Cofrestr y cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am y gofrestr.

Gallwch weld eich cofrestriad cwrs mewn ddwy ffordd:

O dudalen y Gofrestr, gallwch weld rhestr chwiliadwy o’r defnyddwyr a gofrestrwyd ar eich cwrs. Cyrchwch y gofrestr drwy’r dudalen Offer ar eich cwrs.

O’r dudalen Defnyddwyr, gallwch weld, chwilio a chofrestru defnyddwyr. Cyrchwch y dudalen Defnyddwyr ar y Panel Rheoli > Defnyddwyr a Grwpiau > Defnyddwyr.

Mwy ar ddod o hyd i ddefnyddwyr gyda chwilio

Mwy ynghylch cofrestru defnyddwyr

Mae’r dudalen Cofrestru a Defnyddwyr yn tynnu gwybodaeth o offeryn gwybodaeth bersonol y system. Gall myfyrwyr gyrchu eu gwybodaeth bersonol o banel Offer unrhyw dab neu o’r ddolen Gosodiadau yn y ddewislen wrth ymyl eu henwau yn y pennawd tudalen. Gall myfyrwyr ddewis pa wybodaeth sy’n ymddangos yn y Cyfeiriadur Defnyddwyr ac yng nghofrestr y cwrs.

Eich sefydliad sy’n rheoli os yw’r wybodaeth bersonol, y Cyfeiriadur Defnyddwyr a’r offer cofrestr ar gael.


ULTRA: Rhestr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y gofrestr.

Defnyddiwch y ddolen Cofrestr ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i weld rhestr eich dosbarth, cysylltu â’ch myfyrwyr a pharu wynebau ag enwau. Gallwch anfon negeseuon at unrhyw un sy'n gysylltiedig â'ch cwrs hefyd.

Gall defnyddwyruwchlwytho llun o’u hunain ar eu tudalennau Proffil. Os nad ydynt yn ychwanegu lluniau, mae silwét generig yn ymddangos yn y rhestr. Mae lluniau proffil defnyddwyr hefyd yn ymddangos yn y llyfr graddau, grwpiau, trafodaethau, sgyrsiau a negeseuon wrth ymyl eu gweithgarwch. Mae eich llun proffil hefyd yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Dewiswch enw i weld rhagor o wybodaeth. Mae pawb yn rheoli pwy all gael mynediad at y wybodaeth hon yn eu gosodiadau preifatrwydd proffil.

Newid eich gwedd. Gallwch ddewis gwedd grid neu wedd rhestr. Mae’r rhestr yn aros yn y wedd a ddewiswyd nes i chi ei newid, hyd yn oed os fyddwch yn allgofnodi.

  • CaiffGwedd Grid ei threfnu’n awtomatig ar sail rôl ac yna cyfenw. Mae rolau yn ymddangos yn y drefn hon: hyfforddwyr, cynorthwywyr addysgu, graddwyr, adeiladyddion cwrs a myfyrwyr. I drefnu’r rhestr â llaw, newidiwch i wedd rhestr.
  • Caiff y Gwedd Rhestr ei threfnu yn ôl cyfenw yn ddiofyn. Dewiswch y penawdau Enw neu Rôl i drefnu’r cynnwys.

Hidlo'ch gwedd. Gallwch weld y gofrestr fesul rôl, megis hyfforddwyr neu gyfadran gefnogi. Mae’r opsiynau hidlo’n seiliedig ar rolau eich cwrs. Gallwch hefyd hidlo yn ôl Myfyrwyr â chymwysiadau. Mae myfyrwyr gyda chymwysiadau'n ymddangos gydag eicon nesaf at eu henw.

Cysylltu drwy gardiau proffil. Dewiswch luniau proffil i weld cardiau proffil sylfaenol ac anfon negeseuon. Os oes gan ragor nag un myfyriwr yr un enw, trefnir yr enwau yn ôl rhif adnabod y myfyriwr. Mae'r cerdyn proffil yn dangos enwau defnyddwyr os yw’ch sefydliad wedi'u caniatáu.

Rheoli defnyddwyr. Gyda’r caniatadau priodol, gallwch berfformio ambell swyddogaeth rheoli defnyddwyr o’r gofrestr. Pwyntiwch at unigolyn i ddatgelu’r eicon Mwy o opsiynau i gyrchu’r ddewislen a newid rolau defnyddwyr, gwrthod mynediad, ychwanegu cymhwysiad, neu dynnu unigolyn o’ch cwrs. Mae pobl rydych yn gwrthod mynediad iddynt yn ymddangos gyda llun proffil llwyd gyda chroeslinell. I gofrestru pobl o'r rhestr, dewiswch yr eicon Cofrestru Pobl ar frig y dudalen.

Chwiliwch y rhestr. Yn y wedd grid neu'r wedd rhestr, dewiswch yr eicon Chwilio'r Rhestr. Yn y blwch chwilio, teipiwch enw, enw defnyddiwr, neu o leiaf dwy lythyren i ddatgelu cyfatebiaethau. Mae unrhyw hidlyddion a ddewiswyd yn flaenorol yn cael eu clirio pan berfformiwch chwiliad newydd.


ULTRA: Anfon negeseuon o'r gofrestr.

O’r rhestr, gallwch anfon neges at unrhyw un sy’n ymwneud â’ch cwrs.

Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil. Dewiswch yr eicon amlen i agor y panel neges Newydd. Gallwch ychwanegu rhagor o dderbynyddion i'r neges yn ôl yr angen.

Mae negeseuon a anfonwch o’r rhestr hefyd yn ymddangos ar y dudalen Negeseuon.

Gallwch anfon copi e-bost o neges cwrs. Efallai bydd myfyrwyr yn gweld, darllen a gweithredu ar gyhoeddiadau pwysig a negeseuon cwrs pan dderbyniant gopi yn eu mewnflychau. Bydd copïau e-bost yn cael eu danfon dim ond os oes gan dderbynyddion gyfeiriad e-bost dilys yn eu proffil ar Blackboard Learn. Pan ddewiswch yr opsiwn hwn, mae holl dderbynwyr y neges yn derbyn copi e-bost.

Bydd derbynyddion yn gallu gweld eich neges yn eu mewnflwch, ond ni fyddant yn gallu anfon e-bost i ymateb.

Rhagor am anfon negeseuon


ULTRA: Rheoli a chofrestru pobl

Ar y dudalen Cofrestr, ewch i ddewislen person. Dewiswch Golygu gwybodaeth aelod i agor y panel Gwybodaeth Aelod. Gallwch newid rôl unrhyw un, gwrthod mynediad i’ch cwrs neu dynnu unigolyn o’ch cwrs. Eich sefydliad sy’n rheoli’r hyn y gallwch ei wneud.

Yn y panel, gallwch hefyd ddiweddaru eich gwybodaeth bersonol. Caiff eich newidiadau eu hadlewyrchu yn eich proffil a thrwy’r holl system. Gall myfyrwyr olygu eu gwybodaeth yn yr un modd.

Newid rolau. Pan fyddwch yn newid rôl rhywun, mae'r person yn cael ei adleoli yn y rhestr gofrestru os ydych yn y wedd grid. Mae rolau yn ymddangos yn y drefn hon: hyfforddwyr, cynorthwywyr addysgu, graddwyr, adeiladyddion cwrs a myfyrwyr. Yn y gwedd restr, bydd pob aelod yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Gwrthod mynediad. Cliriwch yr opsiwn Caniatáu mynediad at y cwrs i wrthod mynediad at y cwrs ond cadw cofnod a gweithgarwch yr unigolyn ar y cwrs. Mae’r rhestr yn dangos statws yr unigolyn gyda llun proffil llwyd gyda chroeslinell. Nid yw’r unigolyn yn gweld eich cwrs ar y dudalen Cyrsiau bellach.

Mae gweinyddwyr yn gwrthod argaeledd defnyddwyr ar lefel y system, sy’n wahanol i pan fyddwch yn gwrthod mynediad rhywun at eich cwrs o’r rhestr. Ni all defnyddwyr nad ydynt ar gael ar lefel y system fewngofnodi ar y system.

Tynnu pobl. Dewiswch yr eicon Tynnu Aelod i dynnu unigolyn o’ch cwrs. Mae’r weithred hon hefyd yn dileu’r holl data a’r graddau sy’n gysylltiedig â’r unigolyn. Byddwch yn derbyn ffenestr naid i gadarnhau. I gadw’r data, gallwch ganslo a gwrthod mynediad at eich cwrs i’r unigolyn yn lle.

Cofrestru pobl

Os caniateir i chi wneud hynny gan eich sefydliad, gallwch gofrestru pobl ar eich cwrs. Dewiswch yr eicon Cofrestru Pobl ar frig y gofrestr i agor y panel Cofrestru Pobl.

  1. Yn y blwch chwilio, teipiwch enw, enw defnyddiwr, neu o leiaf ddwy lythyren i ddatgelu rhestr o gyfatebiaethau. Nid yw pobl sydd eisoes wedi cofrestru ar eich cwrs yn ymddangos yn y canlyniadau chwilio.
  2. Dewiswch un unigolyn neu fwy. Maent yn ymddangos ar unwaith ar restr y gofrestr. I ddadwneud dewisiad, dewiswch enw’r unigolyn eto.
  3. Dewiswch rôl am bob unigolyn a ddewiswyd.
  4. Dewiswch Cadw. Mae’r panel yn cau. Ar waelod y rhestr, mae neges yn ymddangos gydag enwau’r bobl yr ychwanegoch.

Ni ellir cofrestru defnyddwyr nad ydynt ar gael ar lefel y system ar gyrsiau ac nid ydynt yn dangos mewn canlyniadau chwilio.

Ar yr adeg hon, ni all myfyrwyr hunan-gofrestru ar gyrsiau.

Rolau

Hyfforddwr: Creu cynnwys y cwrs ac yn hwyluso rhyngweithio ar y cwrs. Gall hyfforddwyr gyrchu cyrsiau preifat ac agor cwrs pan fydd yn barod i fyfyrwyr.

Prif Hyfforddwr: Os oes gan gwrs sawl hyfforddwr, gall unrhyw un ohonynt ddynodi’r prif hyfforddwr o'r rhestr. Agorwch banel Manylion Aelod hyfforddwr a dewiswch yr opsiwn Prif Hyfforddwr. Rhestrir y prif hyfforddwr yn gyntaf ar y gofrestr. Os oes sawl prif hyfforddwr, cânt eu rhestru yn nhrefn yr wyddor cyn yr hyfforddwyr eraill yn y gofrestr.

Cynorthwy-ydd Addysgu: Creu cynnwys y cwrs, hwyluso rhyngweithio ar y cwrs, ac mae ganddo fynediad i gyrsiau preifat, fel yr hyfforddwyr. Gosodir cyfyngiadau rôl gan eich sefydliad. Ni all cynorthwywyr addysgu dynnu hyfforddwr o gwrs.

Graddiwr: Cynorthwyo hyfforddwyr wrth greu, rheoli a graddio gwaith cwrs. Ni all graddwyr gyrchu cwrs preifat.

Hwyluswr: Mae’n cynorthwyo'r hyfforddwyr i gadw’r cwricwlwm yn mynd yn ei flaen. Mae gan yr hwyluswr y breintiau diofyn sy’n ymwneud â deunydd cwrs, y llyfr graddau, calendr, cyhoeddiadau, trafodaethau, a grwpiau i gynorthwyo'r hyfforddwyr i fynd a’r cwrs yn ei flaen.

Adeiladydd Cwrs: Creu cynnwys, rheoli cwrs ac mae’n gallu cyrchu cyrsiau preifat. Ni all adeilyddion cwrs gyrchu graddau myfyrwyr neu dynnu hyfforddwr o gwrs.

Myfyriwr: Cyflwyno gwaith cwrs a chymryd rhan mewn trafodaethau. Ni all myfyrwyr greu neu raddio eitemau cyrsiau gradd. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.

Gwestai: Er y gallwch ddynodi rôl gwestai, ni all gwesteion gyrchu cyrsiau ar hyn o bryd.


ULTRA: Ynghylch cymwysiadau

Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer pob myfyriwr unigol. Gallwch eithrio myfyrwyr o ddyddiadau dyledus neu derfynau amser asesiadau. Defnyddiwch gymwysiadau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen ar y cwrs er y bydd ganddynt anawsterau gyda rhai o’r gofynion.

Gallwch hefyd roi eithriad i fyfyriwr unigol ar brawf neu aseiniad penodol. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Mae eithriad yn diystyru'r ddau osodiad sydd wedi'u gosod ar gyfer pawb arall ar gyfer yr asesiad penodol hwnnw yn unig.

Rhagor am eithriadau asesiadau


ULTRA: Cyrchu'r panel Cymwysiadau

Ar y dudalen Cofrestr, agorwch ddewislen myfyriwr a dewiswch Cymwysiadau.

Yn y panel, dewiswch y cymwysiadau ar gyfer y myfyriwr hwn:

Cymhwysiad Dyddiad Cyflwyno: Ni fydd gwaith myfyrwyr â’r cymhwysiad hwn byth yn cael ei nodi’n hwyr.

Cymhwysiad terfyn amser: Mae gan fyfyrwyr sydd â chymhwysiad terfyn amser fwy o amser i orffen eu gwaith yn ystod asesiadau a amserir. Ar ôl i chi ddewis y cymhwysiad hwn, dewiswch faint o amser ychwanegol:

  • + 50% o amser ychwanegol
  • + 100% o amser ychwanegol
  • Amser diderfyn

Nid yw myfyriwr gyda chymhwysiad Amser diderfyn byth yn gweld terfyn amser asesiad. Gall peidio â rhoi terfyn amser leihau'r pwysau neu bryder a ddaw gyda gwaith cwrs.

Mae myfyrwyr gyda chymwysiadau'n ymddangos gydag eicon nesaf at eu henw. Mae'r eicon yn ymddangos yn y llyfr graddau ac yn y gofrestr. Nid yw myfyrwyr yn gweld y cymwysiadau rydych chi wedi'u hychwanegu.

Pan fyddwch yn dewis graddio gydag enwau myfyrwyr wedi'u cuddio, ni ddynodir pa fyfyrwyr sydd â chymwysiadau.

Mae'r eicon hefyd yn ymddangos wrth ymyl enwau mewn trafodaethau. Cymhwysiad y dyddiad dyledus yw'r unig un sy'n berthnasol. Nid yw'r cymhwysiad ar y terfyn amser yn berthnasol.

Mae nifer y cymwysiadau a wnaethoch yn ymddangos yn y gosodiadau ar gyfer eitemau cwrs graddedig megis aseiniadau a phrofion. Dewiswch y ddolen i weld y cymwysiadau. Dewiswch Gweld y Gofrestr i wneud newidiadau.

Ychwanegu neu ddileu cymhwysiad terfyn amser

Ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau a'ch bod yn ychwanegu neu ddileu cymhwysiad terfyn amser, byddwch yn derbyn rhybudd. Bydd terfynau amser ar gyfer gwaith a gyflwynwyd yn flaenorol yn diweddaru.

Pan fyddwch yn dileu cymhwysiad terfyn amser, gallai gwaith a gyflwynwyd yn flaenorol ar gyfer asesiadau a amserwyd gael ei farcio'n hwyr gan y system.

Ychwanegu neu ddileu cymhwysiad dyddiad cyflwyno

Yn y llyfr graddau, gall myfyrwyr sydd â chymhwysiad dyddiad cyflwyno gyflwyno gwaith unrhyw bryd ar ôl y dyddiad cyflwyno heb gael cosb. Ar ôl y dyddiad cyflwyno, ni fyddwch yn gweld labeli hwyr yn rhestr myfyrwyr y llyfr graddau.

Os byddwch yn dileu'r cymhwysiad dyddiad cyflwyno ar gyfer myfyriwr a bod y dyddiad cyflwyno wedi mynd heibio ar gyfer asesiad, gweithredir y label hwyr.

Cymhwysiad terfyn amser + therfyn amser

Os oes gan fyfyrwyr gymhwysiad terfyn amser ac rydych yn caniatáu rhagor o amser i gwblhau asesiad yn y gosodiadau, cyfunir yr amseroedd.

Enghraifft:

Rydych chi'n ychwanegu terfyn amser o 10 munud at asesiad. Rydych yn caniatáu 50% o amser ychwanegol i gwblhau'r asesiad. Mae gan bob myfyriwr gyfanswm o 15 munud.

Mae gan Fyfyriwr A gymhwysiad terfyn amser o 50% o amser ychwanegol.

Myfyriwr A:

15 munud i gwblhau'r prawf yn seiliedig ar y terfyn amser a gynigir i'r dosbarth cyfan

Yna, 50% yn fwy o amser yn seiliedig ar y cymhwysiad: 8 munud

Cyfanswm: 23 munud i gwblhau'r asesiad

Er bod y myfyriwr hwn yn derbyn neges pan fydd yr 8 munud olaf yn dechrau, NID yw'r marc hwn yn cael ei farcio fel y'i derbyniwyd ar ôl y terfyn amser.

Os byddwch yn dileu cymhwysiad terfyn amser Myfyriwr A ar ôl i'r myfyriwr gyflwyno gwaith, gallai y system farcio'r gwaith yn hwyr.

Cymwysiadau a grwpiau

Os oes myfyrwyr â chymwysiadau mewn grŵp, bydd pob myfyriwr yn y grŵp hwnnw’n etifeddu’r cymhwysiad ar gyfer yr eitem honno. Er enghraifft, rydych chi'n creu aseiniad grŵp ac mae gan un aelod o'r grŵp gymhwysiad dyddiad cyflwyno. Nid yw gwaith y grŵp hwnnw yn cael ei farcio'n hwyr os ydynt yn cyflwyno ar ôl y dyddiad cyflwyno.

Ar yr adeg hon, ni allwch ychwanegu terfyn amser at waith grŵp.