Video: Check Your Grades


Watch a video about checking grades

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check your grades explains how to check your grades in the Original experience.

Var finns mina resultat?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du kan se resultaten.

Du kan se alla resultat för alla dina kurser eller för en kurs i taget.

Om du vill se resultaten för alla kurser du går samtidigt klickar du på pilen bredvid ditt namn längst upp till höger. Välj alternativet Mina resultat i menyn. Du kan sortera resultaten efter Alla kurser eller Senast bedömd. Om det inte har kommit några resultat för ett arbete ännu visas resultatstatusikoner. Om du klickar på ett arbete visas mer information.

Om du vill se resultat för en kurs som du har öppen klickar du på Mina resultat i kursmenyn eller på sidan Verktyg.

Din lärare ställer in vilka länkar som ska visas på kursmenyn.


Sidan Mina resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra för information om hur du visar resultat.

På sidan Mina resultat kan du se alla arbeten och resultat för den kurs som du är i. Om det inte har kommit några resultat för ett arbete ännu visas resultatstatusikoner.

Du kan filtrera och sortera vyn.

Om du klickar på ett arbete visas mer information. Din lärare kan till exempel skriva kommentarer och markera text i ditt dokument. Om du klickar på en uppgift visas sidan Granska sändningshistorik för uppgiften. Här kan du se resultatet, anteckningar och kommentarer. Om den inlämnade filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren har institutionen inaktiverat möjligheten att öppna filer i webbläsaren.

Mer om webbläsarvisning

Om läraren använde kriterier för att bedöma ett arbete kan du klicka på Visa kriterium och se mer information.

Om du klickar på pratbubblan visas lärarens återkoppling i en popupruta.

Om din handledare använder närvarofunktionen kan du se ett närvaroresultat.

Mer information om ditt närvaroresultat


Vad betyder ikonerna?

Om läraren inte har lagt in resultat än visas resultatstatusikoner.

Ikoner i Mina resultat
IkonBeskrivning
-Ingen information tillgänglig.
Du har slutfört arbetet, men inga resultat ges för sådant som enkäter.
Du har lämnat in arbetet. Inlämningen väntar på att bedömas.
ResultatKlicka på resultatet så visas information.
Du håller på med arbete men har inte lämnat in något än.
Resultatet för det här arbetet är undantaget. Du behöver inte lämna in något.
Ett fel har uppstått. Kontakta din lärare.
Arbetet bedömdes anonymt. Visas för inlämningar där läraren bedömde arbetet med kursdeltagarens namn dolt.
Om du klickar på ikonen visas lärarens kommentarer.

Avisering om nyinlagda resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra för information om aviseringar om resultat.

I menyn bredvid ditt namn kan du se om det har kommit nya resultat.

Om det står en siffra på Mina resultat-ikonen har det kommit nya resultat eller nya arbeten som ska lämnas in. Du kan välja om du vill ha aviseringar om resultat via e-post eller sms om institutionen tillåter det.

Mer om att ställa in aviseringar


Inlämningskvitton

Om institutionen tillåter det får du e-postmeddelanden om alla inlämnade uppgifter och prov med information om till exempel namn och storlek på bifogade filer. För gruppuppgifter får alla medlemmar i din grupp ett meddelande när en medlem skickar in material för gruppen.

När e-postaviseringar är avstängda kan du se kvitton när som helst på sidan Mina resultat i inlämningsområdet.

Mer om att skicka in uppgifter


Visa en inspelning med återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra för information om hur du visar återkoppling inom en kurs.

Din lärare kan lämna en video- eller ljudinspelning med ytterligare återkoppling angående ditt resultat. Om det finns en inspelning ser du en ikon i ditt återkopplingsområde i Mina resultat. Välj ikonen för att spela upp videon på din dator eller enhet. Du kan använda vanliga uppspelningskontroller som att pausa eller dra spelreglaget. Uppspelning av inspelningar stöds i moderna webbläsare utan att något plugin-program behövs. Du kan inte exportera eller hämta återkopplingsinspelningar i nuläget.


ULTRA: Resultat för alla kurser

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du visar resultat för alla kurser.

Klicka på Resultat i listan där ditt namn visas.

Dina resultat sorteras i alfabetisk ordning efter kurs och termin. Välj valfritt objekt i valfri kurs för att se detaljer.

Vill du köra igång direkt och fokusera på en kurs? Välj ett kursnamn för att gå till kursens resultatsida. Det finns två olika typer av kurser.

Bredvid kursnamnet ser du det övergripande resultatet. Om läraren har konfigurerat det övergripande resultatet kan du välja resultatkapseln för att se hur det räknas ut.

Mer om det övergripande resultatet


ULTRA: Resultat inom en kurs

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original för information om hur du visar resultat inom en kurs.

 1. Du kan öppna sidan för dina Kursresultat på navigeringsfältet i en kurs. Om du väljer ikonen Kursadministration och resultat visas de resultat som läraren har lagt upp.
 2. I det övergripande resultatet räknas allt du har gjort hittills in. Om du väljer det färgade resultatfältet kan du se hur det övergripande resultatet har räknats fram. Din lärare kan välja att inte lägga upp övergripande resultat.
 3. För varje post i listan kan du se status och hur många försök du har kvar. Du kan se hur många försök du har påbörjat, lämnat in i tid och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade. Inlämningsinformationen visas i rött om sista förfallodag har passerat.

  Om du bara har ett försök på dig och skickar in före förfallodagen finns det ingen andra rad med text under arbetet.

 4. Om du väljer ett arbete i listan öppnas panelen Detaljer och information där du kan se aktuellt resultat och hur det har räknats fram. Du kan även se hur många försök du har på dig och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.
 5. Om sista inlämningsdag har passerat får du information om att nästa försök kommer att markeras som försenat.
 6. Om du väljer det färgade resultatfältet öppnas inlämningen. Om du har gjort flera inlämningar öppnas inlämningspanelen. Om din lärare har gjort anteckningar i en fil som du har lämnat in kan du se anteckningarna direkt i webbläsaren. På sidan om uppgiftsresultat kan du läsa  om hur flera kommentarer kan visas på en gång i PDF-filer.

Du kan se ett nollresultat för kursarbete som inte har lämnats in innan förfallodagen. Du kan fortfarande skicka in försök för att uppdatera ditt resultat. Din lärare avgör vilka resultatavdrag som gäller för sena inlämningar.

Mer information om nollresultat för försenade uppgifter

Om din lärare använder närvarofunktionen kan du se ett närvaroresultat.

Mer information om ditt närvaroresultat

Visa försök och återkoppling

I panelen Inlämning kan du se vilka försök som innehåller resultat och återkoppling. Välj det försök som du vill se. Din inlämning öppnas och du kan se ditt resultat, samt hur det beräknades. Du kan granska ditt arbete och öppna Återkopplingspanelen om din lärare har lämnat kommentarer. Ett meddelande visas om din lärare har ändrat slutresultatet för objektet.

Mer om hur försenade arbeten visas

Du kan också se hur många försök som du har på sidan Kursresultat. Du kan se hur många försök du har lämnat in i tid och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

Mer information om sidan Kursresultat


ULTRA: Avisering om nyinlagda resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om nyinlagda resultat.

När resultat har lagts in visas det i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om läraren har skrivit kommentarer ser du dem under namnet på det inlämnade arbetet.

Mer om aktivitetsflödet

Du kan även gå till inlämnade arbeten från en kurs för att se resultatet och lärarens kommentarer i rätt sammanhang.


ULTRA: Resultat och återkoppling

Om din lärare måste bedöma frågor i din utvärdering visas Pågår i avsnittet Bedömning.

Din lärare kan välja att inte visa rätt svar på automatiskt poängsatta frågor förrän alla deltagare har skickat in. En banderoll visas högst upp i utvärderingen med den här informationen. Kom tillbaka senare för att se om svaren har visats.

Lärarna måste bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel uppsatser, och sedan lägga upp utvärderingsresultatet samt återkopplingen. Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

Mer om hur du visar resultat

Mer information om poängsättningsalternativ för frågor

Mer om poängändring för frågor

Du kan även gå till bedömningen inifrån en kurs och se resultat och lärarens återkoppling i sitt sammanhang. Om du väljer ett prov eller en uppgift på sidan Kursinnehåll öppnas panelen Detaljer och information. Om du klickar någonstans under rubriken Bedömning kan du se vad du har lämnat in, de rätta svaren om sådana finns och ditt resultat och kommentarer. Om din lärare lämnade återkoppling klickar du på pratbubblan för att visa den.

För flervalsfrågor kan du välja Visa andra alternativ för att granska svarsalternativen.

Nollresultat för försenade uppgifter

Om din lärare har ställt in det, kan du se ett nollresultat för kursarbete som inte har lämnats in innan förfallodagen. Du kan fortfarande skicka in försök för att uppdatera ditt resultat. Din lärare avgör vilka resultatavdrag som gäller för sena inlämningar.

Du kan se ditt nollresultat på sidan Resultat och i panelen Detaljer och information för objektet.

Du får ett meddelande om ett nollresultat i ditt flöde.


ULTRA: Resultatkapslar

Din lärare bestämmer hur ditt resultat ska visas för varje bedömt objekt:

 • Bokstavsresultat
 • Poäng
 • Procentsats

Resultatkapseln för varje utvärderingsfråga och bedömda objekt visas i fem färger. Det högsta poängintervallet är grönt och det lägsta är rött. Vi denna tidpunkt kan inte dina lärare ändra färgerna eller procentalen. Färgerna hör samman med följande procenttal:

 • > 90 % = grönt
 • 89–80 % = gult/grönt
 • 79–70 % = gult
 • 69–60 % = orangefärgat
 • 59–50 % = rött

ULTRA: Visa en inspelning med återkoppling

Känner du inte igen det? I hjälpen för Original finns information om hur du visar återkoppling inom en kurs.

Din lärare kan lämna ett videoklipp eller en ljudinspelning med ytterligare återkoppling angående ditt utvärderingsresultat. Inspelningar visas i panelen Återkoppling när din lärare tilldelar ett resultat för varje inlämning.

Välj filmikonen om du vill spela upp videon på din dator eller enhet. Du kan använda vanliga uppspelningskontroller som att pausa eller dra spelreglaget. Uppspelning stöds i moderna webbläsare utan att något plugin-program behövs. Du kan inte exportera eller hämta återkopplingsinspelningar i nuläget.


ULTRA: Övergripande resultat

Genom det övergripande resultatet kan du se hur du ligger till i dina kurser. Du kan se om du är på rätt väg mot det resultat som du siktar på eller om du måste förbättra dig.

Om läraren har lagt in det övergripande resultatet visas det på sidan Resultat och i kursen på sidan Kursresultat. Om du klickar på resultatkapseln visas mer information om hur det har räknats ut.

I panelen Övergripande resultat visas hur inlämnade objekt och kategorier är viktade. Läraren kan bestämma att vanliga tester ska väga tyngre än till exempel läxor eller quiz. Den procentsats som anges vid varje post visar hur mycket den bidrar till beräkningen av ditt sammanlagda resultat.

Om dina lärare beslutar att skriva över det övergripande resultatet visas ett meddelande längst upp i den här panelen. Du kan fortfarande se ett resultat här eller en resultatnotering som anger att din närvaro i kursen är unik. I resultataviseringar kan läraren skriva till exempel undantas, dragits tillbaka ellerslutfördes inte eller en egen anmärkning.