Detta innehåll är en översättning av den ursprungliga engelska texten. Om någon konflikt uppstår mellan denna översatta version och den ursprungliga engelska texten, så gäller den ursprungliga engelska texten.

Blackboards Integritetssköld

Blackboard efterlever EU-US Integritetssköld-ramvark--standarden såsom anges av USA:s handelsdepartement (United States Department of Commerce) rörande insamling, användning och lagring av personuppgifter från Europeiska unionen. Blackboard och dess närstående företag har intygat att de följer Privacy Shield-principerna om meddelande, val, ansvar för vidare överföring, säkerhet, datasäkerhet och begränsning av syfte, åtkomst och möjlighet till rättelse, verkställighet och ansvar (”Principer”). Om det finns någon konflikt mellan policyerna i denna Policy och Integritetssköld-principerna så gäller principerna. För att lära dig mer om Integritetssköld, besök USA:s handelsdepartements webbplats för Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/. För mer information rörande vår Integritetssköld-certifiering, vänligen se: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO.


Syfte

Syftet med detta Blackboards Integritetssköld-meddelande (”Meddelandet") är att visa hur vi efterlever Principerna rörande de personuppgifter som vi samlar in. Om du skulle vilja få ytterligare information rörande vår integritetsskyddspraxis för de uppgifter som vi samlar in på denna webbplats i allmänhet, se vår Integritetspolicy. Om det finns någon konflikt mellan Meddelandet och Integritetspolicyn så skall Meddelandet gälla.


Omfattning

Meddelandet gäller alla personuppgifter som tas emot av Blackboard och dess närstående företag från Europeiska unionen, som förlitar sig på Integritetsskölden..


Blackboards databehandlingsaktiviteter

Blackboard agerar då och då som registerförare eller registeransvarig när personuppgifter överförs från EU, beroende på Blackboards produkt eller tjänst. Trots att uppgiftstyperna som Blackboard samlar in och behandlar kan variera beroende på produkt och våra kunders preferenser, så inkluderar i typfallet de uppgifter vi samlar in personuppgifter som rör elever och andra slutanvändare av våra produkter och tjänster och skolor/organisationer, information om räkningar och betalningar, webbläsarbeteende och annan information som rör enheten som en användare använder för att få tillgång till tjänsterna, samt annan information som beskrivs i vår Integritetspolicy. Blackboard behandlar dessa data med syfte att tillhandahålla våra affärs- och konsumenttjänster, fakturering och betalningar, kundservice och produktsupport, kommunikationer och marknadsföring, analyser för utformning och förbättring av våra tjänster, samt andra interna syften.


Principer

 1. Meddelande. Vi kommer att förse personer med information om vår uppgiftsinsamlings- och -behandlingspraxis i vår Integritetspolicy, som beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, syftet och användningsområde för personuppgifterna, kategorierna av tredje parter med vilka vi får dela sådan information (och i vilka syften vi gör detta), individens rätt till åtkomst till sådan information, valen och medlen genom vilka en person kan begränsa användningen och utlämningen av personuppgifter och annan utlämning som är i enlighet med denna Meddelandeprincip. När vi behandlar personuppgifter för en utbildningsinstitutions eller annan institutions (alla är en ”Institution”) räkning, med vilken du har en direkt relation, så kommer vi att arbeta med dem för att hjälpa dem att förse dig med lämpliga meddelanden.
 2. Valmöjlighet. Vi erbjuder personer möjligheten att välja bort att ge ut personuppgifter (eller att ge specifikt samtycke för känsliga personuppgifter) som: (i) lämnas ut till en tredje part (annan än en tjänsteleverantör eller i enlighet med en laglig begäran såsom anges nedan) eller (ii) används för ett syfte som är väsentligen olikt det för vilket uppgifterna ursprungligen har samlats in (såsom anges i vår Integritetspolicy) eller som senare har auktoriserats av dig om sådana omständigheter uppstår. Du kan också välja bort, när som helst, användningen av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften, genom att följa ”unsubscribe”-procedurerna som anges i e-postmeddelandena. För att utöva denna rättighet, logga in på ditt konto genom Tjänsterna och använd den utformade funktionen. Om du har ytterligare frågor som rör det ovanstående kan du också kontakta oss på [email protected] När vi behandlar personuppgifter för en Institutions räkning kommer vi att arbeta med denna institution för att efterleva alla individers val att begränsa användning eller utlämning av personuppgifter.
 3. Vidare överföringar (överföringar till tredje parter). Blackboard får överföra personuppgifter till vissa tredje parter (såsom beskrivs i vår Integritetspolicy). När vi överför personuppgifter till en tredje part kommer vi att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att den tredje parten behandlar personuppgifter endast för begränsade och angivna ändamål och på ett sätt som är i enlighet med Blackboards Privacy Shield-åligganden. När det sker en överföring till en tredje part som agerar som för vår räkning kan Blackboard bli ersättningsskyldig om sådana tredje parter misslyckas med att leva upp till dessa skyldigheter, och vi är ansvariga för den händelse som ger upphov till skadan.
 4. Säkerhet. Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, felanvändning samt oauktoriserad åtkomst, utlämning och förstöring. Vi har implementerat lämpliga fysiska, elektroniska och organisatoriska procedurer för att hjälpa oss att skydda och säkra personuppgifter från förlust, felanvändning, oauktoriserad åtkomst eller utlämnande, ändring eller förstöring.
 5. Dataintegritet och syftesbegränsning. Vi kommer att behandla personuppgifter på ett sätt som är i enlighet med och relevant för de ändamål för vilka den samlades in eller som auktoriserades av individerna. När vi tar emot personuppgifter från en Institution skall det vara Institutionen som fastställer dessa syften. I den utsträckning som det är nödvändigt för dessa syften kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna är korrekta, aktuella och tillförlitliga för dess avsedda användning.
 6. Åtkomst. Individer inom EU har rätt till rimlig åtkomst till sina personuppgifter som lagras av oss. Vid begäran måste vi vidta rimliga åtgärder för att rätta, uppdatera, ändra eller radera information som har visats vara felaktig, utom där bördan eller kostnaden att göra detta vore oproportionerlig jämfört med de integritetsrisker som medföljer i det aktuella fallet eller där en tredje parts rätt skulle kränkas. När vi behandlar personuppgifter för en Institutions räkning kommer vi att vidarebefordra eventuella krav om åtkomst eller begränsad användning eller utlämning till Institutionen, och vi kommer att arbeta med Institutionen för att leva upp till sådana krav i enlighet med gällande lag och våra skyldigheter enligt Privacy Shield.
 7. Jurisdiktion och verkställighet. Som en del av vårt deltagande Privacy Shield är vi underkastade de brottsundersökande och -bekämpande organen hos USA:s Federal Trade Commission.
 8. Laglig begäran. Blackboard kan bli tvungen att lämna ut personuppgifter som svar på en laglig begäran från en myndighet, inklusive för att uppfylla krav rörande nationell säkerhet eller upprätthållande av lag.
 9. Kontakta Blackboard och skydd. Om du har några frågor rörande Meddelandet eller de uppgifter som vi samlar in från dig som rör Integritetsskälden, kontakta oss på [email protected] eller skriv till:

  Legal Department
  Blackboard Inc.
  1111 19th Street N.W.
  Washington, DC 20036
  USA

  I det fall när du har bekymmer som rör hur de personuppgifter som du har lämnat ut till Blackboard har använts, skicka först din förfrågan eller klagomål till oss på den adress som angivits ovan. Blackboard tar alla bekymmer rörande integritet och användning av personuppgifter på stort allvar och strävar efter att svara på ditt meddelande inom 45 dagar efter ditt klagomål har tagits emot.

  Om vi inte svarar inom denna tid eller om vårt svar inte är tillräckligt svar på dina bekymmer kan du lämna ett klagomål, utan kostnad, hos JAMS, Blackboards utsedda tvistlösningsansvarig för Privacy Shield, från denna länk: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

  Det också förekomma omständigheter när tvister kan lösas genom den bindande skiljedomsprocessen som medföljer Integritetsskölden. Vänligen se Integritetssköld-webbplatsen för ytterligare information.
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

  Detta meddelandes uppdaterades senast 2018-05-24.