Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Om beräknade kolumner

Du kan räkna fram resultat genom beräknade kolumner i Kursadministration och resultat. Beräknade kolumner kombinerar data från flera kolumner i syfte att ta fram prestationsresultat. Du kan dela de här resultaten med deltagare och din institution.

Du kan inkludera en beräknad kolumn när du skapar en annan beräknad kolumn. Om du till exempel har skapat en beräknad kolumn som viktar snabbprovsresultat, kan du inkludera kolumnen när du skapar en slutresultatkolumn.

Om du vill ha mer information kan du öppna menyn i en beräknad kolumns rubrik och välja alternativet Snabbinformation om kolumn. I beräknade kolumner står det (kan vara olika för olika kursdeltagare) efter Möjliga poäng, eftersom vissa kursdeltagare kan vara undantagna från ett prov eller en inlämningsuppgift. Vissa kursdeltagare har kanske inte lämnar in allt arbete som ingår i kolumnens beräkning.

Du kan ändra inställningarna för beräknade kolumner och vad som ska räknas med. Summan uppdateras automatiskt.

Beräknade kolumner där resultatet visas som text ingår inte i beräkningar för kolumner. Om du till exempel anger att en kolumn ska visa text, till exempel Godkänt/Icke godkänt, kan det resultatet inte användas i resultatberäkningar.

Det går inte att skriva eller ändra det framräknade resultatet i cellerna i beräknade kolumner. Inga menyer visas i de enskilda cellerna.

Systemet skapar som standard två beräknade kolumner som visas i nya kurser – summa och viktad totalsumma.

Varför inbegriper resultatvärdena decimaler?


Om summakolumnen

I summakolumnen visas ett resultat framräknat från avklarade ackumulerade poäng i relation till möjliga poäng. Du kan välja vilka kolumner och kategorier som ska inkluderas i beräkningen för en summakolumn. När du skapar en summakolumn kan du ställa in att andra beräknade kolumner ska räknas med.

En summakolumn skapas som standard och visas i nya kurser. Du kan ändra namnet, ändra inställningarna, ändra vilka kolumner som ska räknas med och ta bort kolumnen om du vill.

Formel för framräkning av poängsumma

Lägg till möjliga poäng för alla valda kolumner för att få fram totalt antal poäng. Lägg sedan till de poäng som en deltagare har uppnått för alla valda kolumner. Du får då fram totalt antal uppnådda poäng av totalt antal möjliga poäng. Undantagna objekt ignoreras. Resultaten visas enligt valda alternativ för primärvy och sekundärvy.

Kolumn 1, uppnådda poäng + kolumn 2, uppnådda poäng + kolumn 3, uppnådda poäng + kolumn 4, uppnådda poäng = totalt antal uppnådda poäng av totalt antal möjliga poäng

Exempel: Deltagare A

Åtta värden: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Uppnått poängvärde: 171

Möjligt poängvärde: 199

Summa poäng: 171/199


Skapa summakolumner

 1. Öppna menyn Skapa sammanräknad kolumn i Kursadministration och resultat och välj alternativet Summakolumn.
 2. På sidan Skapa summakolumn skriver du ett kort namn och eventuellt en beskrivning. Namnet visas som kolumnnamn i Kursadministration och resultat och på deltagarnas Mina resultat-sidor. Om namnet är för långt för att få plats i Kursadministration och resultat anger du ett kortare namn i rutan Namn i Kursadministration och resultat. Det är endast de första 14–15 tecknen som visas i kolumnrubriken i Kursadministration och resultat.
 3. Välj alternativ på menyn Primärvy. Alternativet du väljer är det resultatformat som visas i Kursadministration och resultat och för deltagarna i Mina resultat. Om du har skapat anpassade bedömningsscheman visas de i listan. Fem standardalternativ visas:
  • Poäng: Numeriska resultat är standardinställningen. Om du inte väljer något alternativ är det poäng som visas i rutnätet.
  • Bokstav: Bokstavsresultat visas. Standardbedömningsschemat används för att tilldela bokstavsresultat. Poängen 21/30 motsvarar till exempel 70 % och visas som ett C.
  • Text: När du skapar ett eget bedömningsschema med text visas text i kolumnen. Exempel på textvärden: Utmärkt, Mycket bra, Bra, Godtagbart och Dåligt ELLER Tillfredsställande och Icke tillfredsställande. Om det inte finns något textbedömningsschema och du väljer alternativet Text kan du skriva in text i kolumnens celler. Om du väljer att dela kolumnresultat med deltagare i Mina resultat, ser de textvärdena för sina resultat.

   Du kan konvertera en numerisk poäng till text. Men om du inte har skapat ett eget bedömningsschema med text och går tillbaka till sifferresultat visas värden som inte kan konverteras som noll efter konverteringen. Vi rekommenderar att du skapar ett bedömningsschema med text och kopplar det till önskade kolumner om du vill att det ska stå text som resultat.

  • Procentsats: En procentsats visas. Poängen 21/30 visas till exempel som 70 %.
  • Fullständig/Ofullständig: När en deltagare har skickat in ett arbete visas en inlämningsikon i kolumnen, oavsett vilken poäng som har uppnåtts.
 4. Du kan även välja alternativ i menyn Sekundärvy. Standardinställningen är Ingen. Det sekundära värdet visas inom parentes i kolumnen i Kursadministration och resultat. Sekundärvärdet visas inte för deltagarna.
 5. Om det finns bedömningsperioder kan du koppla kolumnen till en bedömningsperiod. Om det inte finns några bedömningsperioder visas inte den här menyn. Du kan använda bedömningsperioder för att filtrera data i Kursadministration och resultat samt skapa beräknade kolumner.
 6. Välj vad som ska tas med i beräkningen för kolumnen under Markera kolumner. I tabellen nedan ser du vilka alternativ som finns.
  Kolumnalternativ
  Alternativ Beskrivning
  Alla resultatkolumner Inkludera alla enskilda resultatkolumner i Kursadministration och resultat.
  Alla resultatkolumner i bedömningsperioden Välj en bedömningsperiod i menyn om du endast vill att de kolumner som är kopplade till bedömningsperioden ska ingå i beräkningen. Om det inte finns några bedömningsperioder visas inte den här menyn.
  Markerade kolumner och kategorier Markera resultatkolumner och kategorier individuellt.

  Markera önskade kolumner i rutan Kolumner att välja och flytta de markerade kolumnerna till rutan Valda kolumner genom att klicka på högerpilen. Om du har angett Nej för alternativet Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat visas inte kolumnen i urvalslistan.

  För Windows: Om du vill markera flera poster i en lista håller du skifttangenten intryckt och klickar på den första och sista posten. Om du vill markera poster som inte ligger efter varandra håller du ned Ctrl och klickar på önskade poster en och en. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten.

  Markera kategorierna i rutan Kategorier att markera och flytta de markerade kategorierna till rutan Markerade kolumner genom att klicka på högerpilen. När du markerar en kategori kan du visa vilka kolumner som är inkluderade i kategorin i området Information om kategori under rutan Kategorier att markera. Andra alternativ visas när du har flyttat kategorin till rutan Markerade kolumner:
  • Om det finns bedömningsperioder kan du välja ett alternativ i menyn Bedömningsperiod.
  • Uteslut resultat tar bort ett tal från antingen de högsta eller lägsta resultaten för varje kategori från beräkningen. Om du inte anger några siffror i rutorna utesluts inga resultat.
  • Använd endast det lägsta ELLER högsta värdet som ska beräknas tar bort alla resultat från beräkningen med undantag för högsta eller lägsta poäng.

  Om du vill ta bort en vald kolumn i rutan Markerade kolumner klickar du på det röda krysset.

 7. Beräkna som löpande summa: Välj Ja om du vill att löpande summa ska beräknas. Med löpande summa utesluts tomma celler. Välj Nej om du vill att alla markerade kolumner ska tas med i beräkningen, med värdet 0 om det inte finns något resultat i kolumnerna. Om du väljer det här alternativen kan resultaten verka onaturligt låga.
 8. Välj alternativen:
  • Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat: Välj Ja om du vill att kolumnen ska kunna inkluderas när beräknade kolumner skapas.
  • Visa denna kolumn för deltagare: Välj Ja om du vill att kolumnen ska visas för kursdeltagarna i Mina resultat.
  • Visa statistik (genomsnitt och median) i denna kolumn för deltagare i Mina resultat: Välj Ja om du vill att kursdeltagarna ska få se statistik tillsammans med resultatvärdet.
 9. Klicka på Skicka.

Om du tar bort en kolumn från Kursadministration och resultat som ingår i en summaberäkning tas kolumnen även bort från beräkningen.


Om viktade kolumner

I viktade kolumner står resultat som räknats fram från resultat i valda kolumner och kategorier samt procentsatserna för dem. När du skapar viktade kolumner kan du ställa in att andra beräknade och viktade kolumner ska ingå i beräkningen.

En viktad standardsummakolumn visas i nya kurser. Du kan ändra namnet på den, ändra inställningarna, ändra vilka kolumner och kategorier som ska räknas med och ta bort kolumnen om du vill. Den viktade standardsummakolumnen visar inga resultat förrän du väljer de kolumner och kategorier som ska inkluderas i beräkningen. Den här kolumnen inkluderas i smartvyn Slutresultatvy.

Viktade totalsummor räknas fram utifrån procentsatser och inte från bedömningsscheman eller bokstavsresultat. Kolumner som ingår i den viktade totalsumman visas inte med samma bedömningsschema som de inmatade resultatvärdena. Med bedömningsscheman kopplas ett intervall med procentsatser till en viss etikett i visningssyfte. Scheman påverkar inte den viktade totalsummans underliggande beräkningar som baseras på procentsatser eller poäng/möjliga poäng.

När extrapoäng kombineras med en kolumn för viktad totalsumma läggs poängen till i den uppnådda viktade poängen. Den uppnådda viktade poängen divideras sedan med viktade poäng och ger en procentsats. Läs mer om extrapoäng med kolumner för viktad totalsumma.

Så här fungerar viktade kolumner

Exempel: Viktat slutresultat för året

Du kan skapa ett obegränsat antal viktade kolumner, inklusive viktade kolumner som inkluderar andra viktade kolumner. Du kan skapa en viktad kolumn, där slutresultatet beräknas utifrån de viktade kolumnerna för varje kvartal och resultatkolumnerna för slutprovet.

(Kvartal 1 = 15 %) + (Kvartal 2 = 20 %) + (Kvartal 3 = 15 %) + (Kvartal 4 = 20 %) + (2 terminsprov = 30 %) = (Årets slutresultat*)

* I en ny kurs är standardsummakolumnen standardkolumnen för externa resultat, men du kan ange valfri kolumn som externt resultat. Det externa resultatet är det resultat som rapporteras till din institution.

Mer information om kolumnen för externt resultat

Så här räknar Learn ut viktade totalsummor för beräknade kolumner

Du kan anpassa din kursadministration och resultat genom att använda viktning, så att vissa kursarbeten bidrar i högre grad till deltagarens slutresultat än andra.

Vikter är användbart, men kan vara komplicerat. I det här exemplet visar vi hur Blackboard Learn räknar ut totalsumman för en kolumn när varje objekt har olika vikt.

Exempel: Din kurs har fem tester, men det sista testet är ett slutterminsprov och ska ha större vikt än de andra testerna när det slutgiltiga resultatet beräknas för kolumnen.

Testerna 1–4 är värda 15 % var och slutterminsprovet är värt 40 %. Testerna har även olika poängvärden enligt nedan.

Objektsnamn Möjliga poäng Objektsviktning
Test 1 30 poäng 15 %
Test 2 30 poäng 15 %
Test 3 60 poäng 15 %
Test 4 60 poäng 15 %
Slutterminsprov 100 poäng 40 %
  280 poäng 100 %

Men hur beräknas kolumnens möjliga poäng? Vi måste använda vikten av både deltagarens poäng och det sammanlagda antalet möjliga poäng.

Ta först hänsyn till hur många möjliga poäng det finns i kolumnen, utifrån vikt.

 • Test 1: 30 poäng x 0,15 = 4,5
 • Test 2: 30 poäng x 0,15 = 4,5
 • Test 3: 60 poäng x 0,15 = 9
 • Test 4: 60 poäng x 0,15 = 9
 • Slutterminsprov: 100 poäng x 0,40 = 40

Summan av alla möjliga viktade poäng i den här kategorin är 67.

Nu tittar vi på deltagarens resultat för varje test.

Objektsnamn Deltagarpoäng Möjliga poäng Objektsviktning
Test 1 22 poäng 30 poäng 15 %
Test 2 25 poäng 30 poäng 15 %
Test 3 40 poäng 60 poäng 15 %
Test 4 55 poäng 60 poäng 15 %
Slutterminsprov 80 poäng 100 poäng 40 %
  222 poäng 280 poäng 100 %

Vi vet det möjliga antalet poäng för kolumnen och nu tittar vi på vilka viktade poäng deltagaren har fått.

 • Test 1: 22/30 poäng x 0,15 = 0,11
 • Test 2: 25/30 poäng x 0,15 = 0,125
 • Test 3: 40/60 poäng x 0,15 = 0,10
 • Test 4: 55/60 poäng x 0,15 = 0,1375
 • Slutterminsprov: 80/100 poäng x 0,4 = 0,32

Summan av de uppnådda viktade procentsatserna är 0,7925 eller ungefär 79 %.

Om du vill ta reda på det totala antalet viktade poäng för kolumnen multiplicerar du den uppnådda procentsatsen och antalet möjliga viktade poäng.

0,7925 x 67 poäng = 53,0975 poäng


Skapa viktade kolumner

Grundläggande instruktioner om hur beräknade kolumner skapas finns i avsnittet om summakolumner. I tabellen nedan anges de alternativ som visas när du har flyttat en kategori till rutan Markerade kolumner.

Kategorialternativ
Alternativ Beskrivning
Menyn Bedömningsperiod Om du har valt en kategori för beräkningen kan du begränsa de kolumner som används genom att välja en viss bedömningsperiod.
Viktkolumner Välj hur kolumner ska viktas inom kategorin.
 • Välj alternativet Jämnt om du vill att alla kolumner i en kategori ska ha samma vikt.
 • Välj alternativet Proportionellt om du vill att en kolumn ska ha en vikt som är i proportion till poängen i den kolumnen jämfört med andra kolumner i samma kategori.
Uteslut resultat Det här alternativet tar bort ett tal från antingen de högsta eller lägsta resultaten för varje kategori från beräkningen. Om du inte anger några siffror i rutorna utesluts inga resultat.
Använd endast det lägsta ELLER högsta värdet som ska beräknas Tar bort alla resultat från beräkningen med undantag för högsta eller lägsta poäng.

Ange en procentsats för varje markering. Procentsatserna för alla kolumner som läggs samman måste vara lika med 100% för att fördela procentsatserna som förväntat.

Du kan spara om procentsatsen är lägre än 100. Om vikterna inte motsvarar 100 % har systemet utvecklats för att fördela viktningen jämnt mellan kolumnerna för att uppnå 100 %. Om du tror att de viktade beräkningarna är felaktiga kontrollerar du vikterna på sidan Redigera viktad kolumn och justerar procentsatserna efter behov.

När du har angett den sista procentsatsen klickar du var som helst i rutan. Då uppdateras procentsatsen under rutan Markerade kolumner i fältet Totalviktning .

Om du vill ta bort en vald kolumn i rutan Markerade kolumner klickar du på det röda krysset.

Om du tar bort en kolumn som har inkluderats i beräkningen för en viktad kolumn, tas den procentsats som har tilldelats till den borttagna kolumnen bort. Totalviktningen är inte längre 100 % i rutan Markerade kolumner. Beräkningen balanseras automatiskt men den blir inte nödvändigtvis baserad på de procentsatser som du har ställt in eftersom en kolumn saknas. Procentsatserna i rutan Markerade kolumner uppdateras inte automatiskt, men resultatet som visas i den viktade kolumnen i Kursadministration och resultat är baserad på 100 %.

Jämn och proportionell viktning

När kolumnerna och kategorierna som har valts för den viktade kolumnen har olika poängvärden konverteras poängen till procentsatser om du väljer jämn viktning. Genomsnittet för de här procentsatserna beräknas för att ge ett jämnt värde för alla objekt som inkluderas i den viktade kolumnen. Med jämn viktning får alla objekt lika vikt när det sammansatta resultatet fastställs.

Med proportionell viktning används råpoängen i de ingående kolumnerna och kategorierna. Råpoängen delas med totalt antal möjliga poäng för alla ingående objekt för att få fram en procentsats för varje enskilt ingående objekt. I de framräknade procentsatserna bibehåller de enslikda objekten sin proportionella vikt, vilket innebär att objekt som har ett högre poängvärde har större inverkan på det sammansatta resultatet.

Löpande summor för viktade kolumner

Du kan välja alternativet Beräkna som löpande summa för viktade kolumner. Kolumner och kategorier utan resultat räknas inte in i den viktade kolumnens summa som visas i Kursadministration och resultat.

Om du väljer alternativet Beräkna som löpande summa påverkas poängen som visas i den viktade kolumnen i Kursadministration och resultat. I nedanstående exempel finns det inga poäng för Kategori C. I exemplet används kategorier men samma princip gäller om du väljer kolumner istället för kategorier.

Exempel på viktade värden
  Kategori A

Vikt 40 %
Kategori B

Vikt 40 %
Kategori C

Vikt 20 %
Uppnådda poäng 90 75 -
Möjliga poäng 100 100 100
Viktat värde 90 poäng * 40 % = 36 75 poäng * 40 % = 30 -

Exempel: Beräknad som löpande summa = 82,5 %

Den viktade kolumnens totala procentsats beräknas som en löpande summa genom att ta summan av de viktade värdena i kategori A och B och multiplicera med 100/80. Nämnaren 80 är de summerade vikterna av enbart de kategorier som innehåller poäng (40 + 40 = 80).

(36 + 30) * 100/80 = 82.5%

Exempel: INTE beräknad som löpande summa = 66 %

När den viktade kolumnens totala procentsats inte beräknas som en löpande summa beräknas den genom att de viktade värdena för kategorierna A, B och C summeras och multipliceras med 100/100. Nämnaren 100 är de summerade vikterna för alla kategorier, som alltid är 100.

(36 + 30 + 0) * 100/100 = 66%

Vill du ta med extrapoäng i den viktade totalsumman? Gå till ämnet om extrapoäng.


Om genomsnittskolumner

I genomsnittskolumnen visas genomsnittet för ett utvalt antal kolumner. Du kan till exempel visa genomsnittet på alla prov eller genomsnittsresultatet för varje enskild deltagare under en bedömningsperiod.

Enkel genomsnittsformel

Procentsatsen beräknas till fyra decimaler för att ta fram genomsnittet för alla markerade kolumner. Procentvärdena för alla markerade kolumner läggs ihop. Resultatet delas med det antal kolumner som har inkluderats i beräkningen. Resultaten visas enligt valda alternativ för primärvy och sekundärvy.

(Kolumn 1 %) + (Kolumn 2 %) + (Kolumn 3 %) + (Kolumn 4 %) = % som har uppnåtts delat med fyra kolumner = Genomsnittspoäng i procent

Exempel:

Tre värden: 8/10, 3/5, 2/2

Motsvarande procentsatser: 80,0000 %, 60,0000 %, 100,0000 %

Totalsumma för värdena: 240,0000

Antal objekt: 3

Totalt värde delat med antal kolumner: 240,0000/3 = 80,00 %


Skapa genomsnittskolumner

Grundläggande instruktioner om hur beräknade kolumner skapas finns i avsnittet om summakolumner. Välj hur kolumner ska viktas inom aktuell kategori under Viktkolumner:

 • Välj alternativet Jämnt om du vill att alla kolumner i en kategori ska ha samma vikt.
 • Välj alternativet Proportionellt om du vill att en kolumn ska ha en vikt som är i proportion till poängen i den kolumnen jämfört med andra kolumner i samma kategori.

Om minimum-/maximumkolumner

I minimum-/maximumkolumnen visas antingen det lägsta eller det högsta uppnådda resultatet för ett utvalt antal kolumner. Du kan till exempel hitta den lägsta poängen på alla prov. Du kan välja om den här kolumnen ska visas för kursdeltagarna på deras Mina resultat-sida eller inte.

Minimum/maximum-formel

Procentvärdet för alla kolumner som ingår i beräkningen jämförs med upp till fyra decimaler och det lägsta eller högsta värdet visas. I resultatet visas upp till två decimaler.

Exempel:

Tre värden: 8/10, 3/5, 2/2

Motsvarande procentsatser: 80,0000 %, 60,0000 %, 100,0000 %

Minimum: 60,00 %

Maximum: 100,00 %

Om två värden är exakt samma för en minimum/maximum-kolumn är det just det värdet som visas i rutnätet för Kursadministration och resultat.


Skapa minimum-/maximumkolumner

Grundläggande instruktioner om hur beräknade kolumner skapas finns i avsnittet om summakolumner. I avsnittet Markera kolumner ska du välja Beräkningstyp: Minimum eller Maximum.