I vurderingssenteret er det standard at kolonnene for studentenes fornavn og etternavn vises først. Kolonner for elementer som kan gis vurdering og beregninger av disse elementene, vises på hele siden. Du bestemmer hvilke kolonner som skal vises samt i hvilken rekkefølge. Du kan også filtrere visningen.

Filtrer visningen av vurderingssenteret

Du kan begrense visningen av dataene i vurderingssenteret. Velg Filter for å utvide feltet og velge et alternativ fra disse menyene:

 • Gjeldende visning: Inkluderer visning av hele vurderingssenteret, smartvisninger og vurderingsperioder. Du kan velge en visning som standard med Angi gjeldende visning som standard-ikonet.
 • Kategori: Inkluderer alle standardkategoriene og de du har laget.
 • Status

Skjul brukerrader

Du kan skjule brukerrader for å redusere antall rader i vurderingssenteret og gjøre det lettere å fokusere på bestemte data. Når du skjuler brukerrader, beholdes dataene og du kan se dem når som helst. Du kan skjule brukerrader på to måter:

 • Åpne menyen for hver bruker, og velg Skjul rad. Du kan også velge Skjul andre rader for å fjerne alle radene unntatt brukerens rad fra visningen.
 • Vis/skjul student(er)-siden kan du skjule og vise brukerrader. Kun din visning av rutenettet i vurderingssenteret blir påvirket. Studenttilgjengelighet påvirkes ikke. Åpne siden fra Administrer-menyen.

Hvis du har gjort en bruker utilgjengelig på Brukere-siden i kontrollpanelet, vises Bruker utilgjengelig-ikonet i brukerens første celle i vurderingssenteret. Men raden er ikke skjult i rutenettet. Utilgjengelige brukere får ikke tilgang til emnet.


Organiser kolonner i vurderingssenteret

Kolonneorganisering-siden kan du se alle kolonnene i vurderingssenteret på én side. Du kan endre rekkefølgen på kolonner, og endringene du gjør, vises i rutenettet i vurderingssenteret.

På denne siden blir hver kolonne i rutenettet i vurderingssenteret til en rad. Etternavn-kolonnen i rutenettet blir for eksempel Etternavn-raden på Kolonneorganisering-siden. Den første kolonnen i rutenettet er den første raden på denne siden. Rekkefølgen for radene på denne siden er den samme som rekkefølgen for kolonnene i rutenettet.

På denne siden kan du organisere kolonnene i vurderingssenteret på følgende måter:

 • Endre rekkefølgen på kolonner raskt med dra-og-slipp-funksjonen.
 • Frys eller opphev frysingen av kolonner i den første tabellen. Hvis du fryser en kolonne, forblir den på plass når du blar gjennom Vurderingssenter-visningen.
 • Skjul eller vis flere kolonner.
 • Endre kategorien eller vurderingsperioden for en vurderingskolonne.

Endringer du gjør på denne siden, påvirker ikke hva studenter ser i Mine resultater. Hvis du for eksempel velger å skjule en kolonne på denne siden, er kolonnen bare skult i din visning av rutenettet i vurderingssenteret. Du må redigere innstillingene for eksisterende kolonner for å skjule kolonner fra studenter i Mine resultater eller velge Vis/skjul for brukere i menyen til en kolonne. I rutenettet i vurderingssenteret vises Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet i kolonnetoppteksten for kolonner som er skjult for studenter.


Åpne Kolonneorganisering-siden

Åpne Kolonneorganisering-siden i vurderingssenteret fra Administrer-menyen.

Kolonneorganisering-siden er radene organisert i tabeller. Du kan flytte de fleste rader til hvilken som helst tabell, og du kan omorganisere tabeller for vurderingsperioder.

 1. Skjul, vis eller flytt kolonner. Velg avmerkingsboksene for kolonnene, og foreta et valg fra en meny. Skjulte kolonner vises ikke i rutenettet i vurderingssenteret, men alle dataene beholdes.
 2. Den første tabellen. Vises i alle visninger i vurderingssenteret, den er alltid først og du kan ikke flytte den. Kolonnene i denne tabellen inneholder brukerinformasjon, og du kan ikke flytte dem til andre tabeller. Hvis den vises, er kolonnen alltid på venstre side i rutenettet. Du kan også fryse kolonner i den første tabellen slik at de forblir på plass mens du blar gjennom rutenettet. Dra følgende felt: Alt over dette feltet er en frosset kolonne, eller dra en kolonne over feltet for å fryse den. Bruk denne funksjonen til å samsvare enkeltelever med de riktige dataene i vurderingssenteret.

  Hvis du flytter en kolonne til den første tabellen, vises den i alle visninger i vurderingssenteret. Du kan for eksempel flytte totalkolonnen til den første tabellen. Hvis du deretter endrer visningen i vurderingssenteret til å vise kun én vurderingsperiode, vises totalkolonnen også. Du bør tenke nøye over hvilke rader du flytter til den første tabellen. Du kan for eksempel filtrere visningen din slik at du bare ser Oppgave-kategorien. Men du har flyttet en prøvekolonne til den første tabellen. Fordi prøvekolonnen vises i alle visninger, vises den sammen med oppgavekolonnene i rutenettet.

 3. Endre rekkefølgen på kolonner og tabeller for vurderingsperioder. Bruk dra-og-slipp-funksjonen. Utvid og skjul innholdet med pluss- og minusikonene. Du kan endre rekkefølgen på kolonner ved å merke av for dem velge noe i menyen.
 4. Sorter kolonner. Åpne kolonnemenyen, og angi en stigende eller synkende rekkefølge.
 1. Den siste tabellen. Ikke i en vurderingsperiode viser kolonner som ikke er tilknyttet noen eksisterende vurderingsperiode. Alternativt kalles tabellen Vises kun i valgte visninger, og alle vurderinger og beregnede kolonner vises.
 2. Slett. Du kan merke av for kolonner hvis du vil slette flere av gangen. Slettede elementer kan ikke gjenopprettes.
 3. Send. Velg Send for å lagre endringene. Hvis du prøver å navigere bort fra denne siden uten å lagre, ser du et popup-vindu med en oppfordring til å lagre endringene.