Repasseu aquests temes per connectar el servei SafeAssign al vostre sistema de gestió de l'aprenentatge.