Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

När du distribuerar ett test eller en enkät på en innehållsyta anger du alternativ för återkoppling, inlämningsdag, begränsning efter plats, tidur, flera försök och presentation.

Alternativen i det här ämnet gäller både tester och enkäter.

Sidan med test- eller enkätalternativ

Öppna menyn för ett test eller en enkät och välj Redigera testalternativen eller Redigera enkätalternativen.

Du kan lägga till anvisningar eller en beskrivning på sidan med test- eller enkätalternativ som ska visas för deltagarna på innehållsytan.

Du kan även hantera testets eller enkätens tillgänglighet.

De tester och enkäter som är ej tillgängliga eller borttagna skiljer sig åt på följande sätt:

 • Ej tillgängliga tester och enkäter som har distribuerats på en innehållsyta visas inte för deltagare. När redigeringsläget är kan lärare och kursbyggare se tester som inte är tillgängliga.
  • Du kan begränsa tillgängligheten till en specifik tidsperiod. Visningsdatum påverkar inte tillgängligheten för ett test eller en enkät, endast när testet eller enkäten visas.
 • Om du tar bort ett test eller en enkät från en innehållsyta tas testet eller enkäten bort från den platsen. Du kan distribuera testet eller enkäten igen vid behov, men endast på en plats.
 • Om du tar bort ett test eller en enkät från sidorna Tester eller Enkäter tas testet eller enkäten permanent bort från din kurs. Den här åtgärden kan inte ångras.

Flera försök

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att tillåta flera försök.

Du kan tillåta att deltagarna gör ett prov eller en enkät flera gånger. Statusvärdet för flera försök visas för deltagare längst upp på testet eller enkäten.

Markera Tillåt obegränsade försök om du vill låta deltagarna göra testet eller enkäten så många gånger de vill. Du kan även markera Antal försök och ange en siffra.

Om du har valt flera försök för ett test kan du även välja vilket försöksresultat som ska användas i Kursadministration och resultat på menyn Betygsätt försök med hjälp av.


Påtvinga fullbordan, tidur och lösenord

Alternativen i det här avsnittet gäller både tester och enkäter.

Vissa testinställningar gör det möjligt för dig att styra hur lång tid deltagarna kan komma åt ett test. Du kan även ange ett lösenord för säkrare online-testning.

Påtvinga fullbordan

Om du väljer Påtvinga fullbordan måste deltagarna slutföra testet när de har öppnat det. Deltagare får endast öppna testet EN GÅNG. Deltagarna kan använda funktionen Spara för att spara frågorna allt eftersom de arbetar på dem men de kan inte avsluta testet och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Påtvinga fullbordan anges och förklaras för deltagarna i instruktionerna. Om du inte aktiverar Påtvinga fullbordan kan deltagarna spara det de har gjort hittills, navigera bort från testet och sedan komma tillbaka för att slutföra det.

Deltagarna kan inte fortsätta om de av misstag stänger sina webbläsare, lämnar sidan med testet, eller råkar ut för strömavbrott eller förlorar internetanslutning. Då måste de kontakta dig och be om att få göra ett nytt försök.

Du vill kanske reservera alternativet Påtvinga fullbordan. Istället kan du kräva att deltagare gör testet på campusområdet när de är anslutna till internet med en Ethernet-kabel istället för Wi-Fi och med en examensövervakare. Om det uppstår något problem kan övervakaren återställa testet.

Exempel: Påtvinga fullbordan med tidur

Deltagare måste slutföra testet när de väl har börjat. De kan inte avsluta testet och gå tillbaka, även om det finns tid kvar. Om deltagare har anslutningsproblem måste de kontakta dig för att återställa ett test med Påtvinga fullbordan.

Exempel: Ingen påtvingad fullbordan med endast tidur

En deltagare kan förlora internetanslutning under 10 minuter vid ett test med tidsgräns. När anslutningen har återställts kan deltagaren komma åt testet och fortsätta arbeta. Med Skicka in automatiskt kommer den här deltagaren gå miste om tid under vilken den hade kunnat arbeta. Utan Skicka in automatiskt kan deltagaren fortsätta att arbeta och du kan kontrollera deltagarens slutförandetid efter inlämning.

Ställa in tidur

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att lägga till ett tidur.

Du kan ställa in ett tidur för att begränsa deltagarnas slutförandetid. Du kan ställa in tiduret så att det automatiskt skickar in testet när tiduret avslutas eller tillåter deltagare att fortsätta arbeta och skicka in det manuellt. Du kan visa deltagarnas slutförandetider i deras inlämningar.

Markera alternativet Ställ in tidur och ange hur lång tid som tillåts i rutan Minuter. Maximal tid som kan läggas till är 420 minuter.

Den förflutna tiden visas för deltagare i ett tidsbegränsat test. Tidsvarningar visas vid angivna intervall när halva tiden återstår ner till 30 sekunder.

Om en deltagare sparar och avslutar testet, fortsätter tiduret att gå. Deltagarna kan gå tillbaka och arbeta med testet tills de skickar in eller tiduret skickar in automatiskt, beroende på vilket som kommer först.

Ta en titt på deltagarvyn för test på tid – använd webbläsarens bakåtknapp för att komma tillbaka detta ämne

Skicka in automatiskt

Om du ställer in tiduret kan du slå på Skicka in automatiskt. Test sparas och skickas automatiskt in när tiden går ut.

Om du inte sätter på Skicka in automatiskt kan deltagarna välja att fortsätta när tiden löpt ut, till och med över maxgränsen på 420 minuter. Dessa tester visas med ikonen Behöver bedömas i Kursadministration och resultat för att meddela dig om att deltagarna har använt mer tid. Testerna visas även med etiketten ÖVERTID i området Testinformation. Systemet tillämpar inte någon automatisk påföljd för slutförandetider som ligger över gränsen. På en deltagares inlämningssida kan du justera resultatet efter slutförandetiden.

Exempel:

På tisdag påbörjar en deltagare ett test med en tidsgräns på 60 minuter utan Skicka in automatiskt. Deltagaren avslutar testet med hälften av frågorna kvar. Tiduret slutar inte när deltagaren lämnar testet. På onsdag slutför deltagaren testet och skickar in det. Den tid som förflutit är 16 timmar och 19 minuter.

Visa slutförandetid

Visa slutförandetiden genom att öppna en deltagares inlämning från Kursadministration och resultat och expandera avsnittet Provinformation.

Lösenord

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att lägga till en åtkomstkod.

Du kan ställa in ett lösenord som deltagarna ska använda för att öppna provet eller enkäten. Lösenord får ha högst 15 tecken och är skiftlägeskänsliga.


Begränsa plats

Du kan kräva att deltagarna gör ett test eller en enkät på en specifik plats. Deltagare som inte befinner sig på den här platsen kan inte göra testet eller enkäten.

Det här alternativet utgår från ett intervall med IP-adresser som ditt lärosäte skapar. Om ditt lärosäte inte har skapat det här intervallet visas inte det här alternativet.

IP-adresser identifierar specifika datorer och är en bra metod för att upprätthålla platsbegränsningskraven. Välj en plats på menyn Begränsa plats på sidan Testalternativ.

I vissa situationer måste du eventuellt låta en deltagare eller en deltagargrupp göra testet från en plats som är utanför den angivna platsen (IP-intervallet). I det här fallet kan du använda Undantag för testtillgänglighet för att utesluta angivna deltagare eller deltagargrupper från platsbegränsningen.

Mer om undantag för testtillgänglighet

Deltagare som har det här undantaget aktiverat kan göra testet från valfri plats, även om testet har begränsats för andra deltagare.

I en situation med höginsatstester kan du eller övervakaren åsidosätta en begränsning som har införts av systemet. På sidan Påbörja test kan du se de enskilda instanser då deltagare nekades åtkomst till ett test. Du ser även ett alternativ att åsidosätta den här begränsningen för att låta en deltagare fortsätta med testet.

De här begränsningarna loggas av systemet om det skulle krävas en granskning vid ett senare tillfälle.


Undantag för testtillgänglighet

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för "Ultra" för information om att lägga till utvärderingsundantag för enskilda deltagare.

Du kan lägga till undantag för individuella deltagare eller grupper i befintliga tillgänglighetsinställningar. Använd undantag för att göra anpassningar för deltagare som är funktionshindrade, eller för teknik- och språkskillnader.

Om du har valt att använda en regel för anpassad publicering som endast levererar testet till vissa deltagare eller grupper, kan endast dessa deltagare öppna testet. Om du lägger till olika deltagare eller grupper i avsnittet Undantag för testtillgänglighet kan de inte öppna testet.

Exempel:

Du kan tillåta fler försök för ett test med ett försök för en deltagare som är blind och vill använda skärmläsarteknik för första gången.

Om det finns inställningar för ett test eller en enkät kan du skapa följande undantag:

 • Antal försök
 • Tidur
 • Tillgänglighet: Datum och tid då testet är tillgängligt för deltagaren eller gruppen
 • Påtvinga fullbordan
 • Begränsa plats

Du kan bara ställa in datum och tid i en av de här ytorna: anpassad publicering eller testundantag. Om du ställer in datum och tid i ett område och sedan gör detsamma i det andra området ersätts den första inställningen.

Utöka tillgänglighet

Genom att använda undantag för testtillgänglighet kan du erbjuda vissa deltagare och grupper längre åtkomst till ett test.

Exempel:

I avsnittet Testtillgänglighet väljer du att visa ett test mellan kl. 13–15 den 1 oktober.

I avsnittet Undantag för testtillgänglighet kan du välja deltagare och grupper, och ge dem längre åtkomst till testet. Du måste lägga till datum och tid i fälten Efter och Tills.


Förfallodag

Om du använder bedömningsperioder i Kursadministration och resultat kan du ange en förfallodag för att på ett enkelt sätt inkludera testet eller enkäten i en bedömningsperiod och i kalendern på Min Blackboard-menyn.

Förfallodag och sena inlämningar

Om du vill förhindra sena inlämningar kan du markera kryssrutan för Tillåt inte att deltagare påbörjar testet/enkäten om förfallodatumet har passerats. Efter förfallodagen får deltagarna ett meddelande att de inte längre kan slutföra testet eller enkäten.

När du tillåter sena inlämningar markeras de tydligt på följande sidor:

 • Behöver bedömning—endast test
 • Visa alla försök
 • Granska testinlämning
 • Betygsöversikt

Sena inlämningar för automatiskt bedömda test visas också på dessa sidor. Du måste granska sena testinlämningar manuellt för att ta bort statusen Behöver bedömning. När du öppnar en sen inlämning och väljer Spara och lämna släpps det automatiskt bedömda testresultatet till deltagaren och resultatet visas i kolumnen Kursadministration och resultat. Eftersom enkäter lämnas in anonymt kan du inte visa deltagarens faktiska inlämningar. Men om en deltagare lämnar in en enkät sent måste du öppna inlämningen och välja Spara och lämna. Sedan visas ikonen Slutförd i Kursadministration och resultat och för deltagare i Mina resultat.


Inställningar för självgranskning

Ett distribuerat test inkluderas som standard i beräkningarna i Kursadministration och resultat. Du kan däremot tillåta att deltagarna gör tester i gransknings- eller övningssyfte utan att påverka beräkningarna i Kursadministration och resultat.

Du kan göra testet till en självgranskning genom att dölja deltagarnas poäng i Kursadministration och resultat. Då kan deltagarna göra tester i inlärningssyfte utan att känna någon press att poängen ska påverka deras slutresultat. Välj lämpliga alternativ i avsnittet Visa testresultat och återkoppling för deltagare så att deltagarna kan se hur de presterade. Om du markerar alla alternativ kan deltagarna se vilka svar de har valt och vilka som är de rätta svaren.

Inställningar för självgranskning
AlternativBeskrivning
Inkludera detta test i poängberäkningar i Kursadministration och resultatDu kan inkludera detta test i beräkningar i Kursadministration och resultat. Om testet inte är inkluderat påverkar inte poängen några beräkningar i Kursadministration och resultat.
Dölj resultat på detta test helt för lärare och Kursadministration och resultatDu kan dölja det här testresultatet från dig själv och utesluta det från beräkningar i Kursadministration och resultat. I vyn i Kursadministration och resultat visas Fullständig/Ofullständig, och Ej tillgänglig eller noll visas på sidan Resultatöversikt. Du kan inte se deltagarnas svar på frågor. Deltagarna kan se sina egna poäng.

När du markerar det här alternativet och redigerar kolumninformation i Kursadministration och resultat är följande inte tillgängliga:

 • Inkludera denna kolumn vid andra beräkningar i Kursadministration och resultat
 • Visa statistik (genomsnitt och median) i denna kolumn för deltagare i Mina resultat

Alternativ för resultat och återkoppling

Du kan ange vilka resultat och vilken återkoppling som ska vara tillgängliga för deltagarna efter att de har slutfört ett test eller en enkät. Du kan välja en eller två regler på menyerna. Du kan inte kombinera vissa regler. När du har valt en regel på den första menyn, visas eventuellt inte vissa regler på den andra menyn.

Vid regelkonflikter ger systemet deltagaren eller deltagargruppen de mest tillåtande inställningarna. Deltagare får till exempel det högsta antalet försök och den längsta tillgänglighetstiden.

Om du inte gör några ändringar ser deltagarna sina sammanlagda testresultat och poängen för varje enskild fråga efter att de har skickat in testet. Välj fler alternativ för att avgöra vad de mer kan se, som t.ex. rätt svar eller din återkoppling.

Deltagare kan alltid se sina sammanlagda testresultat. Du kan inte ändra det alternativet från den här sidan. Om du inte vill att de ska se sina poäng än, kan du öppna menyn för kolumnen i Kursadministration och resultat och dölja kolumnen från deltagarna. Men när du döljer en testkolumn från deltagarna kan de inte se något om testet i Mina resultat. När de öppnar testet på innehållsytan får de ett meddelande som anger när de skickade in testet. Inga poäng visas.

I den här tabellen beskrivs test- och enkätresultat och återkopplingsalternativ.

Test- och enkätresultat och återkopplingsalternativ
AlternativBeskrivning
NärDu måste välja något. Ange när lämpliga testresultat och återkoppling ska visas för deltagare:
 • Efter inlämning: Det här är standardalternativet.
 • Engångsvy: När deltagarna har skickat in sina tester eller enkäter, gäller de valda alternativen för resultat och återkoppling och deltagarna kan se dem EN GÅNG. Men deltagare kan alltid visa poängen de har tilldelats såvida du inte döljer kolumnen i Kursadministration och resultat från deltagarna. Så fort en deltagare navigerar bort från testet eller enkäten, begränsas alla andra resultat och all annan återkoppling. Du kan ändra inställningen eller lägga till en annan regel så att informationen kan ses en andra gång. En andra regel kombineras inte med regeln för engångsvy utan används separat.
 • På specifikt datum: Visa resultat och återkoppling efter det valda datumet och den valda tiden.
 • Efter förfallodatum
 • Efter sista tillgänglighetsdatum
 • Efter bedömda försök: När alla deltagare har skickat in testet eller enkäten och alla försök har bedömts, görs resultaten och återkopplingen tillgängliga för deltagarna. Om en eller flera deltagare inte skickar in ett försök, måste du tilldela resultatet 0 så att alla deltagare kan visa resultaten och återkopplingen.
Poäng per frågaVisa poängen som har uppnåtts för varje testfråga. Det här alternativet är enbart ett standardalternativ för tester. Avmarkera kryssrutan om du inte vill visa poängen för enskilda frågor.
SvarDu kan låta deltagarna se information om sina svar.
 • Alla svar: Visa alla svarsalternativ.
 • Rätt: Visa rätt svar (endast prov).
 • Skickad: Visa en deltagares alla inskickade svar.

Exempel 1: Visa mer återkoppling

När deltagare öppnar sina tester kan de se sina sammanlagda poäng, poängen för varje fråga och alla svarsalternativ. De kan se vilka av sina inskickade svar som har markerats som rätt eller fel och eventuell återkoppling.

Exempel 2: Visa mindre återkoppling för att förhindra fusk

Om deltagarna gör ett test vid olika tidpunkter kan du göra en begränsad mängd återkoppling tillgänglig tills alla deltagare har skickat in testet.

Välj Efter sändning som den första regeln på den första menyn och avmarkera kryssrutan för Poäng per fråga. Markera inga andra alternativ. När deltagarna har skickat in sina tester kan de enbart se sina sammanlagda testresultat.

Välj Efter förfallodatum som den andra regeln och välj alternativ för att visa mer resultat och återkoppling. Du kan skapa ett anslag för att meddela deltagarna att ytterligare återkoppling finns tillgänglig.

ÅterkopplingVisa återkoppling som har skapats av läraren för varje fråga. Det här alternativet visas enbart för tester.
Visa inkorrekta frågorVisa de frågor där deltagaren gav ett felaktigt eller delvis felaktigt svar. Det här alternativet visas enbart för tester. Du kan välja att visa inkorrekta frågor och tillåta flera försök så att deltagarna kan rikta sina studieinsatser på dessa områden.

Engångsvy för resultat och återkoppling

Du kan välja Engångsvy i avsnittet Visa testresultat och återkoppling för deltagare. När deltagarna har skickat in sina tester, gäller de alternativ som du har valt för resultat och återkoppling och deltagarna kan se dem EN GÅNG. Men deltagare kan alltid visa de sammanlagda testresultaten som de har uppnått. Så fort en deltagare navigerar bort från testet, begränsas alla andra alternativ som du väljer. Du kan använda en andra regel för att tillåta deltagarna att visa alternativ som du nyligen har valt vid ett senare tillfälle. Den andra regeln kombineras inte med regeln för engångsvy utan används separat.

Eftersom du kan välja olika alternativ för varje regel kan du inledningsvis visa vissa testresultat och viss återkoppling, och sedan visa mer vid ett senare tillfälle.

Exempel:

Regel nr 1: Välj Engångsvy och Visa inkorrekta frågor. Markera inga andra alternativ så att ingen kan dela med sig av de rätta svaren under tiden som andra deltagare fortfarande kan göra testet.

Regel nr 2: Markera alla dessa alternativ:

 • Efter förfallodatum
 • Poäng per fråga
 • Alla svar
 • Rätt
 • Inlämnad
 • Återkoppling

Efter förfallodagen kan deltagarna se sina poäng och alla svarsalternativ. De kan även se vilka av sina inskickade svar som har markerats som rätt eller fel och eventuell återkoppling från läraren.


Test- eller enkätpresentation

I den här tabellen beskrivs alternativen för att visa frågor i tester och enkäter.

Frågealternativ
AlternativBeskrivning
Alla på en gångVisa alla frågor på en skärm. Deltagare kan bläddra genom alla frågorna och flytta uppåt eller nedåt mellan frågorna. När du har valt det här alternativet kan du inte välja Gör det förbjudet att backa och ändra.
En åt gångenVisa en fråga i taget. På skärmen finns navigeringsverktyg som kan användas för att flytta mellan frågorna. Funktionen Skicka visas endast på testets eller enkätens sista sida. Du kan även välja Gör det förbjudet att backa och ändra och Slumpvisa frågor.
Förbjudet att backa och ändraFörhindra att deltagare går tillbaka till frågor som de redan har besvarat. Om du inte tillåter att backa och ändra, visas frågorna en i taget och funktionerna <<, < och >> visas inte för deltagarna.
Slumpvisa frågorVisa frågor i en slumpmässig ordning varje gång ett test eller en enkät görs. Om du inkluderar referenser till frågenumren i den ordning som de visas på provytan, ska du inte använda det här alternativet eftersom den slumpmässiga ordningen ändrar frågornas nummer.

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn för information om att ordna frågor slumpmässigt.

ULTRA: Visa rätta svar

När du väljer utvärderingsinställningar kan du låta deltagare se de rätta svaren på automatiskt poängsatta frågor efter att de har lämnat in. Du vill till exempel att deltagarna ska se vilka frågor de svarat fel på i en utvärdering med flera försök, utan att de får se de rätta svaren. Du kan även dölja svaren tills alla deltagare har lämnat in.

I inställningspanelen för utvärderingen markeras inte Visa rätt svar och Visa frågepoäng som standard, så att rätt svar och poäng per fråga döljs för deltagarna. När du vill att deltagarna ska granska svaren med utvärderingsinnehållet går du tillbaka till inställningspanelen och markerar Visa rätt svar. Visa frågepoäng kommer att markeras automatiskt. När du visar rätt svar måste du även visa frågepoäng. Om du bara vill visa poängen per fråga men inte rätt svar avmarkerar du kryssrutan för Visa rätta svar.

Det inlämningsdag som du ställer in påverkar inte denna inställning. Markera kryssrutan när du är redo att visa svaren för alla deltagare.

När deltagarna har slutfört en utvärdering och återvänder för att granska den visas en banderoll högst upp i utvärderingen. De informeras om att deras lärare kommer att visa rätt svar efter att alla deltagare har skickat in. All återkoppling som du har lämnat visas inte förrän resultaten har publicerats.

Om du inte vill att deltagarna ska se banderollen för utvärderingar utan frågor markerar du kryssrutan för Visa rätta svar vid skapandet.

ULTRA: Automatiserad återkoppling

Med automatiserad återkoppling kan du ge återkoppling för enskilda frågetyper som bedömts automatiskt. Deltagare får automatiskt återkoppling beroende på vilka inställningar som görs för publiceringstid. Återkoppling kan för närvarande läggas till på frågenivån. 

Klicka på växlingsknappen för att aktivera Automatiserad återkoppling. Ange återkoppling för rätt svar och återkoppling för felaktigt svar. Återkopplingen för felaktiga svar visas även för delpoängssvar. Som standard visas automatiserad återkoppling efter att deltagaren lämnat in. Välj redigeringsikonen för att ändra inställningarna för publiceringstid. Visa återkopplingen efter inlämning eller ett specifikt datum. Om du har valt Visa rätt svar, måste du ställa in att den automatiserade återkopplingen ska visas samtidigt eller före det datum då rätt svar visas.


ULTRA: Om åtkomstkoder

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att lägga till ett lösenord.

Gör dina utvärderingar säkrare genom att lägga till en åtkomstkod.

Du kan skapa en åtkomstkod för att styra när deltagare och grupper ska göra en utvärdering. För närvarande genereras åtkomstkoder slumpvis av systemet. Du kan inte anpassa åtkomstkoderna.

Utvärderingar innefattar prov och uppgifter, men inte SCORM-objekt.

Exempel:

Du lägger till en åtkomstkod eftersom du vill att vissa deltagare ska göra utvärderingen före andra. Du kan endast publicera åtkomstkoden för den första gruppen deltagare. De deltagare som gör utvärderingen senare kan inte förhandsgranska utvärderingen innan de gör den.

Exempel:

Du kan lägga till en åtkomstkod för en övervakad utvärdering. Deltagare visar bevis på identitet, tar emot koden från läraren eller övervakaren och gör utvärderingen i klassrummet.

Om flera grupper av deltagare gör samma prov vid olika tidpunkter kan du ändra åtkomstkoden för varje grupp. Se bara till att deltagare inte har sparat sitt arbete för att fortsätta senare.

Vad ser deltagarna?

På sidan Kursinnehåll kan alla deltagare se en utvärdering som är skyddad med en åtkomstkod om du inte lägger till publiceringsvillkor eller döljer den. Alla deltagare kan öppna panelen Detaljer & Information för att se de instruktioner som du har lagt till. De kan inte påbörja utvärderingen utan åtkomstkoden.

Åtkomstkoden lagras inte någonstans i systemet. Deltagare kan bara få åtkomstkoden från dig eller andra roller som du har valt att ge den till. Du kan ändra åtkomstkoden efter behov och meddela deltagarna om detta.

Deltagare kan använda samma kod om de sparar utvärderingen och vill gå tillbaka senare. Deltagarna behöver inte åtkomstkoden för att se resultaten och återkopplingen du publicerar.


ULTRA: Lägg till en åtkomstkod

I Inställningspanelen för ett prov eller en uppgift ska du välja Lägg till åtkomstkod i avsnittet Utvärderingssäkerhet.

Ställ om åtkomstkoden till . Systemet skapar en slumpvist utvald åtkomstkod på 6 siffror som du inte kan ändra. Använd ikonerna bredvid åtkomstkoden för att kopiera den eller uppdatera för att ändra koden. Endast lärare kan uppdatera och ändra åtkomstkoden. Om du inaktiverar koden och sedan aktiverar den igen förblir koden densamma.

Välj Fortsätt. Åtkomstkoden visas i panelen Inställningar. Du kan klicka på papperskorgsikonen för att ta bort koden. Deltagare kommer inte längre behöva en kod för att starta eller fortsätta utvärderingen.

Kom ihåg: Läraren eller övervakaren ger åtkomstkoden till deltagarna.

LockDown Browser Dashboard

Om du vill lägga till mer säkerhet i dina utvärderingar kan du slå på både Lockdown Browser och åtkomstkoden, i så fall fungerar de tillsammans. Deltagarna måste ange rätt åtkomstkod innan LockDown Browser öppnas.

Mer information om LockDown Browser


ULTRA: Lägg till en timer

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att lägga till ett tidur.

Du kan lägga till en tidsgräns för ett test i Ultra-kursvyn. En tidsgräns kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på testet eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in. Testförsöken sparas och skickas automatiskt in när tiden har gått ut.

Du kan även låta deltagare arbeta efter tiden har gått ut. Extra tid gör det möjligt för deltagare att återansluta om de förlorar anslutningen under försöken. Du kan tillåta extra tid för att se om den ursprungliga tiden är tillräcklig för deltagarna att läsa och besvara alla frågor. När du bedömer uppgifter kan du se hur mycket extra tid varje deltagare använde för att slutföra testet. Du kan även se vilka frågor som besvarades efter att den ursprungliga tiden har gått ut. Deltagare också se samma information när de öppnar sina bedömda tester.

Du kan inte lägga till en tidsgräns för grupptester just nu.

I panelen Testinställningar väljer du Lägg till tidsgräns i avsnittet Ytterligare verktyg.

Ange först en tidsgräns. Du måste lägga till tidsgränser som heltal mellan 1 och 480. Decimaler kan inte användas. Välj sedan ett av följande två alternativ:

 • Arbete sparas och skickas automatiskt in när tiden går ut: Om en deltagare inte skickar in inom tidsgränsen sparar systemet testet och skickar automatiskt in det.
 • Deltagare får extra tid att arbeta efter att tiden går ut: Välj mängden extratid i menyn som visas när du väljer det här alternativet:
  • 50 %
  • 100 %
  • Obegränsad extra tid

Alternativen 50 % och 100 % visar hur mycket tid som läggs till innan testet automatiskt sparas och skickas in. Om du till exempel anger en tidsgräns på 60 minuter och sedan väljer 50 % extra tid kan deltagarna arbeta i ytterligare 30 minuter. Deltagarna meddelas inte om tillåten extratid förrän den ursprungliga tiden har gått ut. De får ett meddelande om tillåten extratid. De kan välja att använda den extra tiden eller att skicka in testet. De meddelas också att arbete som lämnas in efter tiden har gått ut kanske inte ger fullständiga poäng.

Om du tillåter flera försök gäller tidsgränsen för varje försök.

Klicka på X för att gå tillbaka till panelenTestinställningar. Du kan se inställningarna för tidsgränser. Välj tidsgränsen för att göra ändringar. Du kan inte redigera tidsgränsen efter att deltagare har lämnat in. Peka på tidsgränsen för att visa ikonen Ta bort för att ta bort tidsgränsen. Tidsgränsen visas även på sidan Kursinnehåll med testdetaljer, men den extra tiden visas inte.

Anpassning av tidsgräns + tidsgräns

Om deltagare har en anpassad tidsgräns och du tillåter mer tid för att slutföra en utvärdering i inställningarna, läggs tiderna ihop.

Mer om tidsgränsanpassningar

Arbetsflöde för deltagare

Deltagare ser tidsgränsen och andra provdetaljer på sidan Kursinnehåll. De ser även tidsgränsen på panelen Detaljer och information för provet och inne i provet när de arbetar med det. I skärmens nedre vänstra hörn ser deltagarna en nedräkning av den återstående tiden i minuter och, under den sista minuten, i sekunder .

När deltagare klickar på Påbörja försök visas ett popup-fönster om att starta tiduret innan de kan öppna provet.

Om du har tillåtit extra tid öppnas ett nytt popup-fönster när den ursprungliga tiden har gått ut med information om att de kan skicka in testet eller fortsätta arbeta. De meddelas även att arbete som lämnas in efter tidsgränsen kanske inte får fullständiga poäng. Deltagarna meddelas inte om tillåten extratid förrän den ursprungliga tiden har gått ut.

Tiduret fortsätter att räkna ned oavsett om deltagare aktivt arbetar med testet eller inte. Om de sparar ett utkast eller lämnar testfönstret fortsätter tiduret att räkna ned och deras arbete sparas och skickas in när tiden har gått ut.

Mer information om att bedöma tester med tidsgränser


ULTRA: Flera försök

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att tillåta flera försök.

I Testinställningar kan du välja att låta deltagarna skicka in fler än ett försök. Flera försök påverkar hur testets slutresultat beräknas. Välj hur du vill beräkna slutresultatet:

 • Genomsnittet för alla försök
 • Första försöket som bedömts
 • Försöket med bäst resultat
 • Senaste försöket som bedömts
 • Försöket med lägst resultat

Du kan inte tillåta flera försök för ett grupptest eller när du samlar in inlämningar offline.

Inställningen Bedöm försök avgör hur slutresultatet beräknas automatiskt, men du har möjlighet att justera resultatet. Varje försök måste följa den inlämningsdag du anger för testet. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök.

Mer information om att bedöma ett test med flera försök


ULTRA: Slumpvisa frågor och svar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-kursvyn om alternativ för test- och enkätpresentationer.

Du kan visa frågor och svar slumpmässigt för att underlätta övningsaktiviteter och hjälpa deltagare att undvika fusk.

Du kan ordna svar slumpmässigt för para ihop- och flervalsfrågor. Om du vill att slumpvisa svar för sant/falskt-frågor ska du använda typen flervalsfråga med svarsalternativen sant och falskt.

Du kan använda en eller båda inställningarna så att prov visas olika för varje deltagare. Ett meddelande visas avseende ditt val att slumpa svar på provets sida för Innehållsinställningar.

Slumpa frågor

Välj Slumpvisa frågor i Testinställningar för att visa frågorna i en slumpmässig ordning för deltagarna.

Frågorna visas i ordning när du skapar testet. Varje gång en deltagare börjar ett testförsök visas frågorna i en annan ordning. Om du hänvisar till frågenummer som de visas på sidan Innehåll och inställningar ska du inte använda alternativet Slumpvisa frågor. Med slumpmässig ordning ändras frågenummer och det kan vara förvirrande för deltagarna.

Du kan välja att använda eller inte använda inställningen Slumpvisa frågor även efter att deltagare har påbörjat sina inlämningar.

Du kan inte använda slumpvisa frågor i ett test med textblock eller filer.

Visa svar i slumpmässig ordning

I Testinställningar väljer duSlumpvisa svar för att visa svarsalternativen för flersvars- och flervalsfrågor i slumpmässig ordning.

Svaren visas i ordning när du skapar testet. Varje gång en deltagare börjar ett testförsök visas svaren i en annan ordning.

När deltagare har påbörjat sina inlämningar kan du inte välja eller ta bort inställningen Slumpvisa svar.


ULTRA: Aktivera anonym bedömning

När du skapar ett test utan frågor kan du aktivera anonym bedömning i panelen Testinställningar. Deltagarnas namn döljs medan du bedömer. Du kan enbart lägga till text och filer till anonymt bedömda tester.

Mer om anonym bedömning


ULTRA: Aktivera parallell bedömning

När du skapar ett test utan frågor kan du aktivera parallell bedömning i panelen Testinställningar

Systemet tilldelar slumpmässigt bedömare som du väljer så att varje deltagare har två bedömare för testet. Arbetsbelastningen med bedömning fördelas jämt bland bedömarna. Bedömare kan bara öppna inlämningar från deltagare som tilldelats dem. Lärare eller de som förenar resultat bestämmer det slutgiltiga resultatet för deltagare.

Mer om parallell bedömning


ULTRA: Om utvärderingsundantag

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för "Original" för information om att lägga till utvärderingsundantag för enskilda deltagare.

När särskilda omständigheter uppkommer kan du även göra ett undantag för en enskild deltagare på ett specifikt test eller uppgift. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst även om uppgiften är dold från andra deltagare. Du kan utöka åtkomsten med datumen ”Visa den” och ”Dölj efter”, som skiljer sig från inlämningsdatum.

Du behöver ställa in villkorlig tillgänglighet– datum för ”Visa den” och ”Dölj efter” – innan du ställer in ett enskilt undantag för förlängd åtkomst.

Ett undantag åsidosätter de två inställningarna som tillämpas på alla andra endast för den specifika utvärderingen. Deltagare kan inte se vilka undantag du har lagt till.

Du kan ställa in test- och uppgiftsundantag från sidan för utvärderingens sida för Inlämningar eller en individuell inlämning. Du kan använda undantag för deltagare som har problem med internet, handikapp eller teknik och språkskillnader.

Exempel:

 • Test med ett försök: Tillåt flera försök för en deltagare som är blind och vill använda skärmläsarteknik för första gången.
 • Uppgift med villkorlig tillgänglighet med Dölj efter datum och tid: Förläng åtkomsten till en uppgift för en deltagare med internetproblem. Men om inlämningsdatum och tid är samma som den ursprungliga tiden för Dölj efter kommer inlämningen ändå att märkas som sen i resultatboken.

För en gruppuppgift eller ett grupptest kan du endast ge en enskild grupp ett undantag för förlängd åtkomst. Flera försök är inte tillåtna för grupputvärderingar för närvarande.

Mer om gruppundantag

Undantag kontra anpassningar

Undantag skiljer sig från anpassningar som du ställer in deltagarlistan. En anpassning gäller för alla inlämningsdatum eller tidsgränser i din kurs för en enskild deltagare. För närvarande är undantag inte tillåtna för inlämningsdatum och tidsgränser för en enskild deltagare eller grupp. Undantag är endast tillåtna för alternativen ”Visa den” och ”Dölj efter” och ytterligare försök.

Mer om anpassningar

Mer om hur anpassningar fungerar med grupper


ULTRA: Skapa ett utvärderingsundantag

Från en utvärderings sida för Inlämningar kan du lägga till undantag för deltagare individuellt. Du kan även lägga till undantag från en deltagares eller grupps individuella inlämningssida. Du kan inte lägga till ett undantag för en anonymt bedömt inlämning.

Från en utvärderings inlämningssida

Från en utvärderings Inlämningssida ska du öppna menyn i en deltagares rad och välja Redigera inställningar. Panelen Redigera inlämningsinställningar öppnas.

Du kan ändra datumen och tiderna för Visa den och Dölj efter och tillåta ytterligare försök.

Mer information om villkorlig tillgänglighet

Du kan inte spara förrän du gör en ändring av inställningarna. Om du inte vill göra några ändringar ska du välja Avbryt för att stänga panelen.

Från en individuell inlämning

Från en deltagares eller grupps inlämningssida kan du öppna menyn bredvid resultatkapseln och välja Undantag. Panelen Redigera inlämningsinställningar öppnas.

Exempel på förlängd åtkomst:

Om du har dolt innehåll efter ett visst datum och tid kan du förlänga åtkomsten för en enskild deltagare. Till exempel, "Test 1" är dolt idag efter kl. 10. En deltagare har internetproblem, så du förlänger åtkomsten enbart för den deltagaren till 18.00. Men om inlämningstiden också är vid 10.00 kommer inlämningen ändå att markeras som som i resultatboken.

I aktivitetsflödet meddelas deltagaren om det tillgängliga testet men den förlängda åtkomstperioden listas inte i flödet eller med testet. Du måste informera deltagarna om hur lång den förlängda åtkomstperioden är. Du måste även meddela deltagarna individuellt när du tillåter extra försök.

Undantagsikonen visas

När du har tillåtit ett undantag för en deltagares utvärdering ser du en ikon bredvid deltagarens namn. Ikonen för utvärderingsundantag är likadan som den som visas för anpassningar. Om en deltagare har en anpassning och ett undantag för en utvärdering visas endast en ikon.

Om du kopierar en utvärdering från en kurs till en annan överförs inte undantagen. Innehåll är inställt på Dold för deltagare om du kopierar enskilda objekt till din kurs. Om du kopierar en kurs till en annan kurs kopieras inte deltagarspecifika data.


ULTRA: Lägg till ett undantag efter att resultatet lagts upp

Du kan erbjuda en deltagare ett undantag för en utvärdering som du redan betygsatt och lagt upp. Till exempel om du vill att en deltagare gör om ett automatiskt rättat test som inte har fler försök kan du lägga till ytterligare ett försök. Du måste informera deltagaren om det extra försöket eftersom systemet inte skickar någon avisering.

Inställningen Automatiska nollresultat

Om du har tillämpat automatiska nollresultat för ej inlämnat arbete i din kurs så kvarstår deltagarens nolla även efter att du har lagt till ett undantag. Den automatiska nolla ersätts när du har bedömt inlämningen.

Mer om automatiska nollresultat

Video: Grant Assessment Exceptions


ULTRA: Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.


ULTRA: Undantag vid grupputvärderingar

Endast en typ av undantag är tillåtna vid grupputvärderingar. Du kan ge en enskild grupp förlängd åtkomst på ett specifikt grupptest eller en gruppuppgift. Eftersom det för närvarande inte är tillåtet att ge flera försök vid grupputvärderingar kan du inte ändra antalet tillåtna försök.

Från en grupputvärderings sida för Inlämningar kan du lägga till undantag för grupper individuellt. Du kan även lägga till undantag från en grupps individuella inlämningssida.

På en grupputvärderings sida för Inlämningar visas samma ikon som för gruppundantag och anpassningar. Utvärderingsundantaget visas med en grupps namn. Om en grupp har medlemmar med anpassningar visas samma ikon med gruppens namn. För att visa undantagen du har lagt till ska du öppna menyn för varje gruppnamn med en ikon. Om en grupp har deltagare med anpassningar och ett undantag för en grupputvärdering visas endast en ikon.

När du öppnar grupper från en utvärderings inställningspanel visas grupper med undantag med ikonen bredvid gruppnamnet. Gruppmedlemmar som har anpassningar visas med samma ikon bredvid sina namn.


ULTRA: Återställ ett undantag

Du kan ta bort en deltagares eller grupps undantag för en utvärdering.

Från en utvärderings sida för Inlämningar eller deltagares eller grupps meny Redigera inställningar och Återställ inställningar

Undantagsinställningarna tas bort. Deltagaren eller grupper har nu de ursprungliga utvärderingsinställningarna för antal tillåtna försök och tidsperiod för åtkomst. Välj Spara för att bekräfta. Ikonen för undantaget tas bort om inte deltagaren eller gruppen även har en anpassning.

Du kan inte minska antalet försök efter att deltagarna har påbörjat sin inlämningar.