Välkommen till Blackboard®

VIKTIGT -- VÄNLIGEN LÄS NOGA. Om du bor i eller har din huvudsakliga verksamhet i det Europeiska Ekonomiska Sammarbetsområdet, så är dessa användarvillkor ("Terms") en överenskommelse mellan dig och and Blackboard International B.V., ett privat företag skapat och arbetande enligt Nederländernas lagar. I annat fall är dessa Villkor en överenskommelse mellan dig och Blackboard Inc, ett bolag med säte i Delaware, USA. Referenser till ”oss”, ”vi”, ”vår/vårt/våra”, och ”Blackboard” skall betyda antingen Blackboard International B.V. eller Blackboard Inc., såsom tillämpligt.

Dessa villkor styr din tillgång till och användning av Blackboards programvara, produkter, och/eller tjänster (individuellt eller kollektivt, ”Produkterna”) och information, innehåll, text, grafik, fotografier eller andra material som laddas upp, laddas ned, köps eller visas på eller via Produkterna (kollektivt refererade till som ”Innehåll”). Ytterligare villkor och produktkrav kan vara tillämpliga på våra individuella Produkter och finns tillgängliga med den relevanta Produkten. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som tillgår och använder Produkterna(”Användare”).

Genom tillgång till eller användning av Produkterna samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor.

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DU FÖRSTÅR ALLA BESTÄMMELSER. DESSA VILLKOR INNEHÅLLER ETT OBLIGATORISKT AVSTÅENDE FRÅN INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE OCH FRÅN GRUPPRÄTTEGÅNG/JURYRÄTTEGÅNG, SOM, I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÄMPLIGT PÅ DIG, KRÄVER ATT SKILJEFÖRFARANDE SÖKES INDIVIDUELLT FÖR ATT LÖSA TVISTER, I STÄLLET FÖR RÄTTEGÅNGAR MED JURY ELLER GRUPPRÄTTEGÅNG.

Oavsett det föregående, så ersätter eller begränsar ingenting i dessa Villkor dina rättigheter under (1) Villkoren i en skriven överenskommelse du har ingått med Blackboard rörande användning av Produkter, eller (2) tillämpliga lagar eller förordningar i den utsträckning dessa Villkor är förbjudna enligt sådana lagar eller förordningar. I fall av någon konflikt mellan dessa Villkor och villkoren i en tillämpbar skriven överenskommelse som du har ingått i med Blackboard, så gäller villkoren i den skrivna överenskommelsen.


1. Fundamentala villkor & konton

Du är ansvarig för din användning av Produkterna. Du får använda Produkterna endast om du kan skapa ett bindande kontrakt med Blackboard. Ditt konto hos Blackboard (och din användning av Produkten) ger dig tillgång till de tjänster och funktioner som vi kan komma att etablera och upprätthålla från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande. Vi upprätthåller olika typer av konton för olika typer av Användare. Om du accepterar dessa Villkor och använder Produkterna för ett företags, en organisations, en myndighets eller en annan juridisk persons räkning, då gäller att (a) ”du” inkluderar dig själv och denna enhet, och att (b) du intygar och garanterar att du är en auktoriserad representant för denna enhet med befogenhet att binda enheten till dessa Villkor, och att du samtycker till dessa Villkor för denna enhets räkning. Du får använda Produkterna enbart i enlighet med dessa Villkor, alla avtal som ingåtts av din institution rörande Produkterna, och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

I fall där du har auktoriserat eller registrerat någon annan individ, inklusive en minderårig person, för att använda ditt/dina konto(n), så är du helt ansvarig för (i) en sådan användares uppförandet online, (ii) att reglera Användarens tillgång till och användning av Produkterna och (iii) följderna av eventuellt missbruk. Blackboard kräver att föräldrarna, förmyndaren eller annan auktoriserad vuxen eller undervisande institution för en minderårig uttryckligen samtycker till användningen av en Blackboard-produkt för en sådan minderårig. Blackboard förbehåller sig rätten att ge tillgång till den mindreårigas konto till den minderåriges föräldrar, förmyndare eller annan auktoriserad vuxen eller utbildningsinstitution, efter en sådan vuxen persons begäran. För ytterligare information rörande hur vi använder din information, vänligen se vår Integritetspolicy.

Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra Användare. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra Användare. Blackboard skall inte ha någon skadeståndsskyldighet för dina interaktioner med andra Användare, och inte heller för någon Användares handlingar eller underlåtenheter.


2. Integritet & användning av personuppgifter

All information som du tillhandahåller till Blackboard, inklusive förnamn, efternamn, e-post-adress, och all annan information inklusive personlig information som du har tillhandahållit, kan komma att tillhandahålla, eller kan samlas in av os i samband med din användning av Produkterna (“Din Information”), kan samlas in, upprätthållas och användas för att tillhandahålla Produkterna till dig eller din institution, eller i enlighet med dessa Villkor, vår integritetspolicy som finns här ("Integritetspolicy"), alla ytterligare villkor tillämpbara på en individuell Produkt, och alla överenskommelser ingångna av din institution rörande Produkten. Du förstår att genom din användning av Produkterna så samtycker du till insamlingen och användningen (såsom beskrivs i dessa Villkor, Integritetspolicyn och alla avtal som har ingåtts av din institution rörande Produkten) av Dina Uppgifter, inklusive överföring av Dina Uppgifter till USA och/eller andra länder för lagring, värdtjänster, behandling och användning hos Blackboard.

För att undvika tvivel, så är personuppgifter som inkluderar Elevdata (definierade nedan) tillhandahållna till Blackboard genom användningen av dessa Produkter styrd av villkoren i överenskommelsen mellan Blackboard och den utbildande institution som är relevant för din användning av Produkterna. I relationen mellan Blackboard och dig själv så äger du och/eller den utbildande institutionen all ägande- och förfoganderätt till och intresse i Elevdata som du tillhandahåller eller på annat sätt gör tillgänglig för oss. Vi äger inte, styr inte och licensierar inte sådana Elevdata, utom för att tillhandahålla Produkterna till dig och till den utbildande institutionen som tillhandahåller produkterna och styr Elevdata från undervisningsregister, om tillämpligt, och som beskrivs i detta dokument. Till ”Elevdata” hör all information (oavsett format) som direkt rör en identifierbar nuvarande eller tidigare elev, som upprätthålls av en skola, ett skoldistrikt eller en relaterad enhet eller organisation, eller av oss, som en del av tillhandahållande av Produkterna. Elevdata kan inkludera “utbildningsjournal”, som definierad av Family Educational Rights and Privacy Act (lag om familjers utbildningsrättigheter och integritetsskydd)(”FERPA”), 20 U.S.C. § 1232(g). Blackboard samtycker till att behandla Elevdata som konfidentiella och att inte dela dem med tredje part annat än så som beskrivs i Blackboards överenskommelse med din utbildningsinstitutionen.

Om du har några frågor rörande integritet och användning av Dina Uppgifter, kontakta oss på [email protected] eller kontakta din utbildningsinstitution.


3. Innehåll & dina rättigheter

Du är ansvarig för det Innehåll du lägger ut på Produkterna, och alla konsekvenser därav. Det Innehåll du laddar upp, publicerar eller visar kan ses av andra Användare av Produkterna. Du kommer kanske kunna styra det Innehåll som andra Användare av vissa Produkter kan få tillgång till genom integritetsalternativen i vissa Produkter.

Du behåller rättigheterna till allt Innehåll du laddar upp, publicerar eller visar på eller via Produkterna. Genom att ladda upp, publicera eller visa Innehåll på eller genom Produkterna, så ger du oss en världstäckande icke-exklusiv, royaltyfri licens (med rätt att ge ut underlicenser) att använda, lagra, kopiera, reproducera, behandla, modifiera, publicera, överföra, skapa härledda verk från, kommunicera, visa och/eller distribuera sådant Innehåll i vilket som helst medium eller alla media eller distributionsmetoder (nu kända eller senare utvecklade) som en del av att tillhandahålla vilken som helst av Produkterna. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för Blackboard att tillhandahålla, främja och förbättra Produkterna och för att göra Innehåll som har laddats upp till eller via Produkterna tillgängligt för andra institutioner eller individer som en del av tillhandahållandet av Produkterna (inklusive uppsägningen av din användning av Produkterna) och i enlighet med dina integritetsinställningar. Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter, all befogenhet och all auktoritet nödvändig för att överlåta rättigheterna som beskrivs här till allt Innehåll som du laddar upp.

Den person som skapade Innehållet, oavsett om det har publicerats offentligt eller skickats privat, har personligt ansvar för det Innehållet. Vi övervakar eller kontrollerar inte nödvändigtvis det Innehåll som publiceras via Produkterna och vi tar inte heller ansvar för sådant Innehåll. När du använder eller förlitar dig på något Innehåll som har publicerats via Produkterna eller som du får tillgång till via Produkterna sker detta på egen risk.

Dessutom, rörande Innehållet som du laddar upp, publicerar eller visar på eller via Produkterna, så bekräftar, intygar och garanterar du följande: (a) att du har skriftligt samtycke från alla fysiska personer, om någon, som kan identifieras i Innehållet, att använda personens namn eller utseende på ett sätt som avsett för vilken Produkt som helst och dessa Villkor, och att varje sådan person har friskrivit dig från all ersättningsskyldighet som kan uppkomma i samband med sådan användning, (b) att du har erhållit och är ensam ansvarig för att erhålla alla samtycken som kan vara lagstadgade för att lägga upp något Innehåll som rör tredje parter, (c) att varken ditt Innehåll, Blackboards användning av detta såsom beskrivet i dessa Villkor eller någon Produkt kommer att bryta mot någon lag eller inskränka på någon tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter eller rätt till integritetsskytt, samt (d) att Blackboard kan utöva de rätter till ditt Innehåll som överlåtits enligt dessa Villkor, utan betalningsskyldighet vad gäller fackförenings- eller föreningsavgifter, restbetalning, ersättning, avgifter eller royaltyer som skall betalas enligt något kollektivavtal, licensavtal eller övrigt.

Blackboard respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att alla Användare av Produkterna gör detsamma. Vi kommer att besvara meddelanden om påstått intrång i upphovsrätten, när dessa meddelanden är i enlighet med tillämplig lag och levereras korrekt till oss. Om du tror att ditt Innehåll har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, förse oss då följande information: (i) en fysisk eller elektronisk underskrift från upphovsrättsägaren eller en person som är auktoriserad att agera för dennes räkning, (ii) identifiering av det verk vars upphovsrätt hävdas vara föremål för intrång, (iii) identifiering av det material som påstås ha gjort intrånget eller som är föremål den inträngande aktiviteten och skall avlägsnas eller tillgång till vilken skall avaktiveras, samt information som är rimligen tillräcklig för att låta oss finna materialet, (iv) din kontaktinformation, inklusive din adress, ditt telefonnummer och en e-postadress, (v) ett intygande från dig att du har uppfattningen, i god tro, att användningen av materialet på det sätt som orsakar klagomålet inte är auktoriserat av upphovsrättsägaren, dennes representant eller av lagen och dessutom (vi) ett intyg att informationen i meddelandet är korrekt, och, under ed, att du är auktoriserad att agera för upphovsrättsägarens räkning.

Vi förbehåller oss rätten att avlägsna Innehåll som hävdas göra intrång, utan att meddela detta i förväg, enligt eget gottfinnande, och utan ersättningsskyldighet till dig. Vår utsedda upphovsrättsansvarig för meddelanden om påstått intrång i upphovsrätten för Innehåll som visas på Produkten är:

Blackboard Inc.
Attn: General Counsel
1111 19th Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
E-post: [email protected]


4. Din licens för att använda produkterna

A. Licens

Blackboard ger dig en personlig, världsomspännande, royaltyfri, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för att använda Produkterna, i enlighet med dessa Villkor och alla eventuella avtal som ingås mellan din institution rörande Produkterna, enbart för Produkternas avsedda användningsområde, och inte för en konkurrents informationsinhämtning, analys eller demonstrationer. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av våra Produkter och inte heller får du återskapa Produkterna med ”reverse engineering” eller försöka extrahera källkoden för någon Produkt, om inte lagen förbjuder dessa restriktioner eller om du har skriftligt medgivande.

B. Acceptabel användning

När du använder Produkterna får du inte: (i) kringgå, deaktivera eller på annat sätt störa någon av de säkerhetsrelaterade funktionerna hos Produkterna eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av det Innehåll som är tillgängligt via Produkterna, (ii) skapa fler än ett konto för en specifik Produkt (du får dock ansluta kontot till dina sociala nätverk eller andra Produkt-konton, i de fall då vi stödjer detta), (iii) ge någon falsk eller vilseledande information eller låta en annan person använda en Produkt under ditt namn eller för din räkning, (iv) utge dig för att vara någon annan, eller uppge felaktig identitet eller anknytning till någon person eller ge intryck av anknytning till Blackboard om sådant inte är fallet, (v) använda en Produkt om du har blivit avstängd från eller förbjuden att använda den, (vi) skicka skräppost, massutskick, upprepande meddelanden, icke efterfrågade annonser eller marknadsförande e-post, ringa upp eller skicka SMS, eller utföra någon aktivitet som bryter mot lagar och förordningar om elektronisk direktreklam, inklusive men inte begränsat till CAN-SPAM-lagen från 2003, Telephone Consumer Protection Act, eller andra nationella, statliga eller lokala lagar rörande e-post, telefonsamtal eller SMS, (vii) förespråka, främja eller utöva någon illegal eller olaglig verksamhet eller något uppförande som orsakar egendoms- eller personskada, (viii) modifiera, störa, avlyssna, avbryta eller hacka någon Produkt eller samla in data från en Produkt annat än i enlighet med dessa Användningsvillkor, (ix) felaktigt använda Produkterna genom att avsiktligt introducera virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som skulle skada Produkterna eller utrustning som tillhör Användare av Produkterna, (x) ladda upp eller dela med dig något Innehåll som innehåller nakenhet eller våld eller är störande, hotande, obscent, vilseledande, osant eller stötande (i fall sådant Innehåll inte skickas eller delas för ett väsentligen undervisande syfte, såsom, till exempel historiska material delat via en Produkt för en klassdiskussion), (xi) ladda eller dela något Innehåll utan tillåtelse från den som äger innehållet eller på annat sätt göra intrång i upphovsrätten, varumärkesrätten, privatlivet, publicitet eller andra rättigheter som tillhör tredje part, (xii) använda något Innehåll på ett sätt som bryter mot något licensvillkor som specificerats av ägaren, (xiii) ladda upp eller dela någon information eller kommentar om någon annan person utan denna persons tillstånd, (xiv) hota, smäda eller göra intrång en annans privatliv, eller orsaka irritation, obekvämhet eller onödig ängslan eller handla på ett sätt som sannolikt kommer trakassera, störa, genera, skrämma eller förarga någon annan person och inte heller (xv) använda något automatiskt system, inklusive utan begränsning, ”botar”, ”spindlar” eller "offline-läsare" för att få tillgång till en Produkt på ett sätt som sänder fler förfrågningar till Produkten än vad en människa rimligen kan producera under samma tid.

Uraktlåtenhet att följa dessa regler för acceptabel användning utgör ett allvarligt brott mot dessa Användningsvillkor, och kan resultera i att vi vidtar alla eller några av följande åtgärder (med eller utan meddelande till dig): (a) omedelbart, temporärt eller permanent tillbakadragande av din rätt att använda våra produkter, (b) omedelbart, temporärt eller permanent avlägsnande av allt Innehåll, (c) utfärdande av en varning till dig, (d) rättsliga åtgärder mot dig, inklusive rättsligt förfarande för ersättning av alla kostnader (inklusive, men inte begränsade till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) som är resultat av brottet, samt (e) överlåtande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter när vi rimligen känner att detta är nödvändigt.

Åtgärderna som beskrivs i denna Sektion är inte begränsande, och vi kan vidta vilken annan åtgärd som helst om vi rimligen bedömer den lämplig.

C. Ändringar i produkterna

Vi får, utan tidigare meddelande, ändra vilken Produkt som helst, sluta tillhandahålla vilken Produkt som helst eller funktioner i en Produkt, för dig eller för användare i allmänhet, eller skapa användningsbegränsningar för vilken Produkt som helst. Vi kan permanent eller temporärt avsluta eller stänga av din tillgång till vilken Produkt som helst, utan att meddela detta och utan ersättningsskyldighet, av vilket skäl som helst, inklusive efter eget fastställande att du bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor, eller utan någon anledning. Du fortsätter att vara bunden av dessa Villkor efter avslutad åtkomst, oavsett anledning för avslutningen.


5. Mobil programvara

A. Mobil programvara

Vi kan göra tillgänglig programvara för att ge tillgång till Produkterna via en mobil enhet (”Mobil Programvara”). För att använda den Mobila Programvaran måste du ha en mobil enhet som är kompatibel med den Mobila Programvaran. Blackboard garanterar inta att den Mobila Programvaran kommer att vara kompatibel med din mobila enhet. Du får använda mobila data med den Mobila Programvaran och kan bli debiterad ytterligare avgifter för dessa tjänster av din mobila internetleverantör. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för eventuella sådana avgifter. Blackboard ger dig här med en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att använda en kompilerad kodkopia av den Mobila Programvaran för ett konto på en mobil enhet som ägs eller leasas enbart av dig, för din personliga användning. Du får inte: (i) modifiera, demontera, dekompilera eller genom ”reverse engineering” kopiera den Mobila Programvaran, utom i den utsträckning som en sådan restriktion är uttryckligen förbjuden i lag, (ii) hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, ge ut en underlicens för, distribuera eller på annat sätt överföra den Mobila Programvaran till någon tredje part eller använda den Mobila Programvaran eller dela den med någon tredje part, (iii) göra några kopior av den Mobila Programvaran, (iv) ta bort, kringgå, avaktivera, skada eller på annat sätt störa de säkerhetsrelaterade funktionerna hos den Mobila Programvaran och inte heller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll som är tillgängligt via den Mobila Programvaran eller (v) radera upphovsrättsmeddelanden och andra äganderättsmeddelanden i den Mobila Programvaran. Du bekräftar att Blackboard från tid till annan kan utfärda uppgraderade versioner av den Mobila Programvaran och får automatiskt och elektroniskt uppgradera den version av den Mobila Programvaran som du använder i din mobila enhet. Du samtycker till sådan automatisk uppgradering på din mobila enhet, och samtycker till att villkoren och betingelserna för dessa Villkor kommer att gälla för alla sådana uppgraderingar. Eventuell kod from tredje part, som kan komma att användas i den Mobila Programvaran är täckt av den tillämpliga licensen för öppen källkod (open source) eller tredje parts EULA-licens, om sådan finns, som auktoriserar användning av sådan kod. Den ovannämnda licensen innebär inte en försäljning av Mobil Programvara eller en kopia därav och Blackboard och dess tredjepartspartner eller leverantörer behåller all ägande- och förfoganderätt till och intresse i den Mobila Programvaran (och alla kopior därav). Försök av dig att överföra någon av rättigheterna, plikterna eller åliggandena enligt detta, utom såsom uttryckligen medgivits i dessa Villkor, är ogiltiga. Blackboard förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen har överlåtits under dessa Villkor. Den Mobila Programvaran har sitt ursprung i USA och är föremål för USA:s exportlagar och -förordningar. Den Mobila Programvaran får inte exporteras till eller återexporteras till sådana länder, personer eller enheter som förbjuds från att ta emot exporter från USA. Dessutom kan den Mobila Programvaran vara föremål för import- och exportlagar i andra länder. Du samtycker till att efterleva alla USA:s lagar och andra länders lagar rörande användning av Mobil Programvara och Produkterna.

B. Mobil programvara från Apple App Store

Följande gäller all Mobil Programvara som du anskaffar från App Store (”Programvara från App Store”): du bekräftar och samtycker till att dessa Villkor gäller uteslutande mellan dig och Blackboard, inte Apple, Inc. (”Apple”) och att Apple inte har något ansvar för Programvara från App Store, eller innehållet i programvaran. Din användning av Programvara från App Store måste efterleva App Stores serviceavtal (Terms of Service). Du bekräftar att Apple inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla något underhåll eller support för Programvara från App Store. I fall då en Programvara från App Store misslyckas med uppfylla en tillämpbar garanti ska du meddela Apple så kommer Apple att återbetala köpesumman för Programvaran från App Store. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer Apple inte att ha någon som helst annan garantiskyldighet för Programvara från App Store och alla andra möjliga ersättningskrav, förluster, ersättningsskyldigheter, skador, kostnader eller utgifter som kan härledas till någon oförmåga att uppfylla någon garanti kommer att styras enbart av dessa Villkor och de lagar som är tillämpliga för Blackboard som leverantör av programvaran. Du bekräftar att Apple inte har ansvar för att behandla några dina ersättningskrav eller ersättningskrav som kommer från någon tredje part, som gäller för Programvara från App Store eller ditt ägande och/eller användning av Programvara från App Store, inklusive men inte begränsat till: (i) ersättningskrav för produktansvar, (ii) alla påståenden att Programvaran från App Store inte uppfyller något lagstiftat eller förordat krav och (iii) krav som uppstår under konsumentskyddslagstiftning eller annan liknande lagstiftning, samt och att alla sådana krav styrs uteslutande av dessa Villkor och eventuell lag som är tillämplig på Blackboard som leverantör av Programvaran. Du bekräftar att i fall då en tredjepart hävdar att Programvara från App Store eller ditt ägande och din användning av denna Programvara från App Store gör intrång i denna tredje parts immateriella rättigheter är det Blackboard, inte Apple, som kommer att vara uteslutande ansvarig för att undersökning, försvar, göra upp om och slutföra alla sådana påståenden om intrång i immateriella rättigheter, i den utsträckning som krävs av dessa Villkor. Du och Blackboard bekräftar och samtycker till att Apple, och Apples dotterföretag är tredjepartsförmånstagare till dessa Villkor rörande din licens för Programvaran från App Store och att, efter ditt samtycke till dessa Villkor, kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) som tredjepartsförmånstagare att genomdriva dessa Villkor då de rör din licens för Programvaran från App Store.

C. Mobil programvara från Google Play Store

Följande gäller all Mobil Programvara som du anskaffar från Google Play Store (”Programvara från Google”): (i) du bekräftar att Villkoren endast gäller mellan dig och Blackboard, och inte Google, Inc (”Google”), (ii) din användning av Programvara från Google måste efterleva Googles då aktuella serviceavtal för Google Play Store, (iii) Google är endast leverantör av Google Play Store där du erhöll Programvara från Google, (iv) endast Blackboard, inte Google, har ansvar för sin Programvara från Google, (v) Google har ingen skyldighet eller ersättningsskyldighet gentemot dig vad gäller Programvara från Google eller Villkoren och (vi) du bekräftar och samtycker till att Google är en tredjepartsförmånstagare av Villkoren som rör Blackboards Programvara från Google.

D. Mobil programvara från Microsoft Store

Följande gäller all Mobil Programvara som du anskaffar från Microsoft Store (”Programvara från MS”): (i) du bekräftar att dessa Villkor enbart gäller mellan dig och Blackboard, inte Microsoft Corporation (”Microsoft”), (ii) din användning av Programvara från MS måste efterleva Microsofts då aktuella serviceavtal för Microsoft Store (Terms of Service), (iii) Microsoft är endast en leverantör av Microsoft Store, där du erhöll Programvara från MS, (iv) endast Blackboard, inte Microsoft, ansvarar för sin Programvara från MS, (v) Microsoft har ingen skyldighet gentemot dig vad gäller Programvara från MS eller dessa Villkor, och (vi) du bekräftar och samtycker till att Microsoft är en tredjepartsförmånstagare till dessa Villkor rörande Blackboards Programvara från MS.


6. Blackboards rättigheter

Produkterna utvecklas hela tiden och deras utformning, karaktär och/eller funktioner kan ändra sig från tid till annan utan att du i förväg meddelas. Dessutom kan Blackboard (permanent eller temporärt) upphöra att tillhandahålla Produkterna (eller vilken som helst funktionalitet inom Produkterna) till dig eller till Användare i allmänhet och meddelar då inte nödvändigtvis detta i förväg. Vi förbehåller oss också rätten att sätta begränsningar på användning och lagring, enligt vårt eget gottfinnande, när som helst, utan att först meddela dig.

All ägande- och förfoganderätt till och intresse i och för Produkterna (utom Innehåll som har tillhandahållits av Användare eller andra tredje parter) är och förblir Blackboards och dess licensgivares exklusiva egendom. Dessa Produkter är skyddade av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar i USA såväl som i andra länder. Ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att använda Blackboards namn eller någon av Blackboards varumärken, logotyper, domännamn eller andra igenkännbara märkesegenskaper. Eventuell feedback, samt eventuella kommentarer eller förslag som du kan komma att ge oss rörande Blackboard eller Produkterna ges på frivillig basis och vi kommer att vara fria att använda sådan feedback, samt sådana kommentarer eller förslag enligt eget omdöme och utan några skyldigheter gentemot dig.


7. Registreringsskyldigheter & lösenord

Du får aldrig använda en annan Användares konto utan tillstånd från Blackboard. I gengäld för din användning av Produkterna så samtycker du till (a) att Dina Uppgifter är sanna, korrekta, aktuella och fullständiga och (b) att upprätthålla och genast uppdatera Dina Uppgifter för att de ska förbli sanna, korrekta, aktuella och fullständiga. Du är ansvarig för att skydda alla lösenord som du använder för att tillgå Produkterna (inklusive lösenord som kan användas på andra Blackboard-produkter för en enda inloggning på Produkterna) och för alla aktivitet eller handling som sker under inloggning med ditt lösenord. Vi uppmanar dig att använda ”starka” lösenord (lösenord som använder en kombination av stora och små bokstäver, siffror och symboler, samt har minst åtta (8) tecken) för ditt konto. Du samtycker till att (a) meddela Blackboard rörande eventuell oauktoriserad användning av ditt lösenord eller din användaridentifikation och alla annat säkerhetsöverträdelser och (b) säkerställa att du loggar ut från ditt konto vid slutet på varje session.


8. Exportkontroller

Såsom krävs enligt lagarna i USA och andra länder: (a) du förstår att Produkterna är föremål för exportkontroll enligt U.S. Commerce Department's Export Administration Regulations (”EAR”), (b) du befinner dig inte i en förbjudet destinationsland enligt USA:s EAR eller USA:s sanktionsförordningar och (c) du kommer inte att exportera, återexportera eller överföra Produkterna till någon förbjuden destination eller förbjudna personer eller enheter på USA:s Bureau of Industry and Security Denied Parties List eller USA:s Office of Foreign Assets Control List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons och inte heller någon liknande lista som har upprättats av andra länder utan all nödvändig exportlicens eller -auktorisering.


9. Uppsägning

Vi får avstänga eller säga upp dina konton eller upphöra att tillhandahålla några eller alla Produkterna när som helst, av vilken orsak som helst, inklusive men inte begränsat till om vi rimligen tror att: (i) du har brutit mot dessa Villkor, (ii) du skapar en risk eller möjliga juridiska problem för oss eller (iii) vårt tillhandahållande av Produkterna inte längre är kommersiellt livskraftigt. Vid en sådan uppsägelse skall den licens som givits enligt dessa Villkor automatisk upphöra. I alla sådana fall skall Villkoren upphöra, inklusive men inte begränsa till din licens att använda Produkterna. Följande sektioner skall dock fortsätta att gälla: 2, 3, 5, 6, 9, 10 och 11.

Dessutom, om du upphör att använda Produkterna under fler än 60 dagar, så kan ditt konto komma att raderas och Blackboard tar inget ansvar för Innehåll som raderats efter frånvaro av aktivitet. Om du vill radera ditt/dina Blackboard Produktkonto(n) i sin helhet kan du kontakta oss via [email protected] och specificera vilka Blackboard Produktkonto(n) du vill radera. Vi kommer att radera de angivna kontona inom rimlig tid, om så inte förhindras genom lag.

Inget i denna Sektion skall påverka Blackboards rätt att ändra, begränsa eller avsluta tillhandahållandet av Produkterna utan att meddela om detta i förväg, såsom beskrivs annorstädes i dessa Villkor.

10. Friskrivning & begränsningar av ersättningsskyldighet

Vänligen läs denna Sektion noggrant eftersom den begränsar Blackboards ersättningsskyldighet och likaså skyldigheten för dess ägarföretag, dotterföretag, närstående företag, företagstecknare, styrelsemedlemmar, anställda, representanter, partner och/eller licenstagare (kollektivt, ”Blackboard-enheter”). Var och en av Undersektionerna nedan gäller bara i den utsträckning som är tillåten enligt gällande lag. Ingenting i denna Sektion avser att begränsa de rättigheter du kan ha, som inte lagligen kan begränsas.

A. Produkterna är tillgängliga ”I BEFINTLIGT SKICK”

Din tillgång till och användning av Produkterna eller Innehåll sker på din egen risk. Du förstår och samtycker till att produkterna tillhandahålls till dig ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÅNG”. Utan att begränsa det föregående, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, så gäller att BLACKBOARD-ENHETERNA FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH BETINGELSER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, RÖRANDE ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG. Inga råd och inte heller någon information, muntlig eller skriftlig, som har erhållits från någon av Blackboard-enheterna eller via Produkterna skapar någon som helst garanti som inte uttryckligen givits här.

B. HIPAA-friskrivningsklausul

Blackboard ger ingen garanti eller försäkran att din användning av Produkterna kommer att efterleva Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996, efter ändring (”HIPAA”). Om du representerar en enhet som förser hälso- och sjukvård, säljer vårdförsäkringar, säljer andra försäkringar, är en hälso- och sjukvårdsinformationscentral som kan anses vara en enhet som täcks av HIPAA eller en affärspartner till en enhet som täcks av HIPAA så skall du vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att efterleva HIPAA och skall vara ansvarig för all tillämplig efterlevnad av HIPAA. Du samtycker till att du inte kommer att ge Blackboard några skyddade hälsouppgifter (såsom definieras av HIPAA) och att Blackboard därför inte bedöms vara en affärspartner till dig och/eller din organisation för syftet att efterleva HIPAA.

C. Länkar till tredje part och resurser från tredjepart

Produkterna kan innehålla länkar till en tredje parts webbplats eller resurser som tillhör en tredje part. Du bekräftar och samtycker till att Blackboard-enheter inte är ansvariga för eller ersättningsskyldiga för: (i) tillgängligheten eller korrektheten hos sådana webbplatser eller resurser eller (ii) innehållet, produkterna och tjänsterna som är tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Länkar till sådana webbplatser eller resurser antyder inte något samtycke från Blackboard-enheter rörande sådana webbplatser eller resurser eller innehållet, produkterna eller tjänsterna som är tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar att du ensam är ansvarig för alla risker som uppstår från din användning av alla sådana webbplatser eller resurser. Om du öppnar en webbplats eller tjänst från en tredje part från en Produkt eller delar ditt Innehåll på eller genom en webbplats eller tjänst från en tredje part, gör du detta på egen risk, och du är införstådd med att dessa Villkor och denna Integritetspolicy inte gäller användningen av dessa webbplatser eller tjänster.  I den utsträckning som du får tillgång till tjänster eller innehåll som tillhandahålls av YouTube genom Produkterna godkänner du dessutom YouTubes Användarvillkor, som finns att läsa på: https://www.youtube.com/t/terms.

D. Begränsningar av ersättningsskyldighet

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER SKALL BLACKBOARD-ENHETER INTE VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, PÅFÖLJANDE ELLER BESTRAFFANDE SKADESTÅND, INTE HELLER NÅGON FÖRLUST AV VINST ELLER INKOMST SOM UPPKOM DIREKT ELLER INDIREKT, OCH INTE HELLER NÅGON FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL, ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR FRÅN (i) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA, (ii) EN ANNAN ANVÄNDARES ELLER TREDJE PARTS UPPFÖRANDE ELLER INNEHÅLL GENOM ELLER ASSOCIERAT MED PRODUKTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NEDSÄTTANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE, (iii) ALLT INNEHÅLL SOM ERHÅLLS GENOM PRODUKTERNA ELLER (iv) OAUKTORISERAD ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DITT INNEHÅLL.

I INGET FALL SKALL DEN SAMMANLAGDA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETEN FÖR BLACKBOARD-ENHETERNA ÖVERSTIGA 100 USD (US$100,00) ELLER DEN SUMMA DU BETALADE BLACKBOARD, OM NÅGON, UNDER DE SENASTE SEX MÅNADERNA FÖR PRODUKTERNA SOM GER UPPHOV TILL ERSÄTTNINGSKRAVET.

BEGRÄNSNINGARNA I DENNA UNDERSEKTION SKALL GÄLLA FÖR ALLA TEORI OM ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET, OM SÅ GRUNDAD PÅ GARANTI, KONTRAKT, LAG, FÖRSEELSE (INKLUSIVE OAKTSAMHET) ELLER ANNAT OCH OAVSETT OM BLACKBOARD-ENHETER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA OCH ÄVEN OM EN KORRIGERING I ENLIGHET MED VILLKOREN HAR VISAT SIG INTE UPPFYLLA SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL.

AMERIKANSK FEDERAL LAG, VISSA DELSTATER, PROVINSER OCH ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR VISSA IMPLICITA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. DESSA VILLKOR GER DIG SPECIFIKA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER OCH DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION. DESSUTOM FINNS DET JURISDIKTIONER SOM INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNING FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. DESSA FRISKRIVNINGSKLAUSULER, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET UNDER DESSA VILLKOR KOMMER INTE ATT GÄLLA INOM DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

E. Ersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Blackboard och dess dotterföretag, representanter, licenstagare, chefer och andra närstående företag och deras anställda, konsulter, representanter, företagstecknare och styrelsemedlemmar, från och mot alla ersättningskrav, skadestånd, skyldigheter, förluster, ersättningsskyldigheter, kostnader och skulder, och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden) som uppkommer av: (i) din användning av och tillgång till en Produkt, inklusive alla data eller allt innehåll som sänts, tagits emot av dig, (ii) din överträdelse av någon bestämmelse i dessa Villkor, inklusive utan begränsning, din överträdelse av någon av påståendena och garantierna ovan, (iii) din överträdelse av någon tredje parts rätt, inklusive utan begränsning någon rätt till personlig integritet eller immateriella rättigheter, (iv) din överträdelse av någon tillämplig lag, regel eller förordning, (v) något Innehåll du har laddat upp via ditt Användarkonto, inklusive utan begränsning, vilseledande, falsk eller inkorrekt information, (vi) alla andra parters tillgång och användning av en Produkt med ditt unika användarnamn, lösenord eller annan lämplig säkerhetskod.


11. Allmänna villkor

A. Avstående & uppdelning av avtal

Om Blackboard inte genomdriver någon rätt eller bestämmelse i dessa Villkor skall detta inte bedömas som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. I det fall då någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa så skall denna bestämmelse begränsas eller avlägsnas i minsta möjliga omfattning och alla återstående bestämmelser i dessa Villkor skall förbli gällande fullt ut, utom i fall då avtal avstående från grupprättegång/juryrättegång, som i Sektion 11(B)(iii) nedan, är omöjligt att verkställa, i vilket fall hela skiljedomsöverenskommelsen ska betraktas som omöjlig att verkställa.

B. Gällande lag, tvistlösning

(i) Gällande lag. Dessa Villkor och alla handlingar som är rör dem skall regleras av staten New York utan avseende på eller tillämpning av dess bestämmelser om motsägande lagar, eller den stat eller det land där du bor. Alla anspråk, rättsliga förfaranden eller rättsfall som uppkommer i samband med Produkterna kommer att enbart att tas upp i federala eller delstatliga domstolar i Washington D.C., USA och du samtycker till jurisdiktionen och rättsplatsen för sådana domstolar och avsäger dig alla invändningar rörande ett opraktiskt forum.
(ii) Skiljedom. LÄS DENNA SEKTION NOGGRANT DÄRFÖR ATT DEN KRÄVER ATT PARTERNA TAR SINA TVISTER TILL SKILJEDOM SAMT BEGRÄNSAR DE SÄTT PÅ VILKA DU KAN FÅ ERSÄTTNING FRÅN BLACKBOARD. För alla tvister med Blackboard så samtycker du till att första kontakta oss på [email protected] och försöka lösa tvisten med oss informellt. I det osannolika fallet att Blackboard inte har kunnat lösa en tvist med dig efter sextio (60) dagar så samtycker vi båda att lösa alla anspråk, tvister eller kontroverser (utom för anspråk som gäller föreläggande eller rimlig ersättning så som visas nedan) som uppkommer från eller i samband med eller relaterat till dessa Villkor, eller överträdelse eller hävdad överträdelse därav, genom bindande skiljedom från JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services), under Optional Expedited Arbitration Procedures (frivilliga expedierade skiljedomsprocedurerna) som vid den tiden gäller för JAMS, utom som bestäms i detta dokument. JAMS kan kontaktas på www.jamsadr.com. Skiljedomsförfarandet kommer att äga rum i Washington D.C., USA, om inte du och Blackboard kommer överens om något annat. Om du använder Produkterna för något kommersiellt ändamål så är båda parterna ansvariga för att betala JAMS för att ta emot och administrera och för alla skiljedomsavgifter i enlighet med JAMS regler, och den betalning som döms av skiljedomaren skall inkludera kostnader för skiljedom, rimliga advokatarvoden och rimliga kostnader för expertvittnen och andra vittnen. Om du är en fysisk person som använder Produkterna i syften som inte är kommersiella: (i) kan JAMS kräva att du betalar en avgift för att starta ditt fall, om du inte ansöker om och framgångsrikt erhåller ett avstående från avgift från JAMS, (ii) kan den betalning som beslutats av skiljedomaren inkludera dina kostnader för skiljedomsförfarandet, dina rimliga advokatarvoden, och dina rimliga kostnader för expertvittnen och andra vittnen och (iii) kan du stämma i en small claims court (domstol för tvister om mindre värden) i en gällande jurisdiktion utan att första använda skiljedom, men detta friskriver dig inte från skyldigheten att använda den informella processen för tvistlösning. Varje beslut om betalning som tas av skiljedomaren kan användas i vilken som helst rätt med kompetent jurisdiktion. Ingenting i denna Sektion skall betraktas som att det förhindrar Blackboard från att söka föreläggande eller annan rimlig ersättning från rättsväsendet såsom nödvändigt för att förhindra det faktiska eller hotande intrånget, feltilldelningen eller överträdelse av vår datasäkerhet, immateriella rättigheter eller andra äganderätter.
(iii) Avstående från grupprättegång/juryrättegång. MED AVSEENDE PÅ ALLA PERSONER OCH ENHETER, OAVSETT OM DE HAR ERHÅLLIT ELLER ANVÄNT PRODUKTERNA FÖR PERSONLIGA, KOMMERSIELLA ELLER ANDRA ÄNDAMÅL, MÅSTE ALLA ANSPRÅK GÖRAS AV PARTERNA SOM INDIVIDER OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER PART I NÅGON GRUPPRÄTTEGÅNG, KOLLEKTIV RÄTTSTVIST, PRIVAT RÄTTSTVIST SOM DRIVS AV ÅKLAGARMYNDIGHETEN ELLER ANNAN RÄTTSLIG ÅTGÄRD MED REPRESENTANT. DETTA AVSÄGANDE GÄLLER FÖR GRUPPSKILJEDOM OCH OM VI INTE KOMMER ÖVERENS OM NÅGOT ANNAT FÅR SKILJEDOMAREN INTE KONSOLIDERA FLER ÄN EN (1) PERSONS ANSPRÅK. DU SAMTYCKER TILL ATT, GENOM ATT INGÅ I DESSA VILLKOR, SÅ AVSÄGER SIG BÅDE DU OCH BLACKBOARD RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER ATT DELTA IN EN GRUPPRÄTTEGÅNG, KOLLEKTIV RÄTTSTVIST, PRIVAT RÄTTSTVIST SOM DRIVS AV ÅKLAGARMYNDIGHETEN ELLER ANNAN RÄTTSLIG ÅTGÄRD MED REPRESENTANT, AV NÅGOT SOM HELST SLAG, SOM RELATERAR TILL PRODUKTERNA ELLER DESSA VILLKOR.
(iv) Begränsad tillämplighet för avsägelse av rätt till skiljedom och grupprättegång/juryrättegång.. Vissa lagar, regler och förordningar som kan vara tillämpliga på dig kanske inte tillåter dig att på förhand godkänna bindande skiljedom eller att avsäga dig dina rättigheter att ingå i en rättstvist med representant eller avsäga dig din rättighet till en juryrättegång. Om sådana lagar är tillämpliga på dig, så är följande inte tillämpbart på dig: skiljedomskraven som anges i undersektion (ii) och/eller avsägande av rätt till grupprättegång/juryrättegång som anges i undersektion (iii).

C. Användare inom USA:s regering & begränsade rättigheter för USA:s regering

Vissa av de komponenter som utgör produkterna är ”kommersiella enheter” såsom denna term definiera i 48 C.F.R 2.101, som består av ”kommersiell datorprogramvara” och/eller ”dokumentation för kommersiell datorprogramvara” såsom dessa termer används i 48 C.F.R 12.212. I enlighet med 48 C.F.R 12.212 och 48 C.F.R 227-7202-1 t.o.m. 227.7202-4, så erhåller alla slutanvändare inom USA:s regering Programvaran med enbart de rättigheter som anges här.

Produkterna, all Mobil Programvara och alla uppgraderingar till de föregående (om några) tillhandahålls med begränsade rättigheter. Användning, kopiering eller utlämning utförd av USA:s regering är föremål för restriktioner såsom anges i substycket (c)(1) (ii) av Rights in Technical Data and Computer Software-klausulen i DFARS 252.227.7013 eller understyckena (c)(1) och (2) i Commercial Computer Software-Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19, såsom tillämpligt.

Underleverantör/tillverkare är Blackboard Inc., 1111 19th Street N.W., Washington, D.C. 20036, USA. Alla rättigheter som inte specifikt är givna i dessa Villkor bibehålls av Blackboard.

D. Hela överenskommelsen

Dessa Villkor och vår Integritetspolicy utgör den hela och exklusiva överenskommelsen mellan Blackboard och dig rörande Produkter och dessa Villkor ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser mellan Blackboard och dig rörande Produkterna. Utom medlemmar i den grupp av företag för vilka Blackboard Inc. är moderföretag så kommer ingen annan person eller företag att vara tredjepartsförmånstagare enligt dessa Villkor.

Oavsett det föregående, så ersätter eller begränsar ingenting i dessa Villkor dina rättigheter under (1) Villkoren i en skriven överenskommelse du har ingått med Blackboard rörande användning av Produkter, eller (2) tillämpliga lagar eller förordningar i den utsträckning dessa Villkor är förbjudna enligt sådana lagar eller förordningar. I fall av någon konflikt mellan dessa Villkor och villkoren i en tillämpbar skriven överenskommelse som du har ingått i med Blackboard, så gäller villkoren i den skrivna överenskommelsen.

Vi får revidera dessa Villkor från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid att länkas till på https://www.blackboard.com/. Om ändringarna, enligt vårt eget gottfinnande, är väsentliga, så kommer vi att meddela dig via Produkterna eller genom den e-postadress som är associerad med din profil. Genom att fortsätta att tillgå eller använda Produkterna efter att dessa ändringar träder i kraft, så samtycker du till att vara bunden av dessa reviderande Villkor.

Dessa produkter drivs och tillhandahålles av Blackboard.

Blackboard Inc.
1111 19th Street N.W.
Washington, D.C. 20036 USA
eller
Blackboard International B.V.
Paleisstraat 1, 1012 RB
Amsterdam, Nederländerna

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen skicka en e-post till: [email protected].

Träder i kraft: 17 januari 2018


12. Blackboard Connect

Blackboard Connect är ett massaviseringssystem där du kan ta emot uppdateringar och brådskande aviseringar via e-post, telefonsamtal, textmeddelanden eller kanaler för sociala medier. Meddelandefrekvensen varierar beroende på konto och inställningar. Beroende på vilket abonnemang du har hos din internetleverantör kan avgifter för data och meddelanden tillkomma. Kontakta din internetleverantör för information. Internetleverantörer ansvarar inte för meddelanden som inte levereras eller som levereras med fördröjning. Du kan välja att inte ta emot textmeddelanden genom att vidta följande åtgärder:

  • Skicka svarsmeddelandet STOP till ”23177” för att avbryta
  • Skicka svarsmeddelandet STOP till ”53291” för att avbryta
  • Skicka svarsmeddelandet STOP till ”22898” för att avbryta

Kontakta [email protected] för kundsupport.