This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Lägg till innehållspaket för att använda innehållsspelaren

SCO (Shareable Content Object, delbara innehållsobjekt) är en typ av webbaserat lärinnehåll som du kan använda i din kurs. Dessa SCO:er samlas i en komprimerad zip-fil, ett så kallat innehållspaket. Zip-filen kan extraheras och spelas upp via en innehållsspelare. Vanligtvis erhåller du individuella komponenter eller hela paket från lärosäten, förlag, privata företag eller andra källor.

Ditt lärosäte bestämmer om SCORM-motorn ska vara tillgänglig. Om SCORM-motorn B2 har aktiverats av ditt lärosäte blir den standardinnehållsspelare för alla nyuppladdade innehållspaket, samt för alla befintliga innehållspaket som laddas upp igen. Kontrollera vilka spelare som används på innehållsytorna genom att gå till Kontrollpanelen, utöka avsnittet Anpassning och välja Verktygstillgänglighet.

Innehållsspelaren med öppen standard, en Java-baserad SCORM-spelare, tog vi avstånd från i april 2015. Building Block är fortfarande sammankopplat med Blackboard Learn för att säkerställa att äldre innehåll fortfarande går att spela upp, men den rekommenderas inte. Det är viktigt att administratörer och lärare slutför migrering, återuppladdning och tester av befintligt innehåll för att i stället använda SCORM-motorn.

SCORM-innehåll

SCORM-motorn stöder innehåll som följer SCORM 1.2-standarden, SCORM 2004-standarden, samt AICC och uppspelning av Tin Can API-paket. I Blackboard Learn ingår för närvarande inte Tin Can Learning Record Store (LRS), men det går att visa grundläggande data som har skickats i kursadministration och resultat i Learn.

Du behöver inte bestämma innehållstypen i förväg, eftersom alternativet för att lägga till innehåll använder sig av samma process för alla typer som stöds. Om du till exempel laddar upp IMS-innehållspaket kommer arbetsflödet Lägg till innehåll att visa ett meddelande med texten Problem med den här kursen som kan påverka spelbarheten har upptäckts samt ett undermeddelande om att paketet inte har SCORM-format och att det kommer att uppfattas som IMS-innehållspaket.

Mer information om SCORM-innehåll

Mer information om Tin Can API-innehåll


Lägg till ett innehållspaket

 1. Öppna en innehållsyta eller mapp.
 2. Peka på Konstruera innehåll och välj Innehållspaket (SCORM).
 3. Bifoga en fil som uppfyller de obligatoriska standarderna på sidan Lägg till innehållspaket. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Du kan även ladda upp en fil från kursens lagringsplats: Kursfiler eller Content Collection.

När filen har laddats upp och kontrollerats visar en ny Lägg till innehållspaket-sida var du kan ställa in information om innehållspaketet.

 1. På den nya Lägg till innehållspaket-sidan anger du en titel i avsnittet SCORM-information.
 2. Alternativt skriver du in en beskrivning.
 3. Välj alternativ för SCORM-tillgänglighet. Alternativen gör det möjligt att för dig att bestämma om innehållsspelaren ska vara tillgänglig för deltagare, kontrollera antalet försök och ställa in kursinnehållets tillgänglighet.
  1. Markera Ja för att Göra SCORM tillgängligt.
  2. För Antal försök kan du välja Tillåt ett enda försök, Tillåt obegränsade försök eller skriva in ett antal för tillåtet Antal försök.
  3. Markera kryssrutorna Visa efter och Visa t.o.m. för att aktivera valen för datum och tid. Visningsbegränsningarna påverkar inte innehållspaketets tillgänglighet, utan endast när det visas.
  4. Markera Ja för att Spåra antal visningar.
 4. Välj alternativ för Bedömning.
  1. För Bedöm SCORM kan du välja Ingen bedömning eller ange en siffra för Resultat: Möjliga poäng, baserat på SCORM-poängen, SCORM-fullbordan eller SCORM-uppfyllelse.
  2. Markera Ja för att Bedöma SCOS och välj sedan de enskilda objekt du vill bedöma.

Se information om SCORM-försök

När ett SCORM-paket ska bedömas kan du se information om försök relaterade till användarens interaktion med innehållet. Informationen kan omfatta den totala tiden som användarna har visat innehållet, slutförandestatusen, svar på alla frågor i paketet och om svaren var rätt. Försöksdata hjälper dig att fastställa poängen för Kursadministration och resultat. Det är inte alla paket som spårar alla data. Om paketet inte tillhandahåller information till Blackboard Learn visas data som N/A. Om du har frågor om data som saknas kan du kontakta den som skapat paketet för att fastställa vilka data som var avsedda att spåras.

För att se individuella försök:

 1. Öppna Hela Kursadministration och resultatKontrollpanelen och leta reda på kolumnen för kursinnehållsobjektet.
 2. Markera användarförsöket.
 3. På sidan Redigera resultat ska du välja Visa. Sidan Försöksinformation öppnas.

Kör en rapport för att visa information om alla försök:

 1. Visa avsnittet Granskningkontrollpanelen och välj SCORM-rapporter.
 2. På sidan SCORM-rapporter ska du öppna ett objekts meny och klicka på Kör.

Redigera SCORM-spelarens avancerade alternativ

För det mesta behöver du inte öppna eller ändra SCORM-spelarens Avancerade alternativ eftersom standardinställningarna är konfigurerade för maximal kompatibilitet och prestanda. Innehållspaketets navigering, flöde och beteende bör redan fungera som avsett och standardinställningarna är troligen att visa det korrekt och konsekvent. Navigeringskontrollerna och startfunktionerna är förmodligen mest användbara för lärare med en grundläggande förståelse av hur SCORM-innehåll fungerar, medan Alternativ för felsökning och Alternativ för historik kan vara till hjälp vid felsökning. Om du anser att du behöver ändra dem bör du först kontakta din institution för hjälp och vägledning.

För att komma åt SCORM-spelarens Avancerade alternativ måste du redigera ett befintligt SCORM-innehållspaket.

 1. Öppna en innehållsyta eller mapp där SCORM-innehållspaketet redan laddats upp.
 2. Öppna SCORM-innehållspaketets meny och välj Redigera.
 3. För att öppna SCORM-spelarens avancerade alternativ, som annars är dolda, väljer du Ja för Redigera SCORM-spelarbeteende. SCORM-motorns Avancerade alternativ visas i två eller tre kolumner. I den vänstra kolumnen väljer du kategori av kontrollknappar för avancerade alternativ medan valen och inställningarna för den valda kategorin visas i den högra kolumnen:
  • Navigeringskontroll
  • Uppstartsbeteende
  • Rudimentär sekvensering
  • Rudimentär samling
  • Kompatibilitetsinställningar
  • Kommunikationsinställningar
  • Alternativ för felsökning
  • Alternativ för historik
  • Övriga alternativ för beteende
 4. Klicka på Skicka. Om du inte vill bekräfta ändringarna du gjort ska du välja Avbryt.


Navigeringskontroller

Med Navigeringskontrollerna kan du ha med knappar, fält och andra navigeringshjälpmedel som deltagarna kan se och använda när de öppnar kursinnehållet med hjälp av SCORM-spelaren.

Alternativ Funktion
Visa navigeringsfält Bestäm om deltagarna kommer se ett navigeringsfält i SCORM-spelaren. Navigeringsfältet måste aktiveras för att följande inställningar ska träda i kraft:
 • Visa knappen Slutför: Visa knappen Avsluta kurs i navigeringsfältet. Om du trycker på den försöker du att avsluta det aktuella innehållet och gå tillbaka till huvudlektionen, oavsett den aktuella slutförandestatusen.
 • Visa knappen Stäng SCO: Visa knappen Stäng SCO i navigeringsfältet. Om du trycker på den stängs aktuell SCO. Det här alternativet bör vara inaktiverat eftersom de flesta deltagare inte har någon användning för det.
 • Aktivera föregående/nästa: Ha med kontrollerna Föregående och Nästa i navigeringsfältet så att deltagarna kan gå framåt eller bakåt i innehållet.
 • Visa förloppsfält: Visa ett förloppsfält för innehållet, så att deltagarna kan se sina framsteg.
  • Använd mått för förloppsfält: Om detta alternativ har konfigurerats använder spelaren värdena i Förloppmåttssamling för att räkna ut framstegen. Annars används aktuellt slutförande för innehållsobjektet. Detta gäller bara innehåll i SCORM 2004 version 4 och senare.
 • Visa hjälp: Visa en Hjälp-knapp för deltagarna.
Visa titelfält Ange om deltagarna kommer att se ett rubrikfält i SCORM-spelaren. Alternativet Visa navigeringsfält måste aktiveras för att den här inställningen ska träda i kraft.
Förhindra högerklick Förhindrar att deltagarna högerklickar i SCORM-spelarens fönster. Det händer inget om man högerklickar. Detta kan vara bra i viktiga utvärderingar eller om du inte vill att deltagarna ska kunna se den interna strukturen eller innehållet i spelaren. Den här inställningen påverkar endast SCORM-spelarens fönster, inklusive kursstrukturen och navigeringsfältet (om det finns) och inte annat innehåll, andra webbläsarfönster eller stationära datorfunktioner.
Visa kursstruktur Anger om SCORM-spelaren ska visa kursstrukturen. Om detta väljs visas kursstrukturen till vänster om innehållet, i dispositionsformat. Det kan vara användbart för kurser med flera innehållsobjekt. Det här alternativet måste aktiveras för att dessa inställningar ska träda i kraft:
 • Kursstruktur börjar öppen: Anger om kursstrukturen ska visas eller döljas när SCORM-spelaren öppnas. Deltagare kan alltid visa eller dölja strukturen, förutsatt att Visa kursstruktur och Visa navigeringsfält har aktiverats.
 • Aktivera beslutsnavigering: Anger om SCORM-spelaren ska låta deltagare navigera i kursstrukturen genom att klicka på länkar i dispositionen. Annars är kursstrukturvyn endast till för information och referens.
 • Bredd på kursstruktur: Anger bredden på kursstruktursfönstret i bildpunkter. Standardinställningen, noll (0), ställer in automatisk bredd.
 • Statusdisplay för struktur: Anger hur ikoner ska visas för deltagare för att indikera framgångs- och slutförandestatus.
  • Endast framgång: Endast kursens framgångsstatus (godkändes/misslyckades).
  • Endast fullbordan: Endast slutförandestatus (slutförd/ofullständig).
  • Separera: Både framgångs- och slutförandestatus visas separat.
  • Kombinerat: Framgång och fullbordan visas som ett kombinerat mått.
  • Inga: Deltagaren ser ingen status för SCO-nivå.
 • Ogiltig menyobjektsåtgärd: Fastställer hur SCORM-spelaren hanterar ogiltiga val av menyobjektsalternativ.
  • Visa och aktivera länkar: Ogiltiga menyobjektslänkar visas, men om du väljer dem får du ett meddelande om ogiltig åtgärd.
  • Dölj: Ogiltiga menyobjektslänkar visas inte.
  • Visa men inaktivera länkar: Ogiltiga menyobjektslänkar visas, men det händer inget om du väljer dem.

Uppstartsbeteende

Alternativet Uppstartsbeteende styr hur innehållet först visas när deltagarna öppnar det.

Alternativ
Alternativ Funktion
Starttyp för SCO Dessa inställningar anger hur varje SCO ska öppnas. De möjliga värdena är:
 • Ramgrupp: Öppna SCO:t som ett infogat objekt i en webbläsarram istället för i ett nytt fönster.
 • Nytt fönster: Öppna SCO:t i ett nytt webbläsarfönster.
 • Nytt fönster efter klick: Öppna SCO:t i ett nytt webbläsarfönster efter att deltagare klickat på en länk. Den här inställningen kan vara bra när du har att göra med popup-blockeringar i webbläsare, eftersom du ofta kan åsidosätta blockeringen genom att klicka på en länk.
 • Nytt fönster utan webbläsares verktygsfält: Öppna SCO:t i ett nytt webbläsarfönster utan något verktygsfält.
 • Nytt fönster utan webbläsares verktygsfält efter klick: Öppna SCO:t i ett nytt webbläsarfönster utan något verktygsfält efter att deltagare klickat på en länk.
Starttyp för spelare Dessa inställningar anger hur SCORM-spelaren ska öppnas. De möjliga värdena är:
 • Ramgrupp: Öppna SCORM-spelaren som ett infogat objekt i en webbläsarram istället för i ett nytt fönster.
 • Nytt fönster: Öppna spelaren i ett nytt webbläsarfönster.
 • Nytt fönster efter klick: Öppna spelaren i ett nytt webbläsarfönster efter att deltagarna klickat på en länk. Den här inställningen kan vara bra när man har att göra med popup-blockeringar, eftersom du ofta kan åsidosätta blockeringen genom att klicka på en länk.
 • Nytt fönster utan webbläsares verktygsfält: Öppna spelaren i ett nytt webbläsarfönster utan något verktygsfält.
 • Nytt fönster utan webbläsares verktygsfält efter klick: Öppna spelaren i ett nytt webbläsarfönster utan något verktygsfält efter att deltagarna klickat på en länk.
Alternativ för nytt fönster De här inställningarna bestämmer dimensionerna på innehållsspelaren när den startas i ett nytt fönster. Inställningarna har ingen effekt om inte ett nytt fönsteralternativ har valts som Starttyp för SCO eller Starttyp för spelare.
 • Standardinställningar för användarvärde: Öppna det nya fönstret med klientwebbläsarens standarddimensioner.
 • Helskärm: Öppna det nya fönstret i helskärmsläge. Om det här alternativet väljs måste du ge deltagarna ett sätt att stänga innehållet, så som en knapp eller länk för avsluta eller stänga.
 • Ange dimensioner för nytt fönster: Ange dimensionerna för det nya fönstret.
  • Bredd för innehåll: Bredden på nya fönster i bildpunkter.
  • Höjd för innehåll: Höjden på nya fönster i bildpunkter.
 • OBLIGATORISK: Ovanstående dimensioner är obligatoriska för att kursen ska fungera korrekt: Om de väljs och klientwebbläsaren inte stödjer de angivna dimensionerna får deltagaren ett varningsmeddelande.
Förhindra storleksändring av fönster Fastställer om deltagare ska hindras från att ändra storleken på innehållsspelarens fönster.

Rudimentär sekvensering

Alternativen för Rudimentär sekvensering gör att du kan styra vad som ska hända härnäst, både under normala förhållanden och feltillstånd, när en deltagare antingen fullbordar eller avslutar ett SCORM-innehållsobjekt innan fullbordande. Utifrån dessa inställningar avgör SCORM-spelaren vad som bör hända härnäst.

Flera faktorer är viktiga när du fastställer vilken åtgärd som ska vidtas:

 • Om SCO:t är det första (och kanske det enda), ett SCO i mitten eller det sista
 • SCO:ts status, både enskilt och som en del i den kompletta innehållspaketkursen
 • Avslutningsstatusen för SCO:t som har fullbordats eller avbrutits

Dessa inställningar gäller endast innehållspaket i SCORM 1.2 och gör det möjligt att emulera den avancerade sekvenseringen som är inbyggd i standarden SCORM 2004. I SCORM 2004 (alla versioner) gör Simple Sequencing det möjligt för innehållet att avgöra hur SCO-sekvenseringen ska hanteras.

Alternativ
Alternativ Funktion
Mellanliggande SCO Det är dessa inställningar som gäller SCO:er som antingen ligger i början eller mitten av en kurssekvens som består av flera SCO:er, det vill säga alla SCO:er utom den sista. Oavsett om Kurs uppfylld eller Kurs inte uppfylld gäller kan du kontrollera vad som händer härnäst under alla möjliga förhållanden:
 • Normal: Deltagare har lämnat innehållet i det aktuella SCO:t med hjälp av rätt navigeringsmetoder.
 • Stoppa: Deltagare har stoppat den aktuella sessionen, som när man hoppar mellan SCO:er i en kurs som består av flera SCO:er.
 • Timeout: En timeout har inträffat under kurssessionen på grund av att deltagarna inte har slutfört SCO:t under den tilldelade tiden eller på grund av ett kommunikationsfel mellan datorn och servern.
 • Logga ut: Deltagare har loggat ut från den aktuella sessionen, men SCO:t är fortfarande aktivt.

De tillgängliga alternativen för varje avslutning och villkor för kurs uppfylld:

 • Avsluta kurs efter bekräftelse: Be deltagare att bekräfta avslutningen och i sådana fall gå tillbaka till huvudlektionen. Om det inte ges någon bekräftelse visas ett lämpligt meddelande.
 • Avsluta kurs: Stäng SCORM-spelaren och återgå till huvudlektionen.
 • Gå till nästa SCO: Ta deltagare till nästa SCO i sekvensen.
 • Visa meddelande: Visa en meddelandesida. SCORM-spelaren väljer vilket meddelande som ska visas baserat på spelarens nuvarande tillstånd.
 • Gör inget: SCORM-spelaren vidtar inga åtgärder.
Sista SCO Det är de här inställningarna som gäller för det sista SCO:t i en kurs. Om en kurs består av ett enda SCO behandlas det som det sista SCO:t. Oavsett om Kurs uppfylld eller Kurs inte uppfylld gäller kan du kontrollera vad som händer härnäst under alla möjliga förhållanden:
 • Normal: Deltagarna har slutfört innehållet i det aktuella SCO:t.
 • Stoppa: Deltagare har stoppat den aktuella sessionen.
 • Timeout: En timeout har inträffat under sessionen på grund av att deltagarna inte har slutfört SCO:t under den tilldelade tiden eller på grund av ett kommunikationsfel mellan datorn och servern.
 • Logga ut: Deltagare har loggat ut från den aktuella sessionen.

De tillgängliga alternativen för varje avslutning och villkor för kurs uppfylld:

 • Avsluta kurs efter bekräftelse: Be deltagare att bekräfta avslutningen och i sådana fall gå tillbaka till huvudlektionen. Om ingen bekräftelse ges skickas ett lämpligt meddelande.
 • Avsluta kurs: Stäng SCORM-spelaren och återgå till huvudlektionen.
 • Gå till nästa SCO: Visar en meddelandesida eftersom detta redan är det sista SCO:t i sekvensen.
 • Visa meddelande: Visa en meddelandesida. SCORM-spelaren väljer vilket meddelande som ska visas baserat på spelarens nuvarande tillstånd.
 • Gör inget: SCORM-spelaren vidtar inga åtgärder.

Rudimentär samling

Med alternativen för Rudimentär samling kan du ställa in hur du vill utvärdera SCO-poängen och -statusen för en given deltagare. Termen samling syftar på metoden att samla in individuella SCO-poäng och slutförandestatus och använda dessa uppgifter för att beräkna och tilldela ett ackumulerat slutresultat och en övergripande slutförandestatus för SCORM-innehållspaketkursen. Det finns flera sätt att välja kriterier, genomsnittliga testresultat och räkna ut både ett resultat och en slutförandestatus.

Dessa inställningar gäller endast innehåll i SCORM 1.2 och gör det möjligt att emulera det beteende för poäng- och statussamling som är inbyggt i standarden SCORM 2004. De gäller ej SCORM 2004-innehåll eftersom SCORM 2004 Simple Sequencing gör det möjligt för innehållet att avgöra hur samlingarna ska hanteras.

Alternativ
Alternativ Funktion
Poängsamlingsläge Fastställer hur SCORM-spelaren samlar in individuella SCO-poäng, analyserar dem, beräknar dem och rapporterar ett totalresultat. De möjliga värdena är:
 • Poäng angiven av kurs: Den här inställningen rapporterar poängen som det första SCO:t angett och är huvudsakligen användbart för innehållspaket som består av ett enda SCO.
 • Genomsnittlig poäng för alla enheter: Lägger ihop alla angivna poäng och delar summan med det totala antalet SCO:er i kursen, oavsett hur många som rapporterat poäng.
 • Fast genomsnitt: Lägger ihop alla angivna poäng och delar med värdet som angetts i Antal poängtagande objekt
 • Genomsnittlig poäng för alla enheter med resultat över noll: Lägger ihop alla poäng och delar summan med det totala antalet SCO:er som rapporterat poäng.
 • Sista SCO:ts poäng: Rapporterar bara det sista SCO:ts poäng.

Antal poängtagande objekt: Anger hur många SCO:er som ska rapportera poäng. Detta värde är bara relevant om Poängsamlingsläget är inställt på Fast genomsnitt.

Statussamlingsläge Ställer in hur den övergripande slutförandestatusen fastställs. De möjliga värdena är:
 • Status angiven av kurs: Den här inställningen rapporterar bara slutförandestatusen som anges av det första SCO:t och är främst användbar för innehållspaket som består av ett enda SCO.
 • Fullborda när alla enheter fullbordar: Kursen anses fullbordad när alla SCO:er i innehållspaketet har fullbordats, oavsett om resultatet är misslyckat, slutfört eller godkänt.
 • Fullborda när alla enheter har fullbordat och inte misslyckats: Kursen anses fullbordad när alla SCO:er i innehållspaketet har fullbordats och har statusen slutförd eller godkändes.
 • Fullborda när tröskelvärdet för poäng är uppnått: Kursen anses fullbordad när poängen (anges i Poängsamlingsläget) uppfyller eller överskrider tröskelvärdet som angetts i Tröskelvärde för fullbordan. I sådana fall behöver inte alla SCO-enheter ha fullbordats.
 • Fullborda när alla enheter har fullbordat och tröskelvärdet för poäng är uppnått: Kursen anses fullbordad när alla SCO:er i innehållspaketet fullbordats och poängen (anges i Poängsamlingsläget) uppfyller eller överskrider tröskelvärdet som angetts i Tröskelvärde för fullbordan.
 • Fullborda när alla enheter är godkända: Kursens anses fullbordad när alla SCO:er i innehållspaketet har fullbordats och är godkända.

Tröskelvärde för fullbordan: 0,0–1,0: Fastställer tröskelvärdet för fullbordad kurs och tillämpas bara om Statussamlingsläge är inställt på Fullborda när tröskelvärdet för poäng är uppnått eller Fullborda när alla enheter har fullbordat och tröskelvärdet för poäng är uppnått. Värdet är ett decimaltal mellan 0,0 och 1,0. (För ett motsvarande procentvärde multiplicerar du med 100. Om det till exempel är inställt på 0,8 innebär det att tröskelvärdet som krävs är 80 %.)

Tillämpa uppsamlingsstatus på framgångsstatus Om detta alternativ väljs kommer Statussamlingsläget att tillämpas på framgångsstatus istället för bara på slutförandestatus.
Första SCO:t är förtest Om detta alternativ aktiveras indikerar det att om det första SCO:t i en lektionssekvens uppnår statusen godkänd så kommer resterande SCO:er i SCORM-innehållspaketet att markeras som fullbordade. Då kan du utforma en uppsättning kurser som gör det möjligt för deltagarna att hoppa över ämnen som de har visat att de behärskar.

Kompatibilitetsinställningar

Även om du inte behöver ändra de här standardinställningarna kan kompatibilitetsinställningarna hjälpa dig att felsöka kursinnehållspaket som innehåller fel, inte kan startas eller vid andra problem. Precis som för alla avancerade inställningar, men i synnerhet här, gäller att om du anser att du behöver ändra Kompatibilitetsinställningarna bör du först kontakta ditt lärosäte för hjälp och vägledning.

Om du på nytt laddar upp kursinnehåll som tidigare använde en äldre innehållsspelare och det uppstår problem eller fel, kan det bli nödvändigt att ändra dessa inställningar. Det gäller framför allt äldre innehåll och sådant som inte följer standard. Som hjälp för att fastställa exakt var problemet ligger rekommenderas du aktiverar de utförliga Alternativen för felsökning och går igenom de meddelandeloggar du får som resultat.

Alternativ
Alternativ Funktion
Avslut orsakar omedelbar uppdatering Den här inställningen är till för att hantera kurser med ett enda SCO där det är svårt att registrera avslutningsstatus. Prova att aktivera det här alternativet om en fullbordan inte registreras korrekt i en kurs med ett enda SCO.
Omge SCO-fönster med API När ett SCO öppnas i ett nytt fönster kan innehåll som inte är standard eller som är dåligt kodat kanske inte hitta och kommunicera på rätt sätt med SCORM-motorn. Om du aktiverar den här inställningen omges spelaren av ett slags hölje – ett API (Application Program Interface) – och detta API vet automatiskt hur det går att kommunicera med SCORM-motorn.
Flöda alltid till första SCO:t Om detta alternativ har aktiverats läser SCORM-spelaren alltid in den första kursen i ett SCO, oavsett om sekvenseringsreglerna föreskriver detta beteende.
Mästarpoäng åsidosätter lektionsstatus Om detta alternativ har aktiverats åsidosätts lektionens faktiska status om mästarpoängen anger att SCO:t har fullbordats eller inte.
Tillåt ändringar av fullbordad lektionsstatus Den här inställningen kan tillämpas i SCORM 1.2 och fastställer om en lektion med statusen fullbordad vid ett senare tillfälle kan ändras till något annat än fullbordad.
Samla Tomt set till Okänt För SCORM 2004-kurser avgör den här inställningen uppsamlingsstatusen när det inte finns några aktiviteter som tillhandahåller information för att ställa in statusen. Om detta alternativ har valts ställs både kursens slutförandestatus och uppfyllnadsstatus in på okänd.
Inaktivera rotaktivitet Förhindrar att en deltagare skapar ett nytt försök genom att tvinga fram att kursnavigeringsträdet eller andra länkar som kan starta om kursen eller ett SCO i den inaktiveras och inte svarar på klick.
Uppsamling vid avslut av SCO Tvingar uppsamling av poäng när SCO:t avslutas för att hantera de SCO:er som inte uttryckligen efterfrågar att en uppsamling görs.
Objektiv och fullbordan för åsidosättning har angivits som Sant av innehållet Standardinställningen för SCORM 2004 och standardinställningen för SCORM 1.2-spelaren kan ibland leda till att ett SCO blir automatiskt fullbordat och uppfyllt om SCO:t inte rapporterar lämpliga data för körtidsstatus. Denna inställning åsidosätter det standardinställda beteendet för kurser som inte ställer in de lämpliga standardreglerna för sekvensering.
Gör deltagarpreferenser globala för kurs Får alla deltagarpreferenser som angetts i ett givet SCO att tillämpas på alla SCO:er i en given SCORM-innehållspaketkurs.
Öppna fullbordade registreringar som no-credit Anger om fullbordade kursregistreringar öppnas efter hand som no-credit eller normalt.
Slutförandestatus av misslyckad framgångsstatus Ställ in ett åsidosättningsvärde för slutförandestatusen av ett SCO som en deltagare har misslyckats med:
 • Fullbordad
 • Ofullbordad
 • Okänd
Läge för framförhållningssekvenserare Framförhållningsbehandling gör det möjligt för SCORM-motorn att dynamiskt uppdatera kursnavigeringsstrukturen som visas och är tillgänglig beroende på det aktuella SCO:ts tillstånd. Som standard ska denna inställning vara aktiverad. Detta kan göra webbläsaren avsevärt långsammare i väldigt stora kurser och om detta inte är acceptabelt kan du inaktivera inställningen. Tillgängliga inställningar är:
 • Inaktiverad: Inaktivera SCORM-framförhållningssekvenseraren
 • Aktiverad: Aktivera SCORM-framförhållningssekvenseraren (standard)
 • Realtid: Aktivera SCORM-framförhållningssekvenseraren i realtid. Den körs efter vissa ändringar av körtidsvärden och uppdaterar omedelbart den synliga kursnavigeringsstrukturen
Återställ tidmätning för körtidsdata Fastställer när SCORM-spelaren återställer tidmätningen för CMI-data (datahanterade instruktioner). Alternativen är:
 • Aldrig: SCORM-spelaren återställer aldrig körtidsstatusen
 • När Avsluta inte är Stoppa: SCORM-spelaren bevarar bara körtidsdata när avslutningsstatusen inte är Stoppa
 • För varje nytt sekvenseringsförsök: SCORM-spelaren återställer körtidsdata varje gång systemreglerna dikterar att ett nytt försök ska påbörjas
Återvänd till LMS-åtgärd Eftersom SCORM 2004 version 4 kräver att utbildningsinnehåll tillhandahåller ett gränssnitt som gör det möjligt för deltagarna att välja en avslutningstyp när de avslutar en kurs kan SCORM-spelaren visa en uppmaning när deltagare klickar på Avsluta kurs. Eftersom det är möjligt att slå på och stänga av den här uppmaningen gör det här alternativet att du kan välja vilken åtgärd som automatiskt vidtas när uppmaningen är avaktiverad. Inställningen fastställer om kursen stoppas och det aktuella tillståndet sparas eller om kursen avslutas helt när deltagaren stänger den. De tillgängliga alternativen är:
 • Bakåtkompatibel: Använd beteendet från SCORM version 3 och återgå till huvudkursen samtidigt som försökets aktuella tillstånd sparas
 • Stoppa allt: Spara det aktuella tillståndet för alla aktuella försök, inklusive alla öppna SCO:er (endast SCORM version 4)
 • Avsluta allt: Avsluta försöket (endast SCORM version 4)
 • Valbar: Låt deltagare välja mellan Stoppa allt eller Avsluta allt (endast SCORM version 4)

Kommunikationsinställningar

Kommunikationsinställningarna bestämmer hur innehållsspelaren interagerar med servern. Dessa inställningar kan behöva ändras om timeout eller kommunikationsfel mellan deltagarens dator och servern rapporteras, men bör bara ändras av en administratör eller erfaren SCORM-utvecklare.

Alternativ
Alternativ Funktion
Högsta antal misslyckade försök Anger det högsta antalet försök att uppdatera servern med körtidsdata innan det klassificeras som ett misslyckande. Om det här antalet överskrids visas ett felmeddelande.
Uppdateringsfrekvens Anger hur ofta, i millisekunder, körtidsdata uppdateras till servern. Vissa händelser, som att en kurs slutförs, framtvingar en uppdatering.

Alternativ för felsökning

Alternativen för felsökning fastställer om och hur mycket loggningsinformation som registreras i de olika undersystemen i SCORM.

När du stöter på problem eller fel med uppspelning eller presentation av kursinnehåll måste du ofta aktivera Alternativen för felsökning för att du, din administratör eller en expert från SCORM-supporten ska kunna gå igenom meddelandeloggar och på så sätt felsöka och lösa problemet. Om du använder Alternativen för historik för att registrera rutinstatusinformation (inga fel) kan även detta ge användbar information.

Alternativ
Alternativ Funktion
Alternativ för felsökning Ställ in vilken nivå av loggning som ska göras i vart och ett av de associerade undersystemen i SCORM: Kontroll (övergripande systemfunktioner), Körtid (uppstart och körning av SCO:er) eller Sekvensering (vad som händer utanför och mellan SCO:er)
 • Av: Inga loggmeddelanden för felsökning registreras.
 • Granskning: Grundläggande loggmeddelanden för felsökning registreras.
 • Detaljerad: Loggmeddelanden på granskningsnivå registreras tillsammans med övriga detaljerade meddelanden.
Inkludera tidsstämplar Fastställer om tidsstämplar registreras för händelser i loggfilerna för felsökning.

Alternativ för historik

Alternativen för historik styr om och hur mycket rutinstatusinformation (inga fel) om kursinnehållet i SCORM-innehållspaketet som loggas.

Alternativ
Alternativ Funktion
Fånga upp historik Fastställer om innehållspaketet ska skicka tillbaka information om varje försök.
Fånga upp detaljerad historik Fastställer om innehållspaketet ska skicka tillbaka detaljerad information om varje försök.

Övriga alternativ för beteende

Alternativ
Alternativ Funktion
Tidsgräns Den totala tiden, i minuter, som deltagare får tillbringa i innehållspaketet. Om den angivna tiden går ut stängs innehållspaketet automatiskt och deltagarens poäng och status beräknas från den aktuella slutförandestatusen. Om det här värdet är inställt på noll (0) finns ingen tidsgräns.