This information applies only to the Ultra Course View.

Lägga till SCORM-innehållspaket till din kurs

SCO (Shareable Content Object, delbara innehållsobjekt) är en typ av webbaserat lärinnehåll som du kan använda i din kurs. Dessa SCO:er samlas i en komprimerad zip-fil som kallas innehållspaket. Zip-filen kan extraheras och spelas upp via en innehållsspelare. Vanligtvis erhåller du individuella komponenter eller hela paket från lärosäten, förlag, privata företag eller andra källor.

Ditt lärosäte bestämmer om SCORM-motorn ska vara tillgänglig. Om SCORM-motorn B2 har aktiverats av ditt lärosäte blir den standardinnehållsspelare för alla nyuppladdade innehållspaket, samt för alla befintliga innehållspaket som laddas upp igen.


SCORM-innehåll

SCORM-motorn stöder innehåll som följer SCORM 1.2-standarden, SCORM 2004-standarden, samt AICC och uppspelning av Tin Can API-paket. I Blackboard Learn ingår för närvarande inte Tin Can Learning Record Store (LRS), men det går att visa grundläggande data som har skickats i Kursadministration och resultat.

Du behöver inte bestämma innehållstypen i förväg, eftersom alternativet för att lägga till innehåll använder sig av samma process för alla typer som stöds. Om du till exempel laddar upp IMS-innehållspaket kan ett meddelande visas med texten Problem med den här kursen som kan påverka spelbarheten har upptäckts, samt ett undermeddelande om att paketet inte har SCORM-format och att det kommer att uppfattas som IMS-innehållspaket.

Mer information om SCORM-innehåll

Mer information om Tin Can API-innehåll


Lägga till ett SCORM-innehållspaket

Lägg till ett SCORM-paket i din kurs på samma sätt som andra innehållstyper.

 1. Välj plustecknet för att lägga till innehåll på kursinnehållssidan.
 2. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt. Välj SCORM-paket.
 3. I panelen SCORM-inställningar ska du välja Ladda upp SCORM-paket eller Bläddra i Content Collection.
 4. Leta upp och markera det SCORM-paket som ska laddas upp.

När filen har laddats upp och kontrollerats öppnas panelen SCORM-inställningar där du kan ange information om innehållspaketet.

 1. I området Detaljer och information anger du en titel och väljer en förfallodag. Du kan också tillåta klasskonversationer för att låta deltagarna diskutera SCORM-paketet.
 2. I området Bedömning och inlämningar väljer du Resultatkategori och Antal tillåtna försök. Som standard använder en bedömd SCORM med flera försök Senaste försöket med en bedömning för att bestämma det slutgiltiga resultatet. Du kan inte ändra den här inställningen.

  Mer information om flera försök

 3. Välj SCORM för bedömning för att lägga till en post i Kursadministration och resultat för paketet. Välj bedömningsschema och maxpoäng. Du kan inte ändra bedömningsinställningarna efter att du har importerat SCORM.
 4. Välj Bedöm individuella SCO:er för att lägga till en post i Kursadministration och resultat för valda delar av SCORM-paketet. När du väljer det här alternativet öppnas listan med SCO:er i paketet. För varje SCO som du väljer kan du även välja bedömningsschema och maxpoäng.

  För muspekaren över en SCO i listan för att visa ikonen Redigera, som visas som en penna. Klicka på ikonen för att byta namn på SCO:en.

 5. När du bedömer individuella SCO:er visas alternativet Visa resultat. Du kan visa resultatet för deltagare efter avslutad SCORM.
 6. Alternativt skriver du in en beskrivning.
 7. Välj Spara för att slutföra importen.

När du importerar SCORM-paketet kan du ändra synlighet, koppla mål och redigera andra inställningar. Du kan inte ändra bedömningsalternativ efter att du har importerat SCORM-paketet.

Ta bort ett SCORM-paket

Om det inte finns några deltagarinlämningar när du tar bort ett SCORM-paket från kursen tas även objektet bort i Kursadministration och resultat. När det gäller SCORM med inlämningar måste du bekräfta att du vill ta bort SCORM, alla inlämningar och resultaten permanent från din kurs.

Du kan även dölja SCORM från deltagarna om du vill bevara inlämningarna och poängen i Kursadministration och resultat. Deltagarna kan inte komma åt dolt innehåll på sidan Kursinnehåll eller på sina resultatsidor även om du har bedömt inlämningar.

I Original-kursvyn kan du ta bort ett SCORM-paket utan att ta bort inlämningar och bedömningar. Kolumnen förblir i kursadministration och resultat. Om kursen konverteras till Ultra visas kolumnen som ett offline-objekt i kursadministration och resultat för Ultra.


SCORM-inställningar

Du kan redigera SCORM-inställningar från sidan Kursinnehåll och i Kursadministration och resultat. Öppna menyn och välj Redigera för att öppna inställningarna. Välj kugghjulsikonen på sidan Resultat och inlämningar.

Visa eller dölja SCORM-paket. Deltagare kan inte se ett SCORM-paket förrän du väljer att visa det. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan också ställa in tillgänglighetsvillkor utifrån datum, tid och resultat på andra objekt i kursen via Kursadministration och resultat. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer in att SCORM ska visas.

Tillåta klasskonversationer. Vad händer om deltagarna har frågor om ett SCORM-paket? Du kan tillåta konversationer inom ett SCORM-paket och vem som helst kan bidra. När konversationen går vidare visas den endast med relevant innehåll.

Mer information om konversationer

Ändra resultatkategori. Du kan ändra SCORM:s resultatkategori så att den är del av en av de anpassade kategorierna i Kursadministration och resultat som du konfigurerar i din kurs. Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Det kan vara praktiskt med anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

Ange antal försök. Du kan låta deltagare skicka in mer än ett försök till SCORM.

Som standard använder en bedömd SCORM med flera försök Senaste försöket med en bedömning för att bestämma det slutgiltiga resultatet. Du kan inte ändra den här inställningen.

Lägga till mål och standarder. Du kan koppla ett SCORM-paket till ett eller flera mål. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner.

Lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen visas med SCORM-titeln på sidan Kursinnehåll.

Du kan inte ändra bedömningsschema eller maxpoäng efter att du har importerat ett SCORM-paket. För att ändra ett bedömningsschema eller maxpoäng måste du ta bort SCORM-paketet och importera det på nytt.


SCORM-analys

Få insikter om ditt SCORM-paket med analysrapporter. Du kan se SCORM-aktivitet för hela klassen eller enskilda elevers utveckling. Rapporterna innehåller nyckeldata som hjälper att sätta in deltagarens prestation i dess sammanhang.

Analysrapporter är inte tillgängliga för uppgraderade SCORM-paket.

SCORM-rapport för kurs

Så här visar du en SCORM-rapport för kurs:

 1. Gå till sidan Kursinnehåll.
 2. Öppna menyn för SCORM-paketet och välj Visa analyser.
 3. Den här rapporten visar hela klassens prestationer.

SCORM-rapporten på kursnivå visar hur deltagarna presterar i genomsnitt. Genomsnitten i rapporten beräknas på inlämnade försök.

 • Genomsnittspoäng: Genomsnittspoäng för alla försök på SCORM. SCORMs totala möjliga poäng visas också för att sätta siffrorna i ett sammanhang.
 • Slutförda försök: Det antal deltagare som lämnade in ett försök jämfört med det totala antalet deltagare. Den här siffran visas även som ett procenttal.
 • Genomsnittlig tid spenderad per SCO: Om SCORM-paketet innehåller flera SCO visar denna siffra den genomsnittliga tiden som deltagarna har lagt på alla SCO.
 • Genomsnittlig totalt spenderad tid: Genomsnittlig mängd tid som deltagarna spenderade i SCORM.

Tabellen visar detaljerade data för varje SCO i SCORM-paketet. Visa SCO-titeln, Skalad poäng och Genomsnittligt spenderad tid.

Om SCORM-paketet inte innehåller några SCO innehåller tabellen en rad och SCO-rubriken visas som Index.

SCORM-rapport för deltagare

Så här visar du en SCORM-rapport för deltagare:

 1. Gå till sidan Resultat och inlämningar.
 2. Välj en deltagares inlämning.
 3. Du hittar denna sida i listvyn Kursadministration och resultat eller när du förhandsgranskar SCORM.

Om du tillåter flera försök för SCORM visas en analysrapport för varje försök. Du kan inte se alla försök en deltagare gör i en analysrapport. Markera ett försök för att visa denna information:

 • Tid som lagts ned: Mängd tid som deltagaren har spenderat i SCORM. Jämför denna siffra med Genomsnittligt spenderad tid för kursen för att bestämma om deltagaren har slutfört försöket snabbt eller lagt mer tid på det än andra deltagare. Denna information hjälper till att avgöra om en deltagare har fått slita för att slutföra SCORM.
 • Genomsnittligt spenderad tid för kursen: Genomsnittlig mängd tid som deltagarna spenderade i SCORM. Genomsnitten beräknas på inlämnade försök.
 • Antal försök: Deltagarens framsteg i SCORM, mätt i procent. Värdet är 100 % när SCORM-försöket har slutförts.
 • Status: Deltagarens försöksstatus.

Tabellen visar detaljerade data för varje SCO i SCORM-paketet. Visa SCO-rubrik, Status, Poäng, Deltagarrespons, Resultat ochTid.

 • SCO-rubrik: Rubrik för den specifika SCO som finns i SCORM.
 • Status: Om deltagaren har slutfört SCO eller inte.
 • Poäng: Deltagarens poäng på en bedömd SCO.
 • Deltagarrespons: Deltagarens respons till SCO.
 • Resultat: Om deltagaren besvarade frågorna i SCO korrekt eller felaktigt.
 • Tid: Hur lång tid deltagaren var inne i SCO.

Om SCORM-paketet inte innehåller några SCO innehåller tabellen en rad och SCO-rubriken visas som Index.

Du har tillgång till alla bedömningsfunktioner när du visar en deltagares SCORM-rapport. Skriv in ett resultat, lägg till återkoppling, lägg upp resultatet eller ta bort försöket.


Resultat och inlämningar

Ha kontroll över alla inlämningar på en sida. Se snabbt vilka försök som kan bedömas. Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena försök eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in.

Förhandsgranska SCORM. Innan du börjar bedömningen kan du granska SCORM-innehåll. Välj Förhandsgranska SCORM för att öppna paketet och bläddra igenom innehållet.

Växla till inlämningslistan. Växla snabbt mellan bedömda objekt i SCORM-paketet. Du kan välja enskilda SCO:er i listan om du väljer att bedöma dem vid import av SCORM.

Visa deltagare med anpassningar. Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, till exempel förfallodag för utvärderingar. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav. Ikoner visas bredvid namnen för de deltagare som har anpassningar.

Mer om anpassningar

Häng med i konversationen. Om du tillåter konversationer om innehållet väljer du ikonen Inled klasskonversation. Deltagare kan diskutera innehåll med dig och andra deltagare. När konversationen går vidare visas den endast med relevant objekt.

En lila cirkel visas med ikonen för att markera ny aktivitet.

Mer information om konversationer


Bedöm SCORM-försök

När en deltagare skickar in ett försök eller slutför en SCO eller ett SCORM-paket visas aktiviteten i Kursadministration och resultat. Du kan tilldela ett resultat på sidan Resultat och inlämningar eller i rutnätsvyn i Kursadministration och resultat. Välj Publicera resultat när du vill låta deltagaren se resultatet.

Du kan inte granska deltagarförsök för SCORM- eller SCO-innehåll. Vi utvecklar nu ytterligare stöd för SCORM-bedömning för framtida versioner.

Är du redo att publicera resultat? Publicera visas bredvid varje resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats. Du kan också bedöma alla inlämningar för ett objekt i följd och sedan välja Publicera alla resultat för att publicera alla resultat på en gång.

Mer information om hur du tilldelar resultat


Arbetsflöde för deltagare

Deltagare kan öppna SCORM-paket på samma sätt som annat innehåll på sidan Kursinnehåll och på sina globala sidor och kursresultatsidor. När deltagare öppnar SCORM öppnas panelen Detaljer och information där de kan se förfallodag, antal tillåtna försök och eventuella mål som du har kopplat. Deltagare kan även öppna konversationen via den här panelen.

Deltagaren väljer Starta försök eller Fortsätt försök om de har öppnat SCORM tidigare och har arbete som inte har skickats in. Ett nytt fönster öppnas med SCORM-innehållet.

När du tilldelar ett resultat får deltagarna en avisering i sina aktivitetsflöden, samt på kurssidorna och de globala resultatsidorna.


Avancerade inställningar

Kontakta ditt lärosäte för att få hjälp och vägledning om du känner att du behöver justera de avancerade inställningarna.

SCORM-spelarens inställningar är inställda på maximal kompatibilitet och prestanda. Men du kan justera Avanacerade inställningar för att konfigurera hur ska SCORM uppföra sig om du vill. Innehållspaketet ska ha avsedd navigering, flöde och beteende. Standardinställningarna ska visa det korrekt och konsekvent.

Navigeringskontrollerna och Uppstartsbeteende är förmodligen mest användbara för lärare med en grundläggande förståelse av hur SCORM-innehåll fungerar. Alternativ för felsökning och Alternativ för historik kan hjälpa dig med felsökning.

För att komma åt SCORM-spelarens Avancerade inställningar måste du redigera ett befintligt SCORM-innehållspaket.

 1. Öppna en innehållsyta eller mapp där SCORM-innehållspaketet redan laddats upp.
 2. Öppna SCORM-innehållspaketets meny och välj Redigera.
 3. Välj Avancerade inställningar. Dessa kategorier visas:
  • Navigeringskontroll
  • Uppstartsbeteende
  • Kompatibilitetsinställningar
  • Kommunikationsinställningar
  • Alternativ för felsökning
  • Alternativ för historik
 4. Klicka på Spara. Om du inte vill bekräfta ändringarna du gjort ska du välja Avbryt.

Navigeringskontroller

Med Navigeringskontrollerna kan du inkludera knappar, fält och andra navigeringselement som deltagarna kan se och använda när de öppnar kursinnehållet med hjälp av SCORM-spelaren.

Inställning Funktion
Visa navigering Bestäm om deltagarna kommer se ett navigeringsfält i SCORM-spelaren. Navigeringsfältet måste aktiveras för att följande inställningar ska träda i kraft:
 • Visa knappen Slutför: Visa knappen Avsluta kurs i navigeringsfältet. Om du trycker på den försöker du att avsluta det aktuella innehållet och gå tillbaka till huvudlektionen, oavsett den aktuella slutförandestatusen.
 • Visa knappen Stäng SCO: Visa knappen Stäng SCO i navigeringsfältet. Om du trycker på den stängs aktuell SCO. Den här inställningen bör vara inaktiverad eftersom de flesta deltagare inte har någon användning för den.
 • Visa förloppsfält: Visa ett förloppsfält för innehållet, så att deltagarna kan se sina framsteg.
  • Använd mått för förloppsfält: Om detta alternativ har konfigurerats använder spelaren värdena i Förloppmåttssamling för att räkna ut framstegen. Annars används aktuellt slutförande för innehållsobjektet. Detta gäller bara innehåll i SCORM 2004 version 4 och senare.
 • Visa hjälp: Visa knappen Hjälp för deltagarna.
Visa rubrikfält Ange om deltagarna kommer att se ett rubrikfält i SCORM-spelaren. Inställningen Visa navigering måste aktiveras för att den ska träda i kraft.
Förhindra högerklick Förhindrar att deltagarna högerklickar i SCORM-spelarens fönster. Det händer inget om man högerklickar. Detta kan vara bra i viktiga utvärderingar eller om du inte vill att deltagaren ska kunna se den interna strukturen eller innehållet i spelaren. Den här inställningen påverkar endast SCORM-spelarens fönster, inklusive kursstrukturen och navigeringsfältet (om det finns) och inte annat innehåll, andra webbläsarfönster eller stationära datorfunktioner.
Visa kursstruktur Anger om SCORM-spelaren ska visa kursstrukturen. Om detta väljs visas kursstrukturen till vänster om innehållet, i dispositionsformat. Det kan vara användbart för kurser med flera innehållsobjekt. Den här inställningen måste aktiveras för att följande inställningar ska träda i kraft:
 • Kursstruktur är öppen i början: Anger om kursstrukturen ska visas eller döljas när SCORM-spelaren öppnas. Deltagaren kan alltid visa eller dölja strukturen, förutsatt att Visa kursstruktur och Visa navigering har aktiverats.
 • Kursstrukturens bredd i bildpunkter: Anger bredden på kursstruktursfönstret i bildpunkter. Standardinställningen, noll (0), ställer in automatisk bredd.
 • Statusdisplay för struktur: Anger hur ikoner ska visas för deltagarna för att indikera framgångs- och slutförandestatus.
  • Lyckades: Endast kursens framgångsstatus (godkändes/misslyckades).
  • Slutförd: Endast slutförandestatus (slutförd/ofullständig).
  • Lyckades eller Slutförd: Både framgångs- och slutförandestatus visas separat.
  • Lyckades och Slutförd: Framgång och fullbordan visas som ett kombinerat mått.
  • Inga: Deltagaren ser ingen status för SCO-nivå.
 • Ogiltig menyobjektshandling: Fastställer hur SCORM-spelaren hanterar ogiltiga val av menyobjektsinställningar.
  • Visa länkar: Ogiltiga menyobjektslänkar visas, men om du väljer dem får du ett meddelande om ogiltig åtgärd.
  • Dölj länkar: Ogiltiga menyobjektslänkar visas inte.
  • Visa inaktiverade länkar: Ogiltiga menyobjektslänkar visas, men det händer inget om du väljer dem.

Uppstartsbeteende

Inställningen Uppstartsbeteende styr hur innehållet först visas när deltagarna öppnar det.

Alternativ
Inställning Funktion
Starttyp för SCO Dessa inställningar anger hur varje SCO ska öppnas:
 • Ramgrupp: Öppna SCO:t som ett infogat objekt i en webbläsarram istället för i ett nytt fönster.
 • Nytt fönster: Öppna SCO:t i ett nytt webbläsarfönster.
 • Nytt fönster efter klick: Öppna SCO:t i ett nytt webbläsarfönster efter att deltagaren klickat på en länk. Den här inställningen kan vara bra när du har att göra med popup-blockeringar i webbläsare, eftersom du ofta kan åsidosätta blockeringen genom att klicka på en länk.
 • Nytt fönster utan webbläsares verktygsfält: Öppna SCO:t i ett nytt webbläsarfönster utan något verktygsfält.
 • Nytt fönster utan webbläsares verktygsfält efter klick: Öppna SCO:t i ett nytt webbläsarfönster utan något verktygsfält efter att deltagaren klickat på en länk.
Starttyp för spelare Dessa inställningar anger hur SCORM-spelaren ska öppnas:
 • Ramgrupp: Öppna SCORM-spelaren som ett infogat objekt i en webbläsarram istället för i ett nytt fönster.
 • Nytt fönster: Öppna spelaren i ett nytt webbläsarfönster.
 • Nytt fönster efter klick: Öppna spelaren i ett nytt webbläsarfönster efter att deltagaren klickat på en länk. Den här inställningen kan vara bra när man har att göra med popup-blockeringar, eftersom du ofta kan åsidosätta blockeringen genom att klicka på en länk.
 • Nytt fönster utan webbläsares verktygsfält: Öppna spelaren i ett nytt webbläsarfönster utan något verktygsfält.
 • Nytt fönster utan webbläsares verktygsfält efter klick: Öppna spelaren i ett nytt webbläsarfönster utan något verktygsfält efter att deltagaren klickat på en länk.
Alternativ för nytt fönster De här inställningarna bestämmer dimensionerna på innehållsspelaren när den startas i ett nytt fönster. Inställningarna har ingen effekt om inte en ny fönsterinställning har valts som Starttyp för SCO eller Starttyp för spelare.
 • Helskärm: Öppna det nya fönstret i helskärmsläge. Om den här inställningen väljs måste du ge deltagarna en möjlighet att avsluta innehållet, som en knapp eller länk för avsluta eller stänga.
 • Anpassa dimensioner: Ange dimensionerna för det nya fönstret.
  • Bredd i bildpunkter: Bredden på nya fönster i bildpunkter.
  • Höjd i bildpunkter: Höjden på nya fönster i bildpunkter.
 • Krävs: Om de väljs och klientwebbläsaren inte stödjer de angivna dimensionerna får deltagaren ett varningsmeddelande.
Förhindra storleksändring av fönster Fastställer om deltagaren ska hindras från att ändra storleken på innehållsspelarens fönster.
Tillgängligt offline Bestäm om SCORM-paketet är tillgängligt för nedladdning till offline/mobil SCORM-spelare.

Kompatibilitetsinställningar

Även om du oftast inte behöver ändra standardinställningarna kan kompatibilitetsinställningarna hjälpa dig att felsöka kursinnehållspaket som innehåller fel, inte kan startas eller har andra problem.

Precis som för alla avancerade inställningar, men i synnerhet här, gäller att om du anser att du behöver ändra Kompatibilitetsinställningarna bör du först kontakta ditt lärosäte för hjälp och vägledning.

Du kan behöva ändra dessa inställningar om du stöter på problem när du laddar upp kursinnehåll på nytt som tidigare använde en äldre innehållsspelare. Detta gäller särskilt för äldre och möjligen innehåll som inte är av standardsnitt. Som hjälp för att fastställa exakt var problemet ligger rekommenderas du aktivera de utförliga Alternativen för felsökning och gå igenom de meddelandeloggar du får som resultat.

Alternativ
Inställning Funktion
Avslut orsakar omedelbar uppdatering Den här inställningen är till för att hantera kurser med ett enda SCO där det är svårt att registrera avslutningsstatus. Prova att aktivera den här inställningen om en fullbordan inte registreras korrekt i en kurs med ett enda SCO.
Omge SCO-fönster med API När ett SCO öppnas i ett nytt fönster kan innehåll som inte är standard eller som är dåligt kodat kanske inte hitta och kommunicera på rätt sätt med SCORM-motorn. Om du aktiverar den här inställningen omges spelaren av ett slags hölje – ett API (Application Program Interface) – och detta API vet automatiskt hur det går att kommunicera med SCORM-motorn.
Flöda alltid till första SCO Om detta alternativ har aktiverats läser SCORM-spelaren alltid in den första kursen i ett SCO, oavsett om sekvenseringsreglerna föreskriver detta beteende.
Mästarpoäng åsidosätter lektionsstatus Om detta alternativ har aktiverats åsidosätts lektionens faktiska status om mästarpoängen anger att SCO:t har fullbordats eller inte.
Tillåt ändringar av fullbordad lektionsstatus Den här inställningen kan tillämpas i SCORM 1.2 och fastställer om en lektion med statusen fullbordad vid ett senare tillfälle kan ändras till något annat än fullbordad.
Samla tom inställning till okänd För SCORM 2004-kurser avgör den här inställningen uppsamlingsstatusen när det inte finns några aktiviteter som tillhandahåller information för att ställa in statusen. Om detta alternativ har valts ställs både kursens slutförandestatus och uppfyllnadsstatus in på okänd.
Inaktivera rotaktivitet Förhindrar att en deltagare skapar ett nytt försök genom att tvinga fram att kursnavigeringsträdet eller andra länkar som kan starta om kursen eller ett SCO i den inaktiveras och inte svarar på klick.
Uppsamling vid avslut av SCO Tvingar uppsamling av poäng när SCO:t avslutas för att hantera de SCO:er som inte uttryckligen efterfrågar att en uppsamling görs.
Objektiv och fullbordan för åsidosättning har angivits som Sant av innehållet Standardinställningen för SCORM 2004 och standardinställningen för SCORM 1.2-spelaren kan ibland leda till att ett SCO blir automatiskt fullbordat och uppfyllt om SCO:t inte rapporterar lämpliga data för körtidsstatus. Denna inställning åsidosätter det standardinställda beteendet för kurser som inte ställer in de lämpliga standardreglerna för sekvensering.
Gör deltagarpreferenser globala för kurs Får alla deltagarpreferenser som angetts i ett givet SCO att tillämpas på alla SCO:er i en given SCORM-innehållspaketkurs.
Öppna fullbordade registreringar som no-credit Anger om fullbordade kursregistreringar öppnas efter hand som no-credit eller normalt.
Slutförandestatus för misslyckad framgångsstatus Ställ in ett åsidosättningsvärde för slutförandestatusen av ett SCO som en deltagare har misslyckats med:
 • Fullbordad
 • Ofullbordad
 • Okänd
Läge för framförhållningssekvenserare Framförhållningsbehandling gör det möjligt för SCORM-motorn att dynamiskt uppdatera kursnavigeringsstrukturen som visas och är tillgänglig beroende på det aktuella SCO:ts tillstånd. Som standard ska denna inställning vara aktiverad. Detta kan göra webbläsaren avsevärt långsammare i väldigt stora kurser och om detta inte är acceptabelt kan du inaktivera inställningen. Tillgängliga inställningar är:
 • Inaktiverad: Inaktivera SCORM-framförhållningssekvenseraren
 • Aktiverad: Aktivera SCORM-framförhållningssekvenseraren (standard)
 • Realtid: Aktivera SCORM-framförhållningssekvenseraren i realtid. Den körs efter vissa ändringar av körtidsvärden och uppdaterar omedelbart den synliga kursnavigeringsstrukturen
Återställ tidmätning för körtidsdata Fastställer när SCORM-spelaren återställer tidmätningen för CMI-data (datahanterade instruktioner):
 • Aldrig: SCORM-spelaren återställer aldrig körtidsstatusen
 • När avsluta inte är stoppa: SCORM-spelaren bevarar bara körtidsdata när avslutningsstatusen inte är Stoppa
 • Varje nytt sekvenseringsförsök: SCORM-spelaren återställer körtidsdata varje gång systemreglerna dikterar att ett nytt försök ska påbörjas
Maximal storlek för Stoppa data  
Kompatibilitetsläget i Internet Explorer Återger en X-UA-kompatibel metatagg i ramgruppen för leverans, apiwrapperns ramgrupp och intermediär sida som kan diktera på vilket sätt innehåll i barnramar återges.

Kommunikationsinställningar

Kommunikationsinställningar bestämmer hur innehållsspelaren interagerar med servern. Dessa inställningar kan behöva ändras om timeout eller kommunikationsfel mellan deltagarens dator och servern rapporteras. Inställningarna bör endast ändras av en administratör eller erfaren SCORM-utvecklare.

Alternativ
Inställning Funktion
Högsta antal misslyckade försök Anger det högsta antalet försök att uppdatera servern med körtidsdata innan det klassificeras som ett misslyckande. Om det här antalet överskrids visas ett felmeddelande.
Ange frekvens i millisekunder Anger hur ofta körtidsdata uppdateras till servern. Vissa händelser, som att en kurs slutförs, framtvingar en uppdatering.

Alternativ för felsökning

Alternativ för felsökning fastställer om och hur mycket loggningsinformation som registreras i de olika undersystemen i SCORM.

När du stöter på problem eller fel med uppspelning eller presentation av kursinnehåll måste du ofta aktivera Alternativen för felsökning för att du, din administratör eller en expert från SCORM-supporten ska kunna gå igenom meddelandeloggar och på så sätt felsöka och lösa problemet. Om du använder Alternativen för historik för att registrera rutinstatusinformation (inga fel) kan även detta ge användbar information.

Alternativ
Inställning Funktion
Alternativ för felsökning Ställ in vilken nivå av loggning som ska göras i vart och ett av de associerade undersystemen i SCORM: Kontroll (övergripande systemfunktioner), Körtid (uppstart och körning av SCO:er), Sekvensering (vad som händer utanför och mellan SCO:er) eller Look-ahead
 • Av: Inga loggmeddelanden för felsökning registreras.
 • Granskning: Grundläggande loggmeddelanden för felsökning registreras.
 • Detaljerad: Loggmeddelanden på granskningsnivå registreras tillsammans med övriga detaljerade meddelanden.
Inkludera tidsstämplar Fastställer om tidsstämplar registreras för händelser i loggfilerna för felsökning.

Alternativ för historik

Alternativ för historik styr om och hur mycket statusinformation om kursinnehållet i SCORM-innehållspaketet som loggförs. Felinformation inkluderas inte i denna logg.

Alternativ
Inställning Funktion
Inläsningshistorik Fastställer om innehållspaketet ska skicka tillbaka information om varje försök.
Detaljerad inläsningshistorik Fastställer om innehållspaketet ska skicka tillbaka detaljerad information om varje försök.