Deltagarförteckning

Klicka på länken Deltagarförteckning på sidan Kursinnehåll för att se klasslistan, få kontakt med deltagarna och matcha ansikten till namn. Du kan även skicka meddelanden till alla som är involverade i din kurs.

En användare kan ladda upp en bild på sig själv på sin Profilsida. Om användaren inte lägger till en bild visas en silhuett i deltagarförteckningen. Användarnas profilbilder visas även i Kursadministration och resultat, grupper, diskussioner, konversationer och meddelanden bredvid deras aktiviteter. Din profilbild visas även på sidan Kursinnehåll.

Välj ett namn för att visa mer information. Alla styr vilka som får åtkomst till den här informationen i sina sekretessinställningar för profilen.

Ändra din vy. Du kan välja rutnätsvy eller listvy. Deltagarförteckningen finns kvar i den valda vyn tills du ändrar den, även om du loggar ut.

  • Rutnätsvyn sorteras automatiskt enligt roll och sedan enligt efternamn. Roller visas i den här ordningen: lärare, assistenter, bedömare, kursbyggare och deltagare. Ändra till listvyn om du vill sortera listan manuellt.
  • Listvyn sorteras som standard enligt efternamn. Markera rubriken Namn eller Roll för att sortera innehållet.

Filtrera din vy. Du kan visa deltagarförteckningen enligt roller, till exempel lärare eller supportpersonal. Filteralternativen baseras på de roller som finns i din kurs. Du kan även filtrera efter Deltagare med hjälpmedel. Deltagare med anpassningar visas med en ikon bredvid sina namn.

Ta kontakt via profilkort. Klicka på profilbilder för att se grundläggande profilkort och skicka meddelanden. Om fler än en deltagare har samma namn sorteras namnen efter student-ID. På profilkorten visas användarnamn om ditt lärosäte tillåter det.

Hantera användare. Med rätt behörighet kan du utföra vissa användarhanteringsfunktioner från deltagarförteckningen. Håll pekaren över en person för att visa ikonen Fler alternativ, via vilken du kan komma åt menyn och ändra användarroller, neka åtkomst, lägga till anpassningar eller ta bort en person från din kurs. De personer som du har nekat åtkomst visas med en grå profilbild med ett diagonalt streck. För att skriva in personer från deltagarförteckningen ska du klicka på ikonen Skriv in personer högst upp på sidan.

Söka i listan. I rutnäts-eller listvyn klickar du på ikonen Sök i deltagarförteckning. Ange ett namn, ett användarnamn eller minst två bokstäver i sökrutan för att visa matchningar. Alla filter som tidigare har valts rensas när du gör en ny sökning.


Hantera och skriva in personer

På sidan Deltagarförteckning kan du öppna en persons meny. Välj Redigera medlemsinformation för att öppna panelen Medlemsinformation. Du kan ändra roll för vem som helst, neka åtkomst till din kurs eller ta bort en person från kursen. Din institution avgör vilka åtgärder som är tillgängliga för dig.

På panelen kan du även uppdatera din personliga information. Dina ändringar återspeglas i din profil och i hela systemet. Deltagarna kan redigera sin information på samma sätt.

Ändra roller. När du ändrar en persons roll får personen en ny listplats i deltagarförteckningen i rutnätsvyn. Roller visas i den här ordningen: lärare, assistenter, bedömare, kursbyggare och deltagare. I listvyn visas alla medlemmar i alfabetisk ordning.

Neka åtkomst. Avmarkera alternativet Tillåt åtkomst till kursen för att neka åtkomst till kursen men ändå behålla personens kursregister och kursaktiviteter. I deltagarförteckningen anges personens status med en grå profilbild med ett diagonalt streck. Personen kan inte längre se din kurs på sidan Kurser.

Administratörer anger om användare ej ska vara tillgängliga på systemnivå, vilket skiljer sig från när du nekar en person åtkomst till din kurs från deltagarförteckningen. Ej tillgängliga användare på systemnivå kan inte logga in i systemet.

Ta bort personer. Klicka på ikonen Ta bort medlem för att ta bort en person från din kurs. Den här åtgärden tar även bort alla data och resultat som gäller personen. Du får se ett popup-fönster där du uppmanas att bekräfta. Om du vill behålla relevanta data kan du avbryta och neka personen åtkomst till din kurs istället.

Skriva in personer

Om din institution tillåter det kan du skriva in personer i din kurs. Klicka på ikonen för att skriva in personer högst upp i deltagarförteckningen och öppna panelen Skriv in personer.

  1. Ange ett namn, ett användarnamn eller minst två bokstäver i sökrutan för att visa en lista över matchningar. Personer som redan är inskrivna i din kurs visas inte i sökresultaten.
  2. Markera en eller flera personer. De visas omedelbart i deltagarförteckningen. Om du ångrar att du har valt en person kan du markera den personens namn igen.
  3. Välj en roll för alla personer du har valt.
  4. Klicka på Spara. Panelen stängs. Ett meddelande med namnen på de personer du har lagt till visas längst ner i deltagarförteckningen.

Ej tillgängliga användare på systemnivå kan inte skrivas in i kurser och visas inte heller i sökresultaten.

Roller

Lärare: Skapar kursinnehåll och underlättar kursinteraktioner. Lärare kan komma åt privata kurser och öppna en kurs när den är klar att visas för deltagarna.

Huvudlärare: Om en kurs har flera lärare kan vem som helst av dem utses till huvudlärare från deltagarförteckningen. Öppna panelen Medlemsinformation för en lärare och välj alternativet Huvudlärare. Huvudläraren anges först i deltagarförteckningen. Om det finns flera huvudlärare anges de i alfabetisk ordning före andra lärare i deltagarförteckningen.

Assistent: Skapar kursinnehåll, underlättar kursinteraktioner och kommer åt privata kurser, precis som lärare. Rollens begränsningar anges av din institution. Assistenter kan inte ta bort en lärare från en kurs.

Bedömare: Hjälper lärare med att skapa, hantera och bedöma kursarbete. Bedömare kommer inte åt en privat kurs.

Facilitator: Hjälper läraren att föra kursplanen framåt. Facilitatorn har standardbehörigheter vad gäller kursmaterial, kursadministration och resultat, kalender, anslag, diskussioner och grupper för att hjälpa läraren under kursens gång.

Kursbyggare: Skapar innehåll, hanterar en kurs och kommer åt privata kurser. Kursbyggare kan inte komma åt deltagarnas resultat eller ta bort en lärare från en kurs.

Deltagare: Skickar in kursarbete och deltar i diskussioner. Deltagare kan inte skapa eller bedöma kursobjekt. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.

Gäst: Du kan tilldela en gästroll, men gäster kan inte komma åt kurser för tillfället.


Om anpassningar

Du kan ställa in anpassningar för enskilda deltagare. Du kan undanta deltagare från förfallodagar eller tidsgränser för bedömning. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav.

Du kan även göra ett undantag för en enskild deltagare på ett specifikt test eller uppgift. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om utvärderingen är dold för andra deltagare. Ett undantag åsidosätter de två inställningarna som tillämpas på alla andra endast för den specifika utvärderingen.

Mer om utvärderingsundantag


Gå till panelen Anpassningar.

Öppna en deltagares meny på sidan Deltagarförteckning och välj Anpassningar.

Välj anpassningar för deltagaren i panelen:

Anpassning av inlämningsdatum: Arbete som lämnas in sent markeras aldrig som försenat för deltagare som har den här anpassningen.

Anpassning för tidsgräns: Deltagare med anpassning för tidsgräns har längre tid på sig att slutföra sitt arbete under utvärderingar med tidsgränser. När du har valt det här alternativet väljer du även hur mycket extra tid deltagaren får:

  • + 50 % extra tid
  • + 100 % extra tid
  • Obegränsad tid

En deltagare med anpassningen Obegränsad tid ser aldrig tidsgränsen för utvärderingen. Att inte ha någon tidsgräns kan minska den press eller ångest som medföljer kursarbete.

Deltagare med anpassningar visas med en ikon bredvid sina namn. Ikonen visas i Kursadministration och resultat och i deltagarförteckningen. Deltagare kan inte se vilka anpassningar du har lagt till.

När du väljer att bedöma med dolda deltagarnamn visas ingen indikation för deltagare med anpassningar.

Ikonen visas även bredvid namn i diskussioner. Anpassningen av förfallodag är den enda som gäller. Tidsgränsanpassningen gäller inte.

Det antal anpassningar som du har gjort visas i inställningar för bedömda kursobjekt som uppgifter och tester. Klicka på länken för att visa anpassningarna. Klicka på Visa deltagarförteckning för att göra ändringar.

Lägg till eller ta bort anpassning för tidsgräns

När deltagare har påbörjat sina inlämningar visas en varning om du lägger till eller tar bort en anpassning för tidsgräns. Tidsgränser för tidigare inlämnade arbeten uppdateras.

När du tar bort en anpassning för tidsgräns kan systemet markera tidigare inlämnade arbeten med tidsgränser som sena inlämningar.

Lägg till eller ta bort anpassningar av inlämningsdatum

I Kursadministration och resultat kan deltagare med anpassning av inlämningsdatum lämna in arbete efter inlämningsdatum utan att riskera avdrag. Efter inlämningsdatum visas inte markeringar för sen inlämning i deltagarlistan i Kursadministration och resultat.

Om du tar bort en anpassning av inlämningsdatum för en deltagare och inlämningsdatum för utvärderingen redan har passerat visas en markering om sen inlämning.

Anpassning av tidsgräns + tidsgräns

Om deltagare har en anpassad tidsgräns och du tillåter mer tid för att slutföra en utvärdering i inställningarna, läggs tiderna ihop.

Exempel:

Du lägger till en tidsgräns på 10 minuter för en utvärdering. Du tillåter 50 % extra tid för att slutföra utvärderingen. Alla deltagare får en sammanlagd tid på 15 minuter.

Deltagare A har en tidsgränsanpassning på 50 % extra tid.

Deltagare A:

15 minuter att slutföra testet enligt den tidsgräns som gäller för hela klassen

Plus 50 % extra tid enligt anpassningen: 8 minuter

Summa: 23 minuter att slutföra utvärderingen

Även om deltagaren får ett meddelande när de sista 8 minuterna börjar markeras INTE arbetet som mottaget efter tidsgränsen.

Om du tar bort Deltagare A:s tidsgränsanpassning efter att deltagaren har lämnat in arbetet kan det markeras som sent av systemet.

Anpassningar och grupper

Om deltagare med anpassningar är medlemmar i en grupp får alla deltagarna i den gruppen ta del av anpassningarna för det objektet. Exempelvis om du skapar en gruppuppgift och en av gruppmedlemmarna har en anpassning av inlämningsdatum. Gruppens arbete markeras då inte som en sen inlämning om de skickar in efter förfallodagen.

Du kan i nuläget inte lägga till en tidsgräns för grupparbeten.