Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De instelling bepaalt de beschikbaarheid van de tool Adaptieve inhoud. Als de tool Adaptieve inhoud wordt uitgeschakeld door de instelling, verdwijnen alle regels die je hebt gemaakt. Als de tool later weer wordt ingeschakeld, zijn eerder ingestelde regels voor adaptieve inhoud opnieuw beschikbaar.

Twee soorten regels

Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle functies voor cursusleiders.

Een standaardregel voor adaptieve inhoud toevoegen

Met behulp van standaardregels voor adaptieve inhoud kunt u één regel toevoegen en wijzigen voor een inhoudsitem. Deze enkele regel kan meerdere criteria bevatten.

De regel kan bijvoorbeeld vereisen dat studenten voldoen aan zowel de datumcriteria als de doorneemstatuscriteria voordat ze andere inhoud kunnen openen. Gebruik geavanceerde regels voor adaptieve inhoud om meerdere regels toe te voegen aan een inhoudsitem.

 1. Open het menu van een item en selecteer Adaptieve inhoud
 2. Vul op de pagina Adaptieve inhoud een of meer secties in, zoals datum en lidmaatschap.
 3. Selecteer Verzenden.

Een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud toevoegen

Met behulp van een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud kunt u meerdere regels toevoegen aan een enkel inhoudsonderdeel. Als je meerdere regels opstelt, is de inhoud zichtbaar voor een student wanneer aan een van de regels wordt voldaan. Je kunt meerdere criteria aan elke regel toevoegen.

Je kunt bijvoorbeeld een regel instellen waarmee gebruikers in groep A met een score hoger dan 85 voor een toets een bepaald inhoudsitem kunnen bekijken. Met een andere regel voor hetzelfde item kun je gebruikers in groep B toestaan het inhoudsitem te bekijken vanaf een specifieke datum.

Regels waaraan geen enkele student kan voldoen, worden gemarkeerd omdat ze geen toegang bieden tot het opgegeven inhoudsitem.

 1. Open het menu van een item en selecteer Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 2. Open op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de optie Regel maken.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en selecteer Verzenden.
 4. Selecteer Criteria maken en selecteer een datum, cijfer of lidmaatschap en geef de criteria op. Selecteer Verzenden.
 5. Selecteer Doorneemstatus om dit type criterium toe te voegen aan de geavanceerde regel voor de vrijgave van adaptieve inhoud. Blader en selecteer het item dat studenten moeten doornemen voordat de inhoud wordt vrijgegeven.
 6. Herhaal stap 6 en 7 om meerdere criteria toe te voegen aan een item.

Een regel voor adaptieve inhoud bewerken of verwijderen

Als je de criteria voor een basisregel wilt wijzigen of de regel wilt verwijderen, open je het menu van het item en selecteer je Adaptieve inhoud.

Je kunt bijvoorbeeld het datumbereik voor een datumregel wijzigen. Als sommige studenten al werk hebben ingeleverd en dit is beoordeeld, zien ze dat cijfer op hun pagina Mijn cijfers. Het bijbehorende onderdeel zien ze mogelijk niet meer in de cursus als het nieuwe datumbereik in de toekomst ligt.

Bij geavanceerde regels moet je de naam en criteria van een regel afzonderlijk beheren:

 1. Open het menu van een item en selecteer Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 2. Open op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd het menu van een regel:

  Selecteer Beheren om de naam van de regel te wijzigen.

  -OF-

  Selecteer Criteria bewerken om criteria toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

  -OF-

  Selecteer Verwijderen om zowel geavanceerde als eenvoudige regels voor adaptieve inhoud te verwijderen.


Een regel voor adaptieve inhoud kopiëren

Je kunt een bestaande regel voor adaptieve inhoud kopiëren in plaats van een nieuwe regel te maken. Nadat u de regel hebt gekopieerd, kunt u de naam ervan wijzigen en de regel aanpassen. Je kunt alleen regels binnen een item kopiëren. Het is dus niet mogelijk om een regel van het ene item naar het andere item te kopiëren.

 1. Open het menu van een item en selecteer Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 2. Open op de pagina Adaptieve inhoud: Op de pagina Geavanceerd open je het menu van een regel en selecteer je Kopiëren.
 3. Een exacte kopie van de regel wordt weergegeven onderaan de lijst. De kopie heeft dezelfde naam als de oorspronkelijke regel, met 'Kopie van' ervoor.
 4. Open het menu van de gekopieerde regel en selecteer Criteria wijzigen om de naam of criteria te wijzigen.

Zichtbaarheid van items met regels voor adaptieve inhoud

Als je geen regels voor adaptieve inhoud opstelt, wordt de inhoud voor alle studenten in de cursus weergegeven. Je kunt echter de zichtbaarheid van een item wijzigen of datumbeperkingen toevoegen wanneer je het item gaat maken of bewerken.

Nadat je regels voor adaptieve inhoud hebt opgesteld voor een item, wordt de zichtbaarheid ervan beperkt tot die studenten die voldoen aan de criteria voor die regels.

Stel dat je in een inhoudsgebied een inhoudsitem maakt met de naam 'Inleiding'. Alle studenten kunnen dit item zien. Vervolgens maak je een regel waarmee het item wordt beperkt tot leden van groep A. Nu kunnen alleen leden van groep A het item zien. Alle andere studenten in de cursus zien het item niet.

Je voegt vervolgens nog een criterium toe aan deze regel en beperkt het gebruik van het inhoudsitem tot leden van groep A die ten minste een score van 80 punten hebben behaald voor Toets 1. Alle andere studenten, inclusief leden van groep A die minder dan 80 hebben gescoord voor de toets, zien het item niet.

Als je een regel voor adaptieve inhoud maakt, maar geen criteria opgeeft voor de regel, wordt de inhoud weergegeven aan alle studenten, zelfs als je geen andere regels aan het item koppelt. Een regel zonder criteria betekent dus automatisch dat de inhoud weergegeven aan voor alle studenten.

Itembeschikbaarheid weergeven per student

Wanneer je verschillende regels voor adaptieve inhoud maakt, kan het lastig zijn om te onthouden welke studenten toegang hebben tot bepaalde inhoud. Je kunt daarom op de pagina Gebruikersvoortgang en in het Prestatieoverzicht zien welke items worden weergegeven voor specifieke studenten.

Je kunt controleren of studenten toegang hebben tot inhoud.

Als je een item niet beschikbaar hebt gemaakt, wordt op de pagina Gebruikersvoortgang aangegeven dat het item niet zichtbaar is voor studenten. De pagina Gebruikersvoortgang bevat ook regels voor adaptieve inhoud die van invloed zijn op de zichtbaarheid van een item. Als je Doorneemstatus inschakelt voor een item, kun je controleren welke studenten het item hebben doorgenomen en wanneer.

 1. Open het menu van een item en selecteer Gebruikersvoortgang
 2. Sorteer de informatie op de pagina Gebruikersvoortgang door de titel van een kolom te selecteren.
 3. Wanneer je klaar bent, gebruik je de breadcrumbs om naar een eerdere pagina te gaan.

De pagina Gebruikersvoortgang

De pictogrammen in de kolom Zichtbaarheid geven aan of een item zichtbaar is voor studenten. Het pictogram Niet zichtbaar geeft aan dat het item niet zichtbaar is voor studenten vanwege een regel voor adaptieve inhoud of de beschikbaarheidsinstellingen van het item.

Een vinkje in de kolom Doorgenomen betekent dat het item is doorgenomen en dat de student de koppeling Markeren als doorgenomen voor het item heeft geselecteerd.

De gebruikersvoortgang controleren via het prestatieoverzicht

Je kunt de beoordelingsstatus bekijken op het prestatieoverzicht.

Configuratiescherm > Evaluatie > Prestatieoverzicht

De cijfers in de kolom Beoordelingsstatus geven het aantal items aan dat een student als Beoordeeld heeft gemarkeerd.

Je kunt ook het pictogram voor adaptieve inhoud voor een student selecteren. Er verschijnt een venster waarin de pictogrammen worden weergegeven met de zichtbaarheid van items voor die student. Er wordt indien nodig ook een pictogram weergegeven om de doorneemstatus aan te geven van items die verplicht moeten worden doorgenomen.

Meer informatie over het prestatieoverzicht


Regels voor adaptieve inhoud tijdens kopiëren, archiveren en exporteren van een cursus

Regels voor adaptieve inhoud en gegevens over gebruikersvoortgang worden alleen opgenomen bij deze bewerkingen:

 • Kopiëren van volledige cursus, inclusief gebruikers
 • Archiveren en herstellen van cursussen

Regels voor adaptieve inhoud en gegevens over gebruikersvoortgang worden uitgesloten bij deze bewerkingen:

 • Cursusmateriaal naar een nieuwe cursus kopiëren
 • Cursusmateriaal naar een bestaande cursus kopiëren
 • Exporteren en importeren

Wat zien studenten?

De functie Studentenweergave maakt het mogelijk om een cursus weer te geven zoals een student die ziet. Er wordt dan een speciale studentenaccount gemaakt, de zogenaamde voorbeeldgebruikersaccount. Je wordt als die student aangemeld en ingeschreven bij de cursus. Vervolgens kun je kijken hoe de regels voor adaptieve inhoud werken. Markeer een item bijvoorbeeld als doorgenomen om te controleren of je de bijbehorende toets kunt openen.

Meer informatie over de studentenweergave