Agor y Bwrdd Trafod

Dewch o hyd i'r ddolen Trafodaethau ar gyfer cwrs penodol dan bennawd 3 Tudalen Mynediad at Gwrs H. Os ydych yn rhan o grŵp, rhestrir eich grŵp dan y pennawd Fy Ngrwpiau. Gallwch ddod o hyd i fforwm trwy ddewis ei enw.


Fforymau

Ar ôl i chi ddewis y ddolen Trafodaethau neu'r ddolen i fforymau'ch grŵp, pwyswch T i neidio i dabl sy'n rhestru'r holl fforymau sydd ar gael. Defnyddiwch fysellau'r saethau i adolygu cynnwys y tabl hwn.

Os byddwch yn pwyso Tab tra'ch bod yn y tabl hwn, bydd JAWS yn newid i Fodd Rhaglenni. Gallwch ddelio â hyn yn yr un modd ag y byddech pan yn defnyddio Golygydd Cynnwys Cyfoethog i ateb cwestiwn; os oes angen i chi adolygu gweddill y tabl am gyd-destun, pwyswch NumPad Plus neu CapsLock + hanner colon (modd gliniadur) ddwywaith i'w diffodd yn sydyn.

Yn y tabl hwn, caiff fforymau ei trefnu mewn rhesi, gyda'r colofnau hyn yn mynd o'r chwith i'r dde:

 • Fforwm (enw'r fforwm)
 • Disgrifiad (disgrifiad o'r fforwm a ddarparwyd gan yr hyfforddwr)
 • Nifer y Postiadau (ar ffurf rhif)
 • Nifer y Postiadau heb eu darllen (ar ffurf rhif)
 • Nifer y Cyfranogwyr (ar ffurf rhif)

Dewiswch enw fforwm i lwytho tudalen yn rhestru ei trywyddion.

Dewiswch y rhif yn y golofn Negeseuon heb eu darllen i gasglu a dangos yr holl negeseuon heb eu darllen ym mhob trywydd o'r fforwm hwnnw ar un tudalen.


Trywyddion fforymau

Ar y dudalen sy'n rhestru trywyddion fforwm, argymhellwn eich bod yn gosod y Wedd Drafod i'r Wedd Coeden. Pwyswch fysell Enter ar y ddolen. Gallwch ddod o hyd i hyn dan bennawd 2 Opsiynau Gweld Trafodaeth. Mae'r pennawd yn ymddangos cyn pennawd 1 y cynnwys. Os yw'r ddolen yn cynnwys y geiriau "Golwg Coeden (Gweithredol)," mae'r golwg coeden eisoes yn weithredol.

Yng Ngwedd Coeden, mae holl deitlau'r trywyddion wedi'u marcio fel Pennawd Lefel 3, sy'n golygu y gallwch llywio rhyngddynt yn gyflym gan ddefnyddio bysell H. Gallwch hefyd ddewis y graffig wedi'i labeli message.thread.expand, sy'n datgelu enwau'r postiadau o fewn trywydd. Mae hyn yn golygu y gallwch weld postiadau mewn unrhyw drywydd heb orfod dewis ei enw i fynd i'w dudalen benodol.

Yng Ngwedd Rhestr, mae gwybodaeth am drywyddion yn ymddangos mewn fformat tablaidd. Pwyswch fysell T i lywio i'r tabl a defnyddiwch fysellau'r saethau neu orchmynion llywio'r tabl i adolygu'r wybodaeth.

Dewiswch ddolen Creu Trywydd ar dudalen fforwm i greu trywydd newydd.


Gweld postiadau mewn trywydd

Gallwch adolygu postiadau trywydd penodol mewn dwy ffordd:

 1. Gyda modd ffurflenni i ffwrdd, defnyddiwch fysell X i neidio i'r blwch ticio ar dop pob neges yn y trywydd. Dyma'r ffordd cyflymaf o neidio o un neges i'r llall; fodd bynnag, ni fyddwch yn dod o hyd i negeseuon drafft gan ddefnyddio'r dull hwn.
 2. Defnyddiwch fysell Tab i fynd ar draws negeseuon mewn trywydd. Gall y modd ffurflenni alluogi ei hun, yn y sefyllfa hon bydd angen i chi ei diffodd er mwyn adolygu'r negeseuon gyda bysellau'r saethau.

Mwy ar analluogi modd ffurflenni

Defnyddiwch fysell y saeth ar i lawr i adolygu cynnwys y trywydd, sy'n cynnwys y rhain yn eu trefn:

 1. Dolen heb ei labelu
 2. Amcangyfrif o'r amser y postiwyd y neges (H.y. 8 mis yn ôl)
 3. Enw'r awdur
 4. Pwnc y neges (fel arfer [Teitl y Pwnc] neu Gyda Golwg: [teitl y pwnc])
 5. Botwm cwympo i guddio cynnwys y postiad.
 6. Testun yn cyhoeddi sgôr gyffredinol y neges hon. Mae'n dweud y gallwch ddefnyddio'r bysellau saethau i addasu'ch sgôr ar gyfer y neges hon. Mae angen i Fodd Ffurflenni fod yn weithredol er mwyn i hyn weithio. Mae pwyso bysell Tab yn yr ardal hon yn galluogi Modd Ffurflenni.
 7. Cynrychiolaeth weledol o'r testun sgorio: sgôr gyffredinol, wedi'i dilyn gan restr o rifau 1-5. Anwybyddwch y rhestr hon.
 8. Eich Gradd: wedi'i dilyn gan bum botwm. Pwyswch Enter ar y botwm sy'n cyd-fynd â'ch sgôr ar gyfer y postiad hwn.
 9. Dyblygwch y gwybodaeth sgorio Cyffredinol/Personol.

Nesaf daw cynnwys y neges wedi'i dilyn gan fotymau i Ateb, Ateb gan ddyfynnu'r neges, a E-bostio'r Awdur.


Ymateb i bostiadau trafodaeth

Pwyswch fotymau Ateb neu Dyfynnu o dan neges er mwyn ymateb. Mae JAWS yn eich rhybuddio pan mae golygydd y neges yn barod, a rhoddir y ffocws ar y * Pwnc: maes golygu. Pwyswch y Bylchwr i alluogi Modd Ffurflenni.

Os byddwch yn ateb postiad gan ddefnyddio botwm Dyfynnu, bydd eich neges yn cynnwys neges gyfan yr awdur fel dyfyniad. Gallwch ei olygu gan ddefnyddio gorchmynion golygu safonol Windows®.

Mae'r maes pwnc eisoes yn cynnwys Gyda Golwg: [teitl y trywydd]. Gallwch ei olygu os hoffech wneud hynny.


Cadw postiad fel drafft

Ar ôl i chi orffen eich neges, pwyswch Tab i ddod o hyd i fotymau Canslo, Cadw fel Drafft a Cyflwyno. Pwyswch Cyflwyno i bostio'r neges i'r trywydd. Yna, pwyswch Cadw fel Drafft i gadw'ch neges er mwyn ei golygu'n ddiweddarach.

Pan gaiff ei gadw fel drafft, bydd eich neges yn ymddangos yn y rhestr o negeseuon heb flwch ticio o'i flaen. Mae hynny'n golygu y byddwch yn mynd heibio'r neges honno wrth lywio'r dudalen gyda'r fysell X.

Pwyswch y fysell Tab i ddod o hyd i'ch neges ddrafft yn y rhestr o negeseuon.

Gan fod defnyddio Tab i lywio'r dudalen yn cyhoeddi'r neges heb gyhoeddi'r pwnc, mae angen i chi naill ai gofio cynnwys eich neges ddrafft neu ddefnyddio'r fysell saeth i fyny ar ôl tabio i adolygu pwnc y neges.

Gallwch weithio allan os oes unrhyw rai o'ch drafftiau wedi cael eu cadw:

 • Tabiwch drwy'r dudalen a gwrandewch am gorff eich neges.
 • Edrychwch am neges gyda'r gair "Drafft" ar ddiwedd ei linell pwnc, a heb flwch ticio o'i flaen.
 • Os byddwch yn dod ar draws botymau Golygu a Dileu wrth dabio trwy tudalen, pwyswch Shift + Tab i ddod o hyd i'ch drafft.

Pwyswch Tab neu'r saeth ar i lawr o gynnwys eich drafft i ddod o hyd i fotymau Golygu a Dileu. Pwyswch Golygu i ddangos y Golygydd Cynnwys Cyfoethog ar gyfer eich drafft. I'w bostio i'r bwrdd i bawb arall gael gweld, dewiswch Cyflwyno.


Sgorio postiadau

Dewch o hyd i'r botymau i roi sgôr i bostiad uwchben cynnwys y postiad. Pwyswch fotwm Enter ar y botwm sy'n cyd-fynd â'ch sgôr. Gallwch wirio'r sgôr roddoch chi i bostiad trwy ddefnyddio'r saethau i fynd heibio'r botymau i'r testun sy'n rhestru sgôr gyffredinol y neges ynghyd â'ch sgôr chi.

Mwy ar weld postiadau er mwyn rhoi sgôr iddynt