De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Berekende kolommen

In Grade Center kun je cijfers berekenen met behulp van berekende kolommen. Berekende kolommen combineren gegevens uit verschillende kolommen om prestatieresultaten te genereren. Deze resultaten kun je delen met studenten en de instelling.

Je kunt een berekende kolom toevoegen als je een andere berekende kolom gaat maken. Als je bijvoorbeeld een berekende kolom hebt gemaakt voor de weging van de cijfers voor een vragenlijst, kun je die kolom toevoegen wanneer je een kolom gaat maken voor het berekenen van het eindcijfer.

Als je meer informatie wilt, open je het menu van een berekende kolom en selecteer je Beknopte kolomgegevens. In het geval van berekende kolommen wordt bij Mogelijk aantal punten de tekst (kan per student verschillen) weergegeven omdat sommige studenten misschien zijn vrijgesteld voor een toets of opdracht of omdat ze niet alle items hebben verzonden die zijn meegenomen in de berekening van de kolom.

Je kunt de instellingen van een berekende kolom wijzigen en aanpassen wat er wordt opgenomen in de berekening. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Een berekende kolom met een beoordeling in de vorm van tekst wordt niet opgenomen in de berekening van de kolom. Als in een kolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals Voldoende/Onvoldoende, kun je deze kolom niet gebruiken bij het berekenen van cijfers.

Je kunt niet in de cel van een berekende kolom typen om het berekende cijfer te wijzigen. Er is geen menu beschikbaar voor de cellen van de kolom.

Een nieuwe cursus bevat standaard twee berekende kolommen: Totaal en Gewogen totaal.

Waarom bevat de cijferwaarde cijfers achter de komma?


Totaalkolommen

Een totaalkolom is een berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven dat is gebaseerd op het cumulatieve aantal punten dat is ontvangen, in verhouding tot het maximale aantal punten. U kunt aangeven welke kolommen en categorieën worden opgenomen in de berekening van een totaalkolom. Als je een totaalkolom maakt, kun je ook andere berekende kolommen gebruiken.

Een nieuwe cursus bevat standaard een totaalkolom. Je kunt de naam of instellingen van deze standaardkolom wijzigen. Daarnaast kun je bepalen welke kolommen worden gekoppeld aan de totaalkolom en kun je de kolom verwijderen.

Formule voor totaal aantal punten

Tel het mogelijke aantal punten voor alle geselecteerde kolommen op om te berekenen wat de maximale score is. Tel vervolgens alle scores op die een student heeft gehaald voor alle geselecteerde kolommen. Dit is het totale aantal behaalde punten ten opzichte van het totale aantal mogelijke punten. Uitgesloten items worden genegeerd. De resultaten worden weergegeven op basis van de gekozen opties voor Primaire weergave en Secundaire weergave.

Behaalde punten kolom 1 + Behaalde punten kolom 2 + Behaalde punten kolom 3 + Behaalde punten kolom 4 = totaal aantal behaalde punten van het totaal aantal mogelijke punten

Voorbeeld: Student A

Acht waarden: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Aantal behaalde punten: 171

Aantal mogelijke punten: 199

Totaal aantal punten: 171/199


Een totaalkolom maken

 1. Open in Grade Center het menu Berekende kolom maken en selecteer Totaalkolom.
 2. Typ op de pagina Totaalkolom maken een naam en eventueel een beschrijving. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als de naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kun je een kortere naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center. Alleen de eerste 14-15 tekens van de naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center.
 3. Maak een keuze in het menu Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als je aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: Een numeriek cijfer is de standaardinstelling. Als je geen keuze maakt, wordt er dus een score weergegeven in het raster.
  • Letter: Er wordt een beoordeling in de vorm van een letter weergegeven. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: Er wordt tekst weergegeven in de kolom als je een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maakt. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als er geen cijfertoekenningsschema met tekstwaarden is gemaakt, en je toch de optie Tekst selecteert, kun je zelf tekst typen in de kolomcellen. Als je besluit om de kolomresultaten in Mijn cijfers met studenten te delen, kunnen ze de tekstwaarden voor hun cijfers zien.

   Je kunt een numerieke score omzetten in tekst. Wanneer je dit doet zonder eerst een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken, en je vervolgens weer overstapt op numerieke scores, worden waarden die niet kunnen worden geconverteerd als nul weergegeven na de omzetting. Als je tekst wilt gebruiken voor cijfers, is het daarom raadzaam een cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken en dit schema te koppelen aan de juiste kolommen.

  • Percentage: Er wordt een percentage weergegeven. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%.
  • Voltooid/niet voltooid: Als een student een item inlevert, verschijnt er een pictogram Voltooid in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 4. Maak desgewenst een keuze in het menu Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet.
 5. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kun je de kolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden bestaan, wordt het menu niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 6. Geef bij Kolommen selecteren aan welke onderdelen je wilt gebruiken bij het berekenen van de kolom. In deze tabel worden de verschillende kolomopties beschreven.
  Kolomopties
  Optie Beschrijving
  Alle cijferkolommen alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
  Alle cijferkolommen in de cijfertoekenningsperiode Selecteer een cijfertoekenningsperiode in het menu om in de berekening alleen de kolommen te gebruiken die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden bestaan, wordt het menu niet weergegeven.
  Geselecteerde kolommen en categorieën Selecteer cijferkolommen en categorieën afzonderlijk.

  Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en selecteer de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

  Als je in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je het eerste en laatste item selecteert. Als je items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste items selecteert. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en selecteer de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. Er komen extra opties beschikbaar nadat u de categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen:
  • Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, maak je een keuze in het menu Cijfertoekenningsperiode.
  • Met Cijfers wissen wordt een aantal hoogste of laagste cijfers voor elke categorie verwijderd uit de berekening. Als je geen waarden typt in de vakken, worden er geen cijfers gewist.
  • Kies Laagst te berekenen waarde OF Hoogst te berekenen waarde om alle cijfers uit de berekening te verwijderen behalve de hoogste of laagste score.

  Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, selecteer je de rode X.

 7. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 8. Selecteer de gewenste opties:
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 9. Selecteer Verzenden.

Als je een kolom verwijdert uit Grade Center die is opgenomen in een totaalberekening, wordt de kolom ook verwijderd uit de berekening.


Wegingskolommen

Een wegingskolom of een gewogen kolom is een berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven op basis van het resultaat van geselecteerde kolommen en categorieën, en de bijbehorende percentages. Als je een gewogen kolom (of wegingskolom) maakt, kun je andere berekende kolommen en andere gewogen kolommen koppelen aan de kolom.

Een nieuwe cursus bevat standaard een kolom voor het gewogen totaal. Je kunt de naam of instellingen van deze kolom wijzigen. Daarnaast kun je bepalen welke kolommen en categorieën worden gekoppeld aan de wegingskolom en kun je de kolom verwijderen. De standaardkolom Gewogen totaal is leeg totdat u de kolommen en categorieën selecteert die in de berekening moeten worden gebruikt. Deze kolom maakt deel uit van de slimme weergave Weergave eindcijfer.

Gewogen totalen worden berekend op basis van percentages. Deze totalen worden dus niet gebaseerd op cijfertoekenningsschema's/letterscores. Kolommen die zijn gebruikt voor het berekenen van het gewogen totaal, worden met een ander cijfertoekenningsschema weergegeven dan de ingevoerde cijferwaarden. De functie van een cijfertoekenningsschema is het omzetten van een bereik met percentages in een bepaalde waarde die dan wordt weergegeven. Het schema heeft geen invloed op de berekeningen die voor het gewogen totaal worden gebruikt. In deze berekeningen worden percentages of punten gebruikt.

Als er extra punten worden gecombineerd met een kolom met het gewogen totaal, worden er punten toegevoegd aan de behaalde gewogen score. De behaalde gewogen score wordt vervolgens gedeeld door de gewogen punten die mogelijk zijn om een percentage te produceren. Lees hier meer over extra punten met kolommen met het gewogen totaal.

Wegingskolommen in de praktijk

Voorbeeld: Gewogen eindcijfer voor het hele jaar

U kunt een onbeperkt aantal gewogen kolommen maken, inclusief een gewogen kolom binnen een andere gewogen kolom. Je kunt een wegingskolom maken die is gekoppeld aan de wegingskolommen voor het kwartaal en de kolommen met de eindcijfers voor toetsen om het eindcijfer te berekenen.

(Kwartaal 1 = 15%) + (Kwartaal 2 = 20%) + (Kwartaal 3 = 15%) + (Kwartaal 4 = 20%) + (2 semestertoetsen = 30%) = (eindcijfer voor jaar*)

*In een nieuwe cursus is de standaardkolom Totaal standaard de kolom met het externe cijfer, maar u kunt ook een andere kolom opgeven voor het externe cijfer. Het externe cijfer is het cijfer dat binnen de instelling als het eindcijfer wordt gehanteerd.

Meer informatie over de kolom met het externe cijfer

Berekening van gewogen totalen voor berekende kolommen

Je kunt de cijferlijst aanpassen door wegingen te gebruiken, zodat bepaalde taken voor de cursus meer bijdragen aan de uiteindelijke score van een student dan ander cursuswerk.

Wegingen zijn handig, maar kunnen ook ingewikkeld zijn. In dit voorbeeld leggen we uit hoe Blackboard Learn een kolomtotaal berekent wanneer elk item een andere weging heeft.

Voorbeeld: je cursus bevat vijf toetsen, maar de laatste toets is een tentamen en moet zwaarder meetellen dan de andere toetsen bij het berekenen van het definitieve cijfer voor deze kolom.

De toetsen 1-4 vertegenwoordigen ieder 15% en het tentamen 40%. De toetsen hebben ook nog eens verschillende puntwaarden, zoals je hieronder kunt zien.

Item Mogelijk aantal punten Weging
Toets 1 30 punten 15%
Toets 2 30 punten 15%
Toets 3 60 punten 15%
Toets 4 60 punten 15%
Eindtentamen 100 punten 40%
  280 punten 100%

Hoe wordt nu het mogelijke aantal punten voor de kolom berekend? We moeten de weging toepassen op zowel de score van de student als het totale aantal mogelijke punten.

Bepaal eerst hoeveel te behalen punten er zijn voor deze kolom, op basis van de weging.

 • Toets 1: 30 punten x 0,15 = 4,5
 • Toets 2: 30 punten x 0,15 = 4,5
 • Toets 3: 60 punten x 0,15 = 9
 • Toets 4: 60 punten x 0,15 = 9
 • Tentamen: 100 punten x 0,4 = 40

De som van alle mogelijke gewogen punten in deze categorie is 67.

Laten we nu eens kijken naar de resultaten die de student voor elke toets heeft gehaald.

Item Score van student Mogelijk aantal punten Weging
Toets 1 22 punten 30 punten 15%
Toets 2 25 punten 30 punten 15%
Toets 3 40 punten 60 punten 15%
Toets 4 55 punten 60 punten 15%
Eindtentamen 80 punten 100 punten 40%
  222 punten 280 punten 100%

We weten het maximale aantal punten voor de kolom, dus kijken we welke gewogen scores de student heeft gehaald.

 • Toets 1: 22/30 punten x 0,15 = 0,11
 • Toets 2: 25/30 punten x 0,15 = 0,125
 • Toets 3: 40/60 punten x 0,15 = 0,1
 • Toets 4: 55/60 punten x 0,15 = 0,1375
 • Tentamen: 80/100 punten x 0,4 = 0,32

De som van deze behaalde gewogen percentages is 0,7925, of afgerond 79%.

Om het gewogen scoretotaal voor deze kolom vast te stellen, vermenigvuldigen we het behaalde gewogen percentage met het mogelijke aantal gewogen punten.

0,7925 x 67 punten = 53,0975 punten


Een wegingskolom maken

De basisstappen voor het maken van een berekende kolom worden beschreven in de sectie Totaalkolommen. In deze tabel staan de opties die beschikbaar komen nadat je een categorie hebt overgebracht naar de lijst Geselecteerde kolommen.

Categorie-opties
Optie Beschrijving
Het menu Cijfertoekenningsperiode Als u een categorie hebt geselecteerd voor de berekening, kunt u het aantal gebruikte kolommen beperken door een bepaalde cijfertoekenningsperiode te selecteren.
Wegingskolommen Geef aan wat de wegingsfactor is voor kolommen binnen de categorie.
 • Kies Evenredig om alle kolommen binnen een categorie even zwaar mee te laten wegen.
 • Kies Proportioneel om de weging te bepalen op basis van de toegekende punten in vergelijking met andere kolommen in de categorie.
Cijfers wissen Hiermee wordt een aantal hoogste of laagste cijfers voor elke categorie verwijderd uit de berekening. Als je geen waarden typt in de vakken, worden er geen cijfers gewist.
Laagst te berekenen waarde -OF- Hoogst te berekenen waarde Alle cijfers uit de berekening te verwijderen behalve de hoogste of laagste score.

Typ een percentage voor elke selectie. De percentages van alle kolommen bij elkaar opgeteld, moeten gelijk zijn aan 100% om de percentages zoals verwacht te verdelen.

Je kunt opslaan als het percentage lager is dan 100. Als het gewicht niet gelijk is aan 100%, wordt de weging evenredig verdeeld over de kolommen om 100% te bereiken. Als je denkt dat de gewogen berekeningen onjuist zijn, controleer je de wegingen op de pagina Gewogen kolom bewerken en pas je de gewenste percentages indien nodig aan.

Klik na het toewijzen van het laatste percentage ergens in het vak om het percentage onder het vak Geselecteerde kolommen in het veld Gewogen totaal bij te werken.

Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, selecteer je de rode X.

Als je een kolom verwijdert die wordt gebruikt voor het berekenen van een wegingskolom, wordt het percentage dat is toegewezen aan de verwijderde kolom ook verwijderd. De waarde voor Gewogen totaal in het vak Geselecteerde kolommen is dan niet meer gelijk aan 100%. De berekening wordt wel dynamisch aangepast door het systeem, maar misschien niet op basis van de door jou toegewezen percentages, omdat er immers een kolom ontbreekt. Percentages in het vak Geselecteerde kolommen worden niet bijgewerkt, maar het cijfer dat verschijnt in de wegingskolom in Grade Center is gebaseerd op een percentage van 100%.

Evenredige en proportionele weging

Wanneer de kolommen en categorieën die je selecteert voor de gewogen kolom verschillende puntwaarden hebben, worden deze met de optie Evenredig omgezet in percentages. Van deze percentages wordt het gemiddelde genomen om een gelijke waarde te bepalen voor elk van de items in de gewogen kolom. Bij evenredige weging krijgt ieder item dezelfde wegingsfactor bij het bepalen van het samengestelde cijfer.

Bij proportionele weging worden de onbewerkte scores van de opgenomen kolommen en categorieën bij elkaar opgeteld, waarna de som wordt gedeeld door het totale aantal mogelijke punten om voor elk item in de wegingskolom een percentage te verkrijgen. De op deze manier verkregen percentages behouden de proportionele wegingsfactor van elk item, zodat items met een hogere puntwaarde meer invloed hebben op het samengestelde cijfer.

Voorlopige totalen voor wegingskolommen

Je kunt de optie Berekenen als voorlopig totaal selecteren voor een wegingskolom. Kolommen en categorieën zonder cijfers worden niet opgenomen in het totaal van de wegingskolom dat wordt weergegeven in Grade Center.

De optie Berekenen als voorlopig totaal is van invloed op de score die voor de kolom wordt weergegeven in Grade Center. In dit voorbeeld heeft Categorie C geen scores. In het voorbeeld worden categorieën gebruikt, maar dezelfde principes gelden ook als je kolommen selecteert in plaats van categorieën.

Voorbeelden van gewogen waarden
  Categorie A

Weging 40%
Categorie B

Weging 40%
Categorie C

Weging 20%
Behaalde punten 90 75 -
Mogelijk aantal punten 100 100 100
Gewogen waarde 90 punten * 40% = 36 75 punten * 40% = 30 -

Voorbeeld: Berekenen als voorlopig totaal = 82,5%

Bij berekening als een voorlopig totaal, wordt het totale percentage van de wegingskolom berekend door de som van de gewogen waarden van categorieën A en B te nemen en deze te vermenigvuldigen met 100/80. De noemer 80 is de som van de wegingen van alleen de categorieën met scores (40 + 40 = 80).

(36 + 30) * 100/80 = 82.5%

Voorbeeld: NIET berekenen als voorlopig totaal = 66%

Bij berekening als een gewoon totaal wordt het totale percentage van de wegingskolom berekend door de som van de gewogen waarden van categorieën A, B en C te nemen en deze te vermenigvuldigen met 100/100. De noemer 100 is de som van de wegingen van alle categorieën (altijd 100).

(36 + 30 + 0) * 100/100 = 66%

Wil je extra studiepunten opnemen in het gewogen totaal? Ga naar het onderwerp over extra studiepunten.


Gemiddeldenkolommen

Een gemiddeldenkolom bevat het gemiddelde voor de geselecteerde kolommen. Je kunt bijvoorbeeld het gemiddelde voor alle toetsen weergeven of het gemiddelde cijfer voor studenten in een bepaalde cijfertoekenningsperiode.

Formule voor berekenen van eenvoudig gemiddelde

Om het gemiddelde te bepalen van alle geselecteerde kolommen, wordt het percentage berekend tot vier cijfers achter de komma. De percentagewaarden voor alle geselecteerde kolommen worden bij elkaar opgeteld. Het resultaat wordt gedeeld door het aantal kolommen in de berekening. De resultaten worden weergegeven op basis van de gekozen opties voor Primaire weergave en Secundaire weergave.

(Kolom 1%) + (Kolom 2%) + (Kolom 3%) + (Kolom 4%) = % behaald gedeeld door 4 kolommen = gemiddeld percentage

Voorbeeld:

Drie waarden: 8/10, 3/5, 2/2

Overeenkomende percentages: 80,0000%, 60,0000%, 100,0000%

Totaal van de waarden: 240,0000

Aantal items: 3

Totale score gedeeld door aantal kolommen: 240,0000/3 = 80,00%


Een gemiddeldenkolom maken

De basisstappen voor het maken van een berekende kolom worden beschreven in de sectie Totaalkolommen. Selecteer bij Wegingskolommen hoe kolommen moeten worden gewogen binnen de categorie:

 • Kies Evenredig om alle kolommen binnen een categorie even zwaar mee te laten wegen.
 • Kies Proportioneel om de weging te bepalen op basis van de toegekende punten in vergelijking met andere kolommen in de categorie.

Minimum-/maximumkolommen

Een minimum-/maximum bevat het laagste of hoogste cijfer voor een selectie van kolommen. Je kunt zo bijvoorbeeld de laagste score voor alle toetsen weergeven. Je kunt instellen of de kolom al dan niet wordt weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten.

Formule voor minimum-/maximumkolommen

De percentagewaarden voor alle kolommen in de berekening worden tot vier cijfers achter de komma met elkaar vergeleken, waarna de laagste of hoogste waarde wordt weergegeven. Het resultaat wordt weergegeven met maximaal twee cijfers achter de komma.

Voorbeeld:

Drie waarden: 8/10, 3/5, 2/2

Overeenkomende percentages: 80,0000%, 60,0000%, 100,0000%

Minimum: 60,00%

Maximum: 100,00%

als twee waarden exact gelijk zijn voor een minimum-/maximumkolom, is dat de waarde die in het raster van Grade Center wordt weergegeven.


Een minimum-/maximumkolom maken

De basisstappen voor het maken van een berekende kolom worden beschreven in de sectie Totaalkolommen. Selecteer bij Kolommen selecteren de optie Berekeningstype: Minimum of Maximum.