Om beräkningsfrågor

I beräkningsfrågor får deltagarna en fråga där de måste göra en beräkning och ange svar i sifferformat. Siffrorna i frågan ändras för varje deltagare och dras från ett intervall som du anger. Det rätta svaret är ett specifikt värde eller ett värdeintervall.

This in an example of a calculated formula question.

En lärare skapar den här frågan:

Om ett litet glas rymmer [x] kubikcentimeter vatten och ett stort glas [y] kubikcentimeter vatten, hur många kubikcentimeter innehåller då fyra stora och tre små glas totalt?

När en deltagare läser frågan ersätts variablerna [x] och [y] med värden som skapas slumpmässigt från sifferintervall som läraren anger.


Skapa beräkningsfrågor

När du skapar ett nytt prov väljer du plustecknet för att öppna menyn. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en fråga i ett befintligt test. Välj Lägg till beräknad formel fråga.

Du använder samma metod när du skapar frågor i prov och uppgifter.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Testinnehållsytan öppnas där du skapar frågan och lägger till formeln. Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter.

This is an example of a calculated formula question in edit mode.
 1. Frågetext kan innehålla variabler eller grundläggande ekvationer. Omge variabler med hakparenteser. Variabler ersätts av värden när de visas för deltagarna.

  Variabler måste bestå av bokstäver och du kan inte återanvända variabelnamn. Variablerna får bestå av fler än ett tecken, till exempel [ab] eller [cd].

  'sin', 'cos', 'tan', 'asin', 'acos', 'atan', 'csc', 'sec', 'cot', 'log', 'In', 'round', 'e', och 'pi' betraktas som reserverade variabler och kan därför inte användas.

 2. Svarsformel är det matematiska uttryck som används för att hitta rätt svar. Välj operatorer från funktionerna längs den övre kanten på rutan Svarsformel. I det här exemplet är formeln 4y+3x.

  Välj om du vill Visa formel för deltagare.

 3. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Ange svarsinställningar för beräkningsfrågor

Lägg till en beräkningsfråga, fyll i den första sidan och välj nästa. Använd nästa steg i processen för att definiera frågans inställningar, poängsättningsalternativ och svarsuppsättningar.

This is how answer settings for calculated questions look like.
 1. Ställ in ditt Svarsformat och inställningar för Avrundning.
 2. I Alternativ för precisionspoängsättning, ska du välja poängsättningsalternativ.

  Tillåt full poäng om svaret ligger inom ett valt intervall: Intervallet med svar som får full poäng. Välj om det är en Siffra eller en Procentsats. Om svaret måste vara exakt ska du ange noll för intervallet.

  Tillåt delpoäng om svaret ligger inom ett valt intervall: Tillåt delpoäng för ett intervall med svar som är mindre korrekta. Ange Poäng tilldelas om deltagarens svar är inom delpoängsintervallet.

 3. Välj dina inställningar för Svarsenheter. Om så kräva måste måttenheten inkluderas i deltagarens svar. Ange Svarsenheter och Procentsats för enhetspoäng som ska tilldelas om enheterna anges korrekt.

  Svarsenheter måste vara en exakt matchning. Om du till exempel skriver "meter" som enhet kommer "m" att betraktas som felaktigt.

 4. I avsnittet Variabelintervall ska du tillhandahålla Minvärde och Maxvärde för var och en av variablerna. När frågan visas för en deltagare, ersätter systemet variabeln med ett värde som väljs slumpmässigt från det intervall som du har angett. Du kan använda matematisk notation i värderutorna. Välj antal decimaler för varje variabelvärde.

  Antalet decimaler som du väljer kan påverka en variabels minimum- och maximumvärde. Du anger till exempel ett minimumvärde på 0,0000004 och ett maximumvärde på 1, och så väljer du två decimaler. Systemet avrundar båda talen till två decimaler. Därför skapar systemet variabler i svarsuppsättningarna med värden mellan 0,00 och 1,00.

 5. Skriv in Antal svarsuppsättningar som ska genereras.
 6. Välj Nästa för att visa svarsuppsättningarna. Du kan redigera svarsuppsättningarna på nästa sida. Välj Tillbaka för att gå till föregående sida eller Avbryt för att avsluta.

Verifiera svarsuppsättningarna

Det sista steget i processen visar de svarsuppsättningar som skapades av systemet. Varje uppsättning motsvarar en av de möjliga variationerna av frågan som kan visas för deltagarna.

This is how calculated question verification screen looks like.
 1. Du kan ändra variabelvärdena i varje svarsuppsättning genom att skriva i rutorna. Välj Beräkna svar för att uppdatera de beräknade svaren och spara dina ändringar innan du skickar in.
 2. Välj Fyll i svarsuppsättning igen för att ta bort den och låta systemet automatiskt ersätta den med en annan uppsättning. Om du vill minska antalet uppsättningar väljer du Tillbaka och ändrar antalet svarsuppsättningar i Svarsinställningar.
 3. Välj Spara för att lägga till frågan i testet.