Tidtaker med hjelpeteknologi


Tidsur

Etter en  sensor starter tidtakeren, oppstår et varsel for å gi skjermleserebruker informasjon om hvor mye tid de har. Når tidtakeren teller ned, viser den uttrykkelig statusen når det er ett minutt, og da blir det 30 sekunder igjen.

Etter tidtakeren er ferdig vises et varsel øverst til høyre på siden med teksten "Tiden har utløpt".Tidtaker-knappen viser teksten "Ferdig", og skjermleserbrukere hører lyden "Time is up" (Tiden har utløpt".

Tidtakerdetaljer

 1. For å høre antall timer i sanntid går du til Tidtaker: Aktiv popup-knapp.
 2. Trykk mellomrom eller velg Tidtaker: Aktiv -popup-knapp for å åpne tidtakerområdet.
  • Tidtakerdetaljer åpnes med den gjeldende tiden som gjenstår i et stort, fet hvitt tall i MM:SS-format. Den totale tiden vises i en mindre hvit skrift under, også i formatet MM:SS. 
  • Skjermleserbrukere hører «MM: SS igjen av MM: SS».

Når tidtakerområdet er åpent, kan den ikke lukkes før tiden er ute. På dette tidspunktet går du tilFerdig-knappen.Trykk mellomrom eller klikk på Ferdig-knappen for å fjerne tidtakeren fra siden, hvis sensoren ikke gjør det.


Angi en tidtaker

 1. I Del innhold-panelet, kan du gå til Tidtakeren-knapp.
 2. Trykk på mellomrom eller klikk på Tidtaker-knappen for å åpne Start tidtaker-panelet.
 3. Naviger på Start tidtaker-panelet for å endre følgende funksjoner etter behov:
  • Antall minutter påkrevd stepping/inkrementell-tekstfelt
   • Feltet fylles automatisk med 5. Bruk knappen Slett eller mellomromstasten for å fjerne verdien og deretter angi en ny nummerisk verdi. Tab eller velg Sekunder for å gå ut av Minutter-feltet
  • Antall sekunder påkrevd stepping/inkrementell-tekstfelt
   • Feltet fylles automatisk med 0. Bruk knappen Slett eller mellomromstasten for å fjerne verdien og deretter angi en ny nummerisk verdi. Bruk TAB-tasten eller velg Tidstakerbeskrivelse-feltet som er etter Sekunder-feltet Redigeringsfeltet til tidtakerbeskrivelse kan maksimalt ha 120 tegn.
  • Antall timer Velg felt med verdier ned og opp
  • Tidtaker synlige av velg felt med verdier fra Alle og Kun sensorer.
 4. Gå til Start-knapp.
 5. Trykk mellomrom eller velg Start-knappen for å åpne tidtakeren.
 6. Tidtakeren vises over knappeneDel lyd og Del video i hoveddelen. Skjermleserbrukere høre «Tid startet, # minutter igjen».

Stans tidtaker

 1. Gå til Tidtaker: Aktiv-popup-knapp, vist visuelt over knappeneDel lyd og Del video som en teller med tall enten økende eller synkende.
 2. Trykk mellomrom eller velg Tidtaker: Aktiv -popup-knapp for å åpne tidtakerområdet.
  • Fokuset plasseres på Pause-knapp og skjermleserbrukere hører «Pause-knappen, tidtakerområdet».
 3. Trykk på mellomrom eller klikk på Pause-knappen for å åpne tidtakeren.
  • Tidtakeren stopper og skjermleserbrukere hører pause; «Gjenstående tid er [MM: SS]».
  • Tidtakerområdet forblir åpent og fokuset blir værende på Fortsett-knappen.

Fortsett tidtaker

 1. Når tidtakeren stanses midlertidig er tidtakerområdet åpent. Hvis fokuset ikke er på Fortsett-knappen, kan du gå til knappen.
 2. Trykk på mellomrom eller klikk på Fortsett-knappen
  • Tidtakeren gjenopprettes og skjermleserbrukere hører «Tidtaker er startet på nytt, gjenstående tid er [MM: SS]».
  • Tidtakerområdet forblir åpent og fokuset blir værende på Pause-knappen.

Tilbakestill tidtaker

Du kan bare tilbakestille tidtakeren etter at du stopper tidtakeren.

 1. Stopp tidtakeren for å aktivere Tilbakestill tidtaker-knapp.
 2. Gå til Tilbakestill tidtaker-knapp.
 3. Trykk på mellomrom eller klikk på Tilbakestill tidtaker-knapp.
  • Tiden tilbakestilles, og fokuset plasseres på Pause-knappen.
  • Skjermleserbrukere hører «Pause-knappen».

Tidtakerinnstillinger

 1. Stopp tidtakeren for å aktivere Tidtakerinnstillinger-knappen.
 2. Gå til Tidtakerinnstillinger-knappen.
 3. Trykk på mellomrom eller klikk på Tidtakerinnstillinger-knappen.
  • Start tidtaker-panelet åpnes, og fokuset går til Start tidtaker-overskriften.
 4. Følg trinnene i tidtakeren for å endre tidtakerinnstillingene.
  • Det er 2 små forskjeller på Start tidtakerpanelet når Tidtakerinnstillinger-knappen aktiveres.
   • Aktiv tidtaker-tekst Satt på pause-tekst og Forkast tidtaker -knappen vises like under Start tidtaker-overskriften og skjermleserbrukere som navigerer panelet hører «Aktiv tidtaker, Satt på pause, Forkast tidtaker-knappen»
   • Varslingen «Dette overskriver den gjeldende tidtakeren» legges til nederst på panelet rett over Avbryt-knappen.

Forkast tidtaker

Du kan forkaste tidtakeren fra tidtakerområdet, tidtakerinnstillinger og Del innhold-panelet.

Tidtakerområde

 1. Stopp tidtakeren for å aktivere Forkast tidtaker-knappen.
 2. Gå til Forkast tidtaker-knappen.
 3. Trykk på mellomrom eller velg Forkast tidtaker-knappen.
  • Tidtakerområdet lukkes, og skjermleserbrukere hører «Tidtaker fjernet».
  • Fokuset går til Min status og innstillinger-popup-knapp.

Tidtakerinnstillinger

 1. Gå til Tidtaker innstillinger for å åpne Start tidtaker-panelet.
 2. Gå til Forkast tidtaker-knappen.
 3. Trykk på mellomrom eller velg Forkast tidtaker-knappen.
  • Tidtakerområdet lukkes, og skjermleserbrukere hører «Tidtaker fjernet».
  • For å tilbakestille fokuset, trykk TAB-tasten til Minutter felt for steg/trinnvis.

Del innhold

 1. Gå til Del innhold-panelet.
 2. Gå til Forkast tidtaker -knappen.
 3. Trykk på mellomrom eller velg Forkast tidtaker-knappen.
  • Tidtakerområdet lukkes, og skjermleserbrukere hører «Tidtaker fjernet».
  • For å tilbakestille fokuset, trykk TAB-tasten til Samarbeidsgrupper-knappen.

Skjul/vis tidtaker

 1. I hoveddelen av Collaborate kan du gå til Skjul tidtakerens teller-knappen som vises visuelt som et øye.
 2. Trykk på mellomrom eller  klikk påSkjul tidtakerens teller-knappen.
  • Knappikonet endres, tidtakerverdiene er ikke lenger synlige, og skjermleserbrukere hører «Vis Tidtakerens teller-knappen»
 3. For å vise tidtakeren kan du trykke på mellomrom eller klikk på Vis tidtakerens teller-knappen, vises visuelt som et øye med en strek gjennom det.
  • Endringer i knapp-ikonet, verdien for tidsverdier vises, og skjermleserbrukere hører «Skjul knapp for tidtakerens teller».