Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Ynghylch colofnau a gyfrifir

Yn y Ganolfan Raddau, gallwch gyfrifo graddau gyda cholofnau a gyfrifir. Mae colofnau a gyfrifwyd yn cyfuno data o golofnau lluosog i ennill canlyniadau perfformiad. Gallwch rannu'r canlyniadau hyn gyda myfyrwyr a'ch sefydliad.

Gallwch gynnwys colofn a gyfrifwyd wrth ichi greu colofn a gyfrifwyd arall. Er enghraifft, os greoch golofn a gyfrifwyd sy'n pwyso graddau cwis, gallwch gynnwys y golofn wrth greu colofn gradd derfynol.

I gael rhagor o wybodaeth, agorwch bennyn colofn a gyfrifir a dewiswch Gwybodaeth Golofn Gyflym. Ar gyfer colofnau a gyfrifir, mae Pwyntiau Posib yn cynnwys yr ymadrodd (gall amrywio fesul myfyriwr) gan y gallai fod rhai myfyrwyr wedi'u heithrio rhag prawf neu aseiniad. Efallai ni fydd rhai myfyrwyr yn cyflwyno'r holl eitemau sydd wedi'u cynnwys yng nghyfrifiad y golofn.

Gallwch newid gosodiadau colofn a gyfrifwyd a newid beth sydd wedi'i gynnwys. Mae'r cyfrifiad yn diweddaru'n awtomatig.

Nid yw colofn a gyfrifir gyda thestun fel arddangosiad y radd wedi'i chynnwys yng nghyfrifiad y golofn. Er enghraifft, os byddwch yn gosod colofn i ddangos testun, megis Boddhaol/Anfoddhaol, ni allwch ei defnyddio mewn cyfrifiadau gradd.

Ni allwch deipio mewn cell colofn a gyfrifwyd i olygu'r radd a gyfrifir. Nid ymddengys unrhyw ddewislen yn y celloedd unigol.

Yn ddiofyn, mae'r system yn creu dwy golofn a gyfrifwyd newydd sy'n ymddangos mewn cyrsiau newydd—cyfanswm a chyfanswm â phwysiad.

Pam fod gwerth y radd yn cynnwys pwyntiau degol?


Ynghylch y golofn gyfanswm

Mae'r golofn gyfanswm yn cynhyrchu gradd sy'n seiliedig ar y pwyntiau cronnus a enillir, mewn perthynas â'r pwyntiau a ganiateir. Gallwch ddewis pa golofnau a chategorïau a gynhwysir mewn cyfrifiad cyfanswm colofn. Pan fyddwch yn creu colofn gyfanswm, gallwch gynnwys colofnau a gyfrifir eraill.

Crëir cyfanswm colofn yn ôl rhagosodiad ac mae'n ymddangos mewn cyrsiau newydd. Gallwch ailenwi, newid y gosodiadau, newid pa golofnau sydd wedi'u cynnwys, neu ddileu'r golofn.

Fformiwla cyfanswm pwyntiau

Ychwanegwch y pwyntiau posibl o bob colofn a ddewisir i ddod hyd i'r cyfanswm pwyntiau. Wedyn, adiwch sgorau y mae myfyriwr wedi'u hennill ar gyfer pob colofn a ddewisir. Y canlyniad yw'r cyfanswm a enillir allan o'r cyfanswm pwyntiau sy'n bosib. Anwybyddir eitemau wedi eu heithrio. Mae'r canlyniadau'n dangos yn ôl yr opsiynau arddangos Prifac Eilaidd.

Colofn 1 pwyntiau a enillwyd + Colofn 2 pwyntiau a enillwyd + Colofn 3 pwyntiau a enillwyd + Colofn 4 pwyntiau a enillwyd = Cyfanswm pwyntiau a enillwyd allan o'r cyfanswm pwyntiau sy'n bosib

Enghraifft: Myfyriwr A

Wyth gwerth: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Gwerth pwyntiau a enillwyd: 171

Gwerth pwyntiau posib: 199

Cyfanswm pwyntiau: 171/199


Creu colofnau cyfanswm

 1. Yn y Ganolfan Raddau, agorwch y ddewislen Creu Colofn a Gyfrifir a dewiswch Colofn Gyfanswm.
 2. Ar y dudalen Creu Colofn Gyfanswm, teipiwch enw byr a disgrifiad dewisol. Mae'r enw hwn yn dod yn enw'r golofn yn y Ganolfan Raddau ac ar dudalennau Fy Ngraddau myfyrwyr. Os yw'r enw yn rhy hir i arddangos yn glir yn y Ganolfan Raddau, ychwanegwch enw byrrach yn y blwch Enw'r Ganolfan Raddau. Dim ond y 14-15 nod cyntaf a deipir ym mhennawd y golofn yng ngrid y Ganolfan Raddau.
 3. Gwnewch ddetholiad yn y ddewislen Dangosydd Sylfaenol. Y detholiad yw'r fformat graddio sy'n cael ei ddangos yn y Ganolfan Raddau ac i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau. Os creoch unrhyw gynlluniau graddio wedi eu haddasu, maent yn ymddangos yn y rhestr. Bydd pum opsiwn diofyn yn ymddangos:
  • Sgôr: Gradd rhifol yw’r gosodiad diofyn Os na fyddwch yn dewis, bydd y sgôr yn ymddangos yn y grid.
  • Llythyren: Mae gradd llythyren yn ymddangos. Defnyddir sgema graddio diofyn i neilltuo graddau llythyren. Er enghraifft, mae sgôr o 21/30 yn cyfateb i 70% ac yn ymddangos fel C.
  • Testun: Mae testun yn ymddangos yn y golofn pan fyddwch yn creu a chysylltu sgema graddio testun. Mae enghreifftiau o werthoedd testun yn cynnwys: Rhagorol, Da iawn, Da, Gweddol, a Gwael -NEU- Boddhaol ac Anfoddhaol. Os nad oes unrhyw sgema graddio testun yn bodoli, a’ch bod yn dewis yr opsiwn Testun, gallwch deipio testun yng nghelloedd y golofn. Os fyddwch yn dewis rhannu canlyniadau'r golofn â myfyrwyr yn Fy Ngraddau, byddant yn gweld y gwerthoedd testun ar gyfer eu graddau.

   Gallwch drosi sgôr rhifol i destun. Ond os na fyddwch yn creu sgema graddio testun a addasir, ac yn dychwelyd i sgorio rifol, mae gwerthoedd na ellir eu trosi'n arddangos sero ar ôl eu trosi. Os ydych am gynnwys testun fel graddau, rydym yn argymell eich bod yn creu sgema graddio testun ac yn ei gysylltu â'r colofnau priodol.

  • Canran: Mae canran yn ymddangos. Er enghraifft, mae sgôr o 21/30 yn ymddangos fel 70%.
  • Cyflawn/Anghyflawn: Pan fydd myfyriwr yn cyflwyno eitem, mae'r eicon Wedi’i Gwblhau yn ymddangos yn y golofn waeth beth fo’r sgôr a gyflawnwyd.
 4. Fel arall, gwnewch ddetholiad yn y ddewislen Dangosydd Eilaidd. Y gosodiad diofyn yw Dim. Yng ngholofn y Ganolfan Raddau , mae'r ail werth yn ymddangos mewn cromfachau. Nid yw'r gwerth eilaidd yn ymddangos i fyfyrwyr.
 5. Os yw cyfnodau graddio’n bodoli, gallwch gysylltu’r golofn gyda chyfnod graddio. Os nad oes unrhyw gyfnodau graddio'n bodoli, nid yw'r ddewislen yn ymddangos. Gallwch ddefnyddio cyfnodau graddio i hidlo data'r Ganolfan Raddau a chreu colofnau a gyfrifwyd.
 6. Yn yr adran Dewis Colofnau, dewiswch beth i'w gynnwys yng nghyfrifiad y golofn. Mae'r tabl hwn yn rhestru'r opsiynau colofn.
  Opsiynau Colofn
  Opsiwn Disgrifiad
  Pob Colofn Gradd Cynhwyswch bob colofn gradd unigol yn y Ganolfan Raddau.
  Holl Golofnau Gradd yn y Cyfnod Gradd Dewiswch gyfnod graddio o'r ddewislen i gynnwys dim ond y colofnau hynny sy'n gysylltiedig â'r cyfnod graddio yn y cyfrifiad. Os nad oes unrhyw gyfnodau graddio'n bodoli, nid yw'r ddewislen yn ymddangos.
  Colofnau a Chategorïau a Ddewiswyd Dewis y colofnau gradd a chategorïau'n unigol.

  Dewiswch y colofnau yn y blwch Colofnau i'w Dewis a dewiswch y saeth tua'r dde i symud y detholiadau i'r blwch Colofnau a Ddewiswyd. Nid yw colofn sydd wedi'i gosod i Nac ydy ar gyfer Cynnwys y Golofn hon yng Nghyfrifiadau'r Ganolfan Raddau yn ymddangos yn y rhestr ddetholiadau.

  Ar gyfer Windows, i ddewis ffeiliau a ffolderau lluosog mewn rhestr, dewiswch y bysell Shift a dewiswch yr eitemau cyntaf ac olaf. I ddewis eitemau allan o ddilyniant, gwasgwch y bysell Ctrl a dewiswch bob eitem. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl.

  Dewiswch y categorïau yn y blwch Categorïau i'w Dewis a dewiswch y saeth tua'r dde i symud y detholiadau i'r blwch Colofnau Dewisedig. Pan fyddwch yn dewis categori, gallwch weld pa golofnau sydd wedi'u cynnwys yn y categori yn yr ardal Gwybodaeth Gategori islaw'r blwch Categorïau i'w Dewis. Mae opsiynau eraill yn ymddangos ar ôl i chi symud y categori i'r blwch Colofnau Dewisedig:
  • Os yw cyfnodau gradd yn bodoli, gwnewch ddewis yn y ddewislen Cyfnod Gradd.
  • Mae Tynnu Graddau yn dileu nifer o naill ai'r graddau uchaf neu isaf ar gyfer pob categori o'r cyfrifiad. Os nad ydych yn teipio rhifau yn y bocsys, ni ollyngir unrhyw raddau.
  • Defnyddiwch ddim ond y Gwerth Isaf -NEU- Gwerth Uchaf i Gyfrifo yn dileu pob gradd o'r cyfrifiad heblaw am y sgôr orau neu waethaf.

  I ddileu'r detholiad yn y blwch Colofnau a Ddewiswyd, dewiswch yr X goch.

 7. Cyfrifo fel Cyfanswm Cronnus: Dewiswch Ydy i gyfrifo fel cyfanswm cronnus. Mae cyfansymiau cronnus yn eithrio celloedd nad ydynt yn cynnwys data. Dewiswch Nac ydy i gynnwys yr holl golofnau dewisedig yn y cyfrifiad, gan ddefnyddio gwerth o 0 os nad oes unrhyw radd yn bodoli. Gall y canlyniad wneud i raddau ymddangos yn artiffisial o isel.
 8. Dewiswch yr Opsiynau:
  • Cynhwyswch y Golofn hon yng Nghyfrifiadau’r Ganolfan Raddau: Dewiswch Ie i drefnu bod y golofn ar gael ar gyfer ei chynnwys o bosibl wrth greu colofnau a gyfrifwyd.
  • Dangos y Golofn hon i Fyfyrwyr: Dewiswch Ie i ddangos y golofn hon i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau.
  • Dangoswch ystadegau (cyfartaledd a chanolrif) ar gyfer y Golofn hon i Fyfyrwyr yn Fy Ngraddau: Dewiswch Ie i gynnwys gwybodaeth ystadegol gyda gwerth y radd pan ddangosir i fyfyrwyr.
 9. Dewiswch Cyflwyno.

Os byddwch yn dileu colofn o'r Ganolfan Raddau sydd wedi'i chynnwys mewn cyfanswm cyfrifiad, mae'r golofn yn cael ei dileu o'r cyfrifiad hefyd.


Ynghylch colofnau â phwysiad

Mae'r golofn â phwysiad yn cynhyrchu gradd sy'n seiliedig ar ganlyniad colofnau a chategorïau dewisedig, a'u canrannau unigol. Pan fyddwch chi’n creu colofn wedi ei phwysoli, gallwch gynnwys colofnau eraill a gyfrifwyd a cholofnau eraill a bwysolwyd.

Bydd colofn ddiofyn yn cynnwys y cyfanswm wedi'i bwysoli yn ymddangos mewn cyrsiau newydd. Gallwch ailenwi, newid y gosodiadau, newid pa golofnau a chategorïau sydd wedi'u cynnwys, neu ddileu'r golofn hon. Nid yw cyfanswm colofn wedi ei phwysoli ddiofyn yn arddangos unrhyw ganlyniadau tan eich bod yn dewis y colofnau a'r categorïau i'w cynnwys yn y cyfrifiad. Mae'r golofn hon wedi'i chynnwys yn y wedd glyfar Gwedd Gradd Derfynol.

Cyfrifir cyfansymiau â phwysiad ar sail canrannau ac nid yn seiliedig ar sgemâu graddau/graddau llythyren. Nid yw colofnau sydd wedi'u cynnwys yn y cyfanswm â phwysiad yn cael eu dangos gan ddefnyddio'r un sgema graddau â'r gwerthoedd gradd a fewnbynnir. Mae sgemâu graddau'n mapio ystod o ganrannau i label penodol at ddibenion arddangos. Nid yw sgemâu'n cael effaith ar gyfrifiadau sylfaenol y cyfanswm â phwysiad, sy'n seiliedig ar ganrannau neu bwyntiau/pwyntiau posib.

Pan gyfunir credyd ychwanegol â cholofn cyfanswm pwysol, ychwanegir pwyntiau at y sgôr bwysol wedi’i chyflawni. Mae’r sgôr bwysol wedi’i chyflawni wedyn yn cael ei rhannu â’r pwyntiau posibl wedi’u pwysoli i gynhyrchu canran. Darllen rhagor am gredyd ychwanegol gyda cholofnau cyfanswm pwysol.

Colofn â phwysiad ar waith

Enghraifft: Gradd derfynol â phwysiad ar gyfer y flwyddyn

Gallwch greu unrhyw nifer o golofnau wedi'u pwysoli, gan gynnwys colofnau wedi'u pwysoli sy'n cynnwys colofnau eraill wedi'u pwysoli. Gallwch greu colofn â phwysiad sy'n defnyddio colofnau â phwysiad y chwarterau a'r colofnau gradd prawf terfynol i gyfrifo gradd derfynol.

(Chwarter 1 = 15%) + (Chwarter 2 = 20%) + (Chwarter 3 = 15%) + (Chwarter 4 = 20%) + (2 prawf semester = 30%) = (Gradd derfynol y flwyddyn*)

*Mewn cwrs newydd, y cyfanswm colofn diofyn yw'r golofn gradd allanol ddiofyn, ond gallwch osod unrhyw golofn fel y radd allanol. Y radd allanol yw'r radd a nodir gan eich sefydliad.

Mwy am y golofn graddau allanol

Sut mae Learn yn cyfrifo cyfansymiau â phwysiad ar gyfer colofnau a gyfrifir

Gallwch bersonoli'ch llyfr graddau gan ddefnyddio pwysiadau fel bod gwaith cwrs penodol yn cyfrannu at sgôr gyffredinol myfyriwr yn fwy na gwaith cwrs arall.

Mae pwysiadau'n ddefnyddiol ond gallant fod yn gymhleth. Yn yr enghraifft hon, rydym yn amlinellu sut mae Blackboard Learn yn cyfrifo cyfanswm ar gyfer colofn pan fydd gan bob eitem bwysiad gwahanol.

Enghraifft: Mae eich cwrs yn cynnwys pum prawf, ond mae'r prawf olaf yn arholiad terfynol ac mae angen iddo fod â mwy o bwysiad yn y grŵp na'r profion eraill pan gyfrifir y radd derfynol ar gyfer y golofn hon.

Mae'r profion 1-4 werth 15% yr un ac mae'r arholiad terfynol werth 40%. Mae pob un o’r profion hefyd werth gwerthoedd pwyntiau gwahanol, fel y dangosir isod.

Enw’r eitem Pwyntiau posibl Pwysoliad yr eitem
Prawf 1 30 pwynt 15%
Prawf 2 30 pwynt 15%
Prawf 3 60 pwynt 15%
Prawf 4 60 pwynt 15%
Arholiad Terfynol 100 pwynt 40%
  280 pwynt 100%

Felly sut y cyfrifir pwyntiau posibl y golofn? Mae'n rhaid inni gymhwyso'r pwysoliad i sgôr y myfyriwr yn ogystal â chyfanswm y pwyntiau posibl.

Yn gyntaf, ystyriwch sawl pwynt y gellir eu cyflawni yn y golofn hon, yn seiliedig ar bwysoliad.

 • Prawf 1: 30 pwynt x .15 = 4.5
 • Prawf 2: 30 pwynt x .15 = 4.5
 • Prawf 3: 60 pwynt x .15 = 9
 • Prawf 4: 60 pwynt x .15 = 9
 • Arholiad terfynol: 100 pwynt x .4 = 40

Cyfanswm yr holl bwyntiau posibl wedi’u pwysoli yn y categori hwn yw 67.

Nawr gadewch inni edrych ar ganlyniadau pob prawf y myfyriwr.

Enw’r eitem Sgôr y myfyriwr Pwyntiau posibl Pwysoliad yr eitem
Prawf 1 22 pwynt 30 pwynt 15%
Prawf 2 25 pwynt 30 pwynt 15%
Prawf 3 40 pwynt 60 pwynt 15%
Prawf 4 55 pwynt 60 pwynt 15%
Arholiad Terfynol 80 pwynt 100 pwynt 40%
  222 pwynt 280 pwynt 100%

Rydym yn gwybod y pwyntiau y gellir eu cyflawni ar gyfer y golofn, gadewch inni weld pa sgoriau wedi'u pwysoli a gyflawnodd y myfyrwyr.

 • Prawf 1: 22/30 pwynt x .15 = .11
 • Prawf 2: 25/30 pwynt x .15 = .125
 • Prawf 3: 40/60 pwynt x .15 = .1
 • Prawf 4: 55/60 pwynt x .15 = .1375
 • Arholiad terfynol: 80/100 pwynt x .4 = .32

Cyfanswm y canrannau wedi'u pwysoli hyn a gyflawnwyd yw .7925, neu yn fras 79%.

I ddod o hyd i gyfanswm y sgôr wedi'i bwysoli ar gyfer y golofn hon, rydym yn lluosi'r ganran wedi'i phwysoli a gyflawnwyd a'r pwyntiau wedi'i pwysoli posibl.

.7925 x 67 pwynt = 53.0975 pwynt


Crëwch golofnau wedi'u pwysoli

Rhestrir y camau sylfaenol ar gyfer creu colofn wedi'i chyfrifo yn yr adran cyfanswm colofn. Mae'r tabl hwn yn rhestru'r opsiynau sy'n ymddangos ar ôl i chi symud categori i'r bocs Colofnau Dewisedig.

Opsiynau Categori
Opsiwn Disgrifiad
Dewislen Cyfnod Graddio Os dewisoch gategori ar gyfer y cyfrifiad, gallwch gyfyngu'r colofnau a ddefnyddir wrth ddewis cyfnod graddio penodol.
Pwysoli Colofnau Dewiswch sut i bwysoli colofnau o fewn y categori.
 • DewiswchYn Gyfartal i gymhwyso'r un werth i bob colofn o fewn categori.
 • Dewiswch Yn Gymesur i gymhwyso'r gwerth priodol i golofn yn seiliedig ar ei phwyntiau o'i chymharu â cholofnau eraill yn y categori.
Gollwng Graddau Mae'n tynnu nifer o naill ai’r graddau uchaf neu isaf ar gyfer pob categori o’r cyfrifiad. Os nad ydych yn teipio rhifau yn y bocsys, ni ollyngir unrhyw raddau.
Defnyddio'r isaf yn Unig -NEU- Defnyddio'r Gwerth Uchaf i Gyfrifo Yn dileu'r holl raddau o'r cyfrifiad heblaw am y sgôr orau neu waethaf.

Teipiwch ganran am bob dewis. Mae rhaid i ganran pob colofn wedi’u hychwanegu at ei gilydd fod yn hafal i 100% i ddosbarthu’r canrannau fel y disgwyliwch.

Gallwch gadw os yw’r ganran yn llai na 100. O fwriad, os nad yw’r pwysau yn hafal i 100%, dosbarthir y pwysau yn gyfartal ar draws y colofnau i gyrraedd 100%. Os deimlwch fod y cyfrifiadau a bwysir yn anghywir, gwiriwch y pwysau ar y dudalen Golygu Colofn Bwysol ac addasu’r canrannau fel bod angen.

Ar ôl i chi aseinio'r ganran olaf, cliciwch unrhyw le yn y bocs i ddiweddaru'r ganran sydd wedi'i lleoli islaw'r blwch Colofnau a Ddewiswyd yn y maes Cyfanswm Pwysoliad.

I ddileu'r detholiad yn y blwch Colofnau a Ddewiswyd, dewiswch yr X goch.

Os ydych yn dileu colofn sy'n gynwysedig yn y cyfrifiad ar gyfer colofn wedi'i phwysoli, caiff y ganran sy'n gysylltiedig â'r golofn a ddilëir ei dynnu. Yn y blwch Colofnau a Ddewiswyd, ni fydd y Cyfanswm Pwysoliad bellach yn hafal i 100%. Mae'r cyfrifiad yn cydbwyso ei hun, ond ni fydd o reidrwydd yn seiliedig ar y canrannau a aseiniwyd gennych am fod colofn ar goll. Nid yw'r system yn diweddaru canrannau yn y blwch Colofnau a Ddewiswyd, ond mae'r radd sy'n ymddangos yn y golofn wedi'i phwysoli yn y Ganolfan gradd yn seiliedig ar 100%.

Pwysoliad cyfartal a chymesur

Pan fydd gan y colofnau a'r categorïau a ddewiswch ar gyfer y golofn wedi'i phwysoli werthoedd pwyntiau gwahanol, mae pwysoliad Cyfartal yn eu trosi i ganrannau. Cyfartalir y canrannau hyn i gael gwerth cyfartal ar gyfer pob un o'r eitemau a gynhwysir yn y golofn wedi ei phwysoli. Mae pwysoli cyfartal yn thoi pwysau cyfartal i bob eitem wrth benderfynu gradd gyfansawdd.

Mae pwysoliad Cymesur yn ychwanegu sgorau crai'r colofnau a'r categorïau a gynhwyswyd. Yna, mae'r system yn rhannu'r canlyniad gyda chyfanswm y pwyntiau sy'n bosibl er mwyn cael canran ar gyfer pob eitem yn y golofn wedi'i phwysoli. Mae'r canrannau sy'n deillio o hynny yn cadw pwysau cymesur pob eitem fel bod eitemau sydd â gwerth pwynt mwy yn cael mwy o effaith ar y radd gyfansawdd.

Cyfansymiau rhediad ar gyfer colofnau wedi'u pwysoli

Gallwch ddewis Cyfrifo fel Cyfanswm Cronnus ar gyfer colofn wedi'i phwysoli. Ni chynhwysir colofnau heb raddau yng nghyfanswm y golofn wedi'i phwysoli sy'n dangos yn y Ganolfan Raddau.

Mae'r opsiwn Cyfrifo fel Cyfanswm Cronnus yn effeithio ar y sgôr a ddangosir ar gyfer y golofn wedi'i phwysoli yn y Ganolfan Raddau. Yn yr enghraifft hon, nid oes gan Gategori C unrhyw sgoriau. Mae'r enghraifft yn defnyddio categorïau, ond mae'r un egwyddorion yn gymwys os ydych yn dewis colofnau yn hytrach na chategorïau.

Gwerthoedd wedi'u pwysoli enghreifftiol
  Categori A

Pwysoliad 40%
Categori B

Pwysoliad 40%
Categori C

Pwysoliad 20%
Pwyntiau a Gyflawnwyd 90 75 -
Pwyntiau Posibl 100 100 100
Gwerth Wedi Ei Bwysoli 90 pt * 40% = 36 75 pt * 40% = 30 -

Enghraifft: Wedi'i gyfrifo fel Cyfanswm Rhediad= 82.5%

Wrth gyfrifo cyfanswm rhediad, cyfrifir canran y golofn wedi'i phwysoli drwy gymryd swm y gwerthoedd wedi'u pwysoli categori A a B a'u lluosi gan 100/80. Yr enwadur 80 yw pwysoliadau swm y categorïau yn unig sy'n cynnwys sgoriau (40 + 40 = 80).

(36 + 30) * 100/80 = 82.5%

Enghraifft: NID wedi'i Gyfrifo fel Cyfanswm Rhediad = 66%

Pan nad yw wedi'i gyfrifo fel cyfanswm rhediad, cyfrifir canran y golofn wedi'i phwysoli drwy symio'r gwerthoedd wedi'u pwysoli ar gyfer categorïau A, B ac C a'u lluosi â 100/100. Yr enwadur 100 yw pwysoliadau swm pob categori - sy'n 100 bob tro.

(36 + 30 + 0) * 100/100 = 66%

Eisiau cynnwys credyd ychwanegol yn eich cyfanswm swm? Ewch i'r topig credyd ychwanegol.


Colofnau'n uwch na'r cyfartaledd

Mae'r golofn cyfartaledd yn dangos y cyfartaledd ar gyfer nifer ddewisedig o golofnau. Er enghraifft, gallwch ddangos y cyfartaledd ar gyfer pob prawf neu ddangos y radd gyfartalog ar gyfer pob myfyriwr ar gyfer cyfnod graddio.

Fformiwla cyfartaledd syml

I ddod hyd i gyfartaledd pob colofn a ddewiswyd, cyfrifir y canran i bedwar lle degol. Adir y gwerthoedd canran ar gyfer pob colofn a ddewisir gyda'i gilydd. Rhennir y canlyniad gyda nifer y colofnau a gynhwysir yn y cyfrifiad. Mae'r canlyniadau'n dangos yn ôl yr opsiynau arddangos Prifac Eilaidd.

(Colofn 1%) + (Colofn 2%) + (Colofn 3%) + (Colofn 4%) = % a enillwyd wedi ei rannu gyda 4 colofn = Sgôr canran cyfartalog

Enghraifft:

Tri gwerth: 8/10, 3/5, 2/2

Canrannau cyfatebol: 80.0000%, 60.0000%, 100.0000%

Cyfanswm y gwerthoedd: 240.0000

Nifer yr eitemau: 3.

Cyfanswm y gwerth wedi ei rannu gyda nifer y colofnau: 240.0000/3 = 80.00%


Creu colofnau cyfartaledd

Rhestrir y camau sylfaenol ar gyfer creu colofn wedi'i chyfrifo yn yr adran cyfanswm colofn. Ar gyfer Colofnau Pwysoliad, dewiswch sut i bwysoli colofnau o fewn y categori hwn:

 • DewiswchYn Gyfartal i gymhwyso'r un werth i bob colofn o fewn categori.
 • Dewiswch Yn Gymesur i gymhwyso'r gwerth priodol i golofn yn seiliedig ar ei phwyntiau o'i chymharu â cholofnau eraill yn y categori.

Am y colofnau uchafswm/lleiafswm

Mae'r golofn uchafswm/lleiafswm yn dangos naill y radd leiafswm neu uchafswm ar gyfer detholiad o golofnau. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i'r sgôr leiafswm ar bob prawf. Gallwch ddewis dangos y golofn i'r myfyrwyr ai peidio ar eu tudalennau Fy Ngraddau.

Fformiwla uchafswm/lleiafswm

Caiff y gwerth canrannol ar gyfer pob colofn a gynhwysir yn y cyfrifiad ei gymharu hyd at bedwar lle degol a dangosir y gwerth isaf neu uchaf. Mae'r canlyniad yn dangos hyd at ddau le degol.

Enghraifft:

Tri gwerth: 8/10, 3/5, 2/2

Canrannau cyfatebol: 80.0000%, 60.0000%, 100.0000%

Isafswm: 60.00%

Uchafswm: 100.00%

Os yw dau werth yn union yr un fath ar gyfer colofn isafswm/uchafswm, dyna'r gwerth sy'n ymddangos yng ngrid y Ganolfan Raddau.


Creu colofnau uchafswm/lleiafswm

Rhestrir y camau sylfaenol ar gyfer creu colofn wedi'i chyfrifo yn yr adran cyfanswm colofn. Yn yr adran Dewis Colofnau, dewis Math o Gyfrifiad: Isafswm neu Uchafswm.