Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan lage utskrivbare rapporter for emnene og studentene dine. Du kan også lage en framdriftsrapport som inneholder vurderinger fra en bestemt vurderingsperiode for en definert studentgruppe i en klasse. Du kan bare velge studenter i én del som skal vises i en rapport. Du må kjøre en egen rapport for hver del.

Basert på Blackboard Learn-versjonen du har kan studentene motta bekreftelsesnummer når de sender inn oppgaver. Du kan om mulig se bekreftelsesnumrene for alle studentinnsendingene fra vurderingssenteret.

Du kan tilpasse rapporter. Du kan ta med topptekst- og bunntekstinformasjon i rapporten, signatur, dato og emneinformasjon.

Når du skriver ut, er det bare tillatt med en student per side.

Opprett rapporter

Åpne Rapporter-menyen i vurderingssenteret og velg Opprett rapport.

Du kan foreta valg og oppgi tekst for hver del. I bunnteksten kan du redigere visningsdatoen for rapportopprettelsesdatoen.

Når du velger brukerne du vil inkludere i rapporten, kan du ikke inkludere grupper før de er opprettet.

For å velge flere studenter kan du trykke du på Shift-tasten og velge de første og siste elementene. For å velge studenter som ikke står i rekkefølge, trykker du på Ctrl-tasten og velger studentene du trenger. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten.

Du kan se en forhåndsvisning av rapporten før du sender den.


Lagre eller skriv ut rapporter

For å lagre rapporter må du bruke nettleserens Lagre som-funksjon og velge plasseringen. Rapporten lagres som en HTML-fil.

Bruk nettleserens utskriftsfunksjon for å skrive ut rapporter. Velg de riktige alternativene. Se nettleserens netthjelp for mer informasjon om utskrift.


Statistikk i vurderingssenteret

I vurderingssenteret kan du se statistisk informasjon tilknyttet kolonner og brukere. Statistikksidene er skrivebeskyttet. Du kan ikke redigere vurderinger eller annen informasjon.

Brukerstatistikk-siden

Brukerstatistikk-siden kan du se studentinformasjon og prosentverdien og det totale antallet av elementer som er fullført ved nåværende tidspunkt.

Studentens kontaktinformasjon genereres basert på hva studenten har valgt å dele.

Brukerstatistikk-siden viser studentstatistikk. Gå til brukerens meny i vurderingssenteret og velg Vis brukerstatistikk.

Open and see the student's statistics page

For å se dataene til en annen bruker mens du er på Brukerstatistikk-siden, velger du riktig studentnavn fra Bruker-menyen og velger Gå til. Bruk venstre og høyre piltast for å flytte alfabetisk til forrige eller neste student. Du kan sende studenter e-poster fra denne siden i Kontakt-delen.

For å endre statistikken du kan se på denne siden, kan du velge en visning fra Vis statistikk for-menyen og velge Oppdater. Fullstendig visning av vurderingssenteret er slått på som standard, men hvis du velger en annen visning, vises statistikken for den visningen.

Kolonnestatistikk-siden

Kolonnestatistikksiden viser statistikk for vurderte elementer, inkludert gjennomsnitt, median og standardavvik. Du kan også se hvor mange som trenger vurdering, og hvordan vurderingene er fordelt.

Åpne menyen til en kolonneoverskrift i vurderingssenteret og velg Kolonnestatistikk.

Du kan inkludere utilgjengelig studenter i statistikken. Åpne Vis statistikk for-menyen og velg Alle brukere. Velg Oppdater.

Hvis du vil se en annen kolonne, kan du velge den fra Kolonne-menyen og velge Gå til. Bruk Neste kolonne- og Forrige kolonne-ikonene til å flytte til en annen kolonne.

Tilgjengelig statistikk

  • Minimums- og maksimumsverdier: De laveste og høyeste verdiene av alle de vurderte kolonnene i vurderingssenteret.
  • Område: Det numeriske området mellom laveste og høyeste vurdering for et element
  • Gjennomsnitt: Den statistiske gjennomsnittet til elementet
  • Median: Midtpunktspoengsummen til elementene
  • Standardavvik: Forskjellen mellom verdiene til elementet og gjennomsnittet til elementet
  • Varians: En statistisk mål av spredningen eller variansen på elementene

Bekreftelse på innsending av studentoppgaver

Når studentenes oppgaver er sendt inn, ser de informasjon om de innsendte oppgavene sammen med et bekreftelsesnummer og en beskjed om at innsendingen var vellykket, på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Studentene kan kopiere og lagre dette nummeret som bevis på at oppgaven er sendt inn, noe som kan være nyttig ved eventuelle tvister. For oppgaver med flere forsøk får studentene forskjellige numre for hver innsending. Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får studentene også en e-post med et bekreftelsesnummer og andre detaljer for hver innsending.

Du og studentene dine kan ikke se bekreftelsesnumre hvis institusjonen bruker Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller eldre. E-postvarslinger til studenter og studenters tilgang til kvitteringshistorikk ble introdusert i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Du og administratorene dine har nå en oppføring i systemet – selv om forsøk, oppgaver eller studenter senere skulle bli slettet fra emnet. Disse oppføringene blir værende i emnet og kan hentes ut også etter arkiverings- og gjenopprettingsprosessen.

Du kan se alle bekreftelsesnumrene til studentene dine i vurderingssenteret. Åpne Rapporter-menyen, og velg Innsendingskvitteringer.

Du kan se informasjon om alle oppgaver, for eksempel hvem som sendte inn en oppgave og når det ble gjort, på Innsendingskvitteringer-siden. Gruppeoppgaver blir også registrert, og i Innsender-kolonnen er det oppført hvem som sendte inn oppgaven for gruppen. Du kan se om en student har sendt inn en fil eller skrevet innsendingen i oppgavens redigeringsprogram, i Innsendinger-kolonnen.

Bruk menyene øverst på siden til å filtrere elementene. Velg Ikke tom i den andre menyen, og la søkefeltet være tomt for å se alle innsendingskvitteringene. Velg en kolonnetittel for å sortere elementene.