennol yr ymgais
 • Gohirio Popeth: Cadw cyflwr presennol pob ymgais gyfredol, gan gynnwys pob SCO sydd ar agor (4ydd Cyhoeddiad SCORM yn unig)
 • Gadael Pob Un: Dod â'r ymgais i ben (4ydd Cyhoeddiad SCORM yn unig)
 • Dewisiadwy: Caniatáu i fyfyrwyr ddewis rhwng Gohirio Popeth neu Gadael Popeth (4ydd Cyhoeddiad SCORM yn unig)

Gosodiadau cyfathrebu

Mae'r Gosodiadau Cyfathrebu yn pennu sut mae’r Chwaraewr Cynnwys yn rhyngweithio â'r gweinydd. Efallai bydd angen addasu'r gosodiadau hyn os oes seibiannau neu fethiannau cyfathrebu'n cael eu hadrodd rhwng cyfrifiaduron y myfyrwyr a'r gweinydd, ond dylid eu newid gan weinyddwr neu ddatblygwr SCORM profiadol yn unig.

Opsiynau
Opsiwn Swyddogaeth
Uchafswm o Ymgeisiau a Fethwyd Mae'n gosod uchafswm nifer yr ymgeisiau i geisio diweddaru data amser rhedeg i'r gweinydd cyn datgan methiant. Os eir dros y rhif hwn, arddangosir neges methiant.
Ymrwymo Amlder Mae'n penderfynu pa mor aml, mewn milieiliadau, y diweddarir y data amser rhedeg i'r gweinydd. Mae rhai digwyddiadau megis cwblhau cwrs yn gorfodi diweddariad.

Opsiynau difa chwilod

Mae’r Opsiynau Dadfygio yn pennu a caiff gwybodaeth logio ei recordio a chymaint gaiff ei recordio o fewn y wahanol is-systemau SCORM.

Wrth brofi problemau neu wallau gyda chwarae neu gyflwyno cynnwys cyrsiau, mae galluogi'r Opsiynau Difa Chwilod fel y gallwch chi, neu y gall eich gweinyddwr neu gynrychiolydd cefnogi SCORM arbenigol adolygu'r cofnodion neges yn aml yn gam hanfodol mewn adnabod problemau a datrys y mater. Gall defynddio'r Opsiynau Hanes i recordio manylion statws arferol (dim gwall) hefyd ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol.

Opsiynau
Opsiwn Swyddogaeth
Opsiynau Difa Chwilod Mae'n penderfynu lefel y cofnodi i'w berfformio o fewn pob un o'r is-systemau SCORM cydgysylltiedig: Rheoli (swyddogaethau cyffredinol y system), Amser Rhedeg (lansio a gweithredu SCO), neu Dilyniannu (beth sy'n digwydd y tu allan i a rhwng SCO)
 • I ffwrdd: Ni chofnodir unrhyw negeseuon cofnodi difa chwilod.
 • Archwilio: Caiff cofnodion difa chwilod sylfaenol eu cofnodi.
 • Manwl: Cofnodir negeseuon cofnodi lefel-archwilio, yn ogystal â negeseuon mewn manylder ychwanegol.
Cynnwys Stampiau Amser Mae'n penderfynu a gofnodir stampiau amser gyda'r digwyddiadau yn y ffeiliau cofnodi difa chwilod.

Opsiynau Hanes

Mae’r Opsiynau Hanes yn rheoli a caiff gwybodaeth statws arferl (dim gwall) ei logio a chymaint o'r wybodaeth caiff ei logio am gynnwys cwrs y Pecyn Cynnwys SCORM.

Opsiynau
Opsiwn Swyddogaeth
Hanes Cipio Yn pennu a ddylai'r Pecyn Cynnwys anfon gwybodaeth yn ôl am bob ymgais.
Cipio Hanes Mewn Manylder Mae'n penderfynu a ddylai'r Pecyn Cynnwys anfon gwybodaeth mewn manylder yn ôl am bob ymgais.

Opsiynau ymddygiadol eraill

Opsiynau
Opsiwn Swyddogaeth
Terfyn Amser Cyfanswm yr amser, mewn munudau, y caniateir i fyfyrwyr dreulio yn y Pecyn Cynnwys. Os yw'r amser dynodedig yn dod i ben, bydd rhaid i fyfyrwyr adael yn awtomatig, gyda sgoriau a statws yn cael eu cyfrifo o gyflwr cyfredol y cwblhau. Os gosodir y gwerth hwn i sero (0), nid oes terfyn amser.