Mae SchoolChapters bellach yn HMH Portfolio gan Houghton Mifflin Harcourt.

Yr unig lwyfan eBortffolio sy'n mynd ar draws y sbectrwm addysgu o gyn-ysgol trwy yrfa, mae HMH Portfolio yn rhoi atebion, gwasanaethau ac adnoddau arloesol sy'n galluogi addysgwyr, dysgwyr a gweithwyr proffesiynol i gasglu, meddwl am ac arddangos llwyddiannau addysgol a dysgu'n hawdd yn ogystal â rheoli eu hunaniaeth broffesiynol.

Mae HMH Portfolio yn rhoi'r gallu i ddefnyddwyr ar draws sefydliad, o weinyddwyr i fyfyrwyr, i greu portffolios yn hawdd ar yr amcanion sy'n bwysig iddynt. P'un ai a ydych yn rheoli ac asesu canlyniadau dysgu myfyrwyr, yn gweithio i alinio tystiolaeth i safonau allweddol ar gyfer achredu neu'n ymwneud â chyflogadwyedd, mae HMH Portfolio yn cwrdd â'ch anghenion heb broblem, pob un ohonynt o fewn llwyfan Blackboard Learn.


HMH Portfolio a Blackboard Learn

Mae HMH Portfolio yn rhoi un ateb i sefydliadau sy'n alinio data ag unrhyw ganlyniad, safon neu amcan heb broblem, tra hefyd yn darparu profiad cyfoethog sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Ar y cyd ag integreiddiad Blackboard Learn Uwch, y canlyniad yw data hygyrch iawn ar gyfer tracio, adrodd a chyflogadwyedd.

Mae integreiddiad Partner Cloud HMH Portfolio ar gael i gleientiaid sydd ar hyn o bryd â thrwydded Blackboard Learn 9.1, SPs 10 ac uwch. Mae'r integreiddiad hefyd ar gael drwy Floc Adeiladu ar wahân ar gyfer sefydliadau sy'n trwyddedu Blackboard Learn 9.1, SPs 6 hyd at 9.

Gall eich gweinyddwr lawrlwytho a gosod y Bloc Adeiladu Partner Cloud, sy’n cynnwys yr opsiwn i roi integreiddiad HMH Portfolio ar waith, yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, rhaid prynu trwydded i hyfforddwyr a myfyrwyr gyrchu'r integreiddiad. Mae opsiynau trwyddedu sefydliadol, adran/rhaglen neu fyfyriwr ar gael. Bydd bandiau pris yn amrywio gan ddibynnu ar y model trwyddedu: sefydliadol, adrannol neu fyfyriwr.

Dysgu mwy am HMH Portfolio.


Nodweddion a manteision

  • Integreiddio dwfn: Mae'r integreiddiadau mewngofnodi unwaith yn unig, cysoni aseiniadau ac integreiddiad y llyfr gradd yn caniatáu i hyfforddwyr a myfyrwyr reoli pob proses portffolio o fewn Blackboard Learn.
  • Cludadwyedd llawn: Mae myfyrwyr yn manteisio ar storfa yn y cwmwl heb gyfyngiad a'r gallu i reoli eu portffolio y tu fewn a'r tu allan i'r LMS, o sefydliad i sefydliad ac ar ôl graddio.
  • Rhyngwyneb sythweledol a hawdd ei ddefnyddio: Mae dangosydd modern a llyfn yn galluogi uwchlwytho, tagio, alinio a rhannu data yn hawdd. Gellir dangos tystiolaeth mewn portffolios lluosog a'i dangos ar rwydweithiau cymdeithasol fel Linkedln, Facebook a Twitter.
  • Mynediad unrhyw adeg, unrhyw le: Mae technoleg seiliedig ar y we a dyluniad ymatebol yn sicrhau profiad gwych y tu fewn a'r tu allan i Blackboard Learn ac ar draws pob porwr a dyfais symudol. Yn ogystal, gall myfyrwyr weithio ar bortffolios all-lein trwy ap symudol rhad ac am ddim.
  • Cefnogi safonau, cyfarwyddiadau, a bathodynnau: Mae HMH Portfolio yn cefnogi asesiadau ffurfiannol, crynodol, dilys ac uniongyrchol yn seiliedig ar gymhwysedd a safonau. Gall defnyddwyr raddio ar Gyfarwyddiadau VALUE sydd wedi'u llwytho'n barod, cyfarwyddiadau a fewngludwyd neu gyfarwyddiadau personol. Gall hyfforddwyr hefyd greu a dosbarthu bathodynnau digidol i ddangos llwyddiant dysgu pellach.
  • Diogelwch a phreifatrwydd: Mae caniatâd seiliedig ar rôl yn cyfyngu mynediad i ddata sy'n seiliedig ar y math o ddefnyddiwr, cyd-destun a pherthynas.

Sut mae myfyrwyr yn prynu mynediad i HMH Portfolio?

Ar hyn o bryd, ar gyfer modelau trwyddedu y mae myfyrwyr yn talu amdanynt, bydd myfyrwyr yn prynu codau mynediad i HMH Portfolio yn siop lyfrau eu hysgol (rhoddir cardiau gyda chodau mynediad; gellir dosbarthu codau mynediad digidol hefyd). Mae gan HMH Portfolio alluoedd e-fasnach yn ogystal, ond trinnir galluogi'r swyddogaeth hon gan roi blaenoriaeth i gyfrif wrth gyfrif, gan ei bod yn well gan y mwyafrif o ysgolion bod myfyrwyr yn ddefnyddio'r siop lyfrau fel y gallant ddefnyddio cymorth ariannol tuag at eu nwyddau a brynir. Nid yw'r gallu hwn ar gael ar hyn o bryd trwy swyddogaeth e-fasnach HMH Portfolio.