Individuella resultat eller ett gruppresultat som alla medlemmar delar på?

Two ants carrying an apple.

En grupp är ett lag. Oavsett om du delar in deltagarna i grupper eller de själva väljer sina gruppmedlemmar kommer de flesta deltagarna förhoppningsvis att engagera sig i ett gemensamt mål. Individuellt ansvar är absolut nödvändigt för att en grupp ska kunna arbeta effektivt och producera givande resultat. När alla medlemmar i en grupp får samma resultat blir personligt ansvar ett problem.

Du kanske tycker att det är svårt att fastställa individuella resultat för ett grupprojekt. En del lärare ger alla medlemmar samma resultat på gruppuppgifter. Detta gör att gruppmedlemmarna inte tävlar mot varandra utan håller fokus på samarbetet. För att minska deltagarnas oro över att dela ett resultat bör du se till att gruppresultatet bara utgör en liten procentandel av det totala resultatet.

Du kan även använda olika sorters uppgifter för att bedöma varje deltagares bidrag. Du kan be om kamratutvärderingar och granska varje medlems provresultat, enkäter och reflekterande skriftliga uppgifter.


Fördelarna med kamratutvärderingar

I kamratutvärderingar deltar deltagarna i utvärderingsprocessen. De kommenterar och bedömer varje gruppmedlems arbete. Du kan använda återkopplingen för att lägga till ett deltaganderesultat eller bonuspoäng för att belöna gruppmedlemmar som uppfyllde de angivna kraven.

Om gruppmedlemmar vet redan från början att de ska bedöma de andra i gruppen kan de känna ett större ansvar och engagemang. Gruppen kan producera en slutprodukt med högre kvalitet och lära sig mer när de är medvetna om att de arbetar tillsammans med sina utvärderare. Du kan använda kamratutvärdering som en del av samarbetsprocessen och inte bara en enkät som skickas in i slutet när det inte finns möjlighet till förbättring. Du kan be om snabbkontroller av hur samarbetsprocessen fungerar.

När du till slut ska sätta ett resultat för en grupps prestation och de individuella medlemmarnas bidrag kan du överväga dessa frågor:

 • Hur har gruppen utvärderat sin framgång och varandra?
 • Uppfyller det inlämnade grupparbetet uppgiftens krav?

Kriterier och framstegsrapporter

Tillhandahåll kriterier, standarder och riktlinjer innan deltagarna utvärderar varandras arbete. Planera in ett virtuellt möte med varje grupp där ni diskuterar grupproller. Diskutera hur du förväntar dig att gruppen ska samarbeta, hur ofta de behöver träffas och hur kamratutvärderingsdelen påverkar deras slutresultat.

Du kan använda en enkel framstegsrapport varje vecka för att hjälpa gruppmedlemmarna att hålla sig på rätt spår. Inkludera tre eller fyra av följande frågor:

 • Har din grupp uppfyllt veckans mål?
 • Har du lagt ner tillräckligt med tid på gruppens arbete?
 • Bidrog alla medlemmar lika mycket?
 • Arbetade medlemmarna bra tillsammans?
 • Vad hade du kunnat bidra med mer för att hjälpa ditt lag den här veckan?
 • Vad hade andra kunnat bidra med mer för att hjälpa ditt lag den här veckan?
 • Vem bidrog mest eller minst den här veckan?
 • Vilken aspekt i lagdynamiken skulle du vilja förändra?
 • Vilka är tre positiva saker och en negativ sak om din gruppupplevelse den här veckan?

Mer om att bedöma gruppuppgifter

Mer om kriterier