Studentene kan bruke dagbøker eller blogger til å samle observasjoner, tanker, bekymringer, notater, fremdrift og meninger som ellers ikke hadde blitt delt. Skriving kan føre til at lærere og studenter forstår hverandre bedre, noe som fører til en positiv læreopplevelse.

Som nevnt i nettartikkelen i Educause Quarterly: «Reflekterende læring kan hjelpe studenter med å ta til seg ny informasjon og brukes ofte til å forbedre leseforståelsen, skriveresultatene og selvfølelsen via egenvurdering».1

I utdanningsmiljøet må dagbøker og blogger være mer enn bare en liste over hva studenter har gjort. Skriveopplevelsen brukes til å kommunisere tankeprosessen: hvordan og hvorfor hver aktivitet utføres, samt meninger om aktiviteten når den er over.

University of Worcester har distribuert en veiledning om studieteknikker med en liste over fordelene ved reflekterende læring, der det står følgende: «Reflekterende studenter har høyere sannsynlighet for å utvikle en dypere forståelse av emnet og dermed oppnå høyere vurderinger».2

Reflekterende studenter deler følgende egenskaper:

  • De er motivert og vet hva de prøver å oppnå, og hvorfor.
  • De tar initiativ til å få bedre forståelse av nye temaer og fag.
  • De bruker kunnskapen de allerede har, til å få bedre forståelse av nye ideer.
  • De forstår nye konsepter ved å knytte dem til de tidligere erfaringene sine.
  • De forstår at mer undersøkelser og lesing gir bedre forståelse.
  • De videreutvikler sin egen læring og tenking ved å bygge på kritisk evaluering av tidligere læringserfaringer.
  • De er selvbevisste – i stand til å identifisere, forklare og takle egne styrker og svakheter.

Kilder

1Phipps, Jonnie Jill. «E-Journaling: Achieving Interactive Education Online.» Educause Quarterly. 28,1 (2005): n.pag. Web. 18 november 2009.

2Learning Journals. University of Worcester, Aug. 2007. Web. 18 november 2009.