Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Het Retentie Center is een handige manier om te zien welke studenten in een cursus risico lopen. Op basis van standaardregels en regels die je zelf opstelt, worden de betrokkenheid en deelname van studenten op een visuele manier voorgesteld, zodat je snel kunt zien wie er extra ondersteuning nodig heeft. Via het Retentie Center kunt u communiceren met studenten die het moeilijk hebben en hen helpen om onmiddellijk actie te ondernemen voor verbetering.

Je kunt direct aan de slag met de functies van het Retentie Center. Je hoeft geen instellingen te configureren.

Het Retentie Center neemt de plaats in van het systeem voor vroege waarschuwing en wordt gekenmerkt door eenvoudige werkstromen, plus alle bestaande gegevens en regels van het systeem voor vroege waarschuwing.

Het Retentie Center in de praktijk

Aan het begin van een nieuw semester is het belangrijk dat u snel een beeld krijgt van de prestaties van studenten. Controleer de academische prestaties van de deelnemers als geheel in de hoofdtabel en kijk wie het moeilijk heeft. U kunt heel snel vaststellen wie extra hulp nodig heeft en vervolgens inzoomen om te zien waar er problemen zijn. Je kunt direct contact opnemen met studenten die sterk onder de maat presteren en de studenten markeren die je beter in de gaten wilt houden. Terwijl je de voortgang bewaakt en e-mails verstuurt, kun je deze correspondentie ook vanuit het Retentie Center vastleggen en notities maken.

Pas de standaardregels van de tool aan, zodat deze overeenkomen met de methodologieën die u toepast:

 • Wijzig de drempel voor einddatums om studenten meer tijd te geven.
 • Maak twee of drie nieuwe regels om specifieke items te traceren die een goede risico-indicatie geven.
 • Maak regels om vast te stellen wie bij de top 5 van de cursus zit en beloon deze studenten. Deze informatie kunt u ook gebruiken om studenten aan te stellen als mentor voor andere studenten, om groepen te maken of om onderwijsassistenten aan te wijzen.

Gebruik de informatie over de cursusactiviteit om te bepalen welke materie het eerst moet worden behandeld.

Hoe sneller u weet waar de problemen zitten en hoe sneller u die oplost, des te beter de prestaties van uw studenten. De kans is dan ook groter dat ze de cursus afmaken en verder gaan studeren, iets wat natuurlijk heel belangrijk is voor een onderwijsinstelling.


Het Retentie Center openen

Het Retentie Center is automatisch ingeschakeld en is direct zichtbaar in het menu Mijn Blackboard. Je het Retentie Center ook openen via de sectie Evaluatie in het Configuratiescherm van de cursus. De informatie in het Retention Center is alleen bedoeld voor cursusleiders en is niet zichtbaar voor studenten.

Je kunt het Retention Center in- of uitschakelen in een cursus via het configuratiescherm > Aanpassen > Beschikbaarheid van tools. Als je een cursus samen met een andere cursusleider geeft, en Retention Center uitschakelt, wordt de tool ook voor je collega uitgeschakeld.

-OF-

Je kunt het traceren van individuele cursussen stoppen of starten via Mijn Blackboard. Selecteer op de pagina Retentie Center aan de linkerkant een cursuskoppeling en gebruik de traceerkoppeling aan de rechterkant om een cursus te volgen. Als het Retentie Center is uitgeschakeld, worden er geen nieuwe waarschuwingen meer weergegeven en is de tool niet meer zichtbaar bij Evaluatie in het configuratiescherm van de cursus.


De pagina Retentie Center

Selecteer de gekleurde balk boven de tabel om een overzicht weer te geven van de studenten die risico lopen in de cursus. Selecteer een kleur om meer informatie te zien. Je kunt verder inzoomen door op koppelingen in de pop-upvensters te klikken. In een vak met een waarschuwing voor cijfers kun je bijvoorbeeld het weergegeven cijfer selecteren om te zien voor welke studenten de waarschuwing is geactiveerd.

Je kunt op meerdere plaatsen in de tool het menu Melden gebruiken om studenten en hun waarnemers weer te geven. Waarnemers zijn meestal ouders of voogden die worden aangewezen om bepaalde gebruikers in Blackboard Learn te volgen. Waarnemers kunnen het systeem niet gebruiken, maar kunnen de cursus wel weergeven en de voortgang van studenten volgen.

Meldingen die je per e-mail verstuurt, hebben standaard een onderwerp en berichttekst. Deze informatie kunt u desgewenst wijzigen. Als je een e-mail naar meerdere ontvangers stuurt, zien de ontvangers niet dat de e-mail ook naar andere mensen is gestuurd.

Risicotabel

De hoofdtabel bevat de studenten die risico lopen in een of meer van de volgende vier categorieën:

 • Gemiste deadlines
 • Cijfers
 • Cursusactiviteit
 • Cursustoegang

U kunt in elke categorie zo veel regels maken als nodig.

Wanneer u het Retentie Center opent, worden de gegevens automatisch bijgewerkt. De gegevens voor de cursusactiviteitsregel worden echter maar één maal per dag geregistreerd.

De tabel wordt gesorteerd op studenten met het hoogste risico en daarna alfabetisch. Selecteer een kolomkop om de inhoud van de kolom te sorteren.

Selecteer de rode indicator in de cel van een student voor meer informatie, om de student op te nemen in een monitoringsectie in het rechterpaneel of om een e-mail te sturen.

Selecteer de namen van studenten om pagina's weer te geven met uitgebreide informatie uit het Retentie Center. Bekijk hun risicofactoren en de e-mails die je hebt verzonden. Je kunt ook deze privé-opmerkingen toevoegen voor een individuele student:

 • Er is extra begeleiding of materiaal aangeboden
 • Er zijn speciale maatregelen genomen vanwege een beperking of een andere taal
 • U hebt persoonlijke gesprekken gevoerd
 • U hebt extra pogingen toegestaan voor opdrachten of toetsen
 • Wie is er aangewezen om de student te helpen
 • Mogelijk geschikt voor de rol van onderwijsassistent of mentor

Selecteer Aanpassen om nieuwe regels te maken, bestaande regels te bewerken en regels te verwijderen. U kunt zo veel regels maken als nodig zijn.

Rechterpaneel

In het rechterpaneel kun je twee soorten informatie weergeven:

 • Studenten die u monitort: \Selecteer een rode indicator in de risicotabel om de specifieke waarschuwingen voor een student te zien. Selecteer vervolgens het sterpictogram om de gegevens van de student in dit paneel te plaatsen. In deze lijst kunt u snel zien welke studenten het meeste risico lopen in uw cursus.
 • Andere informatie die u monitort: alle regels die u uitsluit uit de risicotabel verschijnen hier. Je kunt bijvoorbeeld een regel maken om de gebruikers weer te geven die het goed doen in de cursus, voor activiteiten die geen risico met zich meedragen of voor deelname die je slechts af en toe hoeft te controleren.

Wanneer het systeem wordt uitgebreid met het Retentie Center, blijven alle bestaande regels van het systeem voor vroege waarschuwing gehandhaafd. Deze regels verschijnen in de sectie Andere informatie die u monitort. U kunt deze regels bewerken en bepalen of u ze al dan niet in de risicotabel opneemt.

Activiteit in de cursus

De sectie na de risicotabel is een verzameling van jouw activiteit, betrokkenheid en deelname in de cursus. Deze gegevens geven aan in welke mate je activiteiten al dan niet bijdragen aan het succes van studenten.

Als je een cursus samen met een andere cursusleider geeft, is dit gebied uitsluitend bedoeld voor de cursusleider die is aangemeld en die zijn of haar eigen activiteiten bekijkt, zoals het communiceren met studenten via de interactieve tools. Dit gebied is bedoeld om de cursusleider inzicht te geven in de manier waarop zijn of haar activiteiten in de cursus van invloed kunnen zijn op factoren die een rol spelen bij de uitval van studenten. Je collega's kunnen deze gegevens niet zien, alleen hun eigen activiteiten.

Je kunt deze informatie bekijken:

 • Uw laatste aanmelding
 • De vertraging bij het beoordelen van inzendingen van studenten
 • Jouw bijdragen aan de interactieve onderdelen van de cursus
  • De aantallen die worden weergegeven voor blogs geven bijvoorbeeld aan hoe vaak jij een bijdrage hebt geleverd, niet de studenten of je collega's.
 • Recente mededelingen
 • Nieuwe cursusinhoud

Deze informatie is alleen voor jou bedoeld. Andere gebruikers kunnen deze niet zien. Telkens als u uw cursus opent, kunt u het gebruiken om te bepalen welke cursusgebieden uw aandacht vereisen.

Met de koppelingen in deze sectie kunt u snel actie ondernemen en uw studenten aanmoedigen. Klik bijvoorbeeld op een opdrachtkoppeling om de beoordeling te starten en feedback te geven. Je hebt eenvoudig toegang tot communicatietools voor contact met studenten of om een mededeling te publiceren.


Het Retentie Center aanpassen

Je kunt de vier standaardregels gebruiken om meldingen te ontvangen over hoe goed je studenten het doen in de cursus. Bewerk de regels naar behoefte en pas ze aan op basis van de inhoud en verwachtingen. Wanneer je regels maakt of wijzigt, geef je aan welke regels worden opgenomen in de risicotabel op de pagina Retentie Center.

 • Opnemen in risicotabel: De regel wordt opgenomen in de risicotabel, met een waarschuwing voor elke student die aan de regelcriteria voldoet.
 • Uitsluiten van risicotabel: De regel verschijnt aan de rechterkant in de sectie Andere informatie die u monitort. Ga terug naar de pagina Aanpassen als u de regel wilt opnemen in de risicotabel.

Regels maken

U kunt zo veel regels maken als u wilt. U kunt bijv. individuele beoordelingsregels maken waarbij u een melding ontvangt wanneer studenten een score behalen die onder een bepaalde drempel ligt. U kunt ook een beoordelingsregel maken die om een melding te krijgen als het totale cijfer van een student in uw cursus onder een bepaald percentage ligt.

Selecteer Aanpassen op de pagina Retentie Center. Wijs op de pagina Retentie Center aanpassen de optie Regel maken aan en selecteer een van de vier typen regels uit deze tabel.

Beschrijvingen van regeltypen
Type regel Beschrijving
Cursusactiviteit Waarschuwingen zijn gebaseerd op de activiteit als geheel van een student in de cursus. Studenten onder een bepaald activiteitenniveau zullen de melding activeren.

De tijd die een student doorbrengt in Blackboard wordt gemeten aan de hand van het aantal 'klikken'. Studenten worden geacht actief te zijn in een cursus vanaf het moment dat ze ergens op klikken in de cursus tot het moment dat ergens buiten de cursus wordt geklikt of de student zich afmeldt. Als er een time-out optreedt voor een sessie, wordt de tijd gerekend tot de laatste muisklik binnen de cursus. De tijd tussen de laatste muisklik en de time-out wordt niet meegerekend.

Er wordt geen weging toegepast voor muisklikken.

Er wordt geen rekening gehouden met regels voor adaptieve inhoud.
Cijfer Waarschuwingen zijn gebaseerd op een gedefinieerde score voor een cijferkolom of berekende kolom in het Grade Center. Wanneer studenten boven of onder de vastgestelde drempel voor een bepaald cijferitem scoren, wordt een melding geactiveerd. Bepaal wanneer een cijfer een melding activeert:
 • Cijferwaarde instellen: gebruik de menu's om boven of onder te selecteren en punten of percentage. Typ een waarde.
 • Gemiddelde cijfers gebruiken: Typ het percentage in het veld en selecteer boven of onder het gemiddelde cijfer in het menu.
Cursustoegang Waarschuwingen van dit type zijn gebaseerd op de datum waarop gebruikers de cursus het laatst hebben geopend. Wanneer studenten de cursus een bepaald aantal dagen niet hebben geopend, wordt er een melding gegenereerd.
Gemiste deadlines Waarschuwingen van dit type zijn gebaseerd op een vastgelegde einddatum voor een opdracht, toets of enquête. Als een student een opdracht, toets of enquête niet vóór de einddatum heeft voltooid, wordt er een melding gegenereerd, gebaseerd op de gekozen optie:
 • Alle cursusdeadlines monitoren: Geef aan na hoeveel gemiste deadlines gemist en na hoeveel dagen een melding moet worden geactiveerd. Selecteer Meer dan of Minder dan het aantal dagen van je keuze in het menu.
 • Specifieke deadline monitoren: Maak een keuze in het menu Cursusitem selecteren. De einddatum voor ieder item staat tussen haakjes. Selecteer vervolgens Meer dan of Minder dan in het menu en typ het aantal dagen voor het activeren van een waarschuwing.

  Als je nul (0) invoert, ontvang je een melding als een item niet is ingeleverd voor of op de einddatum. Laattijdigheid is niet aanvaardbaar.

Je kunt regels voor gemiste deadlines maken voor Grade Center-kolommen die je handmatig maakt, maar als je correct ingezonden items niet beoordeelt voor de einddatum, wordt er een valse melding geactiveerd. Voor handmatig gemaakte kolommen kunnen studenten items inzenden voor de einddatum, maar u moet ze ook beoordelen voor de einddatum.

Regels verwijderen en standaardregels herstellen

Wanneer je een regel verwijdert, blijven de cursusinhoud en gegevens intact.

Als er geen regels bestaan in een categorie, ga je terug naar de beginpagina van het Retentie Center en selecteer je Standaardwaarden gebruiken? in de kolomkop. De standaardregel en -criteria worden toegevoegd. U kunt de regel gebruiken als dusdanig of bewerken.


De overstap van het systeem voor vroege waarschuwing naar het Retentie Center

alle bestaande regels van het systeem voor vroege waarschuwing worden bewaard wanneer uw systeem wordt uitgebreid met het Retentie Center. Deze regels verschijnen in de sectie Andere informatie die u monitort. Je kunt deze regels bewerken en bepalen of je ze al dan niet in de risicotabel opneemt.

Bij de overstap van het systeem voor vroege waarschuwing naar het Retentie Center blijven eerdere meldingen behouden omdat deze mogelijk nodig zijn voor een juiste registratie van de cursus. Het meldingsoverzicht van het systeem voor vroege waarschuwing bevat minder gegevens dan wat is opgenomen in het Retentie Center. In ieder geval worden de datum, de afzender en de ontvanger van een melding overgebracht naar het Retentie Center.