Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch allgludo a mewngludo profion, holiaduron a chronfeydd i’w defnyddio mewn cyrsiau eraill neu i’w rhannu â hyfforddwyr eraill.

Mae profion a fewngludwyd ar gael yn adran Profion pan fyddwch yn creu cronfa.

Gallwch allgludo profion, holiaduron a chasgliadau fel ffeiliau ZIP, y gallwch chi neu hyfforddwyr eraill eu mewngludo wedyn i mewn i gyrsiau eraill.

Gallwch fewngludo banciau profion a chasgliadau o gwestiynau gan gyhoeddwr eich gwerslyfrau. Gwiriwch wefan y cyhoeddwr am gyfarwyddiadau ynghylch sut i allgludo a chadw’r cwestiynau ar ffurf y gellir ei mewngludo i mewn i Blackboard Learn.


Allgludo prawf, arolwg neu gasgliad

 1. Ewch i’r ddewislen ar gyfer prawf, holiadur neu gasgliad a phwyswch Allgludo.
 2. Pwyswch Iawn yn y ffenestr naid i arbed y ffeil.

Os oes gan eich sefydliad fynediad at nodweddion rheoli cynnwys, bydd dau ddewis ar gyfer allgludo yn ymddangos ar y ddewislen. I gadw’r ffeil ar eich cyfrifiadur, pwyswch Allgludo i Gyfrifiadur Lleol. I gadw'r ffeil yn y Casgliad o Gynnwys, pwyswch Allgludo i'r Casgliad o Gynnwys.

Ni fydd cwestiynau a ddiogelir sydd wedi cael eu mewngludo o Getrisen Cwrs yn wreiddiol yn cael eu cynnwys mewn ffeil allgludo.


Mewngludo prawf, arolwg neu gasgliad

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch adran Offer Cwrs a dewiswch Profion, Arolygon a Chasgliadau.
 2. Ar dudalen Profion, Arolygon a Chasgliadau, dewiswch yr eitem yr ydych chi am ei mewngludo, fel Casgliad.
 3. Dewiswch Mewngludo.
 4. Ar dudalen Mewngludo, chwiliwch am y ffeil ar eich cyfrifiadur neu yn storfa ffeiliau eich cwrs. Ffeiliau’r Cwrs neu’r Casgliad o Gynnwys.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Datrys problemau

Dim ond ffeiliau ZIP profion, arolygon a chasgliadau sydd wedi eu hallgludo o Blackboard Learn y gallwch eu mewngludo.

Os ydynt yn y fformat priodol, gallwch fewngludo profion ac arolygon a wnaed gan bobl eraill mewn sefydliadau eraill, neu brofion ac arolygon a wnaed mewn fersiynau hŷn o Blackboard Learn.

Pecynnau QTI


Ynghylch pecynnau QTI

Efallai bydd hyfforddwyr ac adeiladwyr cwrs yn dibynnu ar gynnwys trydydd parti i adeiladu eu cwricwlwm ac i ategu deunyddiau fel gwerslyfrau. I helpu sicrhau cydnawsedd, mae cyhoeddwyr a chrewyr cynnwys eraill yn datblygu’r deunydd hwn gan ddefnyddio safonau'r diwydiant.

Mae safonau'r diwydiant yn sicrhau bod systemau rheoli dysgu yn barod ac yn gallu prosesu'r cynnwys hwn. Sefydlodd yr IMS Global Learning Consortium safon Question and Test Interoperability (QTI) i gefnogi cydnawsedd rhwng cwestiynau a chwrs, heb ystyried y system rheoli dysgu.

Os yw’ch sefydliad yn defnyddio rhyddhad mwy newydd o Blackboard Learn, gallwch fewngludo ac allgludo pecynnau QTI i’w defnyddio yn eich asesiadau.

Cefnogir cwestiynau a fewngludwyd o becyn QTI yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig.

Beth sy’n cael ei gefnogi mewn pecyn QTI?

 • Mae Blackboard Learn yn cefnogi mathau penodol o gwestiynau mewn pecyn QTI: Gwir/Gau, Amlddewis, Amlateb, Llenwi'r Bwlch, a Thraethawd.
 • Os yw cwestiwn yn cynnwys cyfryngau wedi’u plannu, mewngludir tagiau gwrthrych HTML a HTML 5. Allforir HTML5.
 • Ni chefnogir metaddata cwestiynau fel tagiau, categorïau ac aliniadau ac nid ydynt yn cael eu mewngludo na’u hallgludo.
 • Anwybyddir cwestiynau sy’n defnyddio prosesu ymateb QTI dewisol ac nid ydynt yn cael eu mewngludo..
 • Pan nad yw opsiynau ffurfweddu cwestiynau yn cyfateb, mae Blackboard Learn yn blaenoriaethu cyson-gywirdeb testun y cwestiwn ac ateb dros osodiadau. Er enghraifft, mae rhai systemau arholiadau yn caniatáu dyraniadau credyd rhannol sy’n wahanol i gael eu gosod fesul ymateb ateb posibl, ond mae Blackboard Learn yn cynnal rhestr o atebion cywir. Yn yr achos hwn, mewngludir pob opsiwn ateb fel opsiwn cywir er mwyn iddynt gael eu hadolygu i’w defnyddio’n barhaol yn Blackboard Learn.

Gan fod gan offer asesu gwahanol nodweddion gwahanol a chyfryngau, HTML a galluoedd trin hafaliadau gwahanol, dylech adolygu a phrofi'r cwestiynau yn gyntaf ar ôl eu trosglwyddo rhwng datrysiadau.


Mewngludo pecyn QTI

Bydd angen i chi fewngludo pecynnau QTI i’ch cwrs fel cronfeydd cwestiynau. Ar ôl mewngludo’r cwestiynau, gallwch eu defnyddio mewn asesiadau.

 1. Yn eich cwrs, ewch i Offer y Cwrs > Profion, Arolygon, Cronfeydd > Cronfeydd.
 2. Dewiswch Mewngludo Pecyn QTI 2.1.
 3. Porwch eich cyfrifiadur neu'r Casgliad o Gynnwys i leoli’r pecyn QTI.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Ar ôl i Blackboard Learn brosesu'r pecyn, byddwch yn gweld tudalen statws i ddangos y canlyniadau. Dewiswch Iawn i fynd yn ôl i dudalen Cronfeydd.

Gallwch olygu’r cwestiynau yn y gronfa. Pan fyddwch yn barod, defnyddiwch y cwestiynau mewn prawf.

Defnyddio cwestiynau mewn prawf

Nawr eich bod wedi mewngludo pecyn QTI, gallwch ddefnyddio'r cwestiynau mewn prawf. I adeiladu prawf gyda chwestiynau mewn cronfa:

 1. Yn eich cwrs, ewch i Offer y Cwrs > Profion, Arolygon, Cronfeydd > Profion.
 2. Dewiswch Profion > Adeiladu Prawf.
 3. Teipiwch enw a disgrifiad neu gyfarwyddiadau dewisol. Dewiswch Cyflwyno.
 4. Yn y ddewislen Ailddefnyddio Cwestiynau, dewiswch Dod o Hyd i Gwestiynau.
 5. Byddwch yn cyrraedd llyfrgell cwestiynau prawf yn eich cwrs, gan gynnwys y rheini mewn cronfeydd. Dewiswch y gronfa a grëwyd trwy fewngludo pecyn QTI.
 6. Dewiswch y cwestiynau rydych eisiau eu defnyddio a dewis Cyflwyno.
 7. Mae'r cwestiynau'n cael eu hychwanegu at eich prawf.

Allgludo pecyn QTI

Yn union fel maent yn cael eu mewngludo i Blackboard Learn, mae pecynnau QTI yn cael eu hallgludo fel cronfeydd cwestiynau. Mae angen i chi symud cwestiynau o asesiad i gronfa gwestiynau i allgludo'r pecyn QTI.

 1. Gallwch adeiladu cronfa gyda chwestiynau o unrhyw asesiadau yn eich cwrs.
 2. Ar ôl adeiladu’r gronfa, ewch yn ôl i dudalen Cronfeydd.
 3. Yn newislen y gronfa, dewiswch Allgludo Pecyn QTI 2.1.
 4. Lawrlwythir y pecyn i’ch cyfrifiadur fel ffeil ZIP.