Dagboeken zijn een instrument waarmee studenten privé met je kunnen communiceren. Studenten kunnen dagboeken ook gebruiken als een tool voor zelfreflectie. Ze kunnen hun mening, ideeën en kritiekpunten over de cursus plaatsen, of ze kunnen cursusmateriaal inhoudelijk bespreken en analyseren.

Je kunt opdrachten voor het bijhouden van een dagboek maken die veel ruimte voor interpretatie bieden. Studenten kunnen nadenken over het leerproces en aantonen waar ze hun beeld en houding hebben bijgesteld en waarom. Studenten kunnen ook problemen beschrijven waarmee ze te maken hebben gehad en hoe ze die hebben opgelost. Je kunt ook dagboekitems maken met instructies van een cursusleider, die formeler van aard zijn. Je kunt de focus ook verder richten met een lijst met discussie-onderwerpen.


Dagboeken gebruiken

Dagboeken zijn ideaal voor individuele projecten. In een creatieve cursus kan een student bijvoorbeeld items te maken waarop jij commentaar kunt geven. Aan de hand van jouw tips en suggesties kan de student op deze manier een bepaald onderdeel van een opdracht gedurende een langere periode uitwerken en perfectioneren. Studenten kunnen ook reageren op hun eigen opmerkingen om zo het gesprek op gang te houden.

Je kunt ervoor kiezen de dagboeken openbaar te maken, zodat alle cursusdeelnemers een bijdrage kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je tips wilt hebben voor het verbeteren van het evaluatieproces. Studenten kunnen lezen wat andere studenten hebben geschreven en hierop hun reactie geven.

In het gebied van de groep kunnen alle leden van een groep de vermeldingen van de andere leden bekijken en hierop reageren. De groep kan als geheel met u communiceren en alle leden kunnen voordeel hebben van de gemaakte opmerkingen.

U kunt dagboekvermeldingen beoordelen of uitsluitend gebruiken als communicatiemiddel. In beide gevallen kan een student meerdere bijdragen leveren aan hetzelfde onderwerp.


Een dagboek maken

Je kunt een of meer dagboeken maken die studenten kunnen gebruiken in de cursus. Je moet dagboekonderwerpen maken voordat studenten hun berichten kunnen plaatsen.

 1. Ga naar Configuratiescherm > Cursustools > Dagboeken en selecteer Dagboek maken.
 2. Typ een naam en eventueel instructies. Maak het dagboek beschikbaar voor studenten.
 3. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Weergavebeperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid van het dagboek, alleen wanneer dit wordt weergegeven
 4. Selecteer bij Dagboekinstellingen de optie Maandelijks of Wekelijks voor Indexvermeldingen. Schakel desgewenst selectievakjes in om gebruikers toe te staan vermeldingen te bewerken en te verwijderen of om opmerkingen te verwijderen.
  • Schakel desgewenst het selectievakje Cursusgebruikers toestaan dagboek weer te geven in. Als deze optie is ingeschakeld, kan iedereen het dagboek inzien. Alle gebruikers kunnen alle berichten voor het onderwerp lezen.
 5. Selecteer bij Cijferinstellingen de optie Geen beoordeling of Cijfer geven en voer een waarde in voor Mogelijk aantal punten.

  Als je het mogelijke aantal punten instelt op een niet-rond getal, worden letterscores mogelijk niet goed toegewezen.

  De waarde voor Mogelijk aantal punten geldt voor een of meer bijdragen van de gebruiker aan het onderwerp. Nadat je cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center. Het dagboek kan nu steeds worden beoordeeld en je kunt de instelling niet wijzigen in Geen beoordeling.

 6. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal vereiste bijdragen. Als je deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in het Grade Center. De bijdragen worden opgenomen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig zodra het aantal activiteiten van een student deze drempel heeft bereikt.
 7. Voeg desgewenst een einddatum toe.
 8. Voeg desgewenst een rubriek toe.
 9. Selecteer Verzenden.

De onderwerpen van het dagboek worden in alfabetische volgorde weergegeven op de overzichtspagina Dagboeken. Selecteer een kolomkop om de inhoud te sorteren.

Je kunt ook koppelingen naar dagboeken toevoegen in cursusgebieden, zoals inhoudsgebieden en mappen.


De pagina met dagboekonderwerpen

De pagina met dagboekonderwerpen kun je op deze manieren weergeven:

 • Open in de tool Dagboeken een dagboek en selecteer een gebruiker in het menu Alle cursusleden.
 • Open op de pagina Cijfer nodig het menu van een dagboek en selecteer Alle gebruikers beoordelen.
 • Zoek in Grade Center de kolom voor het dagboek dat je wilt beoordelen. Beweeg de muisaanwijzer over een cel met het pictogram Cijfer nodig om het menu van het dagboek weer te geven. Selecteer Gebruikersactiviteit beoordelen.

De pagina met dagboekonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties. In het inhoudsframe kun je de dagboekvermeldingen lezen. In het zijpaneel kun je gegevens zien van het dagboekonderwerp of de vermelding, de Index uitvouwen en de vermelding beoordelen als cijfertoekenning is ingeschakeld voor het dagboek. Selecteer de naam van een individuele gebruiker om de vermeldingen alleen weer te geven in het inhoudsframe.

Als je de functie voor cijfertoekenning niet ziet in het zijpaneel, heeft je instelling deze functie niet ingeschakeld.

 1. In het zijpaneel kun je het gebied Bloggegevens uitvouwen om informatie weer te geven over de huidige selectie, zoals de auteur en het aantal vermeldingen en opmerkingen. Selecteer de pijl-rechts om het zijpaneel samen te vouwen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor vermeldingen. Selecteer de vier pijlen om de dagboekvermeldingen schermvullend weer te geven.
 2. De sectie Dagboekinstructies is standaard uitgevouwen. U kunt deze desgewenst samenvouwen. Selecteer Harmoniseringen om harmoniseringen toe te voegen.
 3. Selecteer bij Alle cursusleden de pijl-omlaag om een lijst weer te geven en een lid te selecteren. De vermeldingen van het geselecteerde lid worden weergegeven in het inhoudsframe. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan. Selecteer Lege dagboeken weergeven om te zien welke studenten geen bijdrage hebben geleverd.
 4. In het geval van dagboeken met cijfertoekenning geven pictogrammen de status van de gebruikersactiviteit aan. Het pictogram Cijfer nodig geeft aan dat de gebruiker voldoet aan de minimale activiteit die je hebt ingesteld om in aanmerking te komen voor beoordeling. Het pictogram Wordt uitgevoerd geeft aan dat een gebruiker wel actief is geweest, maar nog onvoldoende om in aanmerking te komen voor een beoordeling.
 5. Bepaal in het zijpaneel een cijfer en de feedback voor de student. Selecteer in het vak Feedback voor student het editorpictogram dat wordt weergegeven als de letter A om het venster van de pop-upeditor te openen.
 6. De Index geeft de titels van de vermeldingen weer die gedurende de geselecteerde periode door een persoon zijn gemaakt. Selecteer het minteken om de lijst samen te vouwen.

Dagboekvermeldingen maken

U en uw studenten kunnen dagboekvermeldingen maken. Jij bent de enige die opmerkingen kan toevoegen voor persoonlijke vermeldingen van studenten. U en groepsleden kunnen opmerkingen toevoegen voor groepsvermeldingen. De overzichtspagina Dagboeken bevat informatie over de verschillende dagboeken. Studenten kunnen zien of hun vermeldingen Openbaar of Persoonlijk (alleen zichtbaar voor de student en jou) zijn.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken de titel van een dagboek.
 2. Selecteer Dagboekvermelding maken op de pagina met onderwerpen van het dagboek.
 3. Typ een titel en vermelding.
 4. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen: Cursusbestanden of Content Collection.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een andere naam aan het bestand geven.

 5. Selecteer Vermelding plaatsen als je de dagboekvermelding wilt verzenden of selecteer Vermelding als concept opslaan als je de vermelding later wilt toevoegen.

Concepten van dagboekvermeldingen weergeven

Je kunt opgeslagen concepten weergeven of toevoegen door Concepten weergeven te selecteren op de overzichtspagina Dagboeken.


Opmerkingen toevoegen voor een dagboekvermelding

Jij en je studenten kunnen dagboeken gebruiken voor cruciale interactie, met name in een online cursus. De invoer van de studenten en uw opmerkingen kunnen bijdragen aan een goede verstandhouding en helpen bij de intellectuele ontwikkeling van de student.

Een student kan reageren op een opmerking van jou om zo de interactie momentum te geven. Studenten kunnen geen opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van een andere student, zelfs niet als het een openbaar dagboek betreft. Studenten kunnen wel opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van studenten die deel uitmaken van dezelfde groep. In het geval van groepsdagboeken kunnen jij en alle groepsleden opmerkingen toevoegen voor vermeldingen.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken de titel van een dagboek.
 2. Selecteer de dagboekvermelding die je wilt bekijken door in het zijpaneel de naam van de gebruiker te selecteren. De dagboekvermelding van de gebruiker wordt geopend in het inhoudsframe.
 3. Selecteer Opmerking onder de vermelding van de gebruiker en typ een opmerking.
 4. Selecteer Toevoegen.
 5. Selecteer de genummerde koppeling Opmerkingen om alle opmerkingen te bekijken.

Dagboeken wijzigen en beheren

U kunt de basiseigenschappen van een dagboekonderwerp wijzigen, zoals de naam, instructies, de beschikbaarheid en bepaalde instellingen. U kunt de dagboekvermeldingen van gebruikers wijzigen en onderwerpen en opmerkingen verwijderen.

Open op de pagina Dagboeken het menu van een dagboek en selecteer Bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer Verzenden.

Een dagboek verwijderen

Als je een dagboek niet meer nodig hebt, kun je het verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

 1. Open op de pagina Dagboeken het menu van een dagboek en selecteer Verwijderen.
 2. Selecteer OK in de waarschuwing die verschijnt. Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor het dagboek, verschijnt de pagina Verwijderen bevestigen en wordt er gevraagd of je de kolom in Grade Center van dit dagboek wilt verwijderen:
  • Grade Center-kolom behouden (selectievakje niet inschakelen): het dagboek wordt verwijderd, maar de bijbehorende kolom en scores in Grade Center blijven behouden. Stel dat alle bijdragen van studenten zijn beoordeeld en dat je de kolom in het Grade Center wilt behouden voor het berekenen van het definitieve cijfer. Als je een dagboek verwijdert, maar aangeeft dat je de Grade Center-kolom wilt behouden, kun je die kolom altijd achteraf nog verwijderen uit Grade Center.
  • Grade Center-kolom verwijderen (schakel de selectievakjes in van de kolommen die je wilt verwijderen): de cijferkolom in het Grade Center en het dagboek worden verwijderd. Als je de cijferkolom voor de bijdragen aan het dagboek bijvoorbeeld niet wilt laten meetellen voor het eindcijfer, kun je alle selectievakjes inschakelen.
 3. Selecteer Verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

Een koppeling voor de tool Dagboeken toevoegen aan het cursusmenu

Je kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat de tool Dagboeken snel kan worden geopend. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Selecteer het plusteken boven het cursusmenu. Het menu Menu-item toevoegen wordt weergegeven.
 2. Selecteer Toolkoppeling en typ een naam voor de koppeling.
 3. Selecteer Dagboeken in de lijst Type.
 4. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 5. Selecteer Verzenden.

Aandachtspunten bij het beheren van dagboeken

 • Als je een dagboek verwijdert terwijl gebruikers een bijdrage schrijven voor het dagboek, worden het dagboek en alle opmerkingen verwijderd.
 • Als je de beschikbaarheid van een dagboek intrekt terwijl gebruikers een bijdrage schrijven, blijft het dagboek in de bewerkingsmodus voor jou zichtbaar, maar kunnen gebruikers het dagboek niet meer zien.
 • Als je de instelling Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen wijzigt, blijven de vermeldingen beschikbaar maar kunnen gebruikers deze niet meer wijzigen.
 • Als je de instelling Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen wijzigt, blijven de opmerkingen beschikbaar maar kunnen gebruikers deze niet meer verwijderen.
 • Als je cijfertoekenning inschakelt voor een dagboek, kun je deze instelling niet meer wijzigen. Verwijder het dagboek en de bijbehorende kolom in Grade Center om het dagboek te verwijderen. Als je de dagboekvermeldingen wilt bewaren, maar de cijfers niet, kun je ervoor kiezen de kolom in het Grade Center niet te gebruiken in berekeningen voor het dagboek in het Grade Center.