Yhdysvaltain National Center for Educational Restructuring and Inclusion (NCERI) määrittää inklusiivisuuden seuraavasti:

Kaikille oppilaille, myös merkittävistä vammoista kärsiville oppilaille ja erityisoppilaille, on tarjottava tasavertaiset mahdollisuudet saada tehokkaita koulutuspalveluita tarvittavilla lisäavusteilla ja tukipalveluilla lähiopetuksena soveltuvissa ikäryhmissä, jotta oppilaat voivat valmistautua tuottavaan elämään täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä.

Monet nykyajan opetusryhmistä ovat integroituja – sekä lähiopetuksessa että digitaalisessa opetuksessa. Oppilaat, joilla on erityistarpeita, huomioidaan yleisopetuksen menetelmissä ja he ovat fyysisesti samassa tilassa, mutta heidän odotetaan tekevän täysin samat työt täysin samalla tavalla.

Inklusiivisen opetuksen tarjoaminen ei tarkoita sitä, että kaikki oppilaat ovat samassa tilassa ja tekevät samoja asioita samoin tavoin. Se tarkoittaa sitä, että kaikille oppilaille tarjotaan mahdollisuus saavuttaa samat tavoitteet, vaikka menetelmät niiden saavuttamiseen olisivatkin erilaisia. Inklusiivisessa opetuksessa keskiössä on oppimistavoite, ei toiminta, jolla sitä mitataan. Inklusiivinen opetus tarkoittaa sitä, että kaikki oppilaat saavuttavat samat oppimistavoitteet arvioinneilla, jotka on luotu yksittäisten oppilaiden tarpeisiin.

Esimerkki: Integroidulla kirjoituskurssilla oppilaita pyydetään etsimään heille itselleen tärkeä kuva ja kertomaan muille siitä. Näkövammainen voi pyytää jotain muuta valitsemaan kuvan ja kertomaan siitä hänelle. Tällä tavoin hänkin voi suorittaa tehtävän. Inklusiivisella kirjoituskurssilla tällaisessa tehtävässä oppilaita pyydetään etsimään mitä tahansa itselleen tärkeää ja kertomaan muille siitä. Tällä tavoin näkövammainen voi paitsi suorittaa tehtävän, myös saavuttaa tavoitteen eli kertoa jotain itselleen merkityksellistä muille kurssilaisille.

Inklusiivisesta opetuksesta on hyötyä kaikille oppilaille, aivan kuten opetuksen esteettömyydestäkin. Erityisoppilaat ovat kuitenkin sosiaalisempia ja osallistuvat paremmin inklusiivisessa opetuksessa. He – aivan kuten normaalisti kehittyvät toverinsa – hyötyvät yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja myönteisestä ilmapiiristä, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä.


Erityistarpeiden ymmärtäminen

Inklusiivisen opetuksen tarjoamisen perustan luo se, että ymmärrät oppilaidesi mahdolliset erityistarpeet.

Näkövammainen:

 • Hänellä voi olla vaikeuksia nähdä joitain värejä.
 • Hänellä voi olla huono näkö, minkä vuoksi hän käyttää erilaisia apuvälineitä (silmälasit, suurennuslasi ja muut vastaavat).
 • Hän voi olla täysin sokea, jolloin hän tarvitsee näytönlukijan digitaalisen sisällön hyödyntämiseksi.

Kuulovammainen:

 • Hänellä voi olla heikko kuulo, minkä vuoksi hän käyttää erilaisia apuvälineitä (kuulokoje, sisäkorvaistute ja muuta vastaavat).
 • Hän voi olla täysin kuuro, jolloin hän käyttää viittomakieltä tai äänisisällön tekstimuotoisia vaihtoehtoja.

Fyysiset vammat:

 • Hänen lihas- tai hienomotoriset   taitonsa eivät ehkä riitä tekniikan käyttämiseen.
 • Hän tarvitsee ehkä apuvälineitä tai -laitteita digitaalisen sisällön käyttöön.

Oppimishäiriöt ja kognitiiviset häiriöt:

 • Hänellä voi olla vaikeuksia vastaanottaa ja käsitellä tietoa.
 • Hänen keskittymisensä saattaa herpaantua helposti ja hänellä saattaa olla muistiongelmia.
 • Hän ehkä tarvitsee apuvälineitä lukemiseen ja ymmärtämiseen.

Inklusiivisen opetuksen tarjoaminen

Monet opettajat ovat sitä mieltä, että heillä ei ole osaamista, tietoa, taitoa tai aikaa tarjota inklusiivista opetusta. Olemme luoneet nämä ohjeet, joiden avulla voit aloittaa inklusiivisen opetuksen tarjoamisen.

Kun haluat tarjota aidosti inklusiivista opetusta, sinun täytyy huomioida kolme pääseikkaa.

 1. Sinun täytyy huomioida kehittämäsi pedagogiikka.
 2. Sinun täytyy huomioida luomasi tai tarjoamasi sisältö.
 3. Sinun täytyy huomioida opetuksessa käyttämäsi työkalut ja tekniikat.

Vaihe yksi: inklusiivinen pedagogiikka

Inklusiivisuuden huomioiminen pedagogiikassa saattaa tarkoittaa sitä, että sinun täytyy uudistaa täysin ajatusmallisi siitä, miten oppimista tapahtuu ja miten tarjoat oppilaille keinoja menestyä. Käy läpi opetussuunnitelmasi ja etsi tapoja, joilla voit varmistaa alla lueteltujen parhaiden käytäntöjen toteutumisen kurssillasi.

 • Kurssille on luotu opetussuunnitelma, jota kaikki opiskelijat voivat helposti käyttää ja noudattaa.
 • Kurssin tavoitteet ja oppimistavoitteet on määritetty selkeästi joko opetussuunnitelmassa tai varsinaisissa kurssiyksiköissä.
 • Olet käyttänyt tarpeeksi aikaa luodaksesi tarvittavat eriytystehtävät soveltuviin vaiheisiin. Tarjoat opiskelijoille vaihtoehtoja siihen, miten he voivat parhaiten osoittaa osaamisensa ja oppimansa. Tämä osallistaa oppilaita ja takaa sen, että opetus soveltuu kaikille oppimistyyleille ja kaikkiin oppimistarpeisiin ilman monimutkaisia erityisjärjestelyitä.
 • Olet luonut mahdollisuuksia yhteistoiminnalliseen oppimiseen läpi kurssin.
 • Annat tarkat ohjeet kaikille yksiköille, arvioinneille ja tehtäville. On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan.
 • Noudatat esteettömän oppimisen periaatteita koko kurssilla.

Vaihe kaksi: inklusiivinen sisältö

Inklusiivinen ajattelutapa edellyttää sitä, että käyt sisältösi läpi uudelleen ja varmistat, että kuka tahansa voi käyttää sitä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jätät käyttämättä sellaisen sisällön, joka ei täytä vaatimuksia. Arvioi kaikkea kurssisi sisältöä seuraavassa lueteltujen elementtien kannalta.

Vaihe kolme: inklusiiviset työkalut ja tekniikat

Inklusiivinen ajattelutapa tarkoittaa sitä, että ymmärrät, miten ihmisten täytyy käyttää erilaisia kurssilla käytettäviä tekniikoita ja työkaluja, ja että teet tarvittavia muutoksia tai erityisjärjestelyitä, jotta käyttö on kaikille mahdollista. Kun valitset kurssilla käytettäviä työkaluja ja tekniikoita, mieti sitä, miten ne soveltuvat erityisoppilaille.

 • Onko sovelluksen väreillä riittävä kontrasti?
 • Suurentuuko koko sivu, ei pelkkä teksti?
 • Ovatko kaikki hallintatoiminnot käytettävissä pelkällä näppäimistöllä?
 • Siirtääkö lomakkeen ohjetekstin napsauttaminen kohdistimen oikeaan elementtiin?
 • Ovatko ääni-ilmoitukset ja visuaaliset ilmoitukset käytettävissä useammassa kuin yhdessä muodossa?
 • Onko sisältö selkeää myös silloin, jos selaimen tyylisivut ovat poissa käytöstä?
 • Edellyttääkö käyttö joitain lisäosia tai latauksia?

Inklusiivisen opetuksen yhteenveto

Inklusiivisen opetuksen tarjoaminen saattaa vaikuttaa edellyttävän paljon lisätyötä. Tärkeintä ei ole kuitenkaan aikaan saamasi lopputulos, vaan muutos ajattelutavassasi. Muista, että mitään yleispäteviä ratkaisuja ei ole olemassa. Inklusiivinen ajattelutapa tarkoittaa sitä, että tarjoat opiskelijoillesi edellytykset ja mahdollisuudet menestyä.

 1. Aloita oikealla tavalla jo seuraavan kurssisi yhteydessä. Inklusiivisen opetuksen toteutus on helpompaa, kun aloitat opetuksen toteutuksen inklusiivisesti heti alusta saakka sen sijaan, että yrittäisit korjata jo tehtyjä ratkaisuja.
 2. Etsi työtoveri, jolla on samanlaisia tavoitteita kuin sinulla ja joka opettaa samankaltaisia kursseja. Jakakaa aineistoja ja ideoita sekä tehkää yhteistyötä – näin edistytte paremmin yhdessä pienin askelein.
 3. Muista, että vääriä vastauksia ei ole olemassakaan. Voit käyttää mitä ikinä haluatkaan, kunhan vain teet suunnitelman ja osaat mukautua lennossa, jos jokin ei toimikaan.

Haluatko lisää? Katso tallenne Building Inclusive Classrooms -verkkoseminaarista (saatavilla vain englanniksi). Voit ladata myös inklusiivisen opetuksen Inclusive Classroom Checklist -tarkistuslistoja (saatavilla vain englanniksi).