Rapporten om deltagarengagemang hjälper dig att förstå och besvara: 

 • Kursåtkomst
  • Hur många deltagare är aktiva eller inaktiva i kurser?
  • Hur stor andel av deltagarna har nyligen varit aktiva?

  • Hur ofta öppnar deltagarna kurser?

  • Vilka kurser har mest deltagarengagemang?

 • Interaktion med kursinnehåll 

  • Hur mycket interagerar deltagare med kursinnehåll? 

  • Vad är den lägsta, högsta och genomsnittliga deltagartiden i kursinnehållet? 

  • Hur fördelas deltagarna efter tid i kursinnehållet? 

  • Hur lång tid tillbringar deltagaren på innehållet efter kursobjektstyp? 

 • Interaktion med kurskamrater och lärare 

  • Hur ser deltagarfördelningen ut efter inlärningsinteraktionsantal för deltagare? 

  • Hur räknas deltagarnas inlärningsinteraktion efter verktygstyp? 

  • Vilket är det lägsta, högsta och genomsnittliga antalet deltagare som deltar i Blackboard Collaborate-sessioner? 

  • Hur stor är deltagarfördelningen efter deltagarnärvaro i Collaborate-sessioner? 

 • Engagemang i utvärderingar 

  • Hur snabbt slutför deltagarna kursutvärderingar? 

  • Vad är utvärderingsfördelningen efter slutförandestatus? 

 

Datakälla: Blackboard Learn, Blackboard Collaborate. 


Använd kontrollknappar 

Du kan använda avsnittet Kontrollknappar för att filtrera och förfina data som visas i varje rapportflik baserat på dina behov. Varje flik har en specifik uppsättning kontrollknappar eller filter som du kan använda. Du kan alltid gå tillbaka och återställa kontrollknapparna.  

Få en mer detaljerad beskrivning av varje kontrollknapp i avsnittet ordlistans kontrollknappar för Blackboard Data Reporting


Kursåtkomst

Hur många deltagare är aktiva eller inaktiva i kurser?

Ringdiagrammet visar aktiva och inaktiva deltagare i kurser. Deltagare räknas per kursinskrivning

Tänk på: 

 • En enskild deltagare kan presentera olika åtkomst- och engagemangsnivåer i kurser. Därför visas data per kursinskrivning, inte per unik deltagare.

 

Vilken andel av de aktiva deltagarna har varit aktiva den senaste tiden?

Ringdiagrammet visar nyligen aktiva deltagare och tidigare aktiva deltagare mätt som en andel av aktiva kursinskrivningar för deltagare. Inaktiva kursinskrivningar inkluderas inte.

 

Hur ser deltagarfördelningen ut efter kursåtkomstfrekvens?

Histogrammet visar deltagarfördelningen efter frekvens av kursåtkomst räknar antalet kursinskrivningar för deltagare med procentsatsen av tillgängliga dagar som en deltagare besöker en kurs. Nyckeltalen visar lägsta, högsta och genomsnittlig frekvens av studentåtkomst.

Tänk på: 

 • I beräkningarna för lägsta, högsta och genomsnitt ingår datapoäng som skiljer sig avsevärt från andra observationer. 

 

Hur ser deltagarfördelningen ut efter aktuell senaste kursaktivitet?

Stapeldiagrammet visar deltagarnas kursinskrivningar baserat på deras aktuella senaste kursaktivitet. 

 

Hur ser distributionen av aktiva och inaktiva deltagare it per lärosäteshierarkinod?

Det staplade fältet visar senaste, tidigare och inaktiva kursinskrivningar för deltagare efter lärosäteshierarkinod inom de filter du har valt.

 

Hur ser deltagarengagemanget ut per kurs?

Tabellen visar hur kursinskrivningar för deltagare samverkar med varje kurs inom de filter som du har valt.

 

Interagerar deltagarna med kurser?

Tabellen visar deltagarnas individuella kursåtkomst och engagemang efter kursinskrivning inom de filter som du har valt. Deltagarna sorteras som standard efter sitt förnamn i stigande ordning (A–Ö). Den här tabellen innehåller personligt identifierbar information – behandla med varsamhet.

Tänk på: 

 • Du kan använda länkikonen i kolumnen E-postadress för att skicka ett e-postmeddelande till en deltagare. När du klickar på länkikonen omdirigeras du till din förutbestämda e-postkonfiguration. 

Interaktion med kursinnehåll 

Ytterligare filteralternativ: 

Vilket tidsmått vill du visa? 

Förfina dina datauppsättningar efter vilken typ av tidsmått du föredrar när du överväger hur länge deltagarna interagerar med kursinnehåll.   

 

Deltagartid i en kurs kan inkludera inaktiva stunder. Inaktiva stunder är perioder under vilka en deltagare förblir inloggad i en kurs eller session medan de utför en annan aktivitet. Till exempel när de surfar på internet eller tittar på TV. Med detta i beräkningen rekommenderar vi att du överväger tidsmått som kontextuella. Ett sätt att göra det är att använda tidsmått för att jämföra en deltagare med sina kurskamrater. För åtgärdbar information om deltagardeltagande använder du åtkomstfrekvens, interaktioner och inlämningar. Du kan använda resultat för att ta fram ett framgångsmått.

 

Hur mycket interagerar deltagare med kursinnehåll? 

Deltagartid i innehåll är ett mått på total tid, i minuter, som en deltagare tillbringar med innehållsobjekt i en kurs.  

Tänk på:  

 • Det här måttet räknar endast aktiva deltagare.  

 • Den totala tiden baseras på det tidsmått som du har valt i filtret Vilken tidsåtgärd vill du visa?. 

 

Vad är den lägsta, högsta och genomsnittliga deltagartiden i kursinnehållet? 

Tänk på: 

 • I beräkningarna för lägsta, högsta och genomsnitt ingår datapoäng som skiljer sig avsevärt från andra observationer. 

 

Hur fördelas deltagarna efter tid i kursinnehållet? 

Deltagarfördelning efter tid som tillbringats i kursinnehållet mäter tiden en deltagare tillbringar med olika innehållsobjekt. Varje stapel i diagrammet motsvarar ett värdeintervall för deltagartid i innehållet. Y-axeln representerar hur många deltagare som faller inom vart och ett av dessa intervall. 

Tänk på:  

 • Det här måttet räknar endast aktiva deltagare.  

 • Den totala tiden baseras på det tidsmått som du har valt i Vilken tidsåtgärd vill du visa? Filter. 

 

Hur lång tid tillbringar deltagaren på innehållet efter kursobjektstyp? 

Deltagartid i innehåll efter kursobjekttyp visar den lägsta, högsta och genomsnittliga deltagartiden i kursinnehåll, efter innehållsobjekttyp, för alla kurser inom de filter du har valt.  

Tänk på:  

 • Den totala tiden baseras på det tidsmått som du har valt i Vilken tidsåtgärd vill du visa? Filter. 


Interaktion med kurskamrater och lärare 

Ytterligare filteralternativ: 

Vilken interaktionsåtgärd vill du visa? 

Förfina dina datauppsättningar efter vilken typ av interaktionsåtgärd du föredrar när du överväger hur länge deltagarna interagerar med kursinnehåll.   

 

Hur ser deltagarfördelningen ut efter inlärningsinteraktionsantal för deltagare? 

Deltagarfördelning efter antalet interaktioner från deltagare mäter antalet klick och sidinläsningar i sociala och samarbetsinriktade inlärningsaktiviteter, i alla kurser inom de filter du har valt. Varje stapel i diagrammet motsvarar ett värdeintervall för antalet interaktioner från deltagare. Y-axeln representerar hur många deltagare som faller inom vart och ett av dessa intervall. 

Tänk på: 

 • Inlärningsaktiviteterna inkluderar diskussioner, bloggar, loggböcker och wiki-sidor. 

 • Det här måttet räknar endast aktiva deltagare.  

 

Hur räknas deltagarnas inlärningsinteraktion efter verktygstyp? 

Interaktionsantal för deltagarinlärning räknar antalet deltagarinteraktioner efter varje typ av interaktionsverktyg. 

Tänk på: 

 

Vilket är det lägsta, högsta och genomsnittliga antalet deltagare som deltar i Blackboard Collaborate-sessioner? 

Graden deltagarnärvaro i Blackboard Collaborate-sessioner är ett mått av procentandelen tid som en deltagare deltar i synkrona sessioner i Blackboard Collaborate i en kurs. Nyckeltalen visar lägsta, högsta och genomsnittliga antalet deltagare som deltar i Blackboard Collaborate-sessioner.  

 

Tänk på: 

 • Parametern baseras på totalt antal minuter då både deltagare och lärare närvarade i Blackboard Collaborate-sessioner. 

 • Om du inte använder Blackboard Collaborate visas inga data. 

 

Hur stor är deltagarfördelningen efter deltagarnärvaro i Collaborate-sessioner? 

Deltagarfördelning efter graden av deltagarnärvaro i Blackboard Collaborate-sessioner mäter tiden som en deltagare närvarar i synkrona sessioner i Blackboard Collaborate i en kurs i procent, i alla kurser inom de filter du har valt. Varje stapel i diagrammet motsvarar ett band på 10 % för graden av deltagarnärvaro i Blackboard Collaborate-sessioner. Y-axeln representerar hur många deltagare som faller in i vart och ett av banden. 

 

Tänk på: 

 • Måttet baseras på totalt antal minuter då både deltagare och lärare närvarade i Blackboard Collaborate-sessioner. 

 • Om du inte använder Blackboard Collaborate visas inga data. 

 • Det här måttet räknar endast aktiva deltagare.  


Engagemang i utvärderingar 

Hur snabbt slutför deltagarna kursutvärderingar? 

Kursutvärderingar innefattar uppgifter, bloggar, diskussioner, loggböcker, prov, wikisidor och så vidare. Punktlighet för inlämning av utvärderingarna är indelat i fyra kategorier: i tid, försenad, förfallen och kommande

Tänk på:  

 • Endast kursutvärderingar med inlämningsdag inkluderas.  

 • Procentsatserna utgår från det totala antalet förväntade inlämningar i en kurs. 

 • Måtten innefattar endast utvärderingar som förväntas för och slutförs av aktiva deltagare

 

Vad är utvärderingsfördelningen efter slutförandestatus? 

Utvärderingsfördelning efter slutförandestatus visar procentsatsen för utvärderingar som är i tid, försenad, förfallen och kommande efter utvärderingstyp, för alla kurser inom de filter som du har valt. 

Tänk på:  

 • Endast kursutvärderingar med inlämningsdag inkluderas. 

 • Procentsatserna utgår från det totala antalet förväntade inlämningar i en kurs. 

 • Utvärderingstyper är bloggar, uppgifter, diskussionsforum, diskussionstrådar, loggböcker, SCORM-paket, tester, wiki-sidor och så vidare.  

 • Måtten innefattar endast utvärderingar som förväntas för och slutförs av aktiva deltagare