This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Om kursgrupper

Skapa grupper baserat på de praktiska egenskaperna hos grupparbeten i verkligheten.

Gemensam inlärning har många fördelar framför traditionell undervisning. Studier visar att elever som arbetar i lag utvecklar positiva attityder, löser problem mer effektivt och känner sig mer nöjda med vad de åstadkommit.

Du kan organisera deltagarna i grupper så att de kan interagera med varandra och demonstrera sin kunskap medan de lär sig att uppskatta andra perspektiv.

Du kan skapa gruppuppsättningar som ska användas för bedömda uppgifter, prov och diskussioner. Du kan även skapa flera grupper för andra aktiviteter än bedömda arbeten, till exempel frivilligarbete eller utflykter.

Du kan även skapa smågrupper i Collaborate så att deltagarna kan hålla virtuella möten med gruppmedlemmarna.

Även om deltagare kan komma åt kursgrupper på sidan Kursinnehåll i panelen Information och åtgärder kan de inte se medlemskapet på sidan Grupper för tillfället. Om du vill använda kursgrupper för andra aktiviteter än berömt arbete kan du skicka ut ett inledande meddelande till varje grupp. Medlemmarna kan sedan se deras gruppmedlemskap och skicka meddelanden. Du är inkluderad i gruppmeddelandena.


Skapa kursgrupper

Du kan starta skapandeprocessen för kursgrupper på sidan Kursinnehåll. I avsnittet Detaljer och åtgärder under Kursgrupper ska du välja Skapa och hantera grupper. Om du redan har konfigurerat kursgrupper klickar du på länken Visa uppsättningar och grupper.

Sidan Ny gruppuppsättning

Om du redan har kursgrupper kan du välja Ny gruppuppsättning på sidan Kursgrupper.

Du kan skapa så många kursgrupper du vill, med hur många deltagare som helst i varje grupp. Du kan även skapa nya kursgrupper eller ta bort kursgrupper.

Från menyn Gruppera deltagare kan du kan dela in deltagare i grupper på följande sätt:

 • Anpassad
 • Slumpmässig gruppindelning
 • Självinskrivning
 • Återanvänd grupper 

Du kan även klicka på plustecknet under grafiken för att skapa så många grupper du vill och lägga till deltagare.

Skapa anpassade grupper

Du kan skapa en enstaka anpassad grupp eller så många grupper du vill, med hur många deltagare som helst i varje grupp.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja Anpassa och ange ett namn överst på sidan.
 2. Klicka på deltagares namn en efter en, om du vill välja dem som en grupp. Välj en deltagares namn igen om du vill ta bort markeringen.
 3. När du har valt deltagarna ska du öppna menyn bredvid en av deras namn och välja Skapa en ny grupp. Du kan även flytta flera deltagare till en grupp som finns listad i menyn.
 4. Redigera gruppnamnet om du vill ändra standardnamnen.
 5. Om du vill kan du ange en gruppbeskrivning som även visas för medlemmar i den gruppen. Du har ingen begränsning på antalet tecken.
  The New group panel is open with the "Add a group description" option on screen.
 6. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ännu en grupp. Du kan även upprepa steg 2–5.

Om du sparar en anpassad gruppuppsättning, går tillbaka till gruppuppsättningen och väljer alternativet Anpassad igen tas grupperna bort.

Skapa slumpvis tilldelade grupper

Deltagare tilldelas slumpmässigt till det antal grupper du vill skapa. Du behöver minst fyra deltagare så att systemet slumpmässigt kan tilldela deltagare till minst två grupper.

Slumpvis tilldelning kanske fungerar bäst för lärare som undervisar kurser med många deltagare och inte har möjlighet att lära känna dem individuellt. Du kan tilldela deltagare till grupper snabbt och utan förberedelser.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja Slumpmässig gruppindelning och ange ett namn överst på sidan.
 2. I menyn Antal grupper ska du välja hur många grupper som ska skapas. Du måste skapa minst två. Deltagare sprids ut bland det antal grupper du vill skapa.

  Om du vill ta bort alla deltagare från den aktuella gruppuppsättningen ska du välja Ta bort alla överst på sidan. Menyalternativet ändras till Anpassad om du flyttar deltagare till andra grupper efter att de har grupperats och innan du sparar.

 3. Redigera varje gruppnamn om du vill ändra standardnamnen.
 4. Om du vill kan du ange gruppbeskrivningar som ska visas för gruppmedlemmar. Du har ingen begränsning på antalet tecken.

Välj plustecknet där du vill skapa en grupp som tillägg till grupperna som systemet skapade. När du lägger till eller tar bort grupper ändras menyalternativet till Anpassad och alla berörda deltagare omdistribueras inte.

Skapa grupper med självinskrivning

Du kan be deltagarna att skriva in sig själva i kursgrupper. Endast deltagare får gå med. Deltagare får ett kursanslag och ett meddelande i aktivitetsflödet om de grupper de behöver gå med i.

Deltagare ser Gå med i en grupp och Ny i panelen Information och åtgärder på sidan Kursinnehåll. Du kan även lägga till en inskrivningsperiod. Deltagare meddelas när tidsgränsen för inskrivning närmar sig. När inskrivningsperioden är slut kan deltagare inte längre gå med i grupper och skrivs in automatiskt.

Om du lade till en förhandsgranskningsanvändare skrivs även den användaren in automatiskt i en grupp. Du kan ta bort förhandsgranskningsanvändaren innan eller efter du skapar självinskrivningsgrupper.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja Självinskrivning.
 2. Deltagarna är jämnt indelade bland grupperna i listan bredvid Antal grupper. Du måste skapa minst två självinskrivningskursgrupper.
 3. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ännu en grupp. Antal grupper uppdateras automatiskt. Du kan lägga till och ta bort grupper även efter att deltagarna har börjat gå med. Om du tar bort en grupp som deltagarna redan har gått med i flyttas de till listan över ej tilldelade. Du måste meddela dem om att de ska gå med i en av de återstående grupperna eller lägga till dem i en grupp. Kom ihåg: Om du lägger till en inskrivningsperiod skrivs ej tilldelade deltagare in automatiskt när perioden är slut.
 4. Alternativt kan du lägga till ett start-och slutdatum för inskrivning. Välj pilen bredvid Avancerade alternativ för att dölja inskrivningsavsnittet.
 5. Du kan även ändra eller rensa Maximalt antal medlemmar per grupp som visas som standard. Det valfria maxantalet måste vara 2 eller högre. Om du har lagt till eller tagit bort grupper uppdateras inte det maximala numret.

  Var uppmärksam på maximalt antal medlemmar per grupp och antalet grupper. Om du till exempel minskar maximalt antal kan vissa deltagare inte skriva in sig i en grupp i slutet av inskrivningsperioden. Då måste du skapa nya grupper och lägga till deltagarna.

  Om du vill tillåta obegränsade medlemmar per grupp lämnar du fältet tomt. Deltagare ser det högsta tillåtna antalet när de väljer grupp. Om du tillåter ett obegränsat antal per grupp ser deltagarna det totala antalet deltagare i sin klass.

  Du kan åsidosätta det maximala medlemskapet för en grupp. Du kan till exempel lägga till en nyinskriven deltagare till en grupp.

 6. Markera kryssrutan Dölj inskrivna medlemmar om du inte vill att deltagarna ska se vem som redan har gått med.
 7. Redigera varje gruppnamn om du vill ändra standardnamnen.
 8. Lägg till valfria gruppbeskrivningar. Du kan lägga till information för att hjälpa deltagare att välja en grupp. Du har ingen begränsning på antalet tecken.
 9. Öppna menyn bredvid en grupp för att komma åt hanteringsalternativen.

Återanvänd grupper

Du kan återanvända en befintlig grupp eller gruppuppsättning.

Om du gör ändringar i en gruppuppsättning som du har återanvänt påverkar dessa ändringar alla gruppuppgifter och gruppdiskussioner som baseras på gruppuppsättningen. 

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja en titel från avsnittet Återanvänd grupper. Grupper som inte har några medlemmar visas också i listan.
 2. Ange ett namn överst på sidan, redigera de individuella gruppnamnen och lägg till valfria gruppbeskrivningar som visas för gruppmedlemmar. Du har ingen begränsning på antalet tecken.

Samma deltagare läggs till i din nya grupp eller gruppuppsättning. Du kan behöva lägga till nya deltagare som har lagts till i din kurs i dina nya grupper.


Hantera individuella grupper

När du har skapat en grupp eller gruppuppsättning kan du lägga till eller radera individuella grupper, och hantera deltagarmedlemskap. Du kan även redigera gruppnamn, lägga till eller redigera gruppbeskrivningar och skicka meddelanden till dina grupper för att starta samarbetet!

Kom ihåg: Om du nu sparar en anpassad gruppuppsättning kan du gå tillbaka till gruppuppsättningen och välja Anpassad kommer grupperna att tas bort.

Lägga till och ta bort grupper

Klicka på plustecknet där du vill lägga till en grupp.

Om du inte längre behöver en grupp kan du öppna gruppens meny och välja Ta bort grupp. Deltagarna i den gruppen är automatiskt utan tilldelning och visas överst på sidan. Du kan manuellt tilldela nya grupper till dessa deltagare. Eller så kan du slumpmässigt tilldela alla deltagare grupper, inte bara de deltagare som du tagit bort från tilldelningen, och välja hur många grupper du vill ha.

Konsekvenser

 • Om du lägger till eller tar bort en grupp i en gruppuppsättning som använts för att skapa en ny gruppuppsättning påverkas inte den nya gruppuppsättningen.
 • Om du lägger till eller tar bort en grupp i en gruppuppsättning som du använde för att skapa en grupputvärdering eller gruppdiskussion uppdateras utvärderingens eller diskussionens grupper. Ändringar av grupptitlar och gruppbeskrivningar påverkar även uppgiften eller diskussionen.
 • Om du lägger till eller tar bort en grupp i en grupputvärdering eller gruppdiskussion som baserats på en kursgruppuppsättning uppdateras kursgruppuppsättningen. Ändringar av grupptitlar och gruppbeskrivningar påverkar även kursgruppuppsättningen.
 • Om du tar bort en gruppuppsättning som använts för att skapa en ny gruppuppsättning påverkas inte den nya gruppuppsättningen.
 • Om du tar bort en hel gruppuppsättning som användes för att skapa en grupputvärdering eller gruppdiskussion tas utvärderingens eller diskussionens grupper bort.
 • Om du tar bort en grupputvärdering eller gruppdiskussion som baserats på en kursgruppuppsättning påverkas inte gruppuppsättningen.

Hantera medlemskap för deltagare

Öppna menyn bredvid deltagarens namn för att komma åt dessa alternativ:

 • Starta en ny grupp med deltagaren som medlem.
 • Välj Ej tilldelad för att ta bort deltagaren från gruppen. Deltagare som tagits bort från tilldelningen visas överst på sidan.
 • Tilldela deltagaren till en annan grupp som redan finns. Välj gruppens namn i menyn. Grupper utan medlemmar visas inte.

Du kan också flytta flera deltagare till en annan grupp på samma gång, skapa en ny grupp åt dem eller ta bort allihop från gruppen.

Om du vill ta bort alla deltagare från alla grupper väljer du Ta bort alla lägst upp på sidan.

Konsekvenser

 • Ändringar av medlemskap i en gruppuppsättning påverkar alla objekt på innehållsnivå där grupperna används, till exempel i diskussioner och utvärderingar.
 • Ändringar av medlemskap i ett objekt på innehållsnivå som baserats på en kursgruppuppsättning påverkar kursgruppuppsättningen.
 • Ändringar i medlemskap i en gruppuppsättning påverkar INTE andra gruppuppsättningar som baserats på den gruppuppsättningen.

Sidan Kursgrupper

Alla grupper som du har skapat visas på sidan Kursgrupper. Gruppuppsättningar utan medlemmar visas också. Överst på sidan listas antal gruppuppsättningar och individuella grupper.

Du kan även skapa en ny gruppuppsättning.

 1. Välj en rubrik för att sortera dina grupper eller antalet medlemmar i stigande eller fallande ordning.
 2. Visa eller dölj grupper i en gruppuppsättning.
 3. Öppna en gruppuppsättnings meny för att redigera eller ta bort gruppen.
 4. Visa antalet medlemmar i varje grupp jämfört med det totala antalet deltagare i kursen.

Kursgrupper och konvertering

Om du har kursgrupper och gruppuppsättningar i Original-kursvyn som du konverterar till Ultra-kursvyn visas gruppuppsättningarna på sidan Kursgrupper. Grupper som inte ingår i en gruppuppsättning visas inte på sidan Kursgrupper. Anmälningsformulär för självinskrivning konverteras inte.

Om du har använt kursgruppuppsättningarna för att skapa gruppuppgifter i din Original-kurs konverteras dessa gruppuppgifter.