Lägga till metadata till ett objekt för insamling av innehåll

  1. Gå till mappen som innehåller den fil eller mapp som du vill förse med metadata.
  2. Välj typ av metadata i filens eller mappens meny.

Allmänna metadata

Metadatatyper
Fält Beskrivning
Allmänna metadata
Namn Skriv in ett namn på materialet i objektet. Det innebär inte att filnamnet ändras.
Beskrivning Ange en beskrivning av objektet.
Nyckelord Skriv nyckelord kopplade till innehållet, avgränsade med komma.
Lärandemål Skriv in lärandemål kopplade till innehållet, avgränsade med komma.

Egna anpassade metadata

På sidan Anpassad metadata kan du skriva in attribut för objekt. Attributen fastställs av institutionen.

IMS-metadata

På sidan Hantera IMS-metadata kan du skriva in attribut enligt standarden för IMS-metadata.

Beskrivning av IMS-metadata
Fält Beskrivning
IMS-metadata
Identifierare En unik etikett för objektet.
Katalogtyp En bibliotekskatalogtyp där alla objekt katalogiseras.
Katalogpost Objektets katalognummer.
Språk Språket för objektet.
Resurstyp Vilken typ av resurs det är, till exempel övning, simulering, frågeformulär, diagram, bild, graf, index, diabild, tabell, berättande text, prov, experiment, problemformulering eller självutvärdering.
Utbildningskontext Den typiska lärmiljön där man avser att lärobjektet ska användas. Det kan till exempel vara utbildning för barn i låg- och mellanstadiet, utbildning för barn i högstadiet och gymnasiet, högre utbildning, universitetsstudier på grundläggande nivå, universitetsstudier på avancerad nivå, doktorandstudier, studier på grundläggande nivå på tekniska högskolor, studier på avancerad nivå på tekniska högskolor, yrkesutbildning, fortbildning eller vidareutbildning.
Åldersintervall Åldersintervallet för de avsedda användarna.
Svårighetsgrad Ange svårighetsgraden för objektet.
Gratisresurs Markera kryssrutan om objektet är gratis.
Begränsad användning Markera kryssrutan om åtkomst till objektet ska begränsas.

Fullständiga IMS-metadata

På sidan Hantera fullständiga IMS-metadata kan du använda alla tillgängliga fält i IMS modell för metadatainformation för läromedel.

Beskrivning av fullständiga IMS-metadata
Fält Beskrivning
Allmänna metadata
Allmän identifierare En unik etikett för objektet.
Allmän titel Titeln på objektet.
Allmän katalog En bibliotekskatalogtyp där alla objekt katalogiseras.
Allmän post Katalognumret för det specifika objektet.
Allmänt språk Språket för objektet.
Allmän beskrivning En allmän beskrivning av objektet.
Allmänt nyckelord Beskrivningen av objektet i förhållande till dess angivna syfte.
Allmänt täckningsområde Objektets historiska kontext.
Allmän struktur Objektets struktur.
Allmän sammanlagd nivå Resursens funktionella storlek. Välj ett värde mellan 1–4 i listan.
Livscykel
Livscykelversion Objektets version.
Livscykelstatus Objektets redigeringstillstånd.
Livscykelroll Bidragstyp.
Livscykelsenhet Objektets berörda enhet(er). Bland exemplen finns författare, förlag eller universitetsinstitution.
Livscykeldatum Datum för bidrag till livscykel.
Metadata
Identifierare för metadata Ett unikt metadatanamn.
Katalog för metadata Källan till ett efterföljande strängvärde.
Inmatning för metadata En funktion hos beskrivningen snarare än hos resursen.
Roll för metadata Bidragstyp.
Enhet för metadata Berörd(a) enhet(er), den mest relevanta först.
Datum för metadata Bidragsdatum.
Metadataschema Strukturen på metadata, inklusive version.
Språk för metadata Språket för objektet.
Teknisk
Tekniskt format Objektets tekniska data. Bland exemplen finns PDF, databasfil eller Word-dokument.
Teknisk storlek Objektets storlek i byte. Endast siffrorna 0–9 kan anges. Lägg märke till att enheten är byte, inte MB, GB m.m.
Teknisk plats Objektets plats i Content Collection.
Teknisk typ Typ av krav.
Tekniskt namn Namn på det obligatoriska objektet.
Lägsta tekniska version Den lägsta versionen av det obligatoriska objektet.
Högsta tekniska version Den högsta versionen av det obligatoriska objektet.
Anmärkningar om teknisk installation Beskrivning av hur man installerar objektet.
Övriga tekniska plattformskrav Eventuella specialbehov för att komma åt objektet. Till exempel behövs Adobe Reader för att kunna öppna PDF filer.
Teknisk varaktighet Den tid i sekunder det tar att spela upp ett sammanhängande objekt i avsedd hastighet.
Utbildande
Utbildningens interaktivitetstyp Den interaktivitetstyp som stöds av objektet.
Utbildningens läranderesurstyp Den särskilda resurstypen, den mest dominanta typen, först.
Utbildningens interaktivitetsgrad Interaktivitetsnivån mellan en slutanvändare och lärobjektet.
Utbildningens semantiska densitet Subjektivt mått på lärobjektets användbarhet jämfört med dess storlek eller varaktighet.
Utbildningens tänkta användarroll Objektets användartyp. Bland exemplen finns lärare, deltagare och bibliotekarie.
Utbildningskontext Den typiska lärmiljön där man avser att lärobjektet ska användas. Det kan till exempel vara utbildning för barn i låg- och mellanstadiet, utbildning för barn i högstadiet och gymnasiet, högre utbildning, universitetsstudier på grundläggande nivå, universitetsstudier på avancerad nivå, doktorandstudier, studier på grundläggande nivå på tekniska högskolor, studier på avancerad nivå på tekniska högskolor, yrkesutbildning, fortbildning eller vidareutbildning.
Utbildningens typiska åldersintervall Åldersintervallet för de avsedda användarna.
Utbildningssvårighet Ange svårighetsgraden för objektet.
Utbildningens typiska inlärningstid Den ungefärliga tid det tar att arbeta med resursen eller brukar att ta.
Utbildningsbeskrivning Kommentarer om hur lärobjektet ska användas.
Utbildningsspråk Användarens naturliga språk.
Rättigheter
Kostnad för rättigheter Om man behöver betala för att använda objektet.
Rättigheter, copyright och övriga restriktioner Om upphovsrätt eller andra begränsningar är tillämpliga.
Beskrivning av rättigheter Kommentarer om resursens användningsvillkor.
Relation
Relationstyp Karaktären på förhållandet mellan objektet som beskrivs och objektet som identifieras av Resurs (7.2).
Relationsidentifierare Den unika identifieraren för det andra objektet.
Relationsbeskrivning Objektets funktioner i förhållande till andra objekt i Content Collection.
Relationskatalog Källan till följande strängvärde.
Relationsinmatning Det faktiska värdet.
Anteckning
Anteckningsperson Användaren som kommenterar ett objekt.
Anteckningsdatum Datumet då kommentarer gjordes på objektet.
Anteckningsbeskrivning Kommentarer på objektets utbildningsvärde.
Klassifikation
Klassifikationssyfte Beskrivning av objektets egenskaper med hjälp av klassificeringsinmatningar.
Klassifikationskälla Den specifika klassificeringen.
Klassifikationstaxon Klassifikationsinmatningen för ett objekt. En sorterad lista över taxa bildar en taxonomisk sökväg.
Klassifikations-ID Taxonens identifierare i ett taxonomiskt system.
Klassifikationsinmatning Taxonens namn eller etikett (annat än identifieraren).
Klassifikationsbeskrivning En textbeskrivning av lärobjektet i förhållande till dess angivna syfte.
Klassifikationsnyckelord Nyckelordsbeskrivningen av lärobjektet i förhållande till dess angivna syfte.
Resurstyp Vilken typ av resurs det är, till exempel övning, simulering, frågeformulär, diagram, bild, graf, index, diabild, tabell, berättande text, prov, experiment, problemformulering eller självutvärdering.

Dublin Core-metadata

Här kan du skriva in metadata enligt metadatastandarden Dublin Core.

Beskrivning av Dublin Core-metadata
Fält Beskrivning
Dublin Core-metadata
Rubrik Namnet på objektet. Det innebär inte att filnamnet ändras.
Skapare Personen eller organisationen som skapade objektet.
Ämne Ämnet i objektet.
Beskrivning En beskrivning av objektet.
Utgivare Namnet på personen eller organisationen som publicerat objektet.
Medskapare Namnen på de som har bidragit till materialet i objektet.
Datum Datumet då objektet skapades.
typ Kategori eller genre för objektet.
Format Medietypen eller storlek och längd på materialet. Detta kan användas för att identifiera vilken programvara eller maskinvara som behövs för att använda resursen.
Identifierare En unik referens för objektet, till exempel numret det är kopplat till i ett identifieringssystem.
Källa Namnet på resursen som objektet kommer från.
Språk Språket för objektet.
Relation En referens till en källa som är relaterad till objektet.
Täckningsområde Objektets plats och datumintervall.
Rättigheter Information om immateriella rättigheter och copyright.

Dynamiska metadata

Lärare kan lägga till metadata för ett Content Collection-objekt när de lägger till objektet i en kurs. Lärare kan skriva över dessa metadata eller bibehålla en koppling till Content Collection så att metadata uppdateras i kursen när de uppdateras i Content Collection.

Beskrivning av dynamiska metadata
Metadata Beskrivning
Kryssruta Markera kryssrutan för att markera alla tillgängliga attribut för den här metadatatypen.
Metadataväljare Klicka på plustecknet för att expandera listan och välj önskade metadataattribut. Klicka på minustecknet när du vill minimera listan igen.

Välj bland följande alternativ:

Metadataattribut
Alternativ Beskrivning
Värden Om du markerar kryssrutan Håll dessa värden synkroniserade bibehålls en dynamisk länk mellan materialet i Content Collection och kursen.

Om det här alternativet inte markeras kopieras bara metadata till kursen. Ändringar som görs i ett objekts metadata visas inte i kursen och vice versa.

Format Välj mellan ett tabellformat och ett kondenserat format för metadata. I fältet Formatexempel kan du se hur varje alternativ ser ut.