Mae Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign yn darparu gwybodaeth fanwl am y cydweddiadau a ganfyddir rhwng papur cyflwynedig myfyriwr a ffynonellau sy’n bodoli. Gall hyfforddwyr a myfyrwyr ddefnyddio’r adroddiad i adolygu cyflwyniadau aseiniad ar gyfer gwreiddioldeb a chreu cyfleoedd i adnabod sut i briodoli ffynonellau yn gywir yn hytrach nag aralleirio. Pan fydd hyfforddwyr yn creu aseiniad a dewis defnyddio’r gwasanaeth SafeAssign, maent yn pennu a yw’r myfyrwyr yn gallu gweld canlyniadau’r adroddiad.

Mae’r adroddiad yn nodi’r holl flociau o destun sy’n cyfateb. Mae angen i hyfforddwyr a’u myfyrwyr bennu a yw’r testun sy’n cyfateb wedi ei gyfeirio’n briodol. Mae archwilio pob cyfuniad yn atal gwallau canfod oherwydd gwahaniaethau mewn safonau dyfynnu.

Mae’r Originality Report yn arddangos y rhestr o ffynonellau posibl, ac mae pob ffynhonnell wedi ei hamlygu mewn lliw gwahanol. Gall yr adroddiad arddangos hyd at 30 o liwiau i gynrychioli 30 ffynhonnell wahanol.

Mae gwybodaeth Adroddiad Gwreiddioldeb yn addasu i’r sgrîn mae’n ymddangos arni, fel iPad® neu iFfôn®.


Cyrchu’r Adroddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r help "Ultra" ar gyfer Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign.

Pan fydd adroddiad SafeAssign wedi gorffen prosesu, gallwch fynd i mewn iddo ar y dudalen Aseinio Gradd. Ewch i mewn i’r dudalen Aseinio Gradd o’r Ganolfan Raddio neu’r dudalen Graddio Anghenion.

Yn y Ganolfan Raddio, lleolwch yr aseiniad yr ydych wedi galluogi’r opsiynau SafeAssign ar ei gyfer. Pan fydd myfyrwyr wedi gwneud eu cyflwyniadau, fe welwch yr eicon graddio anghenion. Ewch i mewn i ddewislen y gell a dewiswch yr ymgais.

Ar y dudalen Aseinio Gradd, mae adran SafeAssign yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Wrth i’r adroddiad brosesu, bydd y datganiad canlynol yn ymddangos: Adroddiad ar y gweill...

Pan mae'r adroddiad yn barod i'w weld, bydd canran yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Chwyddwch y ddolen SafeAssign a dewiswch Gweld Adroddiad Gwreiddioldeb i weld y canlyniadau mewn ffenestr newydd.


Gosodiad Adroddiad

Caiff Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign ei rannu'n dair adran:

 • Gwybodaeth yr adroddiad
 • Dyfyniadau
 • Testun llawysgrif

Os ydych chi angen mwy o le i weld testun y papur, gallwch grebachu’r panel dde gyda’r saeth sy’n pwyntio i’r dde. Mae’r lliwiau amlygu yn dal i’w gweld yn y wedd wedi crebachu.

Gwybodaeth yr adroddiad

Mae gwybodaeth yr adroddiad yn ymddangos ym mhanel dde yr adroddiad. Pan fyddwch yn lleihau lled yr ardal wylio, mae’r wybodaeth hon yn ymddangos ar y brig. Gallwch weld data ynglŷn â’r papur, megis canran y testun sy’n cyfateb, cyfrif geiriau, a phryd y’i cyflwynwyd. Os ydych chi wedi cynnwys nifer o atodiadau, maent yn ymddangos gyda gwybodaeth yr adroddiad. Mae gennych hefyd ddewis i weld fersiwn y gellir ei hargraffu. Y fersiwn argraffadwy hon yw’r wedd fwyaf effeithiol o’r adroddiad ar gyfer defnyddwyr sy’n dibynnu ar dechnoleg gynorthwyol i gael mynediad at Blackboard Learn. Ar frig y dudalen, dewiswch Argraffu i weld y fersiwn y mae modd ei argraffu. Llwythwch y PDF i lawr i’w e-bostio i eraill.

Dyfyniadau

Mae'r ffynonellau sy'n cynnwys testun sy'n cyd-fynd â thestun y papur a gyflwynwyd wedi'u rhestru ym mhanel de'r adroddiad. Os yw papur myfyriwr arall yn cael ei restru fel dyfyniad, mae’r cyflwyniad yn gysylltiedig â sefydliad arall ac efallai na allwch ei weld oherwydd deddfau preifatrwydd.

Testun llawysgrif

Mae’r papur a gyflwynwyd yn ymddangos ym mhanel chwith yr adroddiad. Nodir yr holl ddarnau o destun sy’n cyfateb. Mae gan bob ffynhonnell liw penodol i’r ffynhonnell hyd at 30 lliw unigryw ar gyfer 30 ffynhonnell wahanol. Mae testun sy’n cyfateb i ffynhonnell yn cael ei amlygu yn lliw’r ffynhonnell a’i nodi gyda rhif. Yn y panel de, gallwch ddewis Dangos/Cuddio Pob Amlygiad i droi amlygu ffynhonnell i ffwrdd ac ymlaen ar gyfer yr holl ffynonellau ar un adeg. Gallwch droi’r amlygu i ffwrdd ac ymlaen ar gyfer un dyfyniad yn unig. Dewiswch Tynnu neu Dangos Amlygu wrth ochr dyfyniad.

Dewiswch floc o destun sy’n cyfateb i arddangos gwybodaeth ynglŷn â’r ffynhonnell wreiddiol a’r tebygolrwydd fod y bloc neu’r frawddeg wedi cael eu copïo o’r ffynhonnell.


Atodiadau ac ymgeisiau lluosog

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ymgeisiau lluosog yn SafeAssign.

Mae SafeAssign yn cydnabod eich ceisiadau lluosog ar gyfer aseiniad unigol fel wedi cyflwyno gan yr un myfyriwr ar gyfer yr un aseiniad. Nid yw SafeAssign yn gwirio cynnwys eich ymgais cyfredol yn erbyn cynnwys o gyflwyniadau blaenorol.

Os ydych chi’n yn cynnwys mwy nag un atodiad gydag aseiniad, fe’i rhestrir yn yr adroddiad. Dewiswch ddolen enw ffeil i weld testun y ffeil yn y panel chwith ac edrychwch ar ei gyfrif geiriau yn y panel de.


Dehongli sgoriau SafeAssign

Mae sgorau cyfateb brawddegau yn cynrychioli’r tebygolrwydd canrannol y bydd gan ddwy frawddeg yr un ystyr. Mae’r nifer yn adlewyrchu’r cilydd i’r tebygolrwydd fod y ddwy frawddeg hyn yn debyg ar hap. Er enghraifft, mae sgôr o 90 y cant yn golygu fod yna debygolrwydd o 90 y cant fod y ddwy frawddeg yma'r un fath. Mae 10 y cant o debygolrwydd eu bod yn debyg ar hap ac nid oherwydd bod y papur a gyflwynwyd yn cynnwys deunydd o’r ffynhonnell bresennol, boed wedi ei briodoli yn gywir neu beidio.

Mae’r sgôr SafeAssign cyffredinol yn dynodi’r tebygolrwydd fod y papur a gyflwynwyd yn cynnwys cyfatebiadau i’r ffynhonnell bresennol. Mae’r sgôr hwn yn ddangosydd rhybudd yn unig. Adolygwch bapurau i weld a yw’r cyfatebiadau wedi eu priodoli’n gywir.

 • Sgoriau is na 15 y cant: Mae’r papurau hyn fel arfer yn cynnwys rhai dyfyniadau neu frawddegau cyffredin neu ddarnau o destun sy’n cyd-fynd â dogfennau eraill. Yn nodweddiadol, nid oes gofyn am ddadansoddi pellach ar y papurau hyn gan nad oes unrhyw dystiolaeth o lên-ladrad
 • Sgoriau rhwng 15 y cant a 40 y cant: Mae’r papurau hyn yn cynnwys deunydd a ddyfynnwyd neu wedi ei aralleirio sylweddol neu’n cynnwys llên-ladrad. Adolygwch y papurau hyn i bennu a yw’r testun cyfatebol wedi ei gyfeirio’n gywir.
 • Sgoriau yn uwch na 40 y cant: Ceir tebygolrwydd cryf iawn fod testun yn y papurau hyn wedi eu copïo o ffynonellau eraill. Mae’r papurau hyn yn cynnwys testun wedi ei ddyfynnu neu aralleirio gormodol, ac mae angen eu hadolygu ar gyfer llên-ladrad.

ULTRA: Gweld yr adroddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r help "Gwreiddiol" ar gyfer Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign.

Edrychwch ar Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign i sicrhau bod myfyrwyr yn cydnabod eu ffynonellau yn gywir.

Mae SafeAssign yn cynhyrchu Adroddiad Gwreiddioldeb yn fuan ar ôl i fyfyriwr gyflwyno eu cais, hyd yn oed cyn i chi bostio graddau. Mae'r Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign yn ymddangos wrth ymyl y cyflwyniad er mwyn i chi allu gweld y dadansoddiad mewn cyd-destun. Dyma ragolwg o ganlyniadau'r adroddiad ac mae'n cynnwys tair adran: Risg Gyffredinol, Cydweddu Testun Cyffredinol, ac Originality Reports .

 • Mae Risg Gyffredinol yn dangos a yw'r cais yn risg isel, canolig neu uchel ar gyfer llên-ladrad. Mae lefel y risg yn cael ei phennu ar yr ystod cyfateb testun ar gyfartaledd mae’r ymgais yn syrthio ynddi.

  Mwy ar ddehongli sgoriau SafeAssign

 • Mae Cyfateb Testun Cyffredinol yn dangos y gyfatebiaeth testun ar gyfartaledd ac uchaf ar gyfer darnau’r ymgais, gan gynnwys atodiadau ffeil. Am blymio i mewn? Dewiswch unrhyw un o’r eitemau yn yr adran Originality Reports i weld yr adroddiadau llawn.
 • Mae Originality Reports yn dangos canran y testun cyfatebol posibl ar gyfer pob darn o’ch cyflwyniad, gan gynnwys cwestiynau ac atodiadau. Dewiswch unrhyw un o’r cofnodion yn y rhestr i weld y canlyniadau mewn ffenestr newydd.

ULTRA: Gosodiad yr adroddiad

Mae Adroddiadau Gwreiddioldeb ar gyfer cyflwyniadau yn y Wedd Cwrs Ultra yn ymddangos yr un peth â rheiny yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Gosodiad yr Adroddiad Gwreiddioldeb


ULTRA: Atodiadau ac ymgeisiau lluosog

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ymgeisiau lluosog yn SafeAssign.

Mae SafeAssign yn cydnabod ymgeisiadau lluosog ar gyfer aseiniad unigol fel y’u cyflwynwyd gan yr un myfyriwr ar gyfer yr un aseiniad. Nid yw Safe Assign yn gwirio cynnwys yr ymgais bresennol yn erbyn cynnwys o gyflwyniadau blaenorol. Gallwch weld pob Adroddiad Gwreiddioldeb wrth ochr yr ymgais gyfatebol.

O yw myfyriwr yn cynnwys mwy nag un atodiad gydag aseiniad, fe’u rhestrir yn adran Adroddiad Gwreiddioldeb y panel SafeAssign. Dewiswch ddolen enw ffeil i weld testun y ffeil mewn ffenestr newydd, ynghyd â dadansoddi cyfateb testun manwl.


ULTRA: Dehongli sgorau SafeAssign

Mae sgoriau SafeAssign ar gyfer cyflwyniadau yn y Wedd Cwrs Ultra yn defnyddio’r un ystodau a diffiniadau â’r rheiny yn y Wedd Cwrs Wreiddiol.

Dehonglwch sgoriau SafeAssign