Accessibility in the Blackboard Mobile Communications App

Blackboard is invested in the usability and accessibility of all our products and services. In keeping with our strong tradition of leadership around accessibility, our products are generally designed and developed with internationally recognized Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), as well as Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, in mind. Blackboard strives to meet the globally recognized WCAG 2.1 Level AA success criteria and conducts regular third-party accessibility testing of its products to assess conformance with industry standards.

The Blackboard Mobile Communications App is natively designed, so it works with the accessibility features built into iOS and Android devices. These features help make mobile content available for people with physical, visual, and/or hearing impairments.


Apple iOS Accessibility Features

VoiceOver: A screen reader that allows users to navigate their phone with gestures and touch the screen to hear what they’re selecting.

Zoom: A magnifying tool used to enlarge any item on the screen from 100–1,500 percent.

Color filters: Display accommodations that allow the fine-tuning of colors, hues, and tints to support vision impairments and color blindness.

Switch Control: A navigation tool that enables actions through Bluetooth switch hardware for users with physical disabilities and limited motor skills.

AssistiveTouch: An on-screen menu for navigation and functionality instead of more complex actions such as pushing the Home button or tapping two places on the screen simultaneously.

More on Apple's accessibility features


Android Accessibility Features

TalkBack: A screen reader that uses both touch and spoken feedback to help with navigation, alerts, and notifications.

Visual settings: This group of settings allows for adjustments to be made to display and font sizes, colors and contrast, and magnification.

Switch Access: A switch used to control actions in place of using the touchscreen. Switch Access uses external switch devices, keyboards, and alternative buttons built into the device.

More on Android's accessibility features

Creu Negeseuon Hygyrch

A wyddoch chi fod gan biliwn o bobl yn y byd anabledd meddyliol neu gorfforol? Neu fod gan 12.9% o holl fyfyrwyr Gogledd America rhyw fath o anabledd? Mae'n bwysig sicrhau bod pob un o'ch myfyrwyr ac aelodau o'r gymuned yn deall eich cyfathrebiadau.

Mwy ar hygyrchedd mewn addysg


Arferion gorau o ran hygyrchedd wrth gyfathrebu

Does dim ots os ydych chi'n defnyddio e-bost neu Facebook, mae gwneud eich negeseuon yn hygyrch yn hawdd gyda'r arferion hygyrchedd gorau hyn.

 • Ysgrifennwch yn glir. Cadwch eich brawddegau'n fyr. Defnyddiwch eiriau, neu gyfuniad o eiriau, gyda 1-2 sillaf ble fo'n bosib. Defnyddiwch gywasgiadau. Defnyddiwch offer megis Hemmingway Editor i fesur darllenadwyedd eich testun.
 • Peidiwch â defnyddio gwahanol ffontiau neu liwiau yn unig i ddynodi pwysigrwydd! Pan fo angen ichi roi awgrym gweledol cryf, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio dull hygyrch amgen. Defnyddiwch ebychnod ar ddiwedd eich brawddeg os ydyw'n bwysig. Mae darllenwyr sgrîn yn llafarganu ebychnodau a gofynodau. Nid yw hyn yn golygu y bydd yr offeryn yn darllen "ebychnod" yn uchel—yn hytrach, bydd yn defnyddio tôn holgar wrth ddarllen y cwestiwn yn uchel.
 • Dylech gynnwys testun amgen yn eich delweddau. Does dim angen i chi ddweud "Delwedd o" gan fod yr offer cynorthwyol eisoes yn gwybod mai delwedd ydyw. Byddwch yn gryno, yn glir ac yn ddisgrifiadol. Peidiwch â defnyddio'r un testun amgen ar gyfer pob delwedd, megis "Delwedd yn dynodi'r testun cysylltiedig." Mae'n ddiystyr ac yn gwneud y dudalen yn flêr.
 • Ychwanegu capsiynau delweddau pan nad ydych yn gallu ychwanegu testun amgen. Os nad ydych yn gallu ychwanegu testun amgen at eich delweddau, sicrhewch fod eich testun yn cyfleu'r holl wybodaeth heb ddibynnu ar y ddelwedd.
 • Disgrifiwch unrhyw ddolenni. Dylai pob dolen ddisgrifio beth gall y defnyddiwr disgwyl gweld pan fyddant yn clicio arni. Osgowch ddefnyddio ymadroddion cyffredinol megis "cliciwch yma" neu "rhagor o wybodaeth". Nid yw cyfeiriadau gwe neu URLs yn ddefnyddiol, felly ni ddylid ei defnyddio. Yn hytrach, dylid gwneud y testun yn ddisgrifiadol.
 • Gwneud eich atodiadau'n hygyrch Dilynwch yr un arferion gorau i wneud eich atodiadau'n hygyrch. I ddysgu mwy, edrychwch ar Hygyrchedd yn Blackboard.
 • Cynnwys capsiynau caeedig neu drawsgrifiadau gyda'ch fideos. Darparwch ddolen i drawsgrifiadau, os nad yw'ch fideo'n cynnwys capsiynau caeedig.
 • Ceisiwch wrando ar eich neges i wneud yn siŵr ei bod yn swnio'n iawn. Defnyddiwch offer testun-i-lais sydd ar gael ar y rhan fwyaf o ddyfeisiau i wrando ar eich neges cyn ei hanfon.

Hygyrchedd ar gyfryngau cymdeithasol

Nid yw cyfryngau cymdeithasol yn hygyrch ym mhob sefyllfa. Mae'n heriol i ddefnyddwyr darllenydd sgrin eu llywio a dydy'r cynnwys ddim yn defnyddio penawdau, testun amgen ar gyfer delweddau neu gapsiynu fideo bob tro. Nid yw hynny'n golygu y dylech chi beidio â defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Dyna ble mae'ch cynulleidfa. Sicrhewch fod eich cynnwys mor hygyrch â phosib er mwyn cyrraedd eich cynulleidfa gyfan.

Dilynwch yr  arferion gorau ar hygyrchedd ar gyfer pob darn o gynnwys ynghyd â'r awgrymiadau hyn tra'n defnyddio Facebook neu Twitter.

Facebook

 • Darparwch destun amgen ar gyfer unrhyw luniau a ddelweddau postiwch chi.
 • Darparwch ddolen at drawsgrifiadau pan fyddwch yn postio fideos.

Twitter

 • Dywedwch wrth eich cynulleidfa beth sydd yn eich neges. Os yw'ch neges yn cynnwys llun, fideo neu sain, defnyddiwch y rhagddodiaid hyn ar gychwyn eich neges.
  • Lluniau: [PIC]
  • Fideos: [VIDEO]
  • Sain: [AUDIO]
 • Rhowch hashnodau a sylwadau ar ddiwedd eich neges.
 • Defnyddiwch ffurf "camel case" mewn hashnodau. Rhowch briflythyren i bob gair yn eich hashnod. Er enghraifft, #BlackboardAccessibility
 • Osgowch testun jargon y gallai swnio'n rhyfedd pan fydd yn cael ei darllen gan ddarllenydd sgrin.