SafeAssign jämför inskickade uppgifter med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta områden med överlappning mellan den inskickade uppgiften och befintliga arbeten.

SafeAssign är effektivt både som ett avskräckningsmedel och som ett utbildningsverktyg. Använd SafeAssign för att låta lärare kontrollera originaliteten i uppgiftsinlämningar och skapa möjligheter för deltagare att lära sig hur man hänvisar till källor på rätt sätt istället för att skriva om.


SafeAssign-källor

SafeAssign baseras på en unik textmatchningsalgoritm som kan upptäcka exakta och inexakta matchningar mellan en uppsats och källmaterial. Inlämningar jämförs med flera olika databaser:

  • Global Reference Database: Innehåller 15 miljoner uppsatser som skickats in frivilligt av studenter på institutioner som är kunder hos Blackboard för att hjälpa till att förhindra plagiering mellan institutioner.
  • Dokumentarkiv på institutionen: Innehåller alla uppsatser som skickats in till SafeAssign av användare på respektive institution.
  • Internet: SafeAssign söker efter matchande text på hela Internet med hjälp av en intern söktjänst.
  • ProQuest ABI/Inform Journal Database: Över 3 000 publicerade titlar, 4,5 miljoner dokument och över 200 ämneskategorier från 1970-talet till nutid som omfattar allt ifrån marknadsföring till genusvetenskap.

Global Reference Database

Blackboards globala referensdatabas är en separat databas dit kursdeltagare frivilligt skickar in kopior av sina uppsatser för att främja originalitet. Den här databasen är separat från varje institutions interna databas där alla uppsatser lagras av respektive institution. Deltagarna kan välja att kontrollera sina uppsatser utan att skicka in dem till Global Reference Database. Deltagare skickar in sina uppsatser frivilligt och går med på att inte radera uppsatser i framtiden. Inlämningar till den globala referensdatabasen är extra kopior som skickas in frivilligt i syfte att främja originalitet. Blackboard äger inte inskickade rapporter.

Intern sökmotor

De internetsökindex som SafeAssign använder är utformade för pålitlighet, prestanda och effektivitet mot en stor mängd sökningar utförda av SafeAssign. Dessa sökindex kan inte uppdateras lika ofta som de som används av internetsöktjänster för konsumenter. Normalt kan man räkna med att dessa index uppdateras inom 1–3 dagar efter det att ändringar har gjorts. På grund av en kombination av dessa sökindexegenskaper och viktningen som SafeAssign-algoritmen tillämpar kanske resultaten som returneras av SafeAssigns originalitetsrapport för en individuell mening eller fras inte är identiska med resultat som returneras av en internetsöktjänst för konsumenter.

Blackboard SafeAssign använde tidigare Yahoo! BOSS-tjänsten för att få mer omfattade resultat från internet. På grund av utfasningen av Yahoo! BOSS-tjänsten den 31 mars 2016 har Blackboard utvecklat en intern söktjänst för internetresultat för SafeAssign. Inga kundåtgärder krävs för att aktivera SafeAssigns interna söktjänst, eftersom ändringen har gjorts i den centrala SafeAssign-tjänsten och gäller för alla klienter.

Den interna söktjänsten har utvecklats med de senaste crawling- och indexeringsteknikerna och gör det möjligt för Blackboard att minska beroende av och exponering för verktyg från tredje part. I och med att söktjänsten nu administreras internt har Blackboard möjlighet att förbättra och förfina sökresultat och förbättra den övergripande kvaliteten och prestandan för SafeAssign. Dessutom begränsas eventuella orosmoment gällande delning av kunddata med Blackboards partner med hjälp av den här nya metoden att tillhandahålla sökresultat från internet.

På grund av att internet är i ständig förändring kan det finnas tillfällen då SafeAssigns interna söktjänst inte inkluderar specifika webbplatser eller webbsidor. Därför kan det hända att SafeAssign Originality Reports inte identifierar eventuell matchande text i deltagares arbeten. Vid en sådan situation undersöker Blackboard källans webbinnehåll och lägger, om möjligt, till innehållet till SafeAssigns interna söktjänst för framtida inlämningar.

Utvecklingen av SafeAssigns interna söktjänst visar Blackboards engagemang för hur SafeAssign fungerar och kundernas användning av SafeAssign-tjänsten. Blackboard kommer även i fortsättningen övervaka SafeAssign för förbättringsmöjligheter och tar gärna emot återkoppling från kunder gällande kundresultat och hur SafeAssign fungerar i allmänhet.

Resultaten i en SafeAssign Originality Report kanske inte är identiska med resultaten från en internetsöktjänst för konsumenter (t.ex. Google, Bing, etc.) när det gäller enskilda meningar eller fraser. Resultaten från SafeAssign-tjänsten är endast avsedda som ett verktyg för lärare. På grund av storleken och omfattningen av både det akademiska ämnet och antalet genomsökta resurser är resultaten i SafeAssign-sökningar inte någon garanti eller indikation på att plagiering har eller inte har skett. Ansvaret för en bedömning av eventuell plagiering ligger hos läraren och SafeAssign-resultaten bör alltid övervägas i förhållande till andra resurser och gott omdöme.

Föreslå en ny URL

Det här verktyget är endast tillgängligt i Blackboard Learn-kurser med den ursprungliga kursvyn

Med verktyget URL Adder kan du föreslå ytterligare webbplatser och webbsidor för SafeAssign som inte har flaggats eller refererats till i originalitetsrapporter.

Verktyget är tillgängligt för lärare via: Kursverktyg > SafeAssign > URL Adder. Välj Föreslå URL på sidan SafeAssign om du vill skicka in en webbadress.

Om en användare föreslår en viss webbsida försöker SafeAssign inkludera alla tillgängliga sidor under huvudadressen. Om till exempel föreslås http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx kommer den försöka hitta alla webbplatser som är kopplade till http://www.blackboard.com huvudadressen.

Alla URL-adresser som inkluderas med URL Adder finns tillgängliga för alla SafeAssign-användare och-institutioner, vilket innebär att det kan vara till allas fördel att föreslå en URL-adress.


Filer som stöds

SafeAssign har endast stöd för filtyper som kan konverteras till oformaterad text, däribland följande typer: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML och HTM. Det går inte att använda kalkylbladsfiler.

SafeAssign godtar även ZIP-filer och bearbetar filer som matchar dessa filtyper.

SafeAssign räknar och visar det totala antalet bilagor i en inlämning och även antalet bilagor som SafeAssign bearbetat. SafeAssign bearbetar och skapar endast originalitetsrapporter för bilagor som matchar de filtyper som stöds. För filtyper som inte stöds utelämnar originalitetsrapporten från SafeAssign matchande poäng.


SafeAssign originalitetsrapporter

När en uppsats har bearbetats genereras en rapport med andelen text i inlämningen som matchar befintliga källor. Rapporten visar de misstänkta källorna till varje del av den inskickade uppsatsen som får en matchning. Lärare kan ta bort matchande källor från rapporten och bearbeta den igen om inlämningen är en fortsättning på ett arbete som tidigare har skickats in av samma deltagare.

Läs rapporten noga och utred om varje textblock är korrekt källhänvisat.

Mer information om SafeAssign-originalitetsrapporter


SafeAssign i praktiken

Mer information om hur du konfigurerar SafeAssign på ditt lärosäte.