Flexibel bedömning är en optimerad bedömningsupplevelse som ger lärare flexibilitet att bedöma enligt det format de föredrar. Med flexibel bedömning kan du:

 • Enkelt granska statusen på dina bedömningsuppgifter och prioritera din tid där den behövs som mest.  
 • Bedöm prov antingen efter deltagare eller efter fråga – vilket gör det enkelt att jämföra svaren mellan deltagarna i klassen och säkerställer rättvisa och konsekvens i bedömningen. 
 • Ge infogad återkoppling med multimedia direkt till deltagarna. 
 • Få enkel åtkomst till bedömningskriterier, plagiatkontroll och mycket annat medan du arbetar med bedömningsuppgifterna. 

Var börjar jag bedöma?

Du kan börja en bedömning från fyra områden:

 1. Sidan Resultat. Sidan Resultat ger omedelbar åtkomst till alla dina kursers bedömningsuppgifter. Från navigeringsfältet väljer du Resultat. På sidan Resultat är bedömningsuppgifter organiserade efter kurs så att du snabbt kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning. 

  Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se prov som är klara för bedömning eller som är försenade för deltagarna. 

 2. Aktivitetsflöde. Du informeras när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Klicka på länken för att gå direkt till inlämningssidan för provet. Sidan Inlämningar filtreras för att endast visa deltagare som behöver bedömas. 
 3. Fliken Inlämningar för ett prov. När du öppnar ett ptov visas alla deltagare som är inskrivna i din kurs på fliken Inlämningar. Du kan söka efter en deltagare med namn eller deltagar-ID eller använda filtret Bedömningsstatus för att endast visa de inlämningar som behöver bedömas. 
 4. Kursadministration och resultat. Gå till en kurs och klicka på fliken Kursadministration och resultat i navigeringsfältet. Du kan välja en vy i Kursadministration och resultat:

Vyn Resultat 

Från Kursadministration och resultat väljer du Resultat Du kan visa en förteckning över deltagare som har lämnat in nya uppgifter. När en deltagare har ett nytt objekt som behöver bedömas klickar du på Ny inlämning, Visa för att komma åt bedömningssidan för inlämningen. 

Vyn Bedömningsbara objekt

Välj Bedömningsbara objekt i Kursadministration och resultat. Du kan sortera prov i den här vyn efter Bedömningsstatus. Arbete som bedömts märks Fullständigt bedömt eller Slutfört.  Välj namnet på testet eller X att bedöma för att öppna sidan Inlämningar. På sidan Inlämningar används filtret Behöver bedömas. Klicka på ett deltagarnamn för att börja en bedömning av en inlämning. 

Deltagarvy

Från Kursadministration och resultat ska du klicka på Deltagare. Du kan visa alla deltagare i kursen. Om du vill bedöma ett prov för en deltagare klickar du på deltagarens namn. 

Bedöma en provinlämning

Med det flexibla bedömningsgränssnittet i Learn Ultra kan du välja att bedöma utvärderingar efter deltagare eller fråga. Det ger dig möjlighet att anpassa din bedömningsprocess. 

Bedöma efter deltagare

Klicka på ett prov att bedöma för att öppna sidan Inlämningar. Klicka sedan på en deltagare för att öppna bedömningssidan.

Grade a test submission by student in Flexible Grading

När du bedömer från en surfplatta är endast en av sidopanelerna öppen åt gången. Om du öppnar en panel slås den andra ihop.

Du kan dölja eller visa vänster och höger panel. Programmet kommer ihåg dessa inställningar för nästa session. ​​​​​​Inlämningsinformation på den här sidan har du flera alternativ:

Deltagarpanelen

Visa panelen Deltagare för att visa listan över de deltagare som har lämnat in ett prov. Dölj panelen för att visa mer av inlämningen. 

 • Använd filtret Bedömningsstatus för att visa alla deltagare eller välj filtret Behöver bedömas för att fokusera på återstående bedömningsarbete. 
 • Om en deltagare har anpassningar visas en lila kapsel bredvid dennes namn. 
 • Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena inlämningar eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in. 
 • När du är klar kan du välja Publicera resultat för att publicera resultat för alla bedömda deltagare. 

Information om resultat

 • Om utvärderingen har konfigurerats för att tillåta flera inlämningsförsök kan du välja vilket försök som ska bedömas.
 • Efter bedömningen kan du se resultaten för varje försök och slutresultatet för inlämningen. 
 • Använd menyn bredvid slutresultatet för att publicera deltagarens slutresultat eller ta bort deras försök.

Information om inlämning

När du väljer en deltagares namn läses dennes inlämning in för bedömning.

 • Visa tidsstämpeln för inlämning.
 • Visa eller dölj det utvärderingsinnehåll som visas för en deltagare när denne försöker göra en inlämning.  
 • Visa eller dölj frågan.
 • Visa frågans poäng om den bedöms automatiskt eller ange en poäng.
 • Använd menyn för att redigera resultatet eller bedöma inlämningen på nytt.

Återkoppling

Återkoppling per fråga — Klicka på knappen Återkoppling för en fråga för att ange återkoppling som är specifik för deltagarens svar. 

Resultat- och återkopplingspanel — Visa eller dölj sidopanelen för återkoppling och kriterier för att lägga till återkoppling för försöket eller resultatet med kriterier (om sådana finns tillgängliga). 

 • När du publicerar resultat kan deltagarna se den återkoppling du har angett för varje fråga eller försök, inklusive försök som inte har bedömts. 
 • Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning med din återkoppling. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till. 
 • I återkopplingspanelen, under Bedömningsanteckningar, kan du lägga till privata bedömningsanteckningar som inte är synliga för deltagare. Dessa anteckningar kan fungera som underlag för ett betygsbeslut eller en betygsjustering.  

Alla webbläsare har inte stöd för inbäddning av media. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse. 

Bedöma efter fråga

Klicka på ett prov att bedöma för att öppna sidan Inlämningar. Klicka sedan på fliken Frågor till vänster för att bedöma inlämningarna efter fråga. I mittpanelen visas alla deltagarsvar för en enskild fråga. Detta är särskilt användbart vid bedömning av öppna frågor.

Grade a test by question in flex grading

Frågepanelen

Visa panelen Frågor  för att visa frågorna i provet.  Dölj panelen för att visa mer av inlämningen. 

 • Använd filtret Bedömningsstatus för att visa alla frågor eller välj Behöver bedömas för att bara fokusera på de frågor som behöver bedömas manuellt, till exempel essäfrågor. 
 • När du markerar en fråga visas svaren från varje deltagare till höger. 

Information om resultat

 • Om utvärderingen har konfigurerats för att tillåta flera inlämningsförsök kan du välja vilket försök som ska bedömas.
 • Efter bedömningen kan du se resultaten för varje försök och slutresultatet för inlämningen. 
 • Använd menyn bredvid slutresultatet för att publicera deltagarens slutresultat, skriva över dennes slutresultat eller ta bort dennes försök.

Information om inlämning 

 • Visa tidsstämpeln för inlämning.
 • Visa eller dölj det utvärderingsinnehåll som visas för en deltagare när denne försöker göra en inlämning.  
 • Visa eller dölj frågan eller deltagarens svar.
 • Visa eller dölj modellsvaret, om tillgängligt. 
 • Visa frågans poäng om den bedöms automatiskt eller ange en poäng.
 • Använd menyn för att redigera resultatet eller bedöma inlämningen på nytt.

Återkoppling

Återkoppling per fråga — Klicka på knappen Återkoppling för en fråga för att ange återkoppling som är specifik för deltagarens svar. 

 • När du har publicerat resultat kan deltagarna se den återkoppling du har angett för varje fråga, inklusive försök som inte har bedömts. 
 • Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning med din återkoppling. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

  Alla webbläsare har inte stöd för inbäddning av media. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse. 

Bedöma ett prov med flera försök 

När du skapar ett prov kan du välja att låta deltagarna skicka in fler än ett försök. Flera försök påverkar hur provets slutresultat beräknas automatiskt. Välj hur du vill beräkna slutresultatet: 

 • Genomsnittet för alla försök
 • Första försöket som bedömts
 • Försöket med bäst resultat
 • Senaste försöket som bedömts
 • Försöket med lägst resultat

Om deltagaren har gjort flera inlämningsförsök kan du välja vilket försök du vill bedöma. I rullgardinsmenyn för försök kan du se försöksnumret, tidsstämpeln för inlämningen och resultatet för varje inlämning som har gjorts. 

Information for a test with multiple attempts graded

Inställningen Bedöm försök avgör hur det slutgiltiga resultatet beräknas automatiskt, men du har alternativet att justera det slutgiltiga resultatet. Den förfallodag som du anger för provet gäller för varje försök. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid. 

Du kan bara åsidosätta slutresultatet, inte resultaten för de enskilda försöken. Om du tilldelar ett överskrivningsresultat utan att bedöma deltagarens första försök visas statusen Behöver bedömas. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet.

Läs mer om följderna av att ompröva och justera resultat 

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även försök som inte bedömts, visas för deltagarna. Om du har använt kriterier eller frågor som poängsätts automatiskt finns eventuellt redan ett resultat för försöket. 

Slutresultat 

Slutresultatet för ett prov med flera försök beräknas enligt den inställning för Bedöm försök som du valde i Uppgiftsinställningar. På panelen som innehåller deltagarens försök visas det slutgiltiga resultatet när de försöken har bedömts. Om slutresultatet till exempel beräknas på försöket med högst resultat visas slutresultatet direkt efter minst ett försök har bedömts. Slutresultatet kan dock ändras när du bedömer fler försök. När du är klar med bedömningen av försöken kan du publicera det slutgiltiga resultatet för deltagaren. 

Vad ser deltagarna? 

Prov med flera försök visar hur många försök som tillåts samt hur slutresultatet beräknas. Deltagarna ser den här informationen på sidan Detaljer och information innan de börjar med uppgiften. När resultaten läggs upp kan deltagarna visa resultat för alla sina försök samt slutresultatet. Om du tar beslutet att skriva över slutresultatet visas ett meddelande med information för deltagaren.