Je kunt een nieuwe cursus maken in Blackboard Learn door alleen een ID en naam op te geven voor de cursus. Cursussen hebben echter diverse andere instellingen, bijvoorbeeld om de gasttoegang en inschrijving te regelen, maar ook menunamen, knopstijlen en andere onderdelen. Wanneer u een nieuwe cursus maakt, gebruikt Blackboard Learn standaardwaarden voor instellingen die u niet opgeeft.

U kunt de standaardinstellingen voor cursussen op elk moment wijzigen. De gewijzigde instellingen gelden alleen voor de cursussen die na de wijziging worden gemaakt. De instellingen van bestaande cursussen worden niet bijgewerkt wanneer de standaardinstellingen worden gewijzigd.

Als de cursusinstellingen van een bepaalde cursus worden gewijzigd, worden deze instellingen gebruikt in plaats van de standaardinstellingen voor die cursus.


Standaardwaarden opgeven voor beschikbaarheid, inschrijving, duur en koppelingen naar cursusbestanden

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Standaardcursuseigenschappen.
 3. Definieer standaardinstellingen op de pagina Standaardcursuseigenschappen. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
Standaardinstellingen voor cursusontwerp
Veld Beschrijving
Standaardinstellingen
Standaard beschikbaar Selecteer Ja om de cursus beschikbaar te stellen. Selecteer Nee om de cursus niet beschikbaar te maken. Niet-beschikbare cursussen zijn niet zichtbaar voor gebruikers en zijn dus niet toegankelijk of beschikbaar voor zelfinschrijving.
Standaard gasten toestaan Als niet-geverifieerde gebruikers zich mogen inschrijven voor de cursus, selecteer je Ja. Instellingen binnen de cursus kunnen van invloed zijn op de inhoud en tools die beschikbaar zijn voor gasten.

Als je wilt voorkomen dat niet-geverifieerde gebruikers zich inschrijven voor de cursus, selecteer je Nee.
Standaard waarnemers toestaan Als waarnemers gebruikers mogen volgen in de cursus, selecteert u Ja.

Als je wilt voorkomen dat waarnemers gebruikers volgen in deze cursus, selecteer je Nee. Deze waarde wordt tijdens de installatie van Blackboard Learn op Nee ingesteld.
Standaardinschrijvingsopties Selecteer Via cursusleider/systeembeheerder als een cursusleider of beheerder alle inschrijvingen moet verwerken. Schakel het selectievakje Studenten toestaan om inschrijvingsaanvragen per e-mail naar de cursusleider te verzenden in als studenten aanvragen voor inschrijving per mail mogen versturen. Schakel dit selectievakje uit om deze manier van inschrijven niet beschikbaar te maken.

In de cursuscatalogus wordt naast de cursus een koppeling weergegeven die kan worden gebruikt om een inschrijvingsaanvraag via e-mail naar een cursusleider te verzenden.

Zelfinschrijving: Selecteer deze optie als gebruikers zichzelf mogen inschrijven voor de cursus. In de cursuscatalogus wordt naast de cursus een inschrijvingsfunctie weergegeven.

Als u zelfinschrijving wilt beperken tot een bepaalde periode, schakelt u de selectievakjes Begindatum en Einddatum in en geeft u aan wanneer gebruikers zich kunnen inschrijven voor de cursus.

Om de inschrijving te beperken tot gebruikers met een toegangscode, schakelt u het selectievakje Toegangscode vereisen voor inschrijving in. Typ vervolgens de tekst voor de toegangscode.

Standaardduur Definieer de periode waarin de cursus beschikbaar is. Beschikbare cursussen zijn toegankelijk voor studenten om inhoud te bekijken of te gebruiken, en om zich in te schrijven voor de cursus, als zelfinschrijving is toegestaan.

Selecteer Doorgaand om de cursus altijd beschikbaar te stellen, dus zonder datumbeperkingen.

Klik op Datums selecteren en typ de waarden voor Begindatum en Einddatum als u de cursusbeschikbaarheid wilt beperken.

Als u de beschikbaarheid van de cursus wilt beperken tot een bepaald aantal dagen na de inschrijvingsdatum van een student, selecteert u Dagen vanaf datum van inschrijving en voert u het aantal dagen in.

Cursusbestanden

Je instelling bepaalt de standaardselectie voor koppelingen naar cursusbestanden. Deze instelling is alleen van toepassing op de pagina's voor het kopiëren, exporteren en archiveren van cursussen voor instellingen met toegang tot inhoudsbeheer. Er bestaat wel een derde optie, maar alleen kopie heeft de drie opties terwijl export en archief er twee hebben. Als u de tweede of derde optie kiest als standaard, wordt de tweede keuze voor export en archief standaard geselecteerd. Raadpleeg Cursussen exporteren, archiveren en herstellen en Cursussen kopiëren om voorbeelden van de selecties weer te geven.

U hebt drie opties voor de Standaardmap cursusbestanden.

 • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
 • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
 • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.

De nieuwe optie is toegevoegd aan de cursuskopiefunctie voor cursusbestanden. Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud.

Opties voor koppelingen naar cursusbestanden
Optie koppelingen kopiëren Standaard kopiëren Standaard exporteren Standaard archiveren
Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren Kopieer alleen koppelingen naar de bestanden standaardmap cursus Kopieer alleen koppelingen naar de bestanden standaardmap cursus
Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op in de standaardmap cursus. Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op in de standaardmap cursus.
Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus) Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus) Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op in de standaardmap cursus. Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op in de standaardmap cursus.

Standaardcursusmenu's instellen

Het standaardcursusmenu bepaalt welke cursusgebieden standaard worden opgenomen in een nieuwe cursus.

Alle tools en inhoudsgebieden in het standaardcursusmenu moeten unieke namen hebben. U kunt bijvoorbeeld twee koppelingen maken naar de tool blogs, maar elke koppeling moet dan wel een eigen naam hebben in het menu. Dit geldt alleen voor het standaardcursusmenu, niet voor cursusmenu's van individuele cursussen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Definieer op de pagina Cursusmenu en -structuren menu-items, namen en de volgorde van het menu.
  • Selecteer de functie Toevoegen (+) om inhoudsgebieden, pagina's, koppelingen en scheidingslijnen toe te voegen. U kunt een item beschikbaar maken aan ingeschreven gebruikers door het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in te schakelen. Trek de beschikbaarheid van het item in door het selectievakje uit te schakelen.
  • Open het menu van het menu-item om de naam van het item te wijzigen of het item te verbergen of te verwijderen. Bij bepaalde typen inhoud kunt u ook toegang door gasten of waarnemers weigeren. Als deze toegang al is geweigerd, kun je het menu gebruiken om de toegang desgewenst toe te staan.
  • Selecteer en sleep de sorteerknop van het item om het item hoger of lager in de lijst te zetten.

Standaardcursustools instellen

U kunt instellen welke cursustools standaard worden opgenomen in nieuwe cursussen. Bovendien kunt u bepalen of tools al dan niet beschikbaar zijn voor gasten en waarnemers.

 • Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 • Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursustools.
 • Wijs eventueel naar Filteren op en selecteer een van de volgende filters om een subset met tools weer te geven:
  • Alle tools: tools van Blackboard Learn weergeven, evenals tools die via een Building Block in het systeem zijn geïntegreerd.
  • Beschikbare tools: tools die ingesteld zijn opStandaard Aan in de kolomStandaardbeschikbaarheid.
  • Tools voor gastgebruikers: Geeft tools weer die u beschikbaar kunt maken voor gasten.
  • Waarnemertools: Geeft tool weer die u beschikbaar kunt maken voor waarnemers.
 • Als u een tool standaard beschikbaar wilt stellen, schakelt u het selectievakje in. Als je een tool standaard niet-beschikbaar wilt maken, schakel je het selectievakje uit.
  Als u de tool Mededelingen niet beschikbaar stelt, blijven mededelingen die cursusleiders op een eerder moment hebben gemaakt, zichtbaar in hun cursussen. Cursusleiders kunnen deze mededelingen echter niet verwijderen, omdat deze tool niet langer beschikbaar is.
 • Als gasten toegang mogen hebben tot tools, schakelt u het selectievakje Gast toestaan in.
 • Als waarnemers toegang mogen hebben tot tools, schakel je het selectievakje Waarnemer toestaan in.
  Tools met een cirkel en een diagonale lijn erdoor kunnen niet beschikbaar worden gesteld aan gasten of waarnemers.
 • Selecteer Verzenden.

Standaardafbeeldingen instellen

U kunt drie standaardafbeeldingen instellen die worden weergegeven op standaardlocaties in cursussen. Ook zonder deze afbeeldingen worden cursussen goed weergegeven. Als u geen standaardafbeeldingen instelt en een nieuwe cursus geen afbeeldingen bevat, worden de gebieden voor afbeeldingen genegeerd en worden alleen de cursusgebieden weergegeven.

Afbeeldingen moeten GIF-, JPG/JPEG- of PNG-bestanden zijn.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusafbeeldingen. Voer voor elke afbeelding de volgende stappen uit.
 3. Geef in het vak Banner-URL de koppeling op waarnaar de afbeelding verwijst. Wanneer gebruikers de afbeelding selecteren, gaan ze naar deze URL. Voer de volledige URL in, dus inclusief http-protocol. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
 4. Typ in het vak Naam van koppeling een beschrijving van de koppeling. Deze beschrijving verschijnt wanneer gebruikers met de muis over de afbeelding bewegen.
 5. Selecteer Bladeren in mijn computer om de afbeelding te uploaden.
 6. Selecteer Verzenden.

Het standaardthema voor pictogrammen instellen

Pictogramthema's bestaan uit sets met pictogrammen die een visuele identificatie vormen van mappen,documenten en andere items in Blackboard Learn. Dankzij de pictogrammen kunnen gebruikers gemakkelijk door Blackboard Learn navigeren en belangrijke informatie snel vinden.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. On the Course Settings page, select Icon Themes.
 3. Selecteer het gewenste thema. Selecteer het plusteken (+) om de pictogrammen van een thema te bekijken.
 4. Selecteer Verzenden.

Standaardinhoudsgebieden toevoegen

Inhoudsgebieden zijn onderdelen van een cursus die via het cursusmenu toegankelijk zijn voor gebruikers. Als u een standaardinhoudsgebied toevoegt, wordt er een leeg inhoudsgebied gemaakt met een bijbehorend item in het cursusmenu. Het gebied bevat geen inhoud of cursusmateriaal.

 • Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 • Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 • Wijs op de pagina Cursusmenu en -structuren de functie Toevoegen ( + ) aan en selecteer Inhoudsgebied maken.
 • Typ een waarde voor Naam.
 • Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in om het nieuwe gebied beschikbaar te maken voor gebruikers wanneer een cursus wordt gemaakt.
 • Selecteer Verzenden.

Koppelingen voor standaardtools toevoegen

Toolkoppelingen bieden rechtstreeks toegang tot een tool via het cursusmenu.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Wijs op de pagina Cursusmenu en -structuren de functie Toevoegen ( + ) aan en selecteer Toolkoppeling maken.
 4. Typ een waarde voor Naam.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type het type tool waarvoor u een koppeling wilt toevoegen.
 6. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in om de nieuwe koppeling beschikbaar te maken voor gebruikers wanneer een cursus wordt gemaakt.
 7. Selecteer Verzenden.

Gebruik de pagina Cursustools om standaardwaarden in te stellen voor de toegang van gasten of waarnemers tot cursustools. Raadpleeg het gedeelte Standaardcursustools instellen hierboven voor meer informatie.


Standaardwebkoppelingen toevoegen

Webkoppelingen verwijzen naar bestemmingen buiten Blackboard Learn.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Wijs op de pagina Cursusmenu en -structuren de functie Toevoegen ( + ) aan en selecteer Webkoppeling maken.
 4. Typ een waarde voor Naam.
 5. Typ de URL. Voer de volledige URL in, dus inclusief http-protocol. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
 6. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in om de nieuwe koppeling beschikbaar te maken voor gebruikers wanneer een cursus wordt gemaakt.
 7. Selecteer Verzenden.

gasten en waarnemers hebben toegang tot alle webkoppelingen die in het cursusmenu worden weergegeven.


De standaardlimiet voor een cursus instellen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer Standaardlimiet cursusomvang op de pagina Cursusinstellingen.
 3. Selecteer Maximale schijfgrootte van cursus op de pagina Cursus max. grootte.
  • Onbeperkt
  • Beperkt:Typ een waarde in het vak MB.
 4. Als de schijfgrootte voor de cursus beperkt is, kun je overwegen de optie Quotummeldingen verzenden in te schakelen, zodat cursusleiders een melding ontvangen als het quotum wordt overschreden. Als u hiervoor kiest, stel dan de overschrijding in MB in waarbij de melding moet worden verzonden.
 5. Selecteer een optie voor Maximale pakketgrootte van cursus.
  • Onbeperkt
  • Beperkt:Typ een waarde in het vak MB.
 6. Selecteer Verzenden.

Meer informatie over het instellen van individuele cursusquota


Standaardmeldingen instellen

Meldingen van Blackboard Learn kunnen worden bezorgd via internet, e-mail en mobiele apparaten.

U kunt de methode instellen die standaard moet worden gebruikt voor alle soorten meldingen, maar u kunt ook per type melding een andere methode kiezen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat geen enkele melding (dus van geen enkel type) mag worden verstuurd naar mobiele apparaten. Een andere manier is om bepaalde soorten meldingen, zoals details van regels van Retention Center en Opdracht had al moeten zijn ingeleverd, alleen te laten versturen naar mobiele apparaten.

U kunt ook aangeven of gebruikers voor alle of bepaalde soorten meldingen hun voorkeuren voor het ontvangen van meldingen mogen aanpassen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Standaardinstellingen voor meldingen.
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Instellingen bulk-mededelingen standaardvoorkeuren voor Overzicht, E-mail en Mobiel. Deze instelling geldt voor alle soorten meldingen.
  • Standaard aan en Standaard uit: kies een van deze opties om de standaardbezorgmethode op Aan of Uit te zetten. Gebruikers kunnen hun eigen distributievoorkeuren instellen.
  • Altijd AAN en Altijd UIT: kies een van deze opties om de standaardbezorgmethode op AAN of UIT te zetten voor alle gebruikers. Gebruikers kunnen dan niet hun eigen distributievoorkeuren instellen. Als u een van deze opties selecteert, worden de distributievoorkeuren van gebruikers genegeerd. Als de distributiemethode bijvoorbeeld was ingesteld op Standaard aan, is het mogelijk dat sommige gebruikers dit hebben gewijzigd in Uit. Wanneer u de standaardinstelling voor meldingen wijzigt van Standaard aan in Altijd aan, wordt de distributiemethode voor alle gebruikers op Aan gezet.
  • Gebruik individuele instellingen: selecteer deze optie om voor elk type melding afzonderlijke bezorgmethoden in te stellen.
 4. Gebruik bij Instellingen de vervolgkeuzelijsten Overzicht, E-mail en Mobiel om standaardvoorkeuren te selecteren voor elk type melding. De bulk-instelling voor de bezorgmethode wordt dan automatisch gewijzigd in Gebruik individuele instellingen.
 5. Je kunt een type melding desgewenst uitschakelen door het selectievakje in de kolom Aan/uit uit te schakelen.
 6. Selecteer Verzenden.

Standaardbeschikbaarheid van de geschiedenis van Grade Center instellen

Deze optie is verwijderd in Blackboard Learn 9.1 Q2 2016 en is niet beschikbaar in latere versies.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Instellingen voor beveiliging toekenning cijfers.
 3. Selecteer op de pagina Instellingen voor beveiliging toekenning cijfers de optie Ja voorCijfergeschiedenis inschakelen om overal binnen Blackboard Learn de cijfergeschiedenis te gebruiken (dit wordt aanbevolen). Selecteer Nee om de cijfergeschiedenis overal in Blackboard Learn te verwijderen. Als je Nee selecteert, kun je de andere rijen overslaan en Verzenden selecteren.
 4. Selecteer Ja bij Cursusleiders toestaan de cijfergeschiedenis in of uit te schakelen als cursusleiders per cursus mogen aangeven of ze al dan niet een cijfergeschiedenis willen bijhouden. Selecteer Nee om de instelling van Cijfergeschiedenis inschakelen te gebruiken voor alle cursussen (aanbevolen).
 5. Selecteer Ja bij Cursusleiders mogen cijfergeschiedenis wissen als cursusleiders gegevens mogen wissen uit de cijfergeschiedenis van een cursus zonder de functie zelf uit te schakelen. Selecteer Nee als cursusleiders geen gegevens uit de cijfergeschiedenis mogen wissen (aanbevolen).
  Als het binnen de instelling bijvoorbeeld vereist is dat zeer belangrijke opdrachten anoniem worden beoordeeld, moet je de optie Nee selecteren zodat uit de cijfergeschiedenis kan worden afgelezen dat een opdracht inderdaad anoniem is beoordeeld.
 6. Selecteer Verzenden.

Standaardinstellingen opgeven voor weergegeven waarden en berekeningen in cijfertoekenningsschema's

Een cijfertoekenningsschema wordt gebruikt om globale numerieke scores, zoals 88 punten van de 100, om te rekenen in specifieke cijfers, zoals B+ of Voldoende. Wanneer studenten hun cijfers bekijken, zien ze het cijfer dat overeenkomt met de behaalde numerieke score.

Door middel van cijfertoekenningsschema's kan Blackboard Learn diverse soorten cijfers ondersteunen, zoals:

 • Letterbeoordelingen zoals A, B, C, D en F
 • Binaire resultaten, zoals Voldoende/Onvoldoende of Vooruitgang/Geen vooruitgang
 • Tekst, zoals Uitstekend, Goed, Slecht

U kunt een onbeperkt aantal cijfertoekenningsschema's maken voor gebruik door cursusleiders in cursussen. Cursusleiders kunnen een schema selecteren dat ze standaard willen gebruiken en vervolgens per cursus de weergegeven waarden en berekeningen aanpassen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Standaardcijfertoekenningsschema's.
 3. Ga op de pagina Standaard-cijfertoekenningsschema naar Schemagegevens en typ een naam voor dit schema. Cursusleiders kunnen deze naam wijzigen in een cursus. Wijzigingen die cursusleiders aanbrengen in de instellingen van een cijfertoekenningsschema voor een cursus gelden alleen voor die cursus. Cursusleiders kunnen het standaardschema ook als uitgangspunt nemen voor het samenstellen van nieuwe schema's voor een cursus.
 4. Geef bij Schematoewijzing een percentage voor het scorebereik op in de kolom Cijfers met score tussen column en de weergegeven waarden voor het bijbehorende cijfer in de kolom Zijn gelijk aan. Typ bijvoorbeeld 90 in het vak Cijfers met score tussen en A in het vak Zijn gelijk aan. Als studenten nu een score halen tussen 90% en 100%, wordt hun cijfer weergegeven als een A.
  De hoogste score in het bereik wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een waarde opgeeft voor de laagste score. Als u bijvoorbeeld 90 typt in een vak Cijfers met score tussen, wordt de waarde voor En minder dan in de rij eronder gewijzigd in 90.
  De waarden in de kolom Cijfers handmatig ingevoerd als worden automatisch bijgewerkt wanneer je een waarde invoert voor Zijn gelijk aan.
  U kunt rijen toevoegen of verwijderen om het gewenste aantal cijferbereiken te definiëren. Als je een rij wilt toevoegen, selecteer je de pijlknop in de kolom Rijen invoegen. Om een rij te verwijderen, selecteer je de koppeling Rij verwijderen.
 5. Typ in de kolom Berekenen als het percentage dat moet worden gebruikt in berekeningen van cijfers wanneer cursusleiders handmatig cijfers invoeren. Als een scorebereik van 87% tot 90% bijvoorbeeld overeenkomt met een B+, en een handmatig ingevoerde B+ overeenkomt met 88,5%, gebruikt Blackboard Learn het percentage 88,5% om cijfergemiddelden te berekenen, zelfs als de globale score van de student 87% is.
 6. Selecteer Verzenden.

Meer informatie over hoe Blackboard Learn decimalen berekent en weergeeft in cijfers