Accessibilitat a Ally per a LMS

Blackboard Ally està profundament compromès a garantir que tots els productes i serveis que presta siguin usables i accessibles per a tots els usuaris, sigui quina sigui la seva edat, capacitat o situació. Fidels a la nostra llarga tradició de lideratge en matèria d'accessibilitat, els nostres productes estan dissenyats i desenvolupats d’acord amb les pautes d'accessibilitat a contingut web (WCAG) 2.1 de nivell AA, reconegudes internacionalment, i amb les normes de la Secció 508 als Estats Units. Una entitat independent realitza auditories periòdiques del nostre programari per garantir que es compleixen i mantenen les expectatives de qualitat.

Tots els documents estan disponibles només en anglès.

Compliment de les directrius d'accessibilitat: Blackboard Ally


La funció d'auditoria d'Ally i les proves de funcionalitat

Vegeu la llista de funcions que es proven en el procés d'auditoria.

Més informació sobre la funció d'auditoria de l'accessibilitat d'Ally i sobre les proves de funcionalitat que es realitzen