Metadata

Metadata er beskrivende informasjon om et element. I Mitt innhold holder metadata store mengder innhold organisert, og gjør det mulig for andre brukere å søke etter innholdet. Brukere kan knytte ulike typer metadata, for eksempel datoer eller kategorier, til enkeltelementer. Velg Metadata i menyen for et element for å redigere elementets metadata.

Institusjonen avgjør om denne funksjonen er tilgjengelig eller ikke.

Blackboard Learn kommer med fire standardmaler for metadata: Dublin Core, fullstendig IMS, generelt og IMS. Disse malene kan gjøres tilgjengelig for alle brukere, og de kan redigeres, men ikke slettes fra systemet. Administratorer kan utpeke brukere som skal opprette og redigere metadataattributter og -maler.

Mapper og elementer kan importeres og eksporteres med tilhørende metadata.


Make metadata templates available

Administrators need to make metadata templates available in the Content Collection.

  1. Go to Administrator Panel > Feature and Tool Management > Metadata Templates.
  2. Select Yes to make the metadata template available.
  3. Determine who can access the metadata templates. Choose Everyone to allow every user, or select specific roles to allow limited access.
  4. When finished, select Submit.

Return to this screen to edit metadata template availability in the future.