Prov och enkäter

På den här sidan

  Vad är skillnaden mellan ett test och en enkät?

  Lärare använder prov för att utvärdera hur väl du behärskar kursens innehåll och mål. Läraren sätter poängvärden på frågorna i ett test. När du lämnar in ett test för bedömning registreras resultatet. Du kan se dina resultat när din lärare gör dem tillgängliga för dig.

  Lärare kan använda enkäter för att göra undersökningar och utvärderingar. Enkäter bedöms inte, men de visas som slutförda eller ej slutförda. Dina svar på enkätfrågor är anonyma.

  Enkäter kan i nuläget inte användas i Ultra-kursvyn.


  Var hittar jag prov och enkäter?

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du öppnar tester.

  Du hittar tester och enkäter i alla kursinnehållsområden, inlärningsmoduler, lektionsplaner och mappar.


  Tips när du skriver prov

  Påbörja testet så fort som möjligt. Om din lärare gör ett prov tillgängligt i tre dagar bör du planera att skriva provet tidigt den första dagen. Om du får problem har du då tid att kontakta teknisk support och läraren.

  Läs alla instruktioner. Kontakta din lärare direkt om du har problem med att skriva provet eller inte förstår provfrågorna.

  Kontrollera din internetanslutning.

  • En trådburen anslutning är ofta mer pålitlig än en trådlös.
  • Kontrollera med läraren och institutionen innan du börjar skriva ett prov med mobildataanslutning. De flesta institutioner brukar rekommendera att du inte använder mobildataanslutning. Undantag: När din institution använder en Blackboard Mobile Learn-aktiverad webbplats med Blackboard-appen och din lärare har skapat ett Mobile Learn-kompatibelt test.

  Uppdatera inte sidan med testet, stäng inte fönstret och klicka inte på bakåtknappen i webbläsaren medan du skriver testet. Kontakta din lärare direkt om du får problem under ett prov.


  Skriva ett prov eller fylla i en enkät

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du genomför ett test.

  Gå till provet eller enkäten och klicka på namnet på provet eller enkäten. På sidan efter klickar du på Börja. Din lärare kan ha ställt in att lösenord måste anges. I så fall skriver du in lösenordet och klickar på Skicka. Du får uppmaning om att ange rätt lösenord tills rätt lösenord blir inskrivet.

  Klicka inte på bakåtknappen i webbläsaren medan du gör provet eller enkäten, eftersom uppgifter då kan gå förlorade. Kontakta din lärare direkt om du får problem under ett prov.

  Sidan med ett prov eller en enkät

  Se information. Längst upp i alla prov och enkäter kan du se information om flera försök, tidräkning, navigering och eventuell beskrivning eller instruktioner. Här ser du även om du måste göra färdigt provet eller enkäten när de har öppnats. Du kan minimera och expandera informationsdelen genom att klicka på pilarna högst upp till vänster.

  Mer information om automatisk inlämning och när det inte går att gå tillbaka och ändra

  Om provet eller enkäten ska göras på tid får du information om lärarens val. I tidräkningen ser du hur mycket tid du har kvar.

  1. Skicka in automatiskt: Provet eller enkäten sparas och lämnas in automatiskt när tiden är ute. Sidan Skickades in.

   -ELLER-

  2. Fortsätta över tiden: Du får inga avdrag automatiskt för att du går över tiden. Det slutgiltiga resultatet fastställs dock av din lärare. Prata med din lärare om du har frågor om den här inställningen. Den totala tiden du har lagt på ett prov eller en enkät registreras, och läraren kan se det när du lämnar in provet eller enkäten.

   Om du sparar och stänger provet eller enkäten fortsätter tidräknaren att gå. Till exempel, du börjar på en tisdag, sparar och lämnar provet och avslutar det på en torsdag. Timern kommer att visa att det tog 48 timmar att göra provet.

  Se ifyllda svar. Under Frågans status för fullbordan kan du se hur många frågor du har besvarat. Om du klickar på en av siffrorna kommer du till motsvarande fråga. Du kan minimera och expandera statusdelen genom att klicka på pilen högst upp till vänster.

  Rensa flervalsfråga. Om du är säker på ditt svar på en flervalsfråga kan du dubbelklicka på ett svar för att ta bort det.

  Dina svar sparas automatiskt. Du kan även klicka på Spara svar bredvid enskilda frågor eller på Spara alla svar medan du arbetar. När du har sparat ett svar står det Sparad på den frågans rad.

  Färdig att lämna in provet eller enkäten? När du är färdig klickar du på Spara och skicka. Om alla frågor rättas automatiskt och din lärare tillåter att informationen visas kan du se dina poäng direkt. Lärarna måste dock bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel öppna frågor.

  Mer om återkoppling och resultat


  Visa en testfråga med ett kriterium

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du visar kriterier.

  Om din lärare har kopplat kriterier till en uppsats, svar via fil-fråga eller kortsvarsfråga kan du klicka på Visa kriterier. Du kan visa bedömningskriterierna innan du svarar på frågan.


  Tidstatusfältet

  När du skriver ett prov eller fyller i en enkät på tid ser du hur mycket tid du har kvar i ett statusfält. Du kan minimera och expandera fältet genom att klicka på pilen högst upp.

  Tidsvarningar visas när halva tiden, fem minuter, en minut och 30 sekunder återstår. När det återstår 1 minut och 30 sekunder blir statusfältet gult. Vid 1 minut är varningen röd och vid 30 sekunder är både varningen och statusfältet röda. Om du minimerar tidräknardelen kan du inte se hur färgerna ändras.


  Visningsalternativ

  I delen med information om provet eller enkäten kan du se vilket visningsalternativ din lärare har valt.

  Om läraren har valt alternativet Påtvinga fullbordan måste du göra klart testet eller enkäten efter öppning. Du kan inte stänga provet eller enkäten och fortsätta senare. Du kan klicka på Spara så att dina svar sparas, men du kan inte stänga provet eller enkäten och öppna igen.

  I vissa fall kan läraren ha bestämt att du inte får gå tillbaka och ändra svar. Då får du ett felmeddelande när du försöker gå bakåt i provet.

  Din lärare kan välja att prov- eller enkätfrågorna ska visas alla på en gång eller en i taget.

  Om alla frågor visas på en gång kan du göra följande:

  • Lagra svar. Klicka på Spara alla svar. Under Frågans status för fullbordan kan du se hur många frågor du har besvarat. Du kan gå tillbaka och ändra svar efter att du har sparat dem.
  • Avsluta provet eller enkäten. Klicka på Spara och skicka. Du får bekräftelse på att provet eller enkäten har lämnats in.

  I ett en-åt-gången-test visas frågorna separat. Det visas bara en fråga åt gången på skärmen. Du bestämmer när du är redo att gå till nästa fråga, och du kan göra följande:

  • Navigera mellan frågor. Använd navigeringspilarna (<<, <, >, eller >>). Under Frågans status för fullbordan kan du se var du befinner dig i provet och det totala antalet frågor. Om du inte får gå tillbaka och ändra svar visas inga pilar.
  • Spara svar. Klicka på Spara alla svar. Frågorna du har besvarat fram till den här tidpunkten sparas.
  • Avsluta provet eller enkäten. Klicka på Spara och skicka. Du får bekräftelse på att provet eller enkäten har lämnats in.

  Skriva om ett prov eller fylla i en enkät på nytt

  När du först öppnar ett prov eller en enkät ser du om du har flera försök på dig eller inte. Om din lärare satte en gräns för hur många gånger du får fylla i enkäten står det här. Du ser även vilket försök i ordningen det är du påbörjar.

  När du går tillbaka till ett prov eller en enkät för att göra ett nytt försök kan du se hur många försök du har på dig och hur många du har använt.

  Läraren bestämmer vilket resultat det är som ska registreras, till exempel det genomsnittliga resultatet på alla försök eller det bästa resultatet i ett försök.


  Resultat och återkoppling

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om resultat och återkoppling för tester.

  De flesta testfrågor rättas automatiskt. Läraren anger vilket svar som är rätt och ställer in en poäng för varje fråga. Dina svar kontrolleras automatiskt och du får dina poäng.

  Öppna frågor, svar via fil-frågor och kortsvarsfrågor rättas inte automatiskt. Din lärare måste rätta dessa frågetyper manuellt. Du får resultaten från prov med den här typen av frågor när din lärare har rättat klart och tillåter att du ser resultatet.

  Din lärare kan använda kriterier för att bedöma öppna frågor, svar via fil-frågor och kortsvarsfrågor och låta dig se kriterierna. Välj Visa kriterier när du granskar det bedömda provet för att visa frågans bedömningskriterier.

  Om alla frågor rättas automatiskt och din lärare tillåter att informationen visas kan du se dina poäng så fort du gjort klart provet. Läraren kan även ställa in ett datum i framtiden då provresultaten ska visas så att de inte visas förrän alla på kursen har gjort provet.

  När du har gjort klart ett prov beror resultaten på vilka alternativ din lärare valt. Din lärare kan till exempel välja att bara visa den slutgiltiga poängen för ett test medan både den slutgiltiga poängen och de rätta svaren visas för ett annat test. Återkopplingen kan bestå av följande:

  • Slutgiltig poäng för testet
  • Skickade svar
  • Rätta svar
  • Återkoppling på frågorna

  Om du vill se återkopplingen och resultat klickar du på provet i kursinnehållsytan eller i Mina resultat. På sidan Visa försök klickar du på resultatlänken i kolumnen Sammanräknat resultat så får du se provet, dina svar och eventuella kommentarer från läraren.

  Mer om resultat


  ULTRA: Var hittar jag testerna?

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du öppnar tester.

  Gå till kursinnehållssidan och klicka på rubriken för ditt test. Läraren kan också organisera tester i mappar. Enkäter kan i nuläget inte användas i Ultra-kursvyn.

  Du kan också få åtkomst till testerna i aktivitetsflödet eller i kalendern om läraren har lagt till inlämningsdatum. Om förfallodatum för en uppgift har passerat får du ett meddelande i avsnittetViktigt i aktivitetsflödet.

  När du har valt ett test visas panelen Detaljer och information. Du kan se förfallodatum, tillåtet antal försök, om det finns en tidsgräns, samt eventuella mål och bedömningskriterier. Du kan också se om förfallodatum har passerat och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

  Mer information om tidsgränser

  Din lärare kan även tilldela tester till deltagargrupper. Namnet på din grupp visas efter gruppuppgiftens rubrik.

  Mer information om grupptester

  Om det inte finns någon tidsgräns kan du visa ett test utan att skicka in det. När du väljer Påbörja försök öppnar du bara uppgiften. Du behöver inte skicka in den när du har öppnat den. När du har visat eller arbetat med uppgiften väljer du Spara och stäng i panelen. Om du har påbörjat testet tidigare kommer allt arbete som du har lagt till efteråt att sparas. Välj Fortsätt försök för att fortsätta arbetet.

  Om din lärare har lagt till en tidsgräns visas ett popupfönster om att starta tiduret innan du kan öppna testet. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt. Testet skickas automatiskt in när tiden går ut.

  Sena inlämningar

  Om du öppnar en test efter förfallodatum får du ett meddelande om att din inlämning markeras som sen. Du kan se meddelandet i panelen Detaljer och information och på testsidan. I panelen Detaljer och information kan du också se om några inlämningar är eller kommer bli försenade.

  Du kan även se att din inlämning är sen på testsidan.

  Mer information om resultat för flera försök


  ULTRA: Skriva prov

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du genomför tester.

  Se information. I den högra panelen kan du se all information som du behöver för att genomföra testet, inklusive inlämningsdatum, maxpoäng, tidsgräns och kriterier om din lärare har lagt till dem.

  Skriv in eller välj dina svar. Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten, bädda in bilder och bifoga filer.

  Om du vill hoppa till verktygsfältet i redigeraren med hjälp av tangentbordet trycker du på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  Visa filer. Din lärare kan bifoga filer som du behöver för att genomföra provet.

  Mer om att visa bifogade filer

  Lägga till i konversationen. Om din lärare har aktiverat konversationer väljer du ikonen Öppna klasskonversationer. Alla kan bidra till testkonversationen, inklusive läraren.

  Mer information om testkonversationer

  Lägg till ytterligare innehåll. I slutet av testet kan du lägga till text och filer som stöder dina svar eller lägga till kommentarer till läraren.

  Mer information om hur du lägger till ytterligare innehåll

  Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng om du vill spara arbetet och fortsätta med det senare. Dina svar sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta arbetet. Om din handledare har lagt till en tidsgräns skickas testet in automatiskt när tiden går ut.

  Skicka in ditt test. Klar? Välj Skicka när du är redo för läraren att bedöma ditt arbete. Du kan se dina resultat omedelbart om alla frågor bedöms automatiskt. Vid inlämningen visas en panel med datum och tid för inlämningen. Din inlämning är märkt Väntande om den kräver lärarbedömning. Klicka var som helst i avsnittet Bedömning i panelen Detaljer och information för att granska din inlämning.

  Om läraren tillåter flera försök och du gör ett försök efter sista inlämningstid markeras ditt försök som försenat. De försök som skickas in innan förfallodatum markeras inte som sena.

  Om läraren endast tillåter ett försök kan du inte redigera arbetet när det har lämnats in.

  Lägg till ytterligare innehåll

  Välj Lägg till innehåll i slutet av testet för att öppna redigeraren. Du kan lägga till text och filer som stöder dina svar. Din lärare kan be dig att bifoga en fil med källor. Du kan även lägga till kommentarer om testet. Det är bara din lärare som kan se innehållet som du lägger till.

  Redigera ditt innehåll

  När du har lagt till innehåll går du till menyn och väljer Redigera för att ändra eller lägga till mer innehåll.

  Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till. Välj en fil i redigeraren och välj sedan ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsfunktioner. Du kan lägga till ett visningsnamn och alternativtext. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

  Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

  Ändra ordning på dina texter och filer

  Peka på ett textblock eller en fil för att öppna ikonen Flytta. Tryck på och dra textblocket eller filen till en ny plats.

  Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

  1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
  4. Tryck på returtangenten för att släppa objektet på den nya platsen.

  ULTRA: Visa bifogade filer

  Din lärare kan bifoga filer som du behöver läsa eller använda för att slutföra ett test. Din lärare bestämmer hur filerna visas, om de är infogade eller bifogade.

  För video- och ljudfiler som visas infogade kan du klicka på titeln för att öppna dem i ett nytt fönster. Du har kontrollknappar för att spela upp, pausa och kontrollera volymen. Videofiler kan visas i helskärm. Du kan även ladda ner filen.

  Välj ikonen för Fler alternativ om du vill öppna menyn för mediefiler som visas som bilagor. Välj Hämta fil för att öppna bildfilerna i ett nytt fönster eller på en ny flik eller hämta Word-dokument, PDF-filer eller Powerpoint-presentationer till datorn. Alternativet Visa fil öppnar filen på kurssidan, till exempel en bild.

  Infogade bildfiler kan väljas och visas separat.


  ULTRA: Visa kriteriet

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du visar kriterier.

  Om din lärare har lagt till kriterier för testbedömningen kan du visa dem innan du öppnar testet och efter att du har påbörjat försöket. Välj Detta objekt bedöms efter kriterier för att visa kriteriet.

  Om du vill kan du visa kriterierna tillsammans med provinstruktionerna. Du kan expandera alla kriterier och visa målnivåerna samt organisera dina försök att uppnå kraven för det bedömda arbetet.


  ULTRA: Ta del i konversationen

  Om din lärare har aktiverat klasskonversationer kan du diskutera provet med din lärare och dina kurskamrater så länge provet är tillgängligt. Du kan bidra till konversationen före, under och efter provet. Konversationens utveckling visas endast för relevant prov. Konversationer visas inte på diskussionssidan.

  Ett lila cirkel visas med konversationsikonen för att markera ny aktivitet. När du öppnar en konversation visas nya meddelanden med ikonen Ny så du kan snabbt visa olästa konversationsinlägg.

  Visa konversationen genom att klicka på Konversation i testets meny på sidan Kursinnehåll. Eller välj ikonen Öppna klasskonversation längst upp till höger på testets sida eller på inlämningssidan. Din lärare kan läsa vad du och de andra eleverna har skrivit och delta i konversationen.

  Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  Du kan inte redigera ditt bidrag, men du kan välja ikonen Radera och ta bort ditt bidrag. Vid behov kan din lärare ta bort allas bidrag.


  ULTRA: Prov med tidsgräns

  Din lärare kan begränsa hur lång tid du har på dig att lämna in testet. Om det finns en tidsgräns visas den bredvid testdetaljerna på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på Detaljer och information för testet och inne i testet när du arbetar med det.

  När du väljer Påbörja försök öppnas ett popup-fönster för att starta tiduret innan du kan öppna testet. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt.

  Om din lärare tillåter att du lämnar in flera försök gäller tidsgränsen alla separata försök.

  Tiduret fortsätter att räkna ned oavsett om du aktivt arbetar med testet eller inte. Om du sparar ett utkast eller lämnar testfönstret fortsätter tiduret att räkna ned och ditt arbete sparas och skickas in när tiden har gått ut. När du väljer Spara och stäng för att fortsätta testet senare visas ett meddelande om att tiduret fortsätter att räkna ned.

  Tiduret visas längst ned i fönstret så att du vet hur lång tid som är kvar. Ditt arbete sparas och skickas in automatiskt när tiden är slut.


  ULTRA: Resultat och återkoppling

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om resultat och återkoppling för tester.

  Du kan se dina resultat omedelbart om alla frågor bedöms automatiskt. Lärarna måste dock bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel uppsatser, och sedan lägga upp provresultatet samt återkopplingen.

  När resultat har lagts in visas det i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om din lärare har lagt till återkoppling visas den efter provets namn.

  Mer om aktivitetsflödet

  Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

  Mer om hur du visar resultat

  Du kan även öppna testet i din kurs för att granska dina resultat och se återkopplingen. Om du väljer ett testnamn på sidan Kursinnehåll öppnas panelen Detaljer och information. Om du klickar någonstans under rubriken Bedömning kan du se vad du har lämnat in, de rätta svaren om sådana finns och ditt resultat och kommentarer. Om din lärare lämnade återkoppling klickar du på pratbubblan för att visa den.

  För flervalsfrågor kan du välja Visa andra alternativ för att granska svarsalternativen.

  Resultatfärgen för varje fråga och det totala resultatet baseras på det bedömningsschema din lärare väljer. Färgerna kopplas till exempel till ett standardbedömningsschema på följande sätt:

  • > 90 % = grönt
  • 89–80 % = gult/grönt
  • 79–70 % = gult
  • 69–60 % = orangefärgat
  • 59–50 % = rött

  Om din lärare måste bedöma frågor i ditt test visas Pågår i avsnittetBedömning.


  ULTRA: Flera resultatförsök

  Om din lärare tillåter det kan du göra flera inlämningar för ett test. Din lärare avgör hur resultatet beräknas för flera inlämningar:

  • Genomsnittet för alla försök
  • Första bedömda försöket
  • Sista bedömda försöket
  • Försöket med högsta resultatet
  • Försöket med lägsta resultatet

  I panelen Detaljer och information för testet kan du se ditt aktuella resultat och vilken metod som använts. Välj ditt resultat för att se detaljer och granska dina inlämningar.

  I panelen Inlämning kan du se vilka försök som innehåller resultat och återkoppling. Välj det försök som du vill se. Din inlämning öppnas och du kan se ditt resultat, samt hur det beräknades. Du kan granska ditt arbete och öppna Återkopplingspanelen om din lärare har lämnat kommentarer. Ett meddelande visas om din lärare har ändrat det slutgiltiga resultatet för testet.

  Om du skickade in efter inlämningsdatumet visas en varning om sen inlämning på panelenInlämning och på testsidan.

  Du kan också se hur många försök som du har på sidan Kursresultat. Du kan se hur många försök du har lämnat in i tid och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

  Mer information om sidan Kursresultat


  ULTRA: Se kommenterade filer

  Du kan lägga till filer i slutet av dina tester som du vill att läraren ska se. Din lärare kan också skapa ett test utan frågor och be att du laddar upp en fil för att slutföra testet. Istället för ett traditionellt slutprov med flervalsfrågor kan du till exempel bli ombedd att ladda upp en uppsats som du har arbetat med. Eller kanske ladda upp forskning som du har sammanställt.

  De här filtyperna öppnas direkt i webbläsaren och dina lärare kan lägga till anteckningar i dem:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Lärare kan visa andra dokumenttyper i webbläsaren, till exempel bilder och videor, men de kan inte lägga till anteckningar i dem.

  Om den inlämnade filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren har institutionen inaktiverat möjligheten att öppna filer i webbläsaren.

  Peka på en kommentarikon för att se vilka kommentarer som din lärare har lämnat. Välj den markerade texten för att se om din lärare har lämnat någon kommentar. Du kan också zooma in och ut och gå till andra sidor i din fil.

  Välj ikonen Fler alternativ för att öppna menyn och välj Dölj fil eller Ladda ner fil. Du kan också hämta och skriva ut filen från menyn i det infogade granskningsprogrammet. Anteckningar visas inte i den hämtade eller utskrivna filen.