Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Kriteriene er delene som definerer reglene du oppretter for å publisere innhold. Du kan bruke ett eller flere kriterier for hver tilpasset visning-regel. En regel kan for eksempel gjøre innhold tilgjengelig etter en spesifikk dato. En annen regel, med flere kriterier, kan gjøre innhold tilgjengelig for en emnegruppe etter en spesifikk dato.

Du kan legge til fire kriterietyper når du oppretter regler:

 • Dato
 • Medlemskap
 • Vurdering
 • Gjennomgangsstatus

Legg til datokriterier

Bruk datokriterier for å holde studentene fokusert. Du kan kontrollere når innhold publiseres, i stedet for å publisere alt emneinnholdet ved semesterstart. Du kan vise innhold etter en spesifikk dato, frem til en spesifikk dato eller innenfor en tidsperiode.

Eksempel: Dere skal gå gjennom innhold i en spesifikk rekkefølge. Du vil at innholdet bare skal være tilgjengelig etter at det har vært drøftet i klassen.

Eksempel: Publiser eksamenen i institusjonens planlagte eksamensuke.

For å begrense et elements tilgjengelighet ytterligere kan du, i tillegg til datokriteriet, legge til flere kriterier i regelen.

Bruk disse trinnene for å legge til et datokriterium i en avansert tilpasset visning-regel. Du legger til den samme grunnleggende informasjonen når du oppretter en grunnleggende tilpasset visning-regel.

 1. Åpne menyen for et element, og velg Tilpasset visning: Avansert.
 2. Tilpasset visning: Avansert-siden velger du Opprett regel.
 3. Gi regelen et navn, og velg SendLegg til regel-siden.
 4. Velg Opprett kriterier og deretter Dato.
 5. Velg datoer på Dato-siden.
 6. Velg Send.

Du kan bare angi en dato og et klokkeslett i ett av disse områdene: Tilpasset visning eller prøveunntak. Hvis du angir en dato og et klokkeslett i ett område og deretter gjør det samme i det andre området, blir de første innstillingene overskrevet.


Legg til medlemskapskriterier

Bruk medlemskapskriterier for å publisere innhold for spesifikke studenter og emnegrupper.

Eksempel: Gjør innhold tilgjengelig for spesifikke studenter

En student spør om å få muligheten til å oppnå flere poeng. Du går med på å gi studenten en ekstra oppgave som gir studiepoeng, men du vil ikke gi den til resten av studentene. Du bruker et medlemskapskriterium for å publisere den bare for studenten du har avtalen med.

Eksempel: Gjør innhold tilgjengelig for grupper

Du har tre grupper i emnet og vil tilordne hver gruppe ulike oppgaver. Du ber gruppene om å lære seg temaene sine og så presentere materialet for klassen. Du gir ut materiell som er spesifikt for hver gruppeoppgave, som innholdselementer. Du publiserer hvert innholdselement for bare én gruppe.

Når en gruppe presenterer materialet for klassen, kan du endre publiseringsregelen for elementet så det blir tilgjengelig for hele klassen.

For å begrense tilgjengeligheten for et element ytterligere kan du, i tillegg til medlemskapskriteriet, legge til flere kriterier i regelen.

Bruk disse trinnene for å legge til et medlemskapskriterium i en avansert tilpasset visning-regel. Du legger til den samme grunnleggende informasjonen når du oppretter en grunnleggende tilpasset visning-regel.

 1. Åpne menyen for et element, og velg Tilpasset visning: Avansert.
 2. Tilpasset visning: Avansert-siden velger du Opprett regel.
 3. Gi regelen et navn, og velg SendLegg til regel-siden.
 4. Velg Opprett kriterier og deretter Medlemskap.
 5. Gjør valgene dine på Medlemskap-siden:
  • Skriv inn ett eller flere brukernavn atskilt med semikolon i Brukernavn-feltet, eller bla gjennom systemet.
  • Alle gruppens emner vises i Elementer som kan velges-feltet – selv de som er utilgjengelige. Flytt grupper fra Elementer som kan velges til Valgte elementer.
 6. Velg Send.

Legg til vurderingssenterkriterier

Bruk vurderingssenterkriterier for å publisere innhold basert på på elementforsøk, elementpoengsummer eller en beregnet kolonne.

Eksempel: Gjør innhold tilgjengelig basert på vurderingssenterforsøk.

Bruk vurderingssenterkriterier hvis du vil gjøre innhold synlig avhengig av studenters forsøk på prøver og oppgaver. Du lager en førprøve studentene må fullføre før gjennomgangsmaterialet gjøres tilgjengelig.

Bruk forsøksbaserte kriterier for spørreundersøkelser for semesterslutt. Noen institusjoner krever at det gjøres minst ett forsøk på en spørreundersøkelse ved semesterslutt før eksamenen gjøres tilgjengelig.

Eksempel: Gjør innhold tilgjengelig basert på poengsummen eller den beregnede kolonnen i vurderingssenteret.

Mange emner avhenger av en progresjon der studentene må lære ett tema før de kan gå videre til det neste. Hvis du vil at studentene må bestå Oppgave 1 før de kan gå gjennom det neste kapittelet, kan du legge til et vurderingssenterkriterium.

Du kan også opprette en serie med verdier for publisering av innhold. Du kan publisere elementer som gir ekstra studiepoeng, for studenter som fikk mellom 60 og 80 poeng. Deretter kan du publisere et annet element som gir mer hjelp, for studenter som fikk mindre enn 60 poeng.

For å begrense tilgjengeligheten for et element ytterligere kan du, i tillegg til vurderingssenterkriteriene, legge til flere kriterier i regelen.

Du kan bare velge ett vurderingssenterelement per vurderingssenterkriterium. Men du kan legge til flere vurderingssenterkriterier i én avansert tilpasset visning-regel. I én regel kan du for eksempel spesifisere ett kriterium som gjør Prosjekt A tilgjengelig etter at Spørreundersøkelse 1 er fullført. Deretter kan du opprette et annet kriterium som gjør Prosjekt A tilgjengelig etter at en poengsum som er høyere enn 70, registreres for Prøve 2. I dette eksempelet er det bare studenter som har fullført Spørreundersøkelse 1 og fått mer enn 70 poeng på Prøve 2, som får se Prosjekt A.

Bruk disse trinnene for å legge til et vurderingssenterkriterium i en avansert tilpasset visning-regel. Du legger til den samme grunnleggende informasjonen når du oppretter en grunnleggende tilpasset visning-regel.

 1. Åpne menyen for et element, og velg Tilpasset visning: Avansert.
 2. Tilpasset visning: Avansert-siden velger du Opprett regel.
 3. Gi regelen et navn, og velg SendLegg til regel-siden.
 4. Velg Opprett kriterier og deretter Vurdering.
 5. Velg vurderingssenterelementet for dette kriteriet på Vurdering-siden. Vurderingssenterelementer oppføres etter kategoriene de tilhører, for eksempel oppgaver eller diskusjoner. Mulige poeng tas med for å hjelpe deg til å bestemme verdier for poengsummene.
 6. I Velg betingelse-menyen:
  • Velg Bruker har minst ett forsøk for dette elementet for å publisere innhold basert på innsendte forsøk i stedet for oppnådd poengsum.
  • Velg Mindre enn, Større enn eller Er lik i Poengsum-menyen. Skriv inn en numerisk poengsum i terskel for poengsumfeltet. Poengsummen kan inneholde opptil to desimalplasser.
  • Velg Poengsum mellom eller Prosent mellom. Skriv inn verdiene i feltene.

Legg til kriterier for gjennomgangsstatus

Du kan bruke kriterier for gjennomgangsstatus for å publisere innhold basert på en students gjennomgang av spesifikke innholdselementer.

Eksempel: Opprett et kriterium som ikke gjør Oppgave 1 tilgjengelig før studentene har merket Lekse 1 en som gjennomgått.

For å begrense tilgjengeligheten for et element ytterligere kan du legge til flere kriterier i en regel, i tillegg til kriteriene for gjennomgangsstatus. Du kan bruke gjennomgangsstatus for læremoduler, men ikke for de enkelte filene inne i en læremodul.

Bruk disse trinnene for å legge til et medlemskapskriterium i en avansert tilpasset visning-regel. Du legger til den samme grunnleggende informasjonen når du oppretter en grunnleggende tilpasset visning-regel.

 1. Åpne menyen for et element, og velg Tilpasset visning: Avansert.
 2. Tilpasset visning: Avansert-siden velger du Opprett regel.
 3. Gi regelen et navn, og velg SendLegg til regel-siden.
 4. Velg Gjennomgangsstatus.
 5. Velg Bla gjennomGjennomgang-siden for å åpne emnekartet og velge et element. Gjennomgangsstatus aktiveres for dette elementet. Studentene må markere elementet som gjennomgått før innholdet blir tilgjengelig.